Teste grila licenta drept

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Teste grila licenta drept.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 96 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

teste licenta - drept civil - contracte
teste licenta - drept civil - drepturi reale
teste licenta - drept civil - partea generala
teste licenta - drept civil - succesiuni
teste licenta - drept civil - teoria generala a obligatiilor
teste licenta - drept penal - general
teste licenta - drept penal - special
teste licenta - dreptul familiei

Extras din document

1. Vânzarea este un contract în principiu cu titlu oneros, cumulativ;

2. Vânzarea este un act juridic bilateral; / contarct bilateral (sinalagmatic);

3. Prin vânzare se strămută dreptul de proprietate sau un alt drept real ori de creanță;

4. Transmiterea dreptului de proprietate este de natura vânzării;

5. Nu pot face obiectul vânzării drepturile personale nepatrimoniale; / drepturile patrimoniale cu caracter strict personal;

6. Contractul de vânzare este, în principiu, consensual, dar devine solemn în cazurile prevăzute de lege;

7. Se pot tarnsmite prin vânzare drepturi succesorale; / drepturi de proprietate intelectuală;

8. Vânzarea este în principiu, act de dispoziție;

9. Contractul de vânzare este, în principiu, un contract comutativ; / poate dobândi caracter aleatoriu, atunci când cumpărătorul încheie contractul pe riscul său;

10. Vânzarea are caracter solemn dacă obiectul vânzării este o moștenire; / se strămută drepturi supuse înscrierii în cartea funciară;

11. Clauzele îndoielnice în contractul de vânzare se interpretează în favoarea cumpărătorului, sub rezerva regulilor aplicabile contractelor încheiate cu consumatorii și contractelor de adeziune;

12. Predarea bunului vândut implică obligația vânzătorului de a preda titlurile și documentele privitoare la proprietatea sau folosința bunului; / se face prin punerea la dispoziția cumpărătorului a bunului vândut, împreună cu tot ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei;

13. Transferul dreptului de proprietate operează după individualizarea bunurilor determinate generic;

14. Transmisiunea imediată a dreptului de proprietate operează dacă vânzătorul este proprietarul bunului vândut; / obiectul vânzării este un bun individual determinat;

15. Se sancționează cu nulitatea absolută vânzarea unei moșteniri deschise sau a unei cote din aceasta prin înscris sub semnătură privată;

16. Este nulă absolut, în toate cazurile vânzarea drepturilor eventuale asupra unei moșteniri nedeschise încă;

17. Dacă obiectul vânzării este un bun viitor cumpărătorul dobândește proprietatea în momentul în care bunul s-a realizat; / când cumpărătorul și-a asumat riscul bunului, el rămâne obligat la plata prețului;

18. Pot cumpăra toți cei cărora nu le este interzis prin lege;

19. Vânzarea este un act de dispoziție atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător;

20. Nu pot încheia singuri contractul de vânzare, ci doar prin reprezentantul legal minorii care nu au împlinit 14 ani; / majorii puși sub interdicție;

21. Se sancționează cu nulitatea absolută contractul prin care funcționarii publici, judecătorii sindici, practicienii în insolvență sau executorii cumpără bunurile pe care le administrează sau a căror administrare o supraveghează;

22. Este nul absolut contractul de vânzare în forma scrisului sub semnătură privată prin care se transmite nuda proprietate a unui imobil cu destinația de locuință;

23. Dreptul de preempțiune are o natură legală sau convențională; / se notează în cartea funciară, dacă este stabilit convențional și privește un imobil;

24. Dreptul de preempțiune este indivizibil și incesibil;

25. În caz de concurs între preemptori, contractul de vânzare se consideră încheiat cu titularul dreptului legal de preempțiune ales de vânzător, atunci când se află în concurs cu alți titulari ai unor drepturi legale de preempțiune; / cu titularul dreptului legal de preempțiune, atunci când se află în concurs cu titularul unui drept de preempțiune convențional;

26. În cazul vânzării bunului altuia dacă vânzătorul nu asigură transmiterea dreptului de proprietate, cumpărătorul poate cere rezoluțiunea contractului; / proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul dobândirii bunului de către vânzător sau al ratificării contractului de vânzare de către proprietar;

27. Bunul vândut trebuie să fie predat în starea în care se afla la momentul încheierii contractului; / împreună cu toate accesoriile sale;

28. Vânzarea este nulă absolut când bunul este proprietate publică;

29. Stabilirea prețului în bani este o condiție de esența vânzării; / îndeplinită, dacă suma de bani constituie prestația principală a cumpărătorului;

30. Prețul vânzării trebuie să fie cel puțin determiant sau cel puțin determinabil; / este suficient determinat, dacă poate fi stabilit potrivit împrejurărilor;

31. Prețul vânzării poate fi determinat de părți ori de una sau mai multe persoane desemnate potrivit acordului părților;

32. În lipsă de stipulație contrară, fructele bunului vândut se cuvin cumpărătorului din ziua dobândirii dreptului de proprietate;

33. Cumpărătorului i se datorează garanția împotriva evicțiunii pentru faptele imputabile vânzătorului, chiar dacă acestea s-au ivit ulterior vânzării;

34. Vânzătorul datorează garanția pentru evicțiune față de orice dobânditor subsecvent al bunului;

35. Vânzarea este anulabilă când prețul este stabilit fără intenția de a fi plătit; / când prețul este derizoriu;

Fisiere in arhiva (8):

  • TESTE LICENTA - DREPT CIVIL - CONTRACTE.doc
  • TESTE LICENTA - DREPT CIVIL - DREPTURI REALE.doc
  • TESTE LICENTA - DREPT CIVIL - PARTEA GENERALA.doc
  • TESTE LICENTA - DREPT CIVIL - SUCCESIUNI.doc
  • TESTE LICENTA - DREPT CIVIL - TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR.doc
  • TESTE LICENTA - DREPT PENAL - GENERAL.doc
  • TESTE LICENTA - DREPT PENAL - SPECIAL.doc
  • TESTE LICENTA - DREPTUL FAMILIEI.doc