Analiza rentabilității întreprinderii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 28026
Mărime: 239.42KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Petru Ştefea
Specializare: Contabilitate Şi Informatică De Gestiune

Cuprins

CAP.I. PREZENTAREA FIRMEI 3

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 3

1.2. SCURT ISTORIC 3

1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI 4

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 5

1.5. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC 6

1.6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII 7

1.7. PIAŢA ŞI COMERCIALIZAREA 9

1.8. POTENŢIALUL TEHNIC 10

1.9. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE 11

CAP. II. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 12

2.1. CONTUL DE REZULTATE 12

2.2. SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE 16

CAP. III. ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII 20

3.1. ANALIZA RATELOR DE PROFITABILITATE 21

PROFITABILITATEA BRUTĂ A EXPLOATĂRII 22

PROFITABILITATEA NETĂ A EXPLOATĂRII 24

PROFITABILITATEA COMERCIALĂ 25

PROFITABILITATEA RESURSELOR CONSUMATE 27

PROFITABILITATEA VENITURILOR TOTALE 28

3.2. ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 29

3.2.1. RENTABILITATEA ECONOMICĂ 30

Ratele de rentabilitate economică a capitalului total 30

Ratele de rentabilitate economică a capitalului investit 40

3.2.2. RENTABILITATEA FINANCIARĂ 54

3.2.3. CORELAŢIA DINTRE RATA DE RENTABILITATE ECONOMICĂ ŞI RATA DE RENTABILITATE FINANCIARĂ 65

CAP.IV. CONCLUZII PRIVIND ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII LA SC. GRIMEX SA. TG-JIU 68

4.1. CONCLUZII 68

4.2. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 69

CAP.V. PERSPECTIVA SITUAŢIEI FINANCIARE 71

5.1. ESTIMAREA CONTULUI DE REZULTATE ŞI A ELEMENTELOR PATRIMONIALE 71

5.1.1. ESTIMAREA CONTULUI DE REZULTATE 72

5.1.2. ESTIMAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE 73

5.2. ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII PROGNOZATE 75

Extras din document

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1. Denumire: S.C. GRIMEX S.A.

2. Sediul: Str. Macului, nr.1, cod 1400, Tg-Jiu, Gorj

3. Telefon/fax: 0253-217412 / 0253-217411

4. Nr. de înmatriculare ORC: J18/229/1991

5. Cod fiscal: R1815754

6. Forma juridică: - societate pe acţiuni

- persoană juridică română

7. Durata de funcţionare: nelimitată

1.2. SCURT ISTORIC

S.C. Grimex S.A. Tg-Jiu a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 1224 din 23.11.1990, desprinzându-se din I.P.A.M.R.C.U.M. Tg-Jiu, fosta I.U.M., înfiinţate ca investiţii noi prin Decretele Consiliului de Stat nr. 18/1978, 163/28.10.1987 si Decretul nr. 75/1987. S.C. Grimex S.A. este persoana juridică română, fiind constituita sub forma unei societăţi pe acţiuni. Este o societate deschisa cu capital mixt, majoritar privat conform Legii 52/1994 si instrucţiunilor C.N.V.M. nr. 9/1996. este organizata si funcţionează in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat in societăţi comerciale si regii autonome, ale Legii nr. 31/1990 si ale statutului propriu, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J18/229/1991, având codul fiscal R2159127.

Sediul societăţii este in România, localitatea Tg-Jiu str. Aleea Macului, nr.1, cod 1400 fiind specificat in art.3 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1224/23.11.1990 privind înfiinţarea acestei societăţi pe acţiuni.

Capitalul social al S.C. Grimex S.A. este de 24.861.629.000 lei, împărţit in 994.465 acţiuni cu valoare nominala de 25.000 lei fiecare. Înfiinţată ca societate comerciala cu capital integral de stat, in urma procedurilor de privatizare in masa in baza Legii 55/1995, a Legii 31/1990, Legii 56/1994, a actului de cesiune nr. 45/1997 prin care Fondul Proprietăţii de Stat cesionează Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia un număr de 111.423 acţiuni in valoare totala de 2.785.575.000 lei si a cumpărării de acţiuni de pe piaţa bursiera prin “Formular de Subscriere/Vânzare pentru acţiuni Grimex” nr. 802/04.11.1998, structura acţionariatului se prezintă conform “Actului Adiţional”:

- F.P.S. deţine 15,9% din totalul acţiunilor, adică 158.058*25.000 lei/acţiune = 3.952.125.000

- P.P.M. deţine 48,8% din totalul acţiunilor, adică 485.256*25.000 lei/acţiune = 12.131.400.000.

- S.I.F. Oltenia deţine 11,2% din totalul acţiunilor, adică 111.423*25.000 lei/acţiune = 2.785.575.000.

- P.A.S Grimex deţine 24,1% din totalul acţiunilor, adică 239.701*25.000 lei/acţiune = 5.992.525.000.

1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI

Scopul societăţii este producerea si comercializarea de subansamble, utilaje si piese de schimb necesare mineritului, energeticii si metalurgiei, promovarea si punerea in aplicare a iniţiativelor de interes naţional din domeniul fabricaţiei de subansamble si utilaje necesare mineritului, energeticii si metalurgiei si realizarea de beneficii.

Obiectul de activitate este: proiectare, producţie, montaj, reparaţii, furnizor general, comercializarea in tara si in străinătate de subansamble, utilaje si piese necesare mineritului, energeticii si metalurgiei, servicii de asistenta tehnica in tara si in străinătate, efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior, engineering, colaborare directa cu bănci de comerţ exterior, operaţiuni de fond valutar, putând participa si conveni la operaţiuni de credit, studiu si cercetări in scopul promovării iniţiativelor de interes naţional in domeniul fabricării de subansamble, utilaje si piese necesare mineritului, energeticii si metalurgiei, desfăşurarea de activităţi cu caracter social in favoarea salariaţilor.

Pentru realizarea obiectului sau de activitate S.C. Grimex S.A. are următoarele atribuţii principale:

- Studierea pieţei si cerinţelor societăţi in legătura cu materii prime si materiale, dotarea cu mijloace de munca, forţă de munca, resurse financiare si informaţionale, aplicarea managementului modern, a ergonomiei muncii si psihosociologiei salariaţilor, a politicii de marketing.

- Elaborarea de studii si programe privind dezvoltarea in perspectiva.

- Elaborarea de programe privind folosirea superioara a resurselor si capacităţilor de producţie materializate in creşterea productivităţii muncii si reducerea cheltuielilor.

- Elaborarea de studii, strategii si documentaţii pentru produse noi, modernizarea si dezvoltarea utilajelor si mijloacelor existente.

- Încheierea de contracte de cercetare si dezvoltare având ca scop introducerea programului tehnic.

- Elaborarea documentaţiilor de fabricaţie, a normativelor de consum pentru materiale si manopera, a prospectelor si instrucţiunilor de folosire pentru produsele realizate.

- Organizarea pe baze contabile a tuturor activităţilor, raţionalizarea sistemului informaţional, perfecţionarea continua a tuturor activităţilor.

- Executarea producţiei conform programelor si in concordanta cu cerinţele pieţei.

- Asigurarea permanenta a alimentarii cu energie, combustibil si alte utilităţi necesare bunului mers al societăţii.

- Asigurarea permanenta a aplicării in bune condiţii a normelor de protecţie si igiena a muncii, precum si a normelor PSI. si de protecţie a mediului, elaborarea in concordanta cu producţia contractata, a programului de aprovizionare tehnico-materiala.

- Prospectarea activa a pieţei interne si externe pentru a identifica posibile segmente pentru produsele societăţii.

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

S.C. Grimex S.A. este organizata intr-o structura de tip ierarhic funcţional, având in componenta secţii, servicii, ateliere, birouri, compartimente, subunităţi de transport, subunităţi specializate in desfacerea de mărfuri nealimentare, piese auto si produse petroliere. Structura organizatorica este redata în anexa nr.4.

Activitatea societăţii este structurata pe mai multe direcţii, fiecare având in subordine un anumit număr de compartimente si activităţi.

I. Director General

-control financiar intern

-serviciul organizare, personal, învăţământ, salarizare.

-oficiul juridic

-oficiul de calcul

-biroul protecţia muncii-învăţământ

-consilieri.

II. Direcţia Producţie

-serviciul pregătirea, programarea producţiei

-secţia construcţii metalice

-secţia prelucrări mecanice

-secţia mecano-energetică

-compartimentul mecano-energetic

-dispecerat.

III. Direcţia Pregătirea Fabricaţiei si Calitate

-atelierul proiectare si pregătirea fabricaţiei

IV. Direcţia Reparaţii-montaj

-brigada reparaţii-montaj.

V. Direcţia Comerciala

-serviciul aprovizionare-depozite

-serviciul desfacere-colaborări

-serviciul comercial-transpoarte.

VI. Direcţia Economica

-serviciul financiar-contabilitate

-serviciul analiza economica-preturi

-dispensar.

Din punct de vedere organizatoric se disting:

- structura de producţie si concepţie

- structura funcţionala.

In cadrul structurii de producţie si concepţie se disting următoarele sectoare:

-Sectorul de baza in care se desfăşoară procese de producţie ce formează activitatea principala a societăţii, având ca scop transformarea obiectivelor numai cu ajutorul mijloacelor de munca in produse finite si este format din:

-secţia Construcţii Metalice

-secţia Prelucrări Mecanice

-Brigada de Reparaţii-Montaj.

-Sectorul auxiliar in care se desfăşoară procese de producţie auxiliare care au menirea de a crea condiţii necesare desfăşurării normale a proceselor de baza si e format din:

-secţia Mecano-energetică

-Atelier Sculărie.

-Sectorul de deservire format din:

Bibliografie

1. A. BUGLEA, L. EROS-STARK - Evaluarea întreprinderii, Editura Marineasa, Timişoara 2001

2. A. IŞFĂNESCU, C. STĂNESCU - Analiza economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti 1999

3. D. MĂRGULESCU, M. NICULESCU - Analiza economico-financiară în comerţ şi turism Bucureşti 1994

4. G. VINTILĂ - Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2000

5. GH. BĂILEŞTEANU - Diagnostic, risc şi eficienţă în afaceri, Editura Mirton, Timişoara 1998

6. H. CRISTEA, I. TALPOŞ - Gestiunea financiară a societăţilor comerciale, Editura Mirton,

Timişoara 2001

7. I. MIHAI şi coordonatorii - Analiza economico-financiară, Editura Mirton, Timişoara 1999

8. I. STANCU - Finanţe, Editura Economică, Bucureşti 1996

9. L. EROS-STARK, I. M. PANTEA - Analiza situaţiei financiare-studiu de caz, Editura Marineasa,

Timişoara 1999

10. M. DIACONU, M. GLUST - Analiza economico-financiară, Editura Independenţa Economică,

Brăila 1998

11. M. NICULESCU - Diagnostic global strategic, Editura Economică, Bucureşti 1997

12. M. TOMA, F. ALEXANDRU - Finanţe şi gestiune financiară, Editura Economică, Bucureşti 1998

13. P. HALPERN, J.F. WESTON - Finanţe manageriale, Editura Economică, Bucureşti 1998

14. P. ŞTEFEA - Analiza rezultatelor întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara 2002

Preview document

Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 1
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 2
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 3
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 4
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 5
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 6
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 7
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 8
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 9
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 10
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 11
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 12
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 13
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 14
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 15
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 16
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 17
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 18
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 19
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 20
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 21
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 22
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 23
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 24
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 25
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 26
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 27
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 28
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 29
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 30
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 31
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 32
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 33
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 34
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 35
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 36
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 37
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 38
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 39
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 40
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 41
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 42
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 43
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 44
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 45
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 46
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 47
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 48
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 49
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 50
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 51
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 52
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 53
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 54
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 55
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 56
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 57
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 58
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 59
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 60
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 61
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 62
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 63
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 64
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 65
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 66
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 67
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 68
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 69
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 70
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 71
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 72
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 73
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 74
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 75
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 76
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 77
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 78
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 79
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 80
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 81
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 82
Analiza rentabilității întreprinderii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Analiza rentabilitatii intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Apariția unor noi forme corporative - raportare integrată

Nevoia de modele alternative corporative care să integreaze misiunile financiare și sociale Majoritatea oamenilor cred că forma corporativa...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Analiza Activitatii SC Pasmatex SA

1.1.Date de identificare Denumirea societatii : S.C. Pasmatex S.A. Sediul : Timisoara, str. Jiul, nr.2,cod 300159 Telefon / fax:...

Analiză economică și financiară la SC Fiabil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA A S.C. FIABIL S.A. 1.1. Scurt istoric Fabrica de anvelope din Bistrita are o vechime de 22 de ani fiind...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Analiza Performantelor Financiare in Baza Situatilor Financiare Anuale

1 .Importanța analizei financiare în procesul de management al întreprinderii Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de...

Ai nevoie de altceva?