Teste Grila Drept

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Drept.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1. Neexecutarea sarcinii: a) afectează valabilitatea actului juridic; b) afectează numai eficacitatea actului juridic; c) dă dreptul dispunătorului de a opta între a cere rezoluţiunea actului juridic sau a pretinde obligarea la executarea în natură a sarcinii.

2. Uzufructuarul: a) este îndreptăţit să exercite acţiunea confesorie şi împotriva nudului proprietar; b) dobândeşte fructele, indiferent de felul acestora, proporţional cu durata dreptului de uzufruct; c) este îndreptăţit să cedeze emolumentul dreptului său.

3. Acceptarea voluntară tacită a moştenirii poate fi: a) sub beneficiu de inventar; b) afectată de modalităţi; c) pură şi simplă.

4. Sublocaţiunea: a) este permisă numai dacă există clauză expresă în contractul de locaţiune; b) reprezintă un alt contract de locaţiune; c) trebuie să nu contravine clauzelor contractului principal şi să fie încheiată în formă autentică.

5. Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă încetează prin: a) exproprierea imobilului obiect al coproprietăţii; b) partaj, la cererea oricărui coproprietar; c) dispariţia imobilului.

6. Sunt prescriptibile extinctiv acţiunile: a) prin care se valorifică drepturi reale accesorii; b) de partaj; c) întemeiate pe plata nedatorată.

7. Ca regulă, sancţiunea în cazul simulaţiei este: a) nulitatea relativă a actului juridic secret; b) inopozabilitatea actului juridic secret faţă de terţii de bună credinţă; c) inopozabilitatea actului juridic secret faţă de terţi, indiferent dacă sunt de bună sau de rea credinţă.

8. Garanţia vânzătorului împotriva evicţiunii: a) priveşte tulburările de drept sau de fapt; b) intervine când evicţiunea are o cauză anterioară vânzării; c) presupune necunoaşterea, de către cumpărător, a cauzei evicţiunii la încheierea contractului.

9. În cazul termenului suspensiv stipulat în favoarea debitorului: a) executarea obligaţiei de către debitor înainte de scadenţă este o plată nedatorată; b) până la împlinirea termenului creditorul nu este îndreptăţit să ceară plata de la debitor; c) înainte de împlinirea termenului creditorul este îndreptăţit să ia măsuri conservatorii asupra patrimoniului debitorului.

10. Excepţia de neexecutare a contractului este admisibilă: a) numai dacă debitorul a fost pus în întârziere; b) dacă există o neexecutare, chiar parţială, a obligaţiilor din partea cocontractantului; c) chiar dacă părţile au convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce.

11. Dreptul de retenţie: a) constituie, în toate cazurile, o aplicaţie particulară a excepţiei de neexecutare a contractului; b) presupune, printre altele, existenţa unei conexiuni între lucrul ce îi formează obiectul şi datoria creditorului obligaţiei de predare a acelui lucru faţă de deţinătorul lucrului respectiv; c) nu conferă prerogativa urmăririi bunului în mâinile altei persoane.

12. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine: a) are caracter strict personal; b) poate fi exercitată şi de creditorii donatorului, pe calea acţiunii oblice; c) poate fi exercitată de moştenitorii donatorului dacă acesta a decedat înainte de expirarea termenului în care acţiunea putea fi intentată.

13. Donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat este: a) lovită de nulitate, întrucât contravine principiului irevocabilităţii donaţiilor; b) un contract sinalagmatic, în limita sarcinii; c) un act juridic afectat de o condiţie rezolutorie pur potestativă.

14. În materie testamentară: a) testamentul conjunctiv este valabil numai dacă se încheie în formă autentică; b) capacitatea de a dispune prin testament se apreciază în raport de momentul întocmirii testamentului; c) testamentul autentic întocmit prin mandatar este valabil numai dacă mandatarul are procură specială şi autentică.

15. Înstrăinarea terenurilor se poate face: a) cu respectarea dreptului de preemţiune, în toate cazurile; b) prin act autentic în cazul vânzării terenurilor cu destinaţie agricolă sau forestieră; c) prin moştenire legală.

16. În cazul dreptului de abitaţie al soţului supravieţuitor: a) creditorii soţului supravieţuitor pot urmări bunul ce face obiectul acestui drept; b) soţul supravieţuitor nu poate închiria partea din casă pe care nu o locuieşte; c) comoştenitorii nu pot cere restrângerea dreptului de abitaţie al soţului supravieţuitor.

17. Spre deosebire de rezoluţiune, nulitatea: a) produce efecte retroactiv; b) se aplică oricărui act juridic; c) operează de drept.

18. Posesia: a) viciată este lovită de nulitate relativă; b) crează o prezumţie de proprietate; c) este discontinuă atunci când a intervenit o cauză de întrerupere a uzucapiunii.

19. Novaţia: a) conduce la naşterea unei noi obligaţii, care este de natură contractuală numai dacă şi vechea obligaţie era de natură contractuală; b) prin schimbare de debitor poate avea loc fără consimţământul debitorului din vechea obligaţie; c) prin schimbare de creditor se confundă cu cesiunea de creanţă.

20. Reprezentarea succesorală: a) se aplică şi atunci când reprezentantul nu are vocaţie succesorală generală proprie la moştenirea lăsată de defunct; b) operează numai din grad în grad vacant; c) este admisă numai în cazul descendenţilor copiilor defunctului.

21. În cazul stipulaţiei pentru altul: a) părţi contractante sunt numai promitentul şi stipulantul; b) dacă terţul beneficiar decedează înainte de a accepta dreptul, acesta din urmă nu se va transmite către moştenitorii săi; c) terţul beneficiar este îndreptăţit să îl acţioneze în justiţie pe promitent pentru ca acesta să executate prestaţia în condiţiile stabilite în contractul încheiat cu stipulantul.

22. Servitutea: a) nu poate fi dobândită prin uzucapiunea prescurtată; b) nu se stinge prin neuz; c) rurală este acea servitute care grevează un imobil situat în mediul rural.

23. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor, în cadrul reglementării actuale, prin: a) moştenire legală; b) vânzare-cumpărare; c) donaţie.

24. Intervine nulitatea relativă în cazul: a) lipsei discernământului în momentul încheierii actului juridic; b) nerespectării formei ad probationem; c) neexecutării culpabile a obligaţiei asumate prin contract.

25. În cazul delegaţiei perfecte, obligaţia delegantului faţă de delegatar subzistă dacă: a) delegatul este insolvabil în momentul delegaţiei; b) delegatarul şi-a rezervat expres dreptul de a urmări pe delegant în caz de insolvabilitate a delegatului; c) creditorul nu mai beneficiază de garanţiile vechii creanţe.

26. Instanţa trebuie să admită cererea prin care una dintre părţi solicită obligarea părţii adverse să înfăţişeze înscrisul ce îl deţine: a) dacă partea potrivnică s-a referit deja la acel înscris; b) dacă înscrisul este comun părţilor; c) chiar dacă înfăţişarea înscrisului ar expune o altă persoană dispreţului public.

27. Dacă pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclamantului, instanţa va pronunţa: a) o hotărâre de expedient; b) o hotărâre parţială, însă numai la cererea reclamantului; c) o hotărâre provizorie.

28. Judecătorul este îndreptăţit: a) să ordone probe din oficiu, chiar dacă părţile se împotrivesc; b) să dea îndrumări părţii care nu este asistată sau reprezentată de avocat cu privire la drepturile şi obligaţiile ce îi revin în proces; c) să modifice cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată.

29. Comunicarea citaţiei unei persoane juridice se poate realiza prin afişare dacă: a) se refuză primirea citaţiei; b) se constată, la termen, lipsa oricărei persoane la sediul acesteia; c) agentul procedural nu găseşte la sediul persoanei juridice pe conducătorul acesteia.

30. Cererea de ordonanţă preşedinţială: a) se poate judeca şi fără citarea părţilor; b) poate fi admisă numai dacă nu există judecată asupra fondului; c) se soluţionează, în toate cazurile, de urgenţă şi cu precădere.

31. Dacă terţul arătat ca titular al dreptului se înfăţişează şi: a) tăgăduieşte susţinerile pârâtului, va dobândi calitatea de intervenient principal; b) recunoaşte susţinerile pârâtului, va lua locul acestuia numai dacă reclamantul consimte la înlocuire; c) recunoaşte susţinerile pârâtului, dar reclamantul nu consimte la înlocuire, atunci terţul va dobândi poziţia de intervenient accesoriu în favoarea pârâtului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Drept.doc

Alte informatii

Testele nu sunt rezolvate.