Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Partea I

1. Documentele contabile de sintezã permit:

a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã

b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei

c. evaluarea activelor

d. crearea unei noi culturi contabile

e. prezentarea, numai, a situa.iei capitalului propriu.

2. Dacã o entitate depã.e.te douã dintre cele trei criterii de mãrime stabilite, aceasta

întocme.te:

a. situa.ii financiare simplificate

b. situa.ii financiare prescurtate

c. situa.ii financiare anuale cu trei componente

d. situa.ii financiare în formã lungã

e. situa.ii financiare anuale dezvoltate.

3. Persoanele juridice care întocmesc situa.ii financiare anuale prescurtate sunt:

a. persoanele juridice care nu îndeplinesc douã din criteriile de mãrime stabilite

b. entitã.i ce nu depã.esc plafonul de 350.000 euro pentru CA .i total active

c. entitã.i care îndeplinesc doua din criteriile de mãrime stabilite

d. entitã.i care nu au efectuat niciun fel de activitate

e. persoane juridice strãine cu sediul în România.

4. Situa.iile financiare depuse de microentitati con.in:

a. douã componente: bilan. prescurtat .i note explicative

b. trei componente: bilan., cont de profit .i pierdere, note explicative

c. douã componente: bilan. prescurtat .i cont de profit .i pierdere

d. patru componente: bilan., cont de profit .i pierdere, date informative, situa.ia activelor

imobilizate

e. cinci componente: bilan., cont de profit .i pierdere, situa.ia fluxurilor de numerar, situa.ia

modificãrilor capitalului propriu, note explicative.

5. Care din entitã.ile de mai jos nu au permisiunea sã întocmeascã situa.ii financiare

prescurtate:

a. societã.ile comerciale cu rãspundere limitatã

b. societã.i de grup, în cadrul cãruia societatea – mamã are obliga.ia sã întocmeascã situa.ii

financiare consolidate

c. entitã.i ale cãror valori mobiliare nu sunt tranzac.ionate pe o pia.ã reglementatã

d. societã.i pe ac.iuni, ale cãror titluri de valoare sunt tranzac.ionate sau admise spre a fi

tranzac.ionate pe o pia.ã reglementatã

e. societã.i mici .i microentitati.

6. Care este termenul de depunere al situa.iilor financiare anuale?

a. 100 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

b. 120 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

c. 150 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

d. 155 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

e. 170 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

7. Situa.iile financiare anuale se depun la organul fiscal teritorial înso.ite de:

a. proces verbal de constatare a diferen.elor la inventariere

b. raportul administratorilor

c. declara.ia de avere a ac.ionarilor/asocia.ilor

d. declara.ie scrisã de asumare a rãspunderii de cãtre conducerea entitã.ii

e. situa.ia activelor casate.

8. Se cunosc urmãtoarele informaþii: avansuri plãtite furnizorilor de stocuri 300;

venituri în avans 500; salarii datorate 6.000; mãrfuri 1.700; cheltuieli de constituire

200; conturi la bãnci 7.000; mijloace fixe 10.000; ajustãri pentru deprecierea

mãrfurilor 200; cheltuieli de cercetare 400; cheltuieli în avans 6.000; dividende de

platã 2.000; titluri de participare 3.000; amortizarea mijloacelor fixe 2.000; furnizori

2.000 (din care 400 cu scadenþa mai mare de un an); prime de rambursare a

obligaþiunilor 200; clienþi 800; împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 2000 (din

care cu scadenþa în anul urmãtor 1.000).

Sã se determine valoarea posturilor "Total stocuri", "Total activ" ºi "Total activ minus

obligaþii curente"(capitaluri permanente):

a. 1.800; 26.800; 11.000;

b. 1.500; 27.200; 10.500;

c. 1.500; 26.800; 10.500;

d. 2.000; 27.200; 11.100;

e. 1.800; 26.800; 15.800;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate.pdf