Drept European al Drepturilor Omului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept European al Drepturilor Omului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

TRUE/FALSE

1) Curtea Europeană a Drepturilor Omului se compune dintr-un număr de judecători egal

cu numărul tuturor statelor membre ale Consiliului Europei. EnunŃul este Adevărat sau

Fals?

2) ImparŃialitatea este o condiŃie de eligibilitate a judecătorilor CurŃii Europene a

Drepturilor Omului. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

3) În sistemul actual al ConvenŃiei, potrivit Protocolului nr. 11, durata mandatului de

judecător este de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

4) Judecătorul ad-hoc devine prin desemnare, judecător al CurŃii Europene a Drepturilor

Omului. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

5) În lipsa unui acord al statelor reclamante sau pârâte într-o cauză, „judecătorul

comunităŃii de interese” este desemnat prin tragere la sorŃi dintre judecătorii propusi de

statele interesate. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

6) Revocarea din funcŃie a unui judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului are loc

prin decizia adoptată cu o majoritate de trei pătrimi din judecătorii CurŃii. EnunŃul este

Adevărat sau Fals?

7) Potrivit Regulamentului CurŃii Europene a Drepturilor Omului, Grefa este condusă de un

grefier asistat de doi grefieri-adjuncŃi pentru un mandat de 5 ani, care se poate reînnoi.

EnunŃul este Adevărat sau Fals?

8) Regulamentul instanŃei europene de la Strasbourg este adoptat de Adunarea Plenară a

CurŃii. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

9) Judecătorul ales pentru un stat în vederea soluŃionării unei plângeri supusă examinării

unui comitet, devine membru al comitetului respectiv, prin participarea la deliberările

acestuia. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

10) Camerele CurŃii sunt compuse dintr-un număr de sapte judecători si reprezintă

formaŃiunile de judecată ordinare de examinare a cererilor individuale si interstatale

deduse judecăŃii instanŃei europene. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

11) Marea Cameră este compusă din saptesprezece judecători si doi judecători supleanŃi.

EnunŃul este Adevărat sau Fals?

12) Un judecător al CurŃii Europene a Drepturilor Omului poate participa la examinarea unei

cauze dacă a intervenit anterior în cauza respectivă ca membru al unei jurisdicŃii sau al

unei comisii de anchetă. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

13) Limbile oficiale ale CurŃii Europene a Drepturilor Omului sunt engleza, franceza si

germana. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

14) În cazul în care instanŃa de la Strasbourg respinge o cerere pe considerentul

prematurităŃii, reclamantul poate sesiza din nou Curtea Europeană a Drepturilor Omului,

ulterior epuizării căilor de recurs din procedura internă. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

15) Autoritatea de lucru judecat sau decis reprezintă un caz de inadmisibilitate a cererilor

deduse judecăŃii CurŃii de la Strasbourg. EnunŃul este Adevărat sau Fals?

MULTIPLE CHOICE

1) Principiul protecŃiei efective aplicabil ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

presupune, în principal:

1 Respectarea de către autorităŃile naŃionale a drepturilor omului garantate de legislaŃia

internă;

2 Asigurarea de către autorităŃile naŃionale a protecŃiei concrete a drepturilor si libertăŃilor

garantate de CEDO si mai puŃin punerea în aplicare a unor obligaŃii reciproce asumate de

state prin semnarea ConvenŃiei;

3 Respectarea drepturilor omului garantate de legislaŃiile tuturor statelor părŃi contractante la

CEDO.

2) Principiul legalităŃii sau preeminenŃei dreptului, din perspectiva CEDO priveste:

1 ObligaŃia statelor de a supune prevederilor legii ( în sens larg ) orice act al autorităŃilor

naŃionale, în vederea evitării arbitrarului sau abuzului, îndeosebi din partea puterii

executive;

2 ObligaŃia CurŃii Europene a Drepturilor Omului de a controla, din perspectiva

conformităŃii cu legislaŃia naŃională, orice act al puteriilor publice aparŃinând statelor părŃi

contractante la ConvenŃie;

3 Conformitatea cu prevederile ConvenŃiei a oricărui act normativ adoptat de către statele

părŃi contractante la ConvenŃie.

3) Principiul legalităŃii sau preeminenŃei dreptului este reflectat în prevederile CEDO:

1 Acest principiu nu are nici o legătură cu prevederile CEDO, fiind doar o creaŃie

jurisprudenŃială fără aplicabilitate concretă la cazurile deduse judecăŃii CurŃii Europene a

Drepturilor Omului;

2 Aceste principiu are valoare numai pentru situaŃia în care statele naŃionale sunt obligate să

asigure conformitatea dreptului lor intern cu prevederile CEDO înainte de ratificarea

acestei ConvenŃii;

3 Acest principiu se regăseste în diferite dispoziŃii ale ConvenŃiei, cum sunt cele din art. 2

par. 1, art. 5 par. 1, art. 6 par. 1, art. 7, ca de altfel si în prevederile referitoare la drepturile

si libertăŃile care beneficiază de o protecŃie relativă din art. 8 – 11 din CEDO.

4) Care sunt cele trei elemente principale ale conŃinutului noŃiunii autonome de lege în concepŃia

CurŃii Europene a Drepturilor Omului ?

1 În viziunea CurŃii, noŃiunea autonomă de lege include atât norma scrisă cât si dreptul

nescris, jurisprudenŃial (specific Common Law), existenŃa unei largi posibilităŃi de

apreciere recunoscută autorităŃilor naŃionale în privinŃa interpretării dreptului intern

precum si caracterul concret al legii în cauză în funcŃie de domeniul de aplicare si scopul

urmărit;

2 NoŃiunea autonomă de lege priveste exclusiv actul normativ care poartă o asemenea

denumire este adoptat de către parlamentul naŃional al statului respectiv, a intrat în

vigoare si are forŃă obligatorie pentru toate persoanele cărora li se adresează;

3 Legea în cauză poate fi calificată ca atare numai de Curtea Europeană a Drepturilor

Omului, independent de statutul acesteia în dreptul intern al statului respectiv, se află în

dezbaterea parlamentului naŃional si urmează să producă efectele juridice conforme

exigenŃelor CEDO.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept European al Drepturilor Omului.pdf

Alte informatii

nu contine raspunsuri