Grile Examen Buget si Trezorerie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Examen Buget si Trezorerie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

A. Buget şi trezorerie publică

1. Atribuţiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt:

1. obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru modificarea vYVeniturilor şi cheltuielilor pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

2. depunerea propunerilor pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale la Ministerul Finanţelor Publice, până la 1 iunie;

3. aprobarea efectuării cheltuielilor din bugetul propriu şi a celor din bugetele unităţilor ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite;

4. repartizarea creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, pe unităţile ierarhic inferioare;

5. utilizarea creditelor bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale.

a. 1 + 2 + 4 b. 3 c. 3 + 5 d. 2 + 3 e. 1 + 2 + 3

2. Dezechilibrul bugetar cauzat de decalajul temporar dintre încasările şi plăţile din contul curent general al Trezoreriei Statului poate fi acoperit din: A. împrumuturi de la Banca Naţională a României;

B. împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung contractate de pe piaţa de capital şi de la populaţie. Precizaţi trăsăturile caracteristice ale împrumuturilor de la Banca Naţională a României (I) şi ale împrumuturilor pe termen scurt, mediu şi lung contractate de pe piaţa de capital şi de la populaţie (II): 1. are ca forme bonurile de tezaur; 2. rambursarea are loc în cursul anului bugetar, fără nici o restricţie; 3. acordarea are loc pe baza convenţiei încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice; 4. rambursarea ratelor scadente şi achitarea dobânzilor aferente pot avea drept consecinţă majorarea impozitelor; 5. rata dobânzii este stabilită de Ministerul Finanţelor Publice; 6. rambursarea are loc în cel mult 180 zile; 7. rata dobânzii este dată pe piaţă; 8. rambursarea are loc în cel puţin 180 zile, în condiţii de dobândă la nivelul pieţei; 9. rata dobânzii este prevăzută în prospectul de emisiune; 10. suma împrumutată nu poate depăşi în exerciţiul financiar anual echivalentul a 10% din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent; 11. soldul permanent al împrumutului acordat şi nerambursat nu poate depăşi dublul capitalului social şi fondului de rezervă al Băncii Naţionale a României; 12. suma împrumutată nu poate depăşi în exerciţiul financiar echivalentul a 7% din veniturile bugetului public naţional realizate în anul precedent; 13. sunt împrumuturi perpetue; 14. sunt împrumuturi forţate; 15. suma împrumutată nu poate depăşi în exerciţiul financiar anual echivalentul a 7% din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent.

a. I: 3 + 6 + 7 + 11 + 15 II: 1 + 4 + 9

b. I: 3 + 5 + 8 + 10 + 11 II: 1 + 4 + 9

c. I: 3 + 6 + 7 + 11 + 15 II: 1 + 2 + 4 + 9

d. I: 3 + 6 + 7 + 11 + 12 II: 1 + 2 + 4

e. I: 3 + 5 + 8 + 11 + 12 II: 1 + 2 + 4 + 13

3. În domeniul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor Publice, are, în principal următoarele atribuţii:

1. dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani, rezultate din contribuţia financiară externă acordată Guvernului României;

2. blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite; 3.asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situaţiei;

4. asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Parlamentului măsuri pentru reglementarea situaţiei; 5. stabileşte conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii secundari şi terţiari de credite.

a. 3 + 4 + 5 b. 1 + 2 + 3 c. 1 + 3 + 4 d. 1 + 3 + 5 e. 1+ 2 + 5

4. Ce reprezintă serviciul datoriei publice?

a. mărimea ratelor anuale de rambursat, a dobânzii şi celorlalte cheltuieli aferente lor, legate de datoria publică;

b. mărimea absolută a datoriei publice a unei ţări;

c. mărimea ratelor anuale de rambursat în contul datoriei publice;

d. mărimea ratelor anuale de rambursat la împrumuturile interne;

e. mărimea ratelor anuale de rambursat şi a dobânzii la împrumuturile externe.

5. În cadrul programelor de investiţii, la poziţia „alte cheltuieli de investiţii” se cuprind:

1. achiziţii de imobile;

2. dotări independente;

3. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii; 4. lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor; 5. cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale; 6. cheltuieli de întreţinere şi funcţionare utilaje.

a. 1 + 2 + 4 + 5 + 6 b. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 c. 1 + 2 + 3 + 5 + 6 d. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 e. 1 + 3 + 4 + 5 + 6

î6. Informaţiile financiare incluse în programul de investiţii de către ordonatorii principali de credite cuprind: 1. analiza cost-beneficiu; 2. valoarea parţială a proiectului; 3. valoarea totală a proiectului; 4. descrierea proiectului; 5. stadiul fizic al obiectivelor; 6. creditele bugetare şi de angajament; 7. costurile de întreţinere şi funcţionare, după punerea în funcţiune; 8. graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie; 9. strategia în domeniul investiţiilor.

a. 1 + 2 + 4 + 5 + 9 b. 1 + 3 + 6 + 7 + 8 c. 2 + 5 + 6 + 7 + 8 d. 2 + 3 + 6 + 7 + 9 e. 3 + 4 + 5 + 7 + 8

7. Datoria publică locală reprezintă, conform Legii finanţelor publice locale:

a. o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din resursele aflate la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială;

b. totalitatea obligaţiilor de plată la un moment dat ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale administraţiei publice centrale;

c. totalitatea obligaţiilor de plată la un moment dat ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale administraţiei publice locale şi ale administraţiei publice centrale, mai puţin dobânda;

d. disponibilităţile reprezentând contravaloarea în lei a împrumuturilor contractate de stat pentru satisfacerea unor nevoi pe plan local;

e. o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din resursele aflate la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale.

8. Precizaţi care din următoarele afirmaţii referitoare la principiul unităţii bugetare nu sunt adevărate: 1. toate veniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme şi denumiri, se introduc în bugetul de stat, integral veniturile proprii; 2. veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice; 3. veniturile constituite potrivit legii pentru stimularea personalului; 4. toate veniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme şi denumiri, se introduc în bugetul de stat, inclusiv veniturile proprii şi subvenţiile acordate din bugetul trezoreriei statului.

a. 1 + 2 b. 2 c. 4 d. 3 + 4 e. 1 + 2 + 3

9. Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate: 1. legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar; 2. pentru acţiunile anuale se înscriu în buget, distinct, creditele bugetare şi creditele de angajament; 3. angajarea cheltuielilor din bugetele stabilite prin lege se face numai în limita creditelor bugetare aprobate; 4. sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele stabilite prin lege, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite; 5. sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele stabilite prin lege, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă sume minime care pot fi depăşite; 6. angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii.

a. 1 + 3 + 4 + 6 b. 1 + 2 + 4 + 5 c. 2 + 3 + 4 d. 1 + 2 + 3 + 5 e. 2 + 5

10. Premisele înfiinţării trezoreriei finanţelor publice în România au fost: 1. reorganizarea băncilor şi consecinţele acesteia asupra execuţiei finanţelor publice; 2. schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare publice; 3. schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare private; 4. scoaterea bugetului asigurărilor sociale de stat în afara bugetului de stat în contextul prevederilor Legii finanţelor publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Examen Buget si Trezorerie.doc

Alte informatii

ase,an 2007, FABBV