Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23182
Mărime: 4.16MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Minu Mihaela
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Rezumat.2

1. Capitolul 1 : Consideraţii generale privind bilanţul contabil.3

1.1. Noţiuni generale privind bilanţul contabil.3

1.2. Rolul şi importanţa bilanţului.4

1.3. Funcţiile bilanţului.5

1.4. Abordări contemporane ale bilanţului.6

1.5. Teorii privind bilanţul.10

1.6. Structuri bilanţiere.11

1.6.1. Structuri bilanţiere de active.13

1.6.2. Structuri bilanţiere de pasiv.19

2. Capitolul 2 : Modele de bilanţ.22

2.1. Bilanţul contabil conform IAS/IFRS.22

2.2. Bilanţul contabil conform OMFP 3055/2009.26

2.3. Model de bilanţ contabil în Franţa.30

2.4. Model de bilanţ contabil în SUA.35

3. Capitolul 3 : Analiza poziţiei financiare a întreprinderii pe baza bilanţului contabil.38

3.1. Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii.38

3.2. Analiza ratelor de structură ale bilanţului.39

3.2.1 Analiza ratelor de structură ale activului.39

3.2.2 Analiza structurii surselor de finanţare.40

3.3. Analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate.41

3.4. Analiza echilibrului economico-financiar.41

3.5. Analiza ratelor de gestiune.42

4. Capitolul 4 : Prezentarea şi analiza informaţiilor din bilanţ conform diferitelor referenţiale contabile.44

4.1. Prezentarea informaţiilor din bilanţ.45

4.2. Analiza poziţiei financiare.46

4.2.1 Automobile Dacia.46

4.2.2 PSA Peugeot Citroën.49

4.2.3 Bayerische Motoren Werke (BMW).51

4.2.4 Ford Motor Company.53

Concluzii şi propuneri.55

Bibliografie.56

Anexe.58

Extras din document

REZUMAT

Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe patru capitole, în care am prezentat bilanţul conform diferitelor referenţiale contabile şi analiza poziţiei financiare.

Primul capitol evidenţiază prezentarea informaţiei contabile, rolul elementelor cuprinse în situaţiile financiare şi am pus accent pe conţinutul şi importanţa bilanţului contabil.

În capitolul doi am prezentat bilanţul contabil conform diferitelor referenţiale contabile : IAS/ IFRS, OMFP 3055/2009, PCG francez, US GAAP.

Poziţia financiară a întreprinderii se reflectă din bilantul contabil al întreprinderii şi evidenţiază relaţiile cu terţele persoane (investitori , creditori , salariaţi, etc), iar capitolul trei abordează analiza poziţiei financiare a întreprinderii pe baza bilanţului.

Capitolul patru este destinat studiului de caz, unde plecând de la situatiile financiare a patru societăţi comerciale de pe piaţa automobilelor,am făcut o analiză a poziţiei financiare în perioada anilor 2011-2012.

CUVINTE CHEIE :

Bilanţ Echilibru financiar IAS/IFRS Lichiditate

OMFP 3055/2009 PCG francez Poziţie financiară

Situaţii financiare Solvabilitate US GAAP

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL

1.1. Noţiuni generale privind bilanţul contabil

Contabilitatea studiază efectele tranzacţiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei economice, financiare şi asupra performanţei unei entităţi în scopul infornării utilizatorilor interni şi externi. Contabilitatea este singura disciplină care poate furniza informaţii financiare despre o întreprindere.

Fiecare entitate trebuie analizată prin intermediul poziţiei financiare, al performanţei şi al modificării poziţiei financiare a întreprinderii. „Pentru a satisface nevoile de informare privind poziţia, performanţa şi gestionarea economică a oricărei entităţi, se impune ca necesitate, sintetizarea periodică a activităţii entităţii şi supunerea acesteia unei analize de fond prin intermediul situaţiilor financiare. Prin urmare, situaţiile financiare se întocmesc la sfârşitul unei anumite perioade de referinţă .” Situaţiile financiare sunt întocmite cu scopul de fi utile unei game largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Situaţiile financiare prezintă informaţii reale, inteligibile, relevante, credibile şi comparabile despre poziţia financiară,performanţele şi modificarea poziţiei financiare a entităţii,respectând o anumită periodicitate şi anumite reguli de întocmire.

Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite, în primul rând, de bilanţ,cele privind performanţele de contul de profit şi pierdere,iar informaţiile privind modificărilor poziţiei financiare prin intermediul situaţia fluxurilor de trezorerie,situaţiei modificării capitalului propriu.

„Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ,datorii şi capitalul propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar , precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.”

Bilanţul este este instrumentul contabilităţii prin care se prezintă în expresie valorică , activele imobilizate şi circulante existente la un moment dat în întreprindere , sursele lor de finanţare , precum şi rezultatele obţinute ca urmare a investirii, consumării şi reproducţiei capitalului în perioada pentru care se întocmeşte. Reprezintă „o fotografie a situaţiei financiare a întreprinderii la un moment dat .”

Scurt istoric

Termenul de bilanţ este foarte vechi, şi nu se poate afla momentul apariţiei acestui instrument contabil cu exactitate . Ca şi în cazul contabilitătii, nu se cunoaşte precis când şi cine l-a creat. Bilanţul a aparut din nevoia de informare, de a socoti averea deţinută de o întreprindere la un moment dat. Generaraţii de specialişti şi-au adus aportul la obţinerea unui model care să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a poziţiei financiare.

„Aristotel, în lucrarea „Politica”, vorbeşte de bilanţul preventiv şi cel consumptiv. […] Autorul italian Brambilla vorbeşte de bilanţul cetăţii Trevizia din 1341, iar alţi autori susţin că în anul 1368 s-ar fi încheiat un bilanţ al cetăţii Roma şi mai târziu pentru Milano, ca socoteală finală de activitate.”

Din punct de vedere etimologic, cuvântul bilanţ „vine din limba italiană bilancio şi înseamnă balanţă (cântar), dar origina latină a acestui cuvânt este dată de lanx (lancis) a cărei semnificaţie era de blid (strachină), cât şi de taler al unei balanţe ”.”Bilanx este o balanţă cu două talere .”

Bibliografie

Bojian, Octavian (2003) ,“Bazele contabilităţii”, Editura Economică, Bucureşti

Calu, Daniela Artemisa (2005), „Istorie şi dezvoltare privind contabilitatea din România”, Editura Economică, Bucureşti

Caraiani, Chiraţa, Dumitrana, Mihaela (2010), „Bazele contabilităţii – Ediţia a IV-a”, Editura Universitară, Bucureşti

Cernuşcă, Lucian(2012), „Opţiuni şi practici contabile”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti

Colasse, Bernard (2009), „Fundamentele contabilitatii”, Editura Tipo Moldova, Iaşi

Creţoiu, Gheorghe, Bucur, Ion (2007), „Contabilitate : Fundamentele şi noul cadru juridic – Ed.a II-a”, Editura C. H. Beck, Bucureşti

David, Iulia (2013), Suport de curs Analiza economico-financiară 2: „Analiza poziţiei financiare a firmei”

Ecobici, Nicolae (2010), „Studiu comparativ privind situaţiile financiare din contabilitatea anglo-saxonă şi situaţiile financiare din contabilitatea românească”, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010 [http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2010-03/21_NICOLAE_ECOBICI.pdf]

Epuran, Mihail, Băbăiţă, Valeria (2004) „Teoria contabilităţii”, Editura Economică, Bucureşti

Feleagă, Liliana, Feleagă, Niculae (2007), „Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională” –ediţia a doua- volumul1- „Contabilitate financiară fundamentală.Contabilitatea ca joc social”, Editura Economică, Bucureşti

Feleagă, Niculae (1999), „Sisteme contabile comparate –ediţia a II-a”, Editura Economică, Bucureşti

Feleagă, Niculae, Ionaşcu, Ion (1998), „ Tratat de contabilitate financiară - vol I”, Editura Economică, Bucureşti

Ionaşcu, Mihaela, Ionaşcu, Ion (2007), „Raportare financiară conform normelor contabile internaţionale (IAS/IFRS), Editura Tribuna Economică, Bucureşti

Isfănescu, Aurel, Robu, Vasile (2002), „Analiza economico-financiară”, Editura ASE, Bucureşti

Lepădatu, Gheorghe (2009) “Contabilitate financiară (de la referenţialul naţional de raportare financiară la IAS-uri/ IFRS-uri)”, Editura Pro Universitaria, Bucureşti

Lungu, Camelia Iuliana (2007), „Teorie şi practici contabile privind întocmirea situaţiilor financiare”, Editura CECCAR, Bucureşti

Minu, Mihaela (2002), “Contabilitatea ca instrument de putere”, Editura Economică, Bucureşti

Minu, Mihaela (2009), „Contabilitate – Volumul I”, Editura ASE, Bucureşti

Moroşan, Iosefina (2006), „Analiza economico-financiară”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Negescu, Mihaela Diana (2001), “Remarcarea valenţelor de informare ale bilanţului contabil prin utilizarea analizei economico-financiare”, din “Lucrările simpozionului – Evoluţie şi perspective în domeniul financiar-contabil”, Editura ASE, Bucureşti

Popa, Adina Simona (2009), „Contabilitate”, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa

Popa, Mădălina (2011), „Bilanţul contabil” [https://www.bcrclubantreprenori.ro/ghid/afiseaza/281/bilantul-contabil/]

Robu, Doina Maria, „Bilanţul contabil” [http://www.scribd.com/doc/112785810/bilantul-contabil], ISBN 973- 9408 – 10 – 9

Rotişă, Aristiţa (2011), „Reglementări şi practici contabile specifice”, Editura Alma Mater, Bacău

Suciu, Gheorghe (2009), „Analiză economico-financiară”, Editura Infomarket, Braşov

***, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis/10.11.2009, modificat şi completat

***, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Editura CECCAR, 2009

***,IAS 1 – „Prezentarea situaţiilor financiare”,

***,Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

Surse internet

http://contabilul.manager.ro/a/7229/bilant-contabil:-structura-si-norme-actuale.html

http://corporate.ford.com/

http://www.bmw.com/com/en/

http://www.daciagroup.com/

http://www.iasplus.com/en/standards/ias1

http://www.psant.com/diverse/bilantul-contabil-sursa-informationala-fundamentala-in-analiza-financiara

http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/STUDIUL-COMPARATIV-PRIVIND-BIL38.php

Preview document

Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 1
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 2
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 3
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 4
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 5
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 6
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 7
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 8
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 9
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 10
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 11
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 12
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 13
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 14
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 15
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 16
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 17
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 18
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 19
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 20
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 21
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 22
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 23
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 24
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 25
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 26
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 27
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 28
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 29
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 30
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 31
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 32
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 33
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 34
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 35
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 36
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 37
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 38
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 39
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 40
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 41
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 42
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 43
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 44
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 45
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 46
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 47
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 48
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 49
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 50
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 51
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 52
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 53
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 54
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 55
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 56
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 57
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 58
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 59
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 60
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 61
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 62
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 63
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 64
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 65
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 66
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 67
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 68
Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Ai nevoie de altceva?