Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 27615
Mărime: 486.80KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAP.1. BILANŢUL CONTABIL – SURSĂ INFORMAŢIONALĂ DE BAZĂ PENTRU APRECIEREA POZIŢIEI FINANCIARE 3

1.1.Noţiuni generale privind bilaţul 3

1.2.Bilanul şi poziţia financiară a întreprinderii 4

1.3 Abordări privind bilanţul 9

1.4.Structuri bilanţiere privind patrimoniul 19

1.5.Norme contabile internaţionale privind bilanţul 30

1.6.Directivele Uniunii Europene şi bilanţul contabil 35

1.7.Model de prezentare a bilanţului contabil în ţara noastră 37

Cap.2 PREZENTAREA SC ANTIBIOTICE SA IAŞI 43

2.1 Descrierea societăţii.Scurt istoric 43

2.2 Descrierea cadrului organizatoric 46

2.3.Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar contabil 49

2.4.Lucrări premergătoare întocmirii bilanţului contabil 53

Cap. 3 VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE 60

3.1. Analiza poziţiei financiare cu ajutorul ratelor 60

3.2. Analiza ratelor de structură ale bilanţului 67

3.3..Analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate 82

3.4. Analiza ratelor de gestiune 89

Cap.4 POSIBILITĂŢILE DE PERFECŢIONARE A CONTABILITĂŢII PRIN INFORMATIZAREA ACESTEIA 99 4.1. Sistemul informatic – componentă organizatorică a întreprinderi 99

4.2 Descrierea aplicației 102

4.3. Aplicaţie informatică 107

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind essenţial; se poate spune că nu poate exista economie fără conducere, aşa cum nu poate exista conducere fără analiză, în cazul de faţă analiza performanţei societăţii comerciale.

Analiza economico-financiară a apărut la sfârşitul secolului al XIX lea în plină perioadă de avânt economic când “spiritul antreprenorial” solicita tot mai multe fonduri de investiţii pe care le procura din sistemul bancar. Cum fondurile solicitate pentru afaceri erau din ce în ce mai mari, din dorinţa de a diminua şi chiar elimina riscurile, bancherii au început să solicite informaţii pentru asigurarea garanţiilor pe care debitorii le aveau.

Asigurarea unui management performant este condiţionată în primul rând şi în mare măsură, de existenţa unui sistem informaţional capabil să producă şi să furnizeze operatorilor de decizie al înterprinderii, informaţii cât mai exacte, complete, relevante şi operative.

Prin întregul ei conţinut, lucrarea de faţă îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea şi furnizează informaţii multiple asupra activităţii economico-financiare a întreprinderii.

Lucrarea este realizată într-o concepţie unitară, care porneşte de la definirea conceptelor, enunţarea şi explicarea principiilor care reprezintă bazele teoretico – metodologice ale analizei economico-financiare, relativ dezvoltate, având in vedere conexiunile multiple dintre economic şi financiar.

Structura lucrării porneşte de la prezentarea informaţiei contabile şi cea financiară, calităţile acestora, rolul şi importanţa bilanţului.

În Capitolul 2 este prezentată societatea la care s-a făcut studiul de caz atat din punct de vedere istoric cât şi organizatoric.

Capitolul 3 abordează şi efectuează o analiză detaliată a poziţiei financiare a entităţii cercetate: analiza ratelor de structură ale bilanţului, analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate , analiza ratelor de gestiune.

În Capitolul 4 se prezintă elaborarea unui sistem informatic, pentru a se asigura un flux mai rapid al informaţiilor de la unitãţile de producţie sau vânzare cãtre compartimentul financiar-contabil şi catre factorii de decizie ai societãţii.

Studiul nu se limitează la prezentarea doar conceptuală şi metodologică a problemelor de conţinut, ci are o anumită contribuţie prin cercetarea aplicativă la societatea comercială ANTIBIOTICE IAŞI SA din domeniul producţiei şi comercializarea produselor farmaceutice.

CAP.1. BILANŢUL CONTABIL – SURSĂ INFORMAŢIONALĂ DE BAZĂ PENTRU APRECIEREA POZIŢIEI FINANCIARE

1.1.Noţiuni generale privind bilanţul

Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile în documente de sinteză expresiv şi relevante, accesibile nu numai specialiştilor, ci şi celor interesaţi de gestiunea unităţii patrimoniale în calitate de: investitor, administrator, bancă, creditor, fiscalitate şi alte organisme economice şi sociale. Aceste documente de sinteză constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare, deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei financiare a întreprinderii. Potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii Contabilităţii 82/1991, toţi agenţii economici( toate persoanele juridice) sunt obligaţi să întocmească bilanţ contabil.

Bilantul, ca document de sinteza contabilă, este principala sursă informaţională pentru toţi terţii interesaţi de viaţa unei societati. Informatiile furnizate de acesta servesc nu numai raportării unor date obligatorii cerute de organismele publice, ci şi unei analize financiare a activităţii desfăşurate de societate.

Bilanţul contabil trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, presupunând :

- respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

- respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitataţii, a noncompensării;

- posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă poziţia unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.

Importanţa bilanţului contabil derivă din funcţiile pe care acesta le îndeplineşte:

1)funcţia de generalizarea datelor contabilităţii;

2)funcţia de cunoaştere a evoluţiei activităţii economico-financiare;

3)functia previzionala

1) Funcţia de generalizare a datelor în ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor izvorăşte din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după criterii bine stabilite, într-un număr restrâns de indicatori, care să poată oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiare a unităţii patrimoniale.

2) Funcţia de analiză a mersului activităţii economico-financiare se manifestă prin aceea că, pe baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul realizării indicatorilor proiectaţi şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii economice şi financiare.

Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, managerii unităţilor patrimoniale analizează periodic situaţia economico-financiară, pe baza bilanţului contabil, a anexelor sale şi a raportului de gestiune, componente de bază ale dării de seama contabile.

3) Funcţia previzională constă în posibilitatea oferită de bilanţ de a orienta activitatea viitoare. În acest scop, întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioadele următoare se fundamentează pe evoluţia situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţie cu perioada considerată baza de raportare.

Preview document

Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 1
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 2
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 3
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 4
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 5
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 6
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 7
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 8
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 9
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 10
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 11
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 12
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 13
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 14
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 15
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 16
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 17
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 18
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 19
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 20
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 21
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 22
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 23
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 24
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 25
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 26
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 27
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 28
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 29
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 30
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 31
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 32
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 33
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 34
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 35
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 36
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 37
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 38
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 39
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 40
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 41
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 42
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 43
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 44
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 45
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 46
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 47
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 48
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 49
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 50
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 51
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 52
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 53
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 54
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 55
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 56
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 57
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 58
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 59
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 60
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 61
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 62
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 63
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 64
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 65
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 66
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 67
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 68
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 69
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 70
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 71
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 72
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 73
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 74
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 75
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 76
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 77
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 78
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 79
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 80
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 81
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 82
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 83
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 84
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 85
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 86
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 87
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 88
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 89
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 90
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 91
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 92
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 93
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 94
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 95
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 96
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 97
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 98
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 99
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 100
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 101
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 102
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 103
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 104
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 105
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 106
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 107
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 108
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 109
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 110
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 111
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 112
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 113
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 114
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 115
Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Generale Privind Taxa pe Valoarea Adaugata

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Analiza dinamică a bilanțului contabil

Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a...

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Ai nevoie de altceva?