Contracte Comerciale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Contracte Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Contract de vanz-cump.a unui teren Încheiat între:1.Vânzator...domiciliat în...si 2.Cumparator...domiciliat în...I.Eu...,vânzator declar ca vând lui..,cumparator,terenul situat în...(localitate,str,comuna,învecinari)având suprafata de...Acest teren a intrat în proprietatea mea prin...la data de...Declar ca acest bun imobil este liber de orice sarcini si garantez pt cumparator de orice evictiune totala sau partiala conform art...precum si contra viciilor ascunse conform art...Declar ca am încasat de la cumparator pretul de...II.Eu,..,cumparator,am achitat lui..,vânzator,pretul de...în schimbul terenului.Ma oblig sa suport cheltuielile vânzatorului(legate de întocmirea prezentului act,taxe de timbru,de autentificare,onorariu de notar,cheltuieli pt publicitatea imobiliara). Închieat azi...în...exemplare.Vânzator Cumparator

Contract de vanz-cump.a unui bun mobil de genÎncheiat între:1.Vânzator...domiciliat în...si 2.Cumparator...domiciliat în...I.Eu...,vânzator declar ca vând...lui...cumparator.Declar ca am încasat de la ...,cumparator,pretul de... II.Eu...,cumpatator,am primit...de la... vânzator,caruia i-am achitat pretul de...Încheiat azi...în...exemplare.Vânzator Cumparator.

Proc-verb.Seria B.T.nr.234472 de constatare si sanctionare a contraventiilor Încheiat în Timisoara ziua 23 luna 02 anul 2003. Subsemnatul S.G.cu functia de AGENT FISCAL în temeiul Legii nr.30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar a O.G.nr.70/1997 privind controlul fiscal,aprobata prin Lg.Nr.64/1999.Si în baza legitimatiei nr.555 eliberata D.G.F.P.Timis în urma controlului efectuat în ziua 23 luna 02 anul 2003 ora 8:30 la S.C.IONESCU S.R.L.din Timisoara str. N.Iorga nr.9 jud.Timis am constatat urmatoarele: Controlul s-a efectuat în perioada 23-02;24-02-2003 pe baza evidentelor financiar-contabile din perioada 2002-2003,fiind verificate actele puse la dispozitie în timpul controlului.Perioada supusa controlului prin prezentul proc-verb.fiscal este urmatoarea:-impozitul pe profit – trim.IV.-sem.I.2003;-taxa pe valoarea adaugata- sept.2002-iulie2003.Din verificarile efectuate,asa cum rezulta din datele din evidenta contabila, unitatea nu a achitat în întregime obligatiile fiscale datorate bugetului de stat. Reprezentând,impozit pe profit 12mil.lei, penalizari 1mil.jumate;taxa pe valoarea adaugata 50.mil,penalizari 3mil.7sute.Total sume restante 67mil.2sute.Se dispune ca S.C.IONESCU S.R.L.sa achite în termen de 3 zile suma restanta catre bugetul de stat.În caz de neplata în timpul mentionat se va plati o contraventie de 15mil. Împotriva masurilor stabilite prin prezentul proc-verb,ag.ec.poate face contestatie care pune sub sanctiunea decaderii la organul de control al carui act se ataca în termen de 15 zile de la data comunicarii conform O.G.13/2001.Aceasta va fi însotita de orice documente sau acte pe care le considerati relevante în sustinerea cauzei.Organ de Control S.C.IONESCU S.R.L.

Cerere pt.restituirea împrumutului D-le Presedinte,Subsemnata I.A,domiciliata în Timisoara str.Cris nr.21,bl.3,sc.B,ap.10,chem în judecata si personal la interogatoriu pe P.D, domiciliata în Timisoara str.Miris,nr.2,pt ca prin hotarârea ce veti pronunta,ca o obligati pe pârâta sa-mi restituie suma de 4 mil,pe care i-am împrumutat-o la data de 25.10.2003 si sa-mi plateasca noratorii de 1 mil.Cer de asemenea, cheltuieli de judecata si onorar de avocat. Motivele actiunii mele sunt urmatoarele:În fapt,subsemnata,am dat pârâtei la data de 25.10.2003cu titlul de împrumut,suma de 3mil,cu obligatia pt dânsa de a mi-i restitui cel mai târziu pâna la 01.12.2003,asa cum rezulta din chitanta scrisa si subscrisa cu acea ocazie de catre pârâta.La scandeta,pârâta nu mi-a restituit totusi suma.În drept,îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art....Înteleg sa ma folosesc de interogatoriul pârâtei – care urmeaza a facilita cu aceasta motiune – de proba cu acte si anume de chitanta din 25.10.2003,precum si de proba cu martori,pt care propun pe B.T.din Timisoara str.Aries,nr.23.Depun prezenta actiune precum si copia certificata de pe actul sus mentionat,în dublu exemplar,dintre care unul pt instanta si altul pt a fi comunicat pârâtei. Data:05.12.2003 Semnatura D-lui Presedinte al Judecat.Timisoara

Fisiere in arhiva (1):

  • Contracte Comerciale.doc

Alte informatii

Contracte comerciale