Monitoring

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Monitoring.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 4 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1. Mediul inconjurator in relatie cu sistemele socio-economice. Mediul resursa.

Mediul este mai mult decât apa, aerul sau scoarţa terestră; ele împreună formea-ză un sistem unitar însă nu reprezintă decât parţial mediu

* este reprezentat de multitu-dinea interacţiunilor stabilite între cele trei subsist. dar şi între acestea şi sist. biotice

Înţelegerea multiplelor interacţiuni realizate între SSU şi subsistemele abiotice şi biotice ale mediului constituie premiza adoptării unei poziţii corecte faţă de ceea ce înţelegem prin mediu: depin-dem de mediu prin resursele organice şi anorganice, depin-dem prin resursele de hrană şi de apă, prin resursele cu valoare recreativă, etc.

Definirea activităţilor care au ca obiectiv protecţia mediului are ca punct de plecare dublul rol al mediului în relaţia sa cu activităţile soco-economice, un rol de furnizor de resurse şi altul de „receptor” al unor serii de „produse” rezultate din activităţile antropice.

Din această perspectivă pro-blematica protecţiei med. are ca priorităţi aspectele de funcţionalitate a sistemelor nat. semi-naturale şi SSE , aspecte legate de cauzele şi efectele generate de scăderea biodi-versităţii, aspecte legate de reducerea / epuizarea resur-selor de mediu (regenerabile şi neregenerabile) într-un ritm alarmant, aspecte legate de dinamica proceselor de succe-siune a sistemelor ecologice aflate sub impactul activităţilor din SSE-procese care nu mai reuşesc să menţină integri-tatea sist.

2. Relatiile economie – mediu

Relaţia Economie- Mediu se impune a fi reconsiderată din perspectiva protecţiei mediului in detrimentul obiectivului economic: can-titate – calitate - eficienţă; mecanismele eco-nomice (de piaţă) trebuie să ia în calcul problematicele mediului, astfel încât: - elaborarea de strategii pe termene scurte de dezvoltare sunt dăunătoare pentru mediu deoarece supralicitează capa-citatea de refacere a resur-selor utilizate, acest fapt putând provoca dezechilibre cu efecte negative (în timp şi spaţiu) în cadrul diferitelor compartimente de mediu; - abandonarea poziţiei „bu-nului simţ” în raport cu mediul (opiniile nefundamentate ştiin-ţific, adoptate / susţinute de specialişti din afara ecologiei şi protecţiei mediului pot determina efecte dintre cele mai imprevizibile în ceea ce priveşte protecţia mediului); - necorelarea capacităţii de suport a mediului cu ritmul impus de dezvoltarea nu numai a SSE dar şi a SSU (sistemul socio-uman) şi cu dinamica proceselor de degra-dare a mediului (la scară regională şi globală) este de asemeni în detrimentul medlui. 5. timp de declin

* Acest timp este caract. pentru noxele biodegradabile sau a celor care suferă procese de bioconversie astfel încât efectele produse se diminuează semnificativ pe măsură ce creşte perioada de timp de la momentul manif. primelor efecte; este timpul necesar pentru ca „reacţia” mediului să înregistreze scăderi în intensitatea de manifestare a efectelor, prin mecanisme proprii (home-ostatice) elem subsistemelor reduc (într-o primă fază) şi anihilează noxele / „proble-mele” directe de mediu. În acest caz efectele secundare, care pot apare pe termen lung la o scară a spaţiului necunos-cută, rămân necunoscute ca şi efectele ireversibile / rever-sibile induse (cazul bioacu-mulărilor la diferite nivele şi reintroducerii în circulaţia ma-teriei şi energiei din subsist).

Subsistemele mediului (în baza mecanismelor homeo-statice) reacţionează în sensul diminuării magnitudinii efectelor produse de evenim. primare de mediu, însă în anumite condiţii şi în acest context, pot fi generate „probleme” de mediu noi ca urmare a „poluării secundare” (combinarea noxelor mai vechi sau mai noi existente în subsistem sau „potenţarea” unora prin acţiunea altora: ex. exemplu ploile acide).

6. timp de viaţă

* Este caracteristic pentru acele procese / mecanisme care au ca scop elaborarea politicilor de mediu, a programelor de management de mediu, a strategiilor de eficientizare a procesului de protecţie a mediului (sunt incluse şi metodologiile de audit de mediu şi de evaluare a ciclului de viaţă al produselor).

Fisiere in arhiva (4):

  • c1m.doc
  • c2m.doc
  • cm226.doc
  • cm2266.doc