Raport de Audit

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Raport de Audit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor: Aslau Ionel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din:

X , auditor intern;

Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.03.2010

Cadrul legal al actiunii de auditare l-a reprezentat:

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;

- OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. 672/2002.

-OMEC 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice

Durata misiunii de audit: 10.04.2010- 30.04.2010;

Perioada auditată: 01.01.2009-31.12.2009

Scopul actiunii de auditare constă în:

Efectuarea auditului asupra Situatiilor financiare la 31.12.2009 în vederea obtinerii unei asigurări rezonabile conform căreia situatiile financiare nu contin denaturări semnificative si asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2009.

Obiectivele actiunii de auditare au urmărit:

Aprecierea controlului intern;

Analiza conturilor;

Evaluarea situaţiilor financiare;

Tipul de auditare - A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de către Direcţia economica, a prevederilor legislaţiei, în ce priveşte întocmirea situaţiilor financiare. Directia economica răspunde pentru întocmirea si prezentarea fidelă a acestor situatii financiare cît si a notelor explicative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificările ulterioare si cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Tehnicile de audit intern utilizate:

Verificarea s-a realizat în vederea asigurării validităţii, realităţii si acurateţei documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele în vigoare, precum si a eficacitătii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare:

- comparatia: pentru confirmarea identitătii unor informatii, după obtinerea lor din două sau mai multe surse diferite;

- examinarea: pentru detectarea erorilor si/sau iregularitătilor;

- confirmarea: pentru solicitarea informatiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora;

- garantarea: pentru verificarea realitătii tranzactiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;

Alte tehnici de audit:

- observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire si emitere a documentelor;

- interviul, note de relatii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate, implicate si interesate si informatiile primite, care trebuie să fie sustinute de documente. Pentru eventualele explicatii suplimentare se solicită note de relatii scrise.

- analiza: constă în descompunerea unei entităti în elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate şi măsurate distinct.

Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:

- Chestionarul de luare la cunostintă - CLC: pentru obtinerea unor informatii referitoare la contextul socio-economic, organizare internă, functionarea entitătii/structurii auditate;

- Chestionarul de control intern - CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfunctiunilor i cauzelor reale ale acestora;

- Listă de verificare - LV: utilizată pentru stabilirea conditiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operatii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitătile de control intern încorporate în proceduri, existenta responsabilitătilor pentru efectuarea acestora i permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfunctionalităti.

Documentele examinate în cadrul Elaborarii situatiilor financiare la 31.12.2009 au vizat

documentatia :

- documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operatiilor în contabilitate;

- balantele de verificare întocmite periodic;

- situatiile financiare anuale;

- note contabile;

Documentele elaborate pe timpul auditării activitătii privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2009 , în principal sunt:

- analiza riscurilor;

- tabelele punctelor tari si slabe;

- tematica în detaliu a misiunii de audit;

- programul de audit intern;

- programul interventiei la fata locului;

- liste de verificare structurate pe obiective;

- foi de lucru pentru stabilirea esantioanelor;

- chestionare de control intern;

- teste;

- liste de control;

- fise de identificare si analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;

- raportul preliminar de audit intern;

- minutele sedintelor de deschidere, de închidere si de conciliere;

- raportul final de audit intern;

- planul de actiune si calendarul de implementare a recomandărilor;

- fisa de urmărire a implementărilor recomandărilor.

Directia economică a functionat în perioada supusă auditării cu un număr de 8 salariati, din care 2 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atributiile de serviciu organigrama si Regulamentului de organizare si functionare.

Pentru toti salariatii există fise ale posturilor prin care s-au stabilit atributiile de serviciu, relatiile ierarhice de subordonare si relatiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Audit.doc