Proiect de Executie a Lucrarilor de Impadurire

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Proiect de Executie a Lucrarilor de Impadurire.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sef lucrari Nuta Silvestru Ilie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAP.I. CADRUL FIZICO – GEOGRAFIC ŞI VEGETAŢIEI DIN U.P. 2
1.1. SITUATIA GEOGRAFICA SI ADMINISTRATIVA A U.P. 2
1.2. STUDIUL CONDITIILOR STATIONALE 2
1.3. STUDIUL VEGETAIEI 7
CAP. II. FUNDAMENTAREA SOLUŢIILOR DE ÎMPĂDURIRE 7
2.1. Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră 7
2.2. Situaţia actuală a terenurilor de împădurit 8
2.3. Necesitatea şi oportunitatea intervenţiei cu lucrări de împădurire 9
2.4. Eşalonarea intervenţiilor cu lucrări de regenerare artificială în cadrul u.c.f.-urilor 10
CAP. III. STABILIREA SOLUŢIILOR TEHNICE DE INSTALARE A CULTURILOR FORESTIERE 11
3.1. Stabilirea intervenţiilor artificiale pe categorii (natură) de lucrări de împădurire 11
3.2. Alegerea speciilor pentru împădurire şi justificarea lor silvo-economică 11
3.3. Alcătuirea compoziţiilor de regenerare şi stabilirea compoziţiilor de împădurire 13
3.4. Metode şi procedee de împădurire 15
3.6. Pregătirea terenului şi a solului 20
3.7. Materialul de împădurire 22
3.8. EPOCA DE INSTALARE A CULTURILOR ŞI TEHNICA DE EXECUŢIE 23
CAP. IV. URMĂRIREA, CONTROLUL ŞI ÎNGRIJIREA CULTURILOR 24
4.1. Urmărirea şi controlul lucrărilor de împădurire 24
4.2. Stabilire reţelei de puncte pentru amplasarea şi materializarea pe teren a suprafeţelor de control 26
4.3. Natura, scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire 28
4.4. Planificarea aplicării lucrărilor de îngrijire pe u.c.f.-uri în perioada de la instalarea culturilor până la atingerea reuşitei definitive 29
CAP. V. PLANIFICAREA ŞI EVALUAREA LUCRĂRILOR DE ÎMPĂDURIRE 30
5.1. Planificarea aplicării lucrărilor de împădurire (antemăsurătoarea) 30
5.2. Stabilirea necesarului de forţă de muncă 32
Fişa unităţiilor de cultură forestiere 1 34
Fişa unităţiilor de cultură forestiere 2 35
Fişa unităţiilor de cultură forestiere 3 36
Fişa unităţiilor de cultură forestiere 4 37
Fişa unităţiilor de cultură forestiere 5 38
Fişa unităţiilor de cultură forestiere 6 39
Bibliografia 40

Extras din document

Tema proiectului

Să se întocmească proiectul de execuţie a lucrărilor de împădurire-reîmpădurire a unor suprafeţe din cuprinsul U.P. IV Horezu, Ocolul Silvic Horezu, Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea.

Obiectele principale ale activităţii de proiectare sunt:

A. Piese scrise

Cap.1. Cunoaşterea cadrului fizico-geografic şi fito-geografic din unitatea de producţie

Cap.2. Identificarea şi descrierea suprafeţelor de împădurit

Cap.3. Alegerea speciilor, stabilirea compoziţiilor de împădurire şi a schemelor

Cap.4. Stabilirea technologiilor de instalare şi îngrijirea culturilor forestiere

Cap.5. Organizarea şi elaborarea lucrărilor de împădurire

B. Piese desenate

Harta unităţii de producţie cu soluţiile technice de împădurire, adoptate pe unităţi de cultură forestiere.

CAP.I. DESCRIEREA GENERALA A UNITATII DE PRODUCTIE

1.1. Localizarea geografica si situatia administrativa

Din punct de vedere fizico-geografic pădurile amenajate sunt situate în zona dealurilor (Dealurile Slătioarei) din Subcarpaţii Olteţului.

Fondul forestier de proprietate de stat U.P.IV Horezu aparţine Ocolul Silvic Horezu, Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea. Această unitate este situată pe raza comunelor Copăceni, Slătioara, Stroeşti, Măldăreşti, Tomşani şi a oraşului Horezu din judeţul Vâlcea.

Suprafaţa totală a Unităţii de Producţie este de 2049,2 ha.

Pădurile acestei unităţi sunt situate în bazinul râului Olt.

1.2. Studiul condiţiilor staţionale

1.2.1. Conditii geologice si geomorfologice

a. Geologie

Substratul litologic al teritoriului din raza unităţii este constituit din depozite forr în pleistocen– cuaternar prin acumulări submerse. În cea mai mare parte a acestuia peste sedimentele submerse s-au depus straturi groase de pietrişuri tipic premontane.

Piemonturile din această parte au cea mai largă desfăşurare, ele se păstrează în podişuri piemontane, desprinse de munte, fragmentate în culmi paralele, având aspectul de conuri de dejecţie întinse.

Roci existenţi:

- argile, loessurişi depozite loessoide

- substraturi formate din nisipuri argiloase

b. Geomorfologie

Din punct de vedere geografic, teritoriul U.P.-lui este situat în marea unitate geomorfologică Piemontul Getic, ocupând Dealurile Slătioarei.

Unitatea de producţie ocupă o zonă alcătuită diontr-o asociaţie de culmi şi poduri, reţeaua densă de văi imprimând un aspect deluros.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul slab ondulat şi în mică parte lunca înltă şi platoul.

c. Orografie

1. Altitudine:

• altitudinea minimă : 370 m;

• altitudinea maximă : 610 m;

• altitudinea medie: 490 m;

• energia de relief : 240 m;

2.Expoziţie

Este greu de determinat o expoziţie generală a acestei unităţi de producţie, expoziţia fiind extrem de diversificată, determinată de cursurile de apă ce curg în zonă. Oricum, datorită reţelei hidrografice bogate ce a dus la fragmentarea reliefului, în unităţile amenajistice destinate împăduririi în cadrul acestui proiect au apărut toate tipurile de expoziţii:

• expoziţii însorite : 2,3 ha (6%) ;

• expoziţii parţial însorite : 32,7 ha (83%) ;

• expoziţii umbrite : 4,3 ha (11%) ;

3. Înclinare

Înclinarea terenului înregistrează valori diferite, de la 6 – 15° pe versanţi cu înclinare uşoară şi moderată, la 36° pe versanţii foarte repezi. Predomină înclinările repezi (75%) iar repartiţia arboretelor pe categorii de înclinare este următoarea:

• uşoară şi moderată (<16°) : 9,7 ha (25%) ;

• repede (16-30°) : 29,6 ha (75%);

• foarte repede (31-40°) : - ha (- %);

1.2.2. Condiţii climatice

Din punct de vedere climatic, teritoriul unităţii se încadrează în districtul climei continentale de dealuri cu păduri(IIBp6), climă de regulă mai călduroasă decât a celorlalte regiuni deluroase, cu precipitaţii de peste 600mm/an, caracterizată prin două maxime.(unul la începutul verii ţi celălalt toamna) şi temperature medie anuală peste 90C.

După Köppen, teritoriul U.P. IV Horezu aparţine provinciei climatice D.f.b.x. cu veri moderate şi ierni mai aspre, iar temperatura lunii celei mai calde nu depăşeşte 220C.

S-a lucrat cu staţia meteorologică Horezu (altitudinea 459m)

a. Regimul termic

• temperatura medie lunară şi anuală:

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Anual

-3,3 -1,1 4,7 11,2 16,4 19,1 22,2 21,7 17,3 11,4 4,9 -0,6 10,4

• amplitudinea termică: 25, 5 oC;

• minima absolută: - 31 oC;

• maxima absolută: + 40,6 oC;

• numărul zilelor cu t >0 oC: 300;

• numărul zilelor cu t >10 oC : 244;

• data medie a primului îngheţ: 20 X;

• data medie a ultimului îngheţ: 13 IV ;

• sezonul de vegetaţie începe la mijlocul lunii martie şi se termină la jumătatea lunii noiembrie; durata medie a intervalului de zile fără îngheţ este 300.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Executie a Lucrarilor de Impadurire.docx