Toate fituicile din domeniul Finante

 • Test examen pentru studentii care au punctaj sub 7

  1. Tehnicile contabilității de gestiune: 0,50 PUNCTE a. garantează profitabilitatea întreprinderii; b. răspund tuturor cerințelor de ordin fiscal; c. răspund nevoilor informaționale ale managementului; d. reprezintă principalul element al contractului de muncă negociat cu sindicatele; e. răspund nevoilor de informare ale băncii, la solicitarea de credite de acoperire a necesarului de trezorerie. 2. Care din afirmațiile următoare despre calculul coeficientului suplimentării este...

 • Finante

  1. Procedeele analizei calitative au următorul rol : a) de a modela fenomenele economico-financiare. b) de a identifica cauzele producerii fenomenelor economico-financiare; c) de a măsură influența factorilor asupra fenomenelor economico-financiare; 2. Ordinea de analiză a factorilor de intercondiționare este: a) de la aparență la esență. b) aceiași cu ordinea de formare a fenomenului; c) inversul ordinii de intercondiționare a fenomenului; 3. Care din următoarele afirmații sunt...

 • Intrebari examen management

  1.FIRMA SI MEDIUL 1. De ce este managementul necesar în organizaţiile de orice tip, mărime – firmă, bancă, spital sau şcoală? 2. Definiţi procesul de management. 3. Care sunt argumentele că managementul este atât artă, cât şi ştiinţă? 4. În ce constă abordarea sistemică a managementului? Exemplificaţi şi explicaţi. 5. Definiţi firma (întreprinderea). 6. Definiţi mediul general al firmei. 7. Definiţi mediul specific al firmei. 8. Care sunt factorii care influenţează acţiunile şi...

 • Negocieri si uzuante de protocol

  TRUE/FALSE 1. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare, având avantajul că realizează, în cel mai scurt timp, efectul scontat. ANS: T 2. În sens larg, prin negociere se Înţelege orice formă de comunicare al cărei scop constă în rezolvarea unor probleme cu caracter civil. ANS: F 3. Negocierea este un proces organizat, în care se doreşte, pe cât posibil, evitarea confruntărilor şi care presupune o permanentă competiţie. ANS: T 4. Negocierea este prin...

 • Intrebari din Finante

  Cheltuielile publice sunt relații: a) Social-politice b) Politico-economice c) Economico-sociale d) Politico-sociale 2.Cheltuielile publice se manifestă doar între a) Persoane fizice și juridice b) Stat și persoane fizice c) Stat și persoane juridice d) Stat și persoane fizice si juridice 3.Clasificarea cheltuielilor se face din punct de vedere a criteriilor : 1) Financiar 2) Economic 3) Funcțional 4) Cultural Variante de raspuns : a) 1,2,3 b) 1,3,4 c) 1,2,3,4 d) 2,3,4...

 • Moneda si Credit

  1.Evoluţia monedei şi clasificarea semnelor monetare. Moneda apare în rezultatul dezvoltării procesului de schimb şi de producţie ca un echivalent general al tuturor bunurilor şi serviciilor. Există două abordări conceptuale cu privire la apariţia monedei: 1. Abordarea raţionalistă(pentru prima dată a fost elaborată de Aristotel). Apariţia monedei este rezultatul voinţei omului care în dezvoltarea relaţiilor de schimb stabileşte o marfă cu calităţi deosebite să îndeplinească funcţia de...

 • Finante Publice

  1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective. Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de specialitate ala AP centrale Institutii la nivel local: Primar; CL; CJ si alte institutii de interes local 2. Definiti notiunile de finante publice si finante private. Ce asemanari...

 • Grile Gestiune Financiara

  1. Deciziile financiare adoptate de întreprindere pot fi: a) decizia de investire sau dezinvestire; b) decizia de finanţare; c) decizia de repartizare a profitului; d) a+b; e) c+d. 2. La ce se referă decizia de investire? a) la structura financiară a întreprinderii; b) la modul de constituire a resurselor; c) la constituirea şi gestionarea portofoliului de active; d) la repartizarea profitului pentru investiţii sau distribuirea acestuia sub formă de dividende către acţionari; e)...

 • Intrebari – Test la Disciplina de Finante Generale

  1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile primite din străinătate; d) avuţia naţională. 2. Care sunt organele puterii centrale şi locale de stat? a) Parlamentul şi consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; b) Guvernul şi ministerele; c) prefecturile şi primăriile; d) Guvernul şi Parlamentul; 3. Care sunt ordonatorii principali de credite pentru bugetele locale? a)...

 • Buget si Trezorerie Publica

  CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România. (3 p) 3. Prezentați principiile bugetare. (4 p) 4. Care sunt regulile bugetare aplicabile în cadrul procesului bugetar- (3 p) 5. Care sunt atribuțiile Guvernului(MFP) în cadrul procesului bugetar- (3 p) 6. De câte tipuri sunt ordonatorii de credite și ce obligații au aceștia- (1 p)(pag 10) 7. Prezentați etapa de elaborare a proiectelor de...

 • Integrare Financiara Monetara Europeana

  Capitolul I Cooperarea economică: a. [ ] Poate fi regională sau globală, cuprinde ansamblul relaţiilor economice dintre state, incluzându-le atât pe cele bilaterale cât şi pe cele multilaterale. b. [x] Este o formă bazică de apropiere între două sau mai multe state, ce participă în comun la realizarea unui obiectiv economic concret. c. [ ] Reprezintă o asociere între două sau mai multe state ce îşi reduc reciproc taxele vamale la importul de bunuri, păstrând neschimbat nivelul acestora...

 • Finante Publice

  1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor si scopurilor se nasc anumite relatii sociale care sunt de natura economica si prezinta repartitia unei cote din PIB cu ajutorul statului intre diferite parti sociale. Aceste relati au aparut in procesul de mobilizare si repartizare a resurselor necesare statului in forma baneasca si sunt numite nume relatii financiare sau finante. Finantele publice...

 • Operatiuni de Plati si Compensari

  TRUE/FALSE 1) Aparatul bancar reprezintă un ansamblu corelat al entităţilor organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul ţării. ANS: T 2) Băncile comerciale sunt desemnate să presteze în economie un anumit gen de servicii, pe care şi alţi agenţi economici sunt autorizaţi să le furnizeze. ANS: F 3) Nici o societate bancară nu se poate constitui sub forma societăţilor cu răspundere limitată, ci numai ca societăţi cu răspundere...

 • Raspunsuri Intrebari - Managementul Investitiilor

  1. Ce intelegeti prin investitii? La prima vedere, investitia ne apare in mod concret ca o operatiune de plasare a unor sume de bani disponibile in vederea cresterii patrimoniului initial. La o analiza mai profunda, investitia este alocarea capitalurilor economisite rezultata in activitatile lucrative cu character profitabil care majoreaza valoarea capitalurilor angajate initial. In sens financiar, investitia inseamna cheltuirea unei sume de bani disponibila in prezent (o suma certa) , in...

 • Analiza Economico-Financiara

  ALEGERE MULTIPLA 1. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna: VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia exercitiului a. b. c. d. e. RASPUNS: E 2. Tipurile de analiza care se refera la criteriile de studiere a fenomenelor: a. cantitativa; calitativa; previzionala; b. financiara; economica; tehnico - economica; economico - financiara; c. statica ; dinamica; relativa, d. micro-economica; macro -economica; mondo-economica; e. financiara;...

Pagina 1 din 9