Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 22225
Mărime: 342.85KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Babut Gabrie

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. MOBITER PREST S.R.L.NOVACI.5

CAPITOLUL 2: METODA I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ.8

2.1.Premise teoretice.8

2.1.1.Relaţia risc - securitate.8

2.1.2.Noţiunea de risc acceptabil.9

2.1.3.Determinarea coordonatelor riscului.11

2.2.Descrierea metodei.19

2.2.1.Scop şi finalitate.19

2.2.2.Principiul metodei.20

2.2.3.Utilizatorii potenţiali.20

2.2.4.Etapele metodei.20

2.2.5.Instrumentele de lucru utilizate.21

2.3.Aplicarea metodei.23

2.3.1.Procedura de lucru.23

2.3.2.Condiţiile de aplicare.26

2.3.3.Consideraţii privind utilizarea tehnicii de calcul automate în aplicarea metodei şi gestiunea computerizată a riscurilor.27

CAPITOLUL 3: EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI SǍNǍTATE ÎN MUNCǍ LA S.C. MOBITER PREST S.R.L. NOVACI.29

3.1.Locul de muncă: Tâmplar - maşini pentru debitat, găurit şi finisat lemn.30

3.1.1.Procesul de muncă.31

3.1.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat.31

3.1.3.Factorii de risc identificaţi.33

3.1.4.Fişa de evaluare a locului de muncă.35

3.1.5.Fişa de măsuri propuse.40

3.1.6.Interpretarea rezultatelor evaluării.43

3.2.Locul de muncă: Tâmplar - pulverizare lacuri şi vopsele.46

3.2.1.Procesul de muncă.47

3.2.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat.47

3.2.3.Factorii de risc identificaţi.48

3.2.4.Fişa de evaluare a locului de muncă.50

3.2.5.Fişa de măsuri propuse.55

3.2.6.Interpretarea rezultatelor evaluării.58

3.3.Locul de muncă: Muncitor necalificat - activităţi de tâmplărie şi manipulare.60

3.3.1.Procesul de muncă.61

3.3.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat.61

3.3.3.Factorii de risc identificaţi.62

3.3.4.Fişa de evaluare a locului de muncă.64

3.3.5.Fişa de măsuri propuse.69

3.3.6.Interpretarea rezultatelor evaluării.72

CAPITOLUL 4: PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE.74

CAPITOLUL 5: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII.86

BIBLIOGRAFIE.89

Anexa 1: Lista de identificare a factorilor de risc.90

Anexa 2: Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman.94

Anexa 3: Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc

asupra organismului uman.96

Anexa 4: Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea

producerii lor.97

Anexa 5: Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate.98

Anexa 6: Fişa de evaluare a locului de muncă.99

Anexa 7: Fişa de măsuri propuse.100

Anexa 8: Ordinea ierarhică a măsurilor de prevenire.101

Extras din document

INTRODUCERE

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv.

Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare.

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime posibile asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat.

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă conţine următoarele prevederi care vizează obligativitatea evaluării riscurilor:

• angajatorul are obligaţia „să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă” (art. 7, alin. 4, lit. a);

• angajatorul are obligaţia „să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice” (art. 12, alin. 1, lit. a).

De asemenea, prin prevederile art. 13, lit. b, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă stabileşte faptul că, pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia „să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii”.

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, pct. 1 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prima dintre activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii este reprezentată de „identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru”.

Pentru facilitarea îndeplinirii obligaţiilor legale ale angajatorilor în domeniul evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională au fost concepute şi sunt utilizate în prezent un număr relativ mare de metode.

Din multitudinea de metode utilizate pe plan mondial şi naţional pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în cadrul acestei lucrări de disertatie s-a optat pentru utilizarea metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucureşti. Această metodă a fost avizată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în anul 1993, reavizată în 1996, editată în 1998 şi reeditată în 2002.

Metoda elaborată de I.N.C.D.P.M. Bucureşti face parte din categoria metodelor analitice, semicantitative şi constă, în esenţă, în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă) cu ajutorul unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pentru fiecare factor de risc în parte, pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile. Nivelul de risc global, pe loc de muncă, se determină ca medie ponderată a nivelurilor de risc parţiale, astfel încât compensările să fie minime. Nivelul de securitate rezultă indirect, fiind invers proporţional cu nivelul de risc.

Aplicarea metodei se finalizează cu două documente centralizatoare pentru fiecare loc de muncă: fişa de evaluare a riscurilor şi fişa de măsuri propuse.

În prima fişă se înscriu factorii de risc identificaţi, parametrii de cuantificare ai acestora, consecinţa maximă previzibilă, clasele de gravitate şi frecvenţă, nivelul de risc pentru fiecare factor de risc în parte şi nivelul de risc global pe loc de muncă.

Fişa a doua conţine măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru combaterea acţiunii fiecărui factor de risc de la locul de muncă evaluat, ierarhizate în funcţie de nivelurile de risc, începând cu nivelurile foarte mari (7, 6, 5, 4,.). Prin aplicarea acestor măsuri locul de muncă trece de la un nivel de risc superior la niveluri inferioare.

În prima parte a lucrării de disertatie este prezentată o descriere detaliată a metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucureşti (finalitate, principiu, utilizatori, etape, mod de aplicare, procedura de lucru şi condiţii de aplicare), precum şi a instrumentelor de lucru (lista de identificare a factorilor de risc, lista de consecinţe, scala de cotare a gravităţii şi a frecvenţei, grila de încadrare a nivelurilor de risc etc.).

Partea a doua a lucrării de disertaţie este dedicată prezentării modului concret de utilizare a metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucureşti pentru evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă la S.C. MOBITER PREST S.R.L. Novaci şi întocmirii, pe această bază, a planului de prevenire şi protecţie.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALǍ A

S.C. MOBITER PREST S.R.L. NOVACI

Datele de identificare ale societăţii sunt următoarele:

1. Denumirea societăţii: S.C. MOBITER PREST S.R.L.;

2. Forma de proprietate: privată (societate cu răspundere limitată);

3. Sediul social: str. Ocolului, nr. 33, Novaci, Gorj;

4. Tel.: 0767661618;

5. E-mail: cosorr@yahoo.com;

6. Obiectul de activitate (codul CAEN): 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;

7. Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J18/771/2007;

8. Cod Unic de Înregistrare: 22425614;

9. Numărul total de angajaţi: 59.

Procesul de muncǎ are drept scop realizarea de articole de mic mobilier pentru copii: paturi,

ţarcuri, mese pentru înfăşat, cadre pentru cadă, grătare pentru pat etc.

Mobilierul este confecţionat din cherestea de fag, placaj, MDF sau HDF.

Activitatea de producţie este organizată în flux tehnologic şi cuprinde următoarele etape:

- aprovizionarea şi depozitarea materiilor prime;

- uscarea materialului lemnos;

- prelucrarea mecanică de bază a materiei prime în vederea obţinerii subansamblurilor produselor finite;

- finisarea subansamblurilor produselor finite;

- asamblarea produselor finite;

- ambalarea produselor;

- depozitarea produselor finite;

- livrarea produselor finite.

Bibliografie

1. Băbuţ, G., Moraru, R., Protecţia muncii, Editura Universitas, Petroşani, 1999.

2. Băbuţ, G., Moraru, R., Evaluarea riscurilor: transpunerea cerinţelor Directivei 89/391/CEE în legislaţiile statelor membre ale Uniunii Europene, Editura Universitas, Petroşani, 2009.

3. Darabont, Al., Pece, Şt., Protecţia muncii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

4. Darabont, Al., Pece, Şt., Dăscălescu, A., Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă (vol. I şi II), Editura AGIR, Bucureşti, 2001.

5. Darabont, Al., Darabont, D., Constantin, G., Darabont, D., Evaluarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice, Editura AGIR, Bucureşti, 2001.

6. Moraru, R., Băbuţ, G., Analiză de risc, Editura Universitas, Petroşani, 2000.

7. Moraru, R., Băbuţ, G., Matei, I., Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, 2002.

8. Moraru, R., Băbuţ, G., Managementul riscurilor: abordare globală - concepte, principii şi structură, Editura Universitas, Petroşani, 2009.

9. Pece, Şt., Metode de analiză apriorică a riscurilor profesionale, I.N.I.D., Bucureşti, 1993.

10. Pece, Şt., Metodă de evaluare a securităţii muncii la nivelul microsistemelor (loc de muncă), Risc şi securitate în muncă, I.C.S.P.M. Bucureşti, nr. 3-4/1994.

11. Pece, Şt., Dăscălescu, A., Metodă de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, M.M.P.S.-I.C.S.P.M. Bucureşti, 1998.

12. Pece, Şt., Dăscălescu, A. ş.a., Securitate şi sănătate în muncă - Dicţionar explicativ, Editura GENICOD, Bucureşti, 2001.

13. Pece, Şt., Evaluarea riscurilor în sistemul om-maşină, Editura Atlas Press, Bucureşti, 2003.

14. * * *, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006.

15. * * *, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882/30.10.2006.

16. * * *, SR EN ISO 14121-1: 2008 - Securitatea maşinilor. Aprecierea riscului. Partea 1: Principii, Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), Bucureşti, 2008.

Preview document

Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 1
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 2
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 3
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 4
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 5
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 6
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 7
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 8
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 9
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 10
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 11
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 12
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 13
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 14
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 15
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 16
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 17
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 18
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 19
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 20
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 21
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 22
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 23
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 24
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 25
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 26
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 27
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 28
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 29
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 30
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 31
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 32
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 33
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 34
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 35
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 36
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 37
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 38
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 39
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 40
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 41
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 42
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 43
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 44
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 45
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 46
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 47
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 48
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 49
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 50
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 51
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 52
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 53
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 54
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 55
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 56
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 57
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 58
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 59
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 60
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 61
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 62
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 63
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 64
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 65
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 66
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 67
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 68
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 69
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 70
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 71
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 72
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 73
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 74
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 75
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 76
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 77
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 78
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 79
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 80
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 81
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 82
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 83
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 84
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 85
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 86
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 87
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 88
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 89
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 90
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 91
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 92
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 93
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 94
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 95
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 96
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 97
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 98
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 99
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 100
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 101
Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • anexe.doc
  • bibliografie.doc
  • capitol-1.doc
  • capitol-2.doc
  • capitol-3.doc
  • capitol-4.doc
  • capitol-5.doc
  • coperta-2.doc
  • cuprins.doc
  • introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Mediului la Locul de Munca

INTRODUCERE Oamenii de ştiinţă doresc să obţină, pe lînga o precizie înaltă, cît mai multe facilităţi de la aparatele de măsură: configurare şi...

Instruirea Lucratorilor in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca in Cadrul SC AS Decor SRL Ploiesti

DOMENIUL S.S.M. IN CADRUL S.C. AS DECOR S.R.L. Cap. I INTRODUCERE 1. PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA SECURITATEA SI SANATATEA IN...

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru locul de muncă - sudor autogen

Definirea sistemului analizat : Firma S.C. Expert Engineering S.R.L. Săcele : Sudor autogen. Firma S.C. Expert Engineering S.R.L. dispune de toate...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Ai nevoie de altceva?