Manifestarea Politicii de Personal in Administratia Publica

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest laborator prezinta Manifestarea Politicii de Personal in Administratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini .

Profesor: Gajiu Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Capitolul I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
I.1. Rolul resurselor umane în societatea contemporană
I.2. Evoluţia conceptului managementului resurselor umane
I.3. Esenţa şi funcţiile managementului resurselor umane
Capitolul II. POLITICA DE PERSONAL – GARANT AL UNUI
MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE EFICIENT ÎNTR-O
AUTORITATE PUBLICĂ
II.1. Noţiune de politică de personal. Trăsăturile distinctive ale politicii de personal în administraţia publică
II.2. Etapele politicii de personal
II.3. Formarea şi perfecţionarea resurselor umane în administraţia publică
Capitolul III. DOMENIILE DE REORGANIZARE ŞI PERFECŢIONARE ÎN CADRUL GESTIUNII RESURSELOR UMANE
III.1. Probleme majore în procesul de elaborare şi implementare a unei politici de personal în administraţia publică
III.2. Rolul personalului în realizarea reformei administraţiei public
III.3. Politica de personal şi procesul integrării în structurile europene
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Transformările profunde din viaţa social-economică, politică în virtutea revoluţiei tehnico-ştiinţifice, sunt expresia concretă a necesităţii de schimbare. În vîltorul acestor modificări esenţiale şi foarte complexe, rolul determinant îl au centrele de decizie, în special intervenţiile manageriale profesioniste.

Trecere la o societate democrată este condiţionată în mare măsură de schimbarea mentalităţii, comportamentului, de noile atitudini, de introducerea şi utilizarea unor noi metode şi principii, ce sunt însoţite de noi forme de gestionare a muncii. Apariţia de noi necesităţi şi de noi valori individuale, determină creşterea rolului factorului uman, care devine un factor decisiv şi, în acelaşi timp, unul strategic, din motivul că o instituţie va putea activa eficient doar atît timp cît potenţialul uman va fi plasat în top.

Complexitatea actuală a administraţiei publice pe plan politic şi structural, a activităţilor şi utilităţilor acesteia, constă în accelerarea schimbărilor, în apariţia discontinuităţilor, transferul de competenţă şi responsabilităţi, care au condus tot mai mult la apariţia deficitului uman, impunînd autorităţile la un comportament creativ şi la o studiere mai profundă a fenomenului managerial în Administraţia Publică, care presupune adoptarea unor decizii, care să asigure combinarea optimă a factorilor antrenaţi în activităţile respective, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin conducătorului unei instituţii publice. Acum, mai mult ca oricînd se accentuiază necesitatea desăvîrşirii, necondiţionate, ca un imperativ al timpului, a celor care, în ansamblul lor, constituie serviciul public. Se simte o nevoie acută de cadre calificate pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, dar nu şi în ultimul rînd o bună gestionare a lor.

Actualitatea temei rezidă din faptul că de activitatea funcţionarilor publici depinde în primul rînd calitatea guvernării statului, comunei, oraşului, raionului. Reiese cu certitudine, că de cei ce se ocupă în mod nemijlocit de politica de cadre depinde bunăstarea generală. Aflîndu-ne la o nouă etapa de modernizare a administraţiei publice, apare tot mai des problema cadrelor în organizaţiile publice. Se necesită o revizuire şi reorganizare a sistemului în general, fapt care poate fi posibil numai în urma unui studiu minuţios.

Gradul de cercetare. Dacă e să facem o privire de ansamblu asupra problemei abordate şi a amploarei cu care ea este studiată, se conturează tendinţa de modificare a atitudinii şi plasării de noi accente pe managementul personalului din cadrul autorităţilor publice. În acest sens, referindu-ne la Republica Moldova, subliniem aportul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, care face cercetări în acest domeniu, fiind unica instituţie de un aşa nivel. Anume în cadrul ei au apărut cele mai multe studii referitoare la problema resurselor umane în autorităţile Administraţiei Publice. În baza materialelor conferinţelor ştiinţifice ce au avut loc în cadrul Academiei, lucrărilor „Serviciul public în Republica Moldova” de Platon M., „Managementul resurselor umane” de Cojocaru Sv., a articolelor publicate în revista „Administrare Publică” de Şaptefraţi T., Sîmboteanu A., Ganenco L., Demian N. şi altele a fost elaborată lucrarea dată. În literatura străină această problemă a fost abordată mai exhaustiv.

Noutatea ştiinţifică. Dacă în majoritatea lucrărilor cercetătorilor din ţară şi de peste hotare se abordează conceptele teoretice ale politicii de personal, în teză se încearcă a pune accentul pe modalităţile de manifestare a politicii de personal în administraţia publică şi în special, rolul personalului în realizarea reformei administraţiei publice. De asemenea se încearcă a evidenţia necesitatea promovării unei politici de personal adecvate procesului de integrare europeană.

Scopul şi obiectivele lucrării.

Scopul lucrării este identificarea şi analiza manifestării politicii de personal în contextul sistemului administraţiei publice.

Într-u realizarea scopului au fost trasate următoarele obiective:

- să elucidăm rolul resurselor umane în societatea contemporană;

- să analizăm evoluţia conceptului, esenţa şi funcţiile managementului resurselor umane;

Fisiere in arhiva (1):

  • Manifestarea Politicii de Personal in Administratia Publica.doc

Alte informatii

Teza de master In domeniul administratiei publice locale