Drept Civil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Contractul de renta viagera.

1)Sediul materiei

Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat „Despre contractul de rendita pe viata, art.1639-1651.Originea contractului de rent a viagera se gaseste în vechiul dr francez,necesitatea reglementarii lui impunându-se din dorinta interzice rii împrumutului cu dobânda (inclu siv sub forma vânzarilor cu pact de rascumparare). Cciv francez regle menteaza atât renta cu caracter viager (pe toata perioada de viata a persoa nei pâna la decesul careia debirentie rul e tinut la plata ratelor de renta), cât si cea cu caracter perpetuu, ce continua în persoana mostenitori lor la infinit,cu posibilitatea însa de rascumparare.Contractul de renta viagera era reglementat si în vechiul dr românesc.Desi Cciv român nu contine prevederi cu privire la renta perpetua, el face, totusi, referire la aceasta în unele texte.Codul nos tru civil reglementeaza prin art. 1639 si urm. contractul de renta vi agera ca un contract aleatoriu, deci care ofera sanse de câstig si de pier dere pt ambele parti.

4)Conditiile de validitate ale contractului de renta viagera

Conditiile de validitate ale contractului de renta viagera - în cazul în care acea sta are caracter oneros- sunt cele prev de lg pt validitatea contractului de v-c (mai putin conditiile referitoare la pret, din cauza specificului contrac tului). In cazul în care renta viage ra constituie o liberalitate, conditii le de validitate sunt cele cerute de legiuitor pt donatie si testament. Pt validitatea contractului de renta viage ra trebuie avute în vedere toate condi tiile generale prev pt contractele trans lative de proprietate (vânzare-cum parare, schimb, donatie).Cât pri veste capacitatea partilor, atât credi rentierul, cât si debirentierul trebuie sa aiba capacitatea de a dispune, întru cât renta viagera e translativa de pro prietate. Daca renta e constituita cu titlu gratuit, debirentierul trebuie sa aiba capacitatea ceruta pt încheierea contractului de donatie sau a unui tes tament Referitor la consimtamânt, se cer întrunite conditiile prev de dr comun,deci cele de la contractul de vânzare-cumparare.Obiectul prestatiei credirentierului poate sa fie atât un bun imobil, cât si un bun mobil, inclusiv o suma de bani, iar obiectul obligatiei debirentieru lui va consta într-o suma de bani (sau anumite cantitati de bunuri fun gibile), platibila la anumite interva lele timp.Ca la orice contract, si în cazul rentei viagere cauza trebuie sa existe , sa fie licita si morala.

Contractul de intretinere

8)Notiunea contractului de întretinere

Contractul de întretinere e o con ventie prin care o parte, numita în tretinut, transmite 1 sau mai multe bunuri individualizate ori o suma de bani (capital)- sau si bunuri si ba ni- unei alte parti, numita întretina tor, care se obliga, în schimb, sa presteze întretinere în natura fie contractantului sau, fie unei alte per soane, numita beneficiar al întreti nerii, pe o perioada determinata sau pe tot restul vietii, iar dupa moarte sa o înmormânteze. Con tractul de întretinere îsi gaseste regle mentarea în principiile dr.civil, nu si în C.civil. El se încheie însa în prac tica între pers fizice, fiind recunoscut

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.doc

Alte informatii

anul 3 semestrul 1