Drept Civil - Contracte Speciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil - Contracte Speciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare?

a.

drepturile reale

b.

drepturile de creanţă

c.

drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal

ANS: C

2) Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de validitate?

a.

bunuri imobile

b.

o moştenire vacantă

c.

terenuri

ANS: C

3) Cine sunt titularii dreptului de preemţiune?

a.

promitenţii

b.

vecinii

c.

vânzătorul

ANS: B

4) Care este obiectul dreptului de preemţiune?

a.

terenurile agricole situate în intravilan

b.

terenurile agricole situate în extravilan

c.

pădurile

ANS: B

5) Cine poate cumpăra şi vinde?

a.

persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu

b.

soţii între ei

c.

tutorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor

ANS: A

6) Pentru a fi valabilă vânzarea, ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrul vândut?

a.

să fie inalienabil

b.

să fie proprietatea vânzătorului

c.

să fie scos din circuitul civil.

ANS: B

7) În cazul contractului de vânzare cumpărare care sunt obligaţiile vânzătorului?

a.

să predea lucrul vândut

b.

să suporte cheltuielile de ridicare a bunului

c.

să-l apere pe cumpărător împotriva tulburărilor provocate prin fapta unui terţ ( tulburare de fapt)

ANS: A

8) Pentru ce fapte este angajată obligaţia de garanţie pentru evicţiunea vânzătorului?

a.

pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumpărătorului

b.

pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vânzătorului

c.

pentru viciile ascunse ale bunului vândut

ANS: B

9) Pentru a se antrena garanţia vânzătorului pentru viciile lucrului vândut, care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească viciul?

a.

să fi existat în momentul încheierii contractului

b.

să apară după încheierea contractului

c.

Să fi fost cunoscut de cumpărător

ANS: A

10) Care este termenul în care se prescrie dreptul la acţiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vânzare-cumpărare?

a.

de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie

b.

de 1 an, în cazul în care viciile a fost ascunse cu viclenie

c.

de 1 an

ANS: A

11) În caz de evicţiune totală, ce drepturi are cumpărătorul?

a.

să i se restituie o parte din preţul plătit

b.

să i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat să le înapoieze terţului evingător

c.

să dobândească preţul plătit de terţul evingător

ANS: B

12) În caz de neplată a preţului de către cumpărător, ce acţiuni are la dispoziţie vânzătorul?

a.

de a cere obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei

b.

de a cere rezilierea contractului

c.

de a cere predarea bunului

ANS: A

13) Care sunt caracterele juridice ale locaţiunii?

a.

un contract solemn

b.

un contract sinalagmatic

c.

un act de dispoziţie

ANS: B

14) Care este sancţiunea în cazul în care chiria este neserioasă şi nesinceră?

a.

nulitatea contractului de locaţiune

b.

plata de daune-interese

c.

rezilierea contractului de locaţiune

ANS: A

15) Care sunt obligaţiile locatorului?

a.

să efectueze reparaţiile necesare menţinerii lucrului în stare de funcţionare

b.

să efectueze reparaţiile locative

c.

Să suporte cheltuielile voluptorii făcute de locatar care au asigurat un spor de valoare lucrului închiriat

ANS: A

16) Pentru neefectuarea de către locator a reparaţiilor necesare în cursul locaţiunii, ce poate cere locatarul?

a.

autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului

b.

nulitatea contractului

c.

rezoluţiunea contractului

ANS: A

17) Pentru ce îl garantează locatorul pe locatar?

a.

tulburarea de fapt şi de drept provenită prin fapta unui terţ

b.

tulburarea de fapt provenită din fapta unui terţ

c.

viciile lucrului

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Contracte Speciale.pdf