Rezumat dreptul muncii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Rezumat dreptul muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1.TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă este un act juridic , bilateral , sinalagmatic , oneros şi comutativ , numit , consensual , adoptat în forma scrisă. se încheie intuituu personae.

Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată și pe durată determinată (care nu poate fi mai mare de 24 luni)

Contractul individual de muncă are 2 părţi:

- partea legală , care se referă la drepturile şi obligaţiile părţilor stipulate în actele normative din domeniul legislaţiei muncii care cuprind reglementări cu privire la raportul juridic de muncă,

- partea convenţională care cuprinde clauzele contractuale ce sunt negociate prin libera voinţă a părţilor , fără însă a putea fi încălcate normele cuprinse în contractele colective de muncă , în reglementările legale în vigoare , ordinea publică şi bunele moravuri.

Clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă se referă la felul muncii , durata , timpul de muncă şi de odihnă , protecţia muncii , disciplina muncii, pregătirea profesională In afara de acele clauze princiale, codul mai prevede şi o serie de clauze specifice: clauza de formare profesională, clauza de neconcurenţă, clauza de mobilitate și clauza de confidenţialitate.

Nulitatea în raporturile juridice de muncă are trăsături specifice faţă de nulitatea din dreptul civil decurgând din raporturile juridice de muncă.

- nulitatea nu are efect retroactiv

- caracterul parţial al nulităţii

- nulitatea este remediabilă putând fi confirmată prin îndeplinirea ulterioară a condiţiei sau prevederii încălcate.

Modificarea contractului individual de muncă se face numai prin acordul părţilor

Delegarea este o măsură temporară pentru realizarea unor sarcini de serviciu ale unităţii delegante , care poate fi luată până la o perioadă de până la 60 de zile , putând fi prelungită doar cu acordul salariatului.

Detaşarea constă în schimbarea locului de muncă din iniţiativa angajatorului la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia din urmă putând fi dispusă pe o perioadă de cel mult 1 an , prelungirea fiind posibilă doar cu acordul ambelor părţi.

Suspendarea contractului individual de muncă presupune întreruperea temporară , în anumite împrejurări , a îndeplinirii prestaţiilor părţilor , în principal a prestării muncii din cauze autorizate de lege ( suspendarea de drept ) ori din voinţa părţilor

Încetarea contractului individual de muncă are loc:

- de drept,

- prin acordul părţilor ,

- ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi.

2. CAPACITATEA JURIDICA A ANGAJATORULUI

Art. 14. [capacitatea juridică a angajatorului]

(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.

(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice.

(3) Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu.

Persoanele fizice autorizate pot avea calitatea de angajator fără nicio îngrădire, indiferent deci de activitatea prestată de către angajaţi.

De pildă, societăţile comerciale şi societăţile cooperatiste devin persoane juridice de la data înmatriculării (înregistrării) în Registrul comerţului, iar asociaţiile şi fundaţiile de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor etc.

Exista o gama larga de angajatori – persoane juridice si anume: societati comerciale (de toate categoriile inclusiv bancare, de asigurari sau reasigurari, agricole) regii autonome, companii si societati nationale, institutii publice, unitati bugetare, asociatii si fundatii, organizatii cooperatiste”, inclusiv organizatii sindicale sau patronale.

3. CAPACITATEA JURIDICA A ANGAJATULUI

Art. 13

(1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezumat dreptul muncii.doc