Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18027
Mărime: 175.97KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL 1 VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE 6

1.1. Bilanţul contabil – sursă informaţională de bază a analizei situaţiei financiare 6

1.1.1. Construcţia bilanţului contabil 6

1.2. Analiza structurii activelor firmei 7

1.3. Analiza structurii capitalurilor firmei 8

1.4. Analiza echilibrelor financiar – contabile ale bilanţului 10

1.4.1 Analiza fondului de rulment 10

1.4.2. Analiza necesarului de fond de rulment 12

1.4.3. Analiza trezoreriei nete 13

1.5. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii 14

1.6. Analiza indicatorilor de activitate (indicatori de gestiune) 16

CAPITOLUL 2. ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE ŞI A RISCURILOR ÎNTREPRINDERII 22

2.1. Conţinutul şi clasificarea fluxurilor financiare 22

2.1.1. Conţinutul şi clasificarea fluxurilor financiare 22

2.1.2. Analiza fluxurilor de trezorerie 24

2.2. Analiza riscurilor întreprinderii 25

2.2.1. Analiza riscului economic 25

2.2.2. Analiza riscului financiar 28

2.2.3. Analiza riscului de faliment 29

CAPITOLUL 3. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE LA S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU 36

3.1 Analiza situaţiei financiare cu ajutorul ratelor 36

3.1.1. Analiza ratelor de structură le bilanţului 36

3.1.2. Ratele de structură pentru analiza lichidităţii şi solvabilităţii 38

3.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar – contabil 40

3.2.1. Analiza fondului de rulment 40

3.2.2. Analiza necesarului de fond de rulment 41

3.2.3. Analiza trezoreriei nete 42

3.3. Analiza gestiunii activelor şi capitalurilor (indicatori de activitate) 42

3.3.1. Analiza ratelor de gestiune a activelor 42

3.3.2. Analiza ratelor de gestiune a capitalurilor 44

3.4. Analiza fluxurilor de trezorerie 45

3.5. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor 47

3.5.1. Modelul Altman 47

3.5.2. Modelul Conan Holder 48

3.5.3. Modelul BCR 49

CONCLUZII 50

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

INTRODUCERE

Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe piaţă şi imaginea sa, competivitatea produselor, profitabilitatea şi ritmul de creştere al afacerii.

În contextul globarizării economice mondiale, s-a impus ca sistemul de informare al firmelor care acţionează la acest nivel să se specializeze conform cerinţelor rezultate din Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate astfel încât să se folosească cu abilitate instrumentele oferite de analiza economico – financiară în scopul valorificării informaţiilor contabilităţii în vederea elaborării unor previziuni şi decizii financiare.

Acestui scop îi serveşte analiza financiară ca parte componentă a analizei economico – financiare la o întreprindere.

Abordarea teoretică a problematicii propuse, corelată cu transpunerea practică bazată pe studiul de caz realizat la SC. Agricola Internaţional SA Bacău, reflectă necesitatea fundamentării ştiinţifice a deciziilor strategice, ca premiză a succesului întreprinderii într-un mediu carcaterizat de schimbări frecvente, în condiţiile creşterii concurenţei pe piaţă.

Decizia strategică este privită ca proces conştient, bazat pe cunoaştere şi analiză, prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor stabilite în cadrul demersului strategic al întreprinderii.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole după cum urmează:

În capitolul 1 este prezentat modul de valorificare a informaţiilor contabile în analiza situaţiei financiare şi patrimoniale a întreprinderii în care bilanţul contabil constituie sursa informaţională de bază a acestei analize.

Totodată sunt detaliate analizele structurii activelor şi capitalurilor firmei, precum şi echilibrele financiar – contabile ale bilanţului. De asemenea sunt prezentate analizele de lichiditate şi solvabilitate ale întreprinderii şi indicatorii de activitate, respectiv indicatorii de gestiune.

Capitolul 2 - Analiza fluxurilor financiare şi a riscurilor întreprinderii conţine analiza fluxurilor de numerar, având în vedere conţinutul şi clasificarea fluxurilor financiare precum şi analiza riscurilor întreprinderii prin prezentarea analizei riscurilor economice (de exploatare), financiare şi de faliment.

În capitolul 3 se face o analiză a situaţiei financiare şi patrimoniale la SC Agricola Internaţional SA Bacău pe baza bilanţului financiar.

Analiza situaţiei financiare este prezentată cu ajutorul ratelor de structură ale bilanţului iar analiza indicatorilor echilibrului financiar – contabil se face prin analiza fondului de rulment, a necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete.

Analiza gestiunii activelor şi capitalurilor (indicatorii de activitate) cuprinde analiza ratelor de gestiune a activelor şi capitalurilor iar analiza riscului de faliment se face prin metoda scorurilor (modelul Altman).

CAPITOLUL 1.

VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR ÎN ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE

1.1. Bilanţul contabil – sursă informaţională de bază a analizei situaţiei financiare

1.1.1. Construcţia bilanţului financiar

Bilanţul este documentul contabil de sinteză componentă de bază a situaţiilor financiare prin care se prezintă ansamblul elementelor de activ, datorii şi capital propriu ale întreprinderii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau încetării activităţii.

Activul patrimonial cuprinde elementele concrete de avere ale întreprinderii iar datoriile şi capitalul propriu, forma abstractă a patrimoniului. Elementele de activ se ordonează în bilanţ după natură şi lichiditate iar datoriile şi capitalul propriu, după natură şi exigibilitate.

Bilanţul contabil are următoarele funcţii:

- Funcţia de generalizare a informaţiilor contabile:

În bilanţ, datele preluate din conturi se grupează şi se sistematizează după anumite criterii, obţinându-se o centralizare şi o generalizare a informaţiilor atât la nivelul de întreprindere c¬ât şi la nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei naţionale.

- Funcţia de informare

Bilanţul contabil asigură culegerea, înregistrarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiilor contabile care sunt necesare atât factorilor de decizie din întreprindere cât şi altor persoane fizice şi juridice interesate, precum: salariaţi, acţionari, asociaţi, organe fiscale, instituţii bancare, creditori diverşi.

- Funcţia de analiză

Pe baza informaţiilor din bilanţ se determină anumiţi indicatori economico – financiari, prin intermediul cărora se poate stabili un diagnostic al situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii.

Potrivit OMFP nr. 1752/2005, în România se întocmeşte schema verticală de bilanţ care ordonează structurile patrimoniale în active, datorii şi capital propriu pentru a pune în edidenţă situaţia netă sau poziţia fianciară netă, conform relaţiei:

SITUAŢIA NETĂ = ACTIVE – DATORII faţă de terţi.

Schema verticală de bilanţ pune în mod explicit în evidenţă doi indicatori şi anume:

- Fondul de rulment, calculat ca dinferenţă între active circulante şi obligaţii nete;

- Poziţia financiară netă curentă, care se determină în bilanţ ca diferenţa dintre total active şo oblgaţii curente.

Preview document

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 1
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 2
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 3
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 4
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 5
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 6
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 7
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 8
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 9
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 10
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 11
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 12
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 13
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 14
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 15
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 16
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 17
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 18
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 19
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 20
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 21
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 22
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 23
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 24
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 25
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 26
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 27
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 28
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 29
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 30
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 31
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 32
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 33
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 34
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 35
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 36
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 37
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 38
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 39
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 40
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 41
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 42
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 43
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 44
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 45
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 46
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 47
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 48
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 49
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 50
Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Analiza Situatiei Financiare si Patrimoniale la SC Agricola International SA Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Analiza financiară - societate care produce geam termopan

Capitolul I Prezentarea firmei S.C. MEIDERT PLESA & PARTENERII S.A. 1.1. Date generale 1.Denumirea obiectivului S.C. MEIDERT PLESA &...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Te-ar putea interesa și

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Patrimoniu ca Obiect al Societăților Comerciale

INTRODUCERE Patrimoniu în contabilitatea financiară reprezintă unul din subiectele cele mai fierbinţi şi mai controversate ale ultimilor 10-12...

Monografie contabilă Agricola Internațional

1.PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU SCURT ISTORIC S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU a fost constituită la data...

SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică

Partea I 1. Descrierea firmei a) Domeniul de activitate si tendinte S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU a fost constituită la data de 1...

Reflectarea aspectelor financiare ale guvernaței corporatiste la o firmă pe acțiuni - Avicola SA

Capitolul.1 Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează societatea AVICOLA SA 1.1.Prezentarea societăţii S.C. Avicola Iaşi S.A. provine...

SC Agricola SA Bacău

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Societatea are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și...

Ai nevoie de altceva?