Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22309
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. drd. Manuel-Cristian Firică
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din Brasov
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti
Materie: Administratie publica

Cuprins

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL I. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN 10

1. Preliminarii 10

2. Sediul materiei ... 12

CAPITOLUL II. SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ ... 13

I. În dreptul roman ... 13

a) Capitis deminutio (pierderea capacității juridice) . 13

b) Limitări ale capacității juridice 15

c) Curatela .. 15

II. În vechiul drept românesc 21

CAPITOLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ. . 24

1. Sediul materiei ... 24

2. Noțiune 24

3. Delimitarea interdicției judecătorești de alte instituții de drept ... 25

4. Condițiile de fond cerute pentru punerea sub interdicție potrivit prevederilor art. 164 din noul Cod civil 27

5. Punerea sub interdicție în cazul minorului . 31

6. Procedura punerii sub interdicție 31

a) Preliminarii 31

b) Cine poate cere punerea sub interdicție judecătorească 32

c) Instanța competentă .. 33

Mereuță (Ciocan) Mariana

4

d) Fazele procedurii ... 33

7. Efectele punerii sub interdicție 35

8. Ridicarea interdicției . 38

9. Încetarea interdicției judecătorești .. 39

CAPITOLUL IV. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ . 40

1. Noțiune și clasificare . 40

2. Sediul materiei ... 41

3. Cazurile de instituire a curatelei capabilului (curatelei propriu-zise) . 41

4. Procedura instituirii, conținutul ocrotirii și încetarea curatelei ... 42

A) Procedura instituirii curatelei .. 42

B) Conținutul curatelei propriu-zise . 44

C) Încetarea curatelei . 44

5. Curatela persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă (curatela specială) . 45

6. Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea unor acte juridice . 46

7. Curatela minorului 47

a) Noțiune, natură juridică și conținut . 47

b) Cazuri de instituire a curatelei minorului ... 49

CAPITOLUL V. MIJLOACE DE OCROTIRE A PERSOANEI FIZICE ÎN DREPTUL CIVIL FRANCEZ .. 51

1. Tutela minorului 51

2. Mijloace de ocrotire a minorului lipsit de capacitate de exercițiu deplină 511

3. Regimurile de ocrotire ale incapabilului . 54

a) Garanția/protecția justiției .. 55

b) Curatela ... 56

Mereuță (Ciocan) Mariana

5

c) Tutela ... 56

CONCLUZII 58

BIBLIOGRAFIE .. 59

Extras din document

INTRODUCERE

În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă de noul Cod civil (Legea 287/2009) cu privire la cele două instituții, punerea sub interdicție și curatela, vizează concentrarea tuturor normelor care le reglementează. Astfel, legiuitorul a înțeles să ușureze munca de documentare a practicienilor, care nu mai trebuie să își disperseze atenția și eforturile asupra unui evantai de acte normative precum Codul familiei, Codul civil, Decretele nr. 31/1954 și 32/1954, Legea 272/2004 sau Codul de procedura civilă, care legiferează și în prezent materia acestora. Cele două instituții vor fi reglementate doar de noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) și noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) din momentul în care aceste acte normative, de o importanță capitală pentru viitorul statului de drept, vor intra în vigoare.

Instituția punerii sub interdicție este reglementată în cuprinsul Titlului III - Ocrotirea persoanei fizice, Capitolul III - Ocrotirea interzisului judecătoresc, de la art. 164 la art. 177 din noul Cod civil.

Condițiile în care operează punerea sub interdicție sunt cuprinse în art. 164 din noul Cod civil, singura modificare față de vechea reglementare din Codul familiei fiind cuprinsă în alin. (2), care prevede că „Pot fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă”. Codul familiei folosește sintagma minori fără a distinge între cei lipsiți total de capacitate de exercițiu și cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, în timp ce noile reglementări sunt mai restrictive.

Art. 165, coroborat cu art. 111, prevede persoanele care pot cere punerea sub interdicție, neexistând diferențe față de vechea prevedere din Codul familiei.

În ceea ce privește desemnarea tutorelui, art. 34 din Decretul nr. 32/1954 prevede că această operațiune cade în sarcina instanței de tutelă. Noul Cod civil lasă posibilitatea desemnării tutorelui în seama oricărei persoane care are capacitate deplină de exercițiu, prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, așa cum edictează art. 166 din noul Cod civil.

Numirea unui curator special, pentru intervalul de timp până la soluționarea cererii de punere sub interdicție, se realizează, conform art. 167, de instanța de tutelă, o instituție inspirată din dreptul civil francez. În prezent, instanța de tutelă este cea îndrituită să numească curatorul special, care are o misiune temporară.

Procedura punerii sub interdicție judecătorească este reglementată de Cartea a VI-a Proceduri speciale, în Titlul II art. 924-930 din noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010). Procedura este asemănătoare cu cea reglementată de Decretul nr. 32/1954, fiind prezentată în mod explicit și detaliat, pentru a lăsa loc de cât mai puține interpretări. Spre exemplu, art. 926 alin. (1) noul Cod de procedură civilă dispune astfel: „După primirea cererii, președintele instanței va dispune să i se comunice celui a cărui punere sub interdicție judecătorească a fost cerută, copii de pe cerere și de pe înscrisurile anexate. Aceeași comunicare se va face și procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta.”

Noutăți există și în privința instituțiilor cărora li se comunică dispozitivul hotrârii de punere sub interdicție în conformitate cu prevederile art. 929 din Legea nr. 134/2010. Astfel, spre deosebire de art. 145 Codul familiei, dispozitivul se comunică serviciului de stare civilă la care nașterea celui pus sub interdicție judecătorească este înregistrată, instanței de tutelă și nu autorității tutelare pentru desemnarea unui tutore, biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară când este cazul, registrului comerțului, dacă persoana pusă sub interdicție judecătorească este întreprinzător.

Cu privire la opozabilitatea interdicției, noul Cod civil prevede că lipsa capacității celui interzis îi este opozabilă unui terț doar din momentul îndeplinirii formalităților de publicitate mai sus menționate [art. 169 alin. (2)] și nu din momentul transcrierii hotărârii în registrul special cum edicta art. 144 alin. (4) din Codul familiei.

Art. 172 prevede că actele juridice încheiate de interzisul judecătoresc, altele decât cele anume prevăzute de lege, actele de conservare și cele de dispoziție de valoare mică, sunt lovite de nulitate relativă, chiar dacă ele au fost încheiate pe perioada în care cel în cauză ar fi avut discernământ.

Spre deosebire de prevederile din Codul familiei, art. 173 alin. (2) din noul Cod civil permite tutorelui să renunțe la tutelă, solicitând înlocuirea sa pentru motive temeinice înaintea termenului de 3 ani.

Comparativ cu actualele prevederi în vigoare, obligațiile tutorelui față de cel pus sub interdicție sunt prezentate in extensor în cuprinsul art. 174, acesta fiind dator să-l îngrijească spre a-i grăbi vindecarea și pentru a-i îmbunătăți condițiile de viață, în acest scop întrebuințându-se veniturile și, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicție judecătorească.

Alin. (2) al art. 174 cuprinde o altă modificare față de situația actual și anume, cea care este chemată să decidă dacă cel pus sub interdicție judecătorească va fi îngrijit la locuința sa sau într-o instituție sanitară, nu mai este autoritatea tutelară, ci instanța de tutelă cu avizul consiliului de familie care este alcătuit din trei rude sau afini, ținând seama de gradul de rudenie și de relațiile personale cu familia minorului. În lipsa de rude sau afini, pot fi numite și alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinții minorului sau care manifestă interes pentru situația acestuia. Noul Cod civil prevede și situația în care interzisul judecătoresc este căsătorit, caz în care este audiat și soțul acestuia.

Bibliografie

1. Alexandresco D., Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, vol. V, Editura Arte Grafice, București, 1912.

2. B. J., 1999, Editura Argessis, 1999.

3. Beleiu Gh., Introducere în dreptul civil - Subiectele dreptului civil, Ediția a XI-a, Editura Universul Juridic, București, 2007.

4. Boroi G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2008.

5. Cantacuzino M., Elementele dreptului civil, Editura All Beck, colecția „Restitutio”, București, 1998.

6. Carbonnier J., Les personnes, Editura Presse Universitaires de France, Paris, 2000.

7. Cătană L., Limitele de competență ale autorității tutelare cu privire la instituirea curatelei, în Dreptul nr. 9/2006.

8. Chelaru E., Drept civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, București, 2007.

9. Chirică D., Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I Vânzarea și schimbul, Editura C. H. Beck, București, 2008.

10. Corhan A., Dreptul familiei. Teorie și practică, Ediția a II-a revăzută și completată, Editura Lumina Lex, București, 2009.

11. Cosma D., Teoria generală a actului juridic civil, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1969.

12. Cosmovici P., Ficțiunile juridice, Editura C. H. Beck, București, 2005.

13. Cosmovici P., Introducere în dreptul civil, Editura All Beck, București, 1997.

14. Cosmovici P., Tratat de drept civil. Partea generală, Vol. I, Editura Academiei, București, 1989.

15. Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, București, 2001.

16. Dec. secț. civ. a fostului Tribunal Suprem, nr. 438/1976, în R.D.D. nr. 7/1976.

17. Dec. secț. civ. a ÎCCJ, nr. 2196/2004, în Dreptul nr. 3/2005.

18. Dogaru I., Cercel S., Drept civil. Persoanele, Editura C. H. Beck, București, 2007.

19. Hamangiu C., Rosetii-Bălănescu I., Băicoianu Al., Tratat de drept civil român, Vol. I, colecția „Restitutio”, Editura All Beck, București, 1998.

20. Hanga V., Drept privat roman, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1996.

21. Ionașcu A., Drept civil. Partea generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1963.

22. Ionașcu Tr. și alții, Tratat de drept civil, Vol. I, Editura Academiei, București, 1967.

23. Jakotă M. V., Drept roman, vol. I și II, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1992.

24. Larroumet Chr., Droit civil, tome I, Introduction a l’étude du droit privé, Editura Economică, Paris, 1984.

25. Lupan E., Popescu D. A., Drept civil. Persoana fizică, Editura Lumina Lex, București, 1993.

26. Lupu E., Sabău-Pop I., Tratat de drept civil, Vol. I, Partea generală, Editura C. H. Beck, București, 2006.

27. Micescu I., Curs de drept civil, Editura All Beck, București, 2000, colecția „Restitutio”.

28. Morange J., Libertățile publice, Editura Rosetti, București, 1995, p. 112.

29. Motica R., Lexicon juridic latin-român, Editura Lumina Lex, București, 2002.

30. Mureșan M., Drept civil. Partea generală, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1998.

31. Perju P., Probleme de drept civil și drept procesual civil din practica secției civile a Curții Supreme de Justiție, în Decretul nr. 11/2002.

32. Perju P., Probleme de drept civil și drept procesual civil din practica secției civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Dreptul nr. 5/2004.

33. Poenaru O., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, București, 2002.

34. Reghini I., Diaconescu I., Vasilescu P., Introducere în dreptul civil, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008.

35. Rețca I., Contribuții la studiul procedurii interdicției, Dreptul nr. 8/2000.

36. Roșca M., Psihologia deficienților mintali, E.D.P., București, 1967.

37. Trib. Suprem, decizia col. civ. 835/1955, C. D. 1955, Editura Științifică, București, 1956.

38. Trib. Suprem, Decizia col. civ. nr. 459/1957, C. D. 1957, Editura Științifică, București, 1958.

39. Trib. Suprem, Decizia de îndrumare nr. 6/1959, C. D. 1959, Editura Științifică, București, 1960.

40. Ungureanu O., Introducere în dreptul civil, Ediția a VIII-a, Editura C. H. Beck, București, 2007.

41. Ungureanu O., Jugastru C., Drept civil. Persoanele, Ediția a II-a revăzută, Editura Hamangiu, București, 2007.

42. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2009, p. 237.

Preview document

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 1
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 2
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 3
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 4
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 5
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 6
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 7
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 8
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 9
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 10
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 11
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 12
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 13
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 14
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 15
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 16
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 17
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 18
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 19
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 20
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 21
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 22
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 23
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 24
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 25
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 26
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 27
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 28
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 29
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 30
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 31
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 32
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 33
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 34
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 35
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 36
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 37
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 38
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 39
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 40
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 41
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 42
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 43
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 44
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 45
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 46
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 47
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 48
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 49
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 50
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 51
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 52
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 53
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 54
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 55
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 56
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 57
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 58
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 59
Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Ocrotirea persoanei fizice prin interdictie judecatoreasca si curatela.pdf

Alții au mai descărcat și

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Te-ar putea interesa și

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Drept Civil

1)Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pâna la care se amâna fie începerea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Drept Civil

I. Persoana fizică Este unul dintre subiectele raportului juridic civil şi noţiunea de persoană fizică desemnează omul privit în individualitatea...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Drept Civil

CAPITOLUL I Secţiunea I Caracterizarea generală a dreptului civil În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale dreptului civil,...

Ai nevoie de altceva?