Expertiza contabila - CECCAR

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Expertiza contabila - CECCAR.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

- Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă?

Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pentru a putea efectua expertize contabile, expertul contabil trebuie să fie inscris în Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimația de membru (carnetul de membru) vizată (vizat) anual.

- Definiți misiunea de expertiză contabilă

Expertiza contabilă constituie un mijloc de probă utilizabil în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor experți contabili.

Expertiza reprezintă un concept care se deosebește de audit, control, revizie sau verificare, întrucât conține în sine ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce privește obiectivele sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. Deci expertiza este prin excelelnță o lucrare personală și critică, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din puctul de vedere al exactității formale și materiale, ci și părerea expertului asupra cauzelor și efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale.

- Care sunt reglementările legale, procedurale și profesionale aplicabile expertizelor contabile?

Reglementarea legală aplicabilă expertizelor contabile o constituie Ordonanța de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementările procedurale aplicabile expertizelor contabile sunt Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare și Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementarea profesională o constituie Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare, ediția a VI-a, revizuită și actualizată.

- Care este procedura ce trebuie urmată de către expertul contabil numit/desemnat ulterior înștiintării că a fost numit, prin incheiere de sedință, să efectueze o expertiză contabilă judiciară?

Procedura ce trebuie urmată de către expertul contabil numit/desemnat ulterior primirii înștiințării că a fost numit, prin încheiere de ședință, să efectueze o expertiză contabilă judiciară este următoarea:

- După ce a fost numit, prin încheiere de ședință, acesta primește de la organul care a dispus expertiza contabilă judiciară, la adresa de domiciliu menționată în Listele cuprinzând experții contabili judiciari, o adresă prin care este înștiințat că a fost desemnat/numit să efectueze un raport de expertiză contabilă judiciară în dosarul respectiv;

- Expertul contabil este obligat să își analizeze starea de independență; dacă aceasta este afectată, expertul contabil procedează la recuzare, înștiințând instanța și solicitând înlocuirea sa;

- Până la data convocării părților, expertul contabil va proceda la studierea dosarului, deplasându-se la arhiva instanței care a dispus efectuarea raportului de expertiză contabilă judiciară;

- Dacă dosarul în cauză este unul civil, expertul contabil este obligat să convoace părțile prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire;

- În cazul în care dosarul este de natură penală, expertul contabil va proceda la convocarea părților numai cu acordul organului de cercetare penală;

- La convocare, expertul contabil colectează de la părțile implicate informații cu privire la obiectivele stabilite de instanță și documentele aferente ce i-au fost aduse, altele decât cele existente la dosarul cauzei, și întocmește un proces-verbal. Dacă părțile nu s-au prezentat la convocare, este necesar ca expertul să se adreseze instanței, iar aceasta va dispune în consecință.

- În situația în care în cauză au fost admiși și experți contabili consilieri ai părților, expertul contabil numit/desemnat întocmește programul de lucru de comun acord cu aceștia, program care va cuprinde natura, calendarul și întinderea lucrărilor necesare îndeplinirii misiunii privind expertiza contabilă.

- În urma colectării tuturor informațiilor și expertizării tuturor documentelor conform programului de lucru stabilit se procedează la întocmirea raportului se expertiză contabilă. Dacă experții contabili consilieri au ajuns la alte concluzii față de expertul contabl desemnat, raportul de expertiză trebuie să cuprindă opinia motivată a fiecăruia, inserată la obiectivele respective, sau aceștia pot sa întocmească raport cu opinie separată.

- După finalizarea raportului de expertiză contabilă judiciară se va proceda la înfățișarea expertului contabil desemnat însoțit de experții consilieri la compartimentul audit de calitate al filialei CECCAR de care aparține expertul contabil numit/desemnat pentru a primi viza auditului de calitate și a-și prezenta starea de independență. Responsabilitatea întocmirii, prezentării la viza auditului de calitate, precum și a depunerii raportului le revine atât expertului contabil numit/desemnat, cât și a experților consilieri ai părților.

- Raportul de expertiză contabilă judiciară se prezintă pentru obținerea vizei auditului de calitate semnat și ștampilat pe fiecare filă de către toți experții contabili implicați în întocmirea acestuia. Experții contabili dau declarație de independență în fața auditorului de calitate, de unde primesc viza de depunere a raportului de expertiză contabilă judiciară în înstanță. Experții contabili trebuie să obțină viza înainte de termenul de 10 zile de la data fixată pentru judecată.

- După primirea vizei privind auditul de calitate, raportul de expertiză contabilă judiciară, însoțit de decontul de cheltuieli, factura de onorariu provizoriu încuviințat de instanță și, în unele cazuri, solicitarea majorării onorariului alături de nota de fundamentare, se depune la biroul local de expertize. Raportul de expertiză va fi depus în numărul de exemplare solicitat de acesta. Toate exemplarele depuse la organul care a dispus expertiza au caracter de exemplar original, purtând parafele și semnăturile expeților în original. Dacă instanța nu menționează numărul de exemplare, atunci se depun câte un singur exemplar pentru fiecare parte implicată în dosar și unul pentru instanță.

- Dacă instanța încuviințează suplimentarea onorariului, pune în vedere părților în termen de 5 zile de la înștiințare să achite suma în contul biroului local de expertize.

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza contabila - CECCAR.docx