Contabilitatea Consumurilor si Calculatia Costului de Productie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea Consumurilor si Calculatia Costului de Productie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Morari G.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere .2
Capitolul I Bazele teoretice ale consumurilor şi calculaţia costului de producţie
1.1. Noţiunea şi clasificarea consumurilor de producţie 7
1.2. Aspecte teoretice privind costul şi calculaţia costului de producţie .. 13
Capitolul II Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”
2.1. Contabilitatea consumurilor directe de producţie .25
2.2. Contabilitatea consumurilor indirecte şi modul de repartizare a acestora ..39
2.3. Calculaţia costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin” 44
Capitolul III Căile de perfecţionare a contabilităţii consumurilor şi calculaţia costului de producţie în cadrul Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”
3.1. Perfecţionarea metodologiei contabilizării consumurilor de producţie 52
3.2. Perfecţionarea metodelor de calculaţie a costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin” 62
Încheiere 69
Bibliografie ..73

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care Moldova şi-a obţinut un renume mondial. Anual ţara noastră exporta circa 95% din vinurile produse şi 60% din divinuri (coniacuri). Valoarea exportului produselor vinicole se estima la 130-150 milioane de dolari anual, aceasta constituind circa 15% din bugetul anual al Republicii Moldova. Meleagurile ţării noastre sînt ocupate cu 107 ha de viţă de vie, dintre care 105 mii ha de viţă roditoare, iar 2 mii ha vii tinere. Republica Moldova este inclusă în lista primelor zece state din lume producătoare de vinuri de struguri. Soiurile aromate şi crocante de masă: Perla de Csaba, Muscat chihlimbariu, Chasselas d’aure, Muscat de Perla, Coarna neagră, Muscat de Hamburg, Cardinal, Moldova şi altele ocupă actualmente peste 15 mii ha, satisfăcînd din plin cererea pieţei interne şi externe. Capacitatea frigiderilor destinate păstrării strugurilor se estimeză la circa 5 mii de tone anual. Cu un volum global de 350-500 mii tone struguri-marfă [30].

În prezent industria vinicolă tinde să atragă noi consumatori şi noi pieţe de desfacere. Însă, pentru a pătrunde pe pieţele străine este nevoie de a corespunde standartelor europene care necesită mari cheltuieli. Pornindde la acest factor, în prezenta lucrare de licenţă am cercetat modul de realizare a evidenţei interne a unei întreprinderi vinicole, cum ar fi evidenţă internă a consumurilor, cheltuelilor, a metodelor de calculare a costurilor la produsele vinicole, planificarea, tipurile de control şi modalitatea de analiză. În baza datelor oferite de Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin” am stabilit tipurile de cheltuieli şi consumuri care apar în procesul producţiei, am cercetat modul de includere a lor în costul produselor şi s-au stabili lacunele contabilităţii manageriale (de gestiune) la întreprindere. Am descries procesul tehnologic primar de prelucrarea strugurilor şi documentele primare utilizate pe parcurs, am descries procesul tehnologic secundar şi am arătat prin calcule matematice cum sînt stabilite preţurile la producţia vinicolă.

În perioada cercetărilor efectuate la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”, am observat că contabilitea managerială nu are un nivel prea înalt de dezvoltare. Aceasta se explică prin faptul că în Republica Moldova (RM) contabilitatea managerială a fost acceptată abia în anul 1997 la 24 decembrie de către Guvernul Republicii. Actualmente contabilitatea de gestiune în RM se dezvoltă în două direcţii principale, prima este bazată pe adaptarea tehnicilor şi metodelor demult testate şi aplicate în lume, care au adus utilizatorilor lor succesul în afacere şi a doua direcţie este studierea şi cercetarea tehnicilor şi metodelor relative noi pentru întreprinderile din vest.

Pe parcursul efectuării lucrării s-a ţinut cont de toate prevederile stabilite în conformitate ,,Standartelor Naţionale de Contabilitate” (S.N.C.) «1, 2, 3», Legea contabilităţii nr.426, Legea viei şi vinului nr.131, Planul de conturi contabile nr.174, Legile nr. 1134 şi nr.845 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi ş.a. .

Scopul lucrării. Constă în cercetarea tipurilor consumurilor la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin” şi modului de includere a acestora în costul produselor fabricate. Cu scopul de a obţine o informaţie cît mai veridică vom cerceta toate tipurile de documente care sînt utilizate la evidenţa consumurilor în procesul de producţie.

Sarcinile lucrării. În această lucrare au fost cercetarea următoarelor probleme:

• evidenţa documentelor primare utilizate în procesul de producţie;

• evidenţa documentelor secundare utilizate în procesul de producţie;

• identificarea consumurilor directe şi indirecte la întreprindere;

• determinarea costului efectiv şi normativ;

• identificarea problemelor privind calcularea costului la produsele vinicole;

• evidenţa deşeurilor tehnologice;

• contabilizarea pierderilor tehnologice.

Structura lucrării. Lucrarea dată este alcătuită din introducere, 3 capitole, încheiere, bibliografie şi anexe.

În capitolul întîi ,,Bazele teoretice ale consumurilor şi calculaţia costului de producţie”este redată partea teoretică, folosind literatura de specialitate făra a face vreo oarecare referinţă spre o oarecare întreprindere dată, partea teoretică a fost dezvăluită în două paragraf. În primul paragraf am difinit,clasificat şi caracterizat tipurile de consum, iar în parafraful doi am difinit, clasificat şi caracterizat costul, precum şi metodele de calculare a acestuia.

În capitolul doi ,,Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin” noi am efectuat o descrie succintă a procesului de producţie vinicol, am prezentat documentele care sînt întocmite la prelucrare, păstrare şi cupajarea materiei vinicole, am întocmit formulele contabile care se formează la păstrarea, îmbutelierea şi la pierderilor tehnologice vinicole. Prin exemple practice, noi am prezentat procesul tehnologic primar şi secundar care este specific Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”. Tot în acest capitol noi am arătat metoda de calculaţie a costului producţie fabricate la întreprinderea analizată.

În capitolul trei ,,Căile de perfecţionare a contabilităţii consumurilor şi calculaţia costului de producţie în cadrul Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin” al prezentei lucrări noi am propus metode mai performante la repartizarea consumurilor directe de materiale, privind retribuirea muncii şi la repatizarea consumurilor indirecte. Tot aici am propus un sistem nou de salarizare a angajaţilor şi am specificat lacunele depistate în gestiunea contabilităţii manageriale. În al doilea paragraf noi am descris o altă metodă de calculare a costului de producţie si anume metoda ,,standard-cost”.

Suportul metodologic: Obiectul de studiu a fost Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”. Istoria Institului Naţional al Viţei de vie şi vinului îşi are începutul din 1910 odată cu prelucrare prin metode ştiinţifice a viţei de vie şi a vinului. Pînă în 1990 Institul a fost unul dintre cele mai mari Centre de Cercetări ştiinţifice din Europa care s-a învrednicit de o autoritate deosebită în acest domeniu .

În perioada trecerii de la economia planificată la cea de piaţa, conducerea Institutului Naţional al Viţei de vie şi vinului a întreprins treptat măsuri concrete în cucerirea segmentului de producere şi realizare a producţiei vinicole atît pe piaţa internă cît şi cea externă. Totodată, e necesar de remarcat ca aceasta nu a reuşit în deplină măsură. Către 2001, indicii economici ai Institutului s-au înrăutaţit rapid din cauza managementului slab organizat al conducerii de atunci . În acelaşi an Institutul a fost declarat falit.

Mai tîrziu Departamentul „Moldova-Vin” a luat decizia de autoconducere a înterprinderii. Conducerea Republicii a susţinut aceasta iniţiativă şi au hotărît din 21 ianuarie 2004 să dirijeze Institutul de Viţă de vie şi a vinului în 2 întreprinderi de stat:

1. Institutul Naţional de Vinificaţie şi Viţă de vie;

2. Combinatul „Naţional –Vin”.

Deci, din 25 mai 2004 în Registrul de stat al Republicii Moldova a apărut o nouă marcă despre întreprinderea – Î.S. Combinatul Vitivinicol „Naţional-Vin”. Combinatul ia decizii importante cu privire la noile metode de prelucrare a viţei de vie şi a vinului. Tot în această perioadă întreprinderea îşi schimbă şi politica de contabilitate în baza legilor: P0litica de contabilitate nr.426-XIII din 04.04.1995; Standartele Naţionale de Contabiliotate, ord. Ministerului Finanţelor al Republica Moldova nr.174 din 25.12.1997; Planul de conturi al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, ord. MF al RM nr.174 din 12.25.1997; S.N.C. 6 ,,Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole” ord.20 din 15.12.2000.

La întreprindere sistemul de contabilizare este compiuterizat, astfel fiecare contabil dispune de un calculator cu acces la programa 1C.

Genurile principale de activitate a întreprinderii:

- fabricarea, păstrarea şi comercializarea en-gros şi cu amănuntul a producţiei alcoolice;

- prelucrarea producţie vinicole (producerea şi îmbutelierea vinurilor liniştite, spumante şi altor băuturi);

- elaborarea tehnologiilor de producere, păstrare, prelucrare a strugurilor şi a producţiei vitivinicole;

- elaborarea noilor tipuri şi mărci a producţiei vinicole;

- activitatea de import şi export;

- prestarea serviciilor de prelucrare, îmbuteliere şi realizare a producţiei Vitivinicol;

- prelucrarea produselor secundare vinicole.

Avînd un potenţial şi un utilaj care permite producerea diferitor producţii de vin: vin roşu, şampanie, obişnuit-sec, semisec, demidulce şi vin tare, şi chiar vin prelucrat după tehnologii speciale, precum Kagor, Lidia Zemfira , Portvein, vinuri aromatizate şi alte vinuri, oricum Î.S. Combinatul Vitivinicol „Naţional-Vin” a ţinut să utilizarea noilor tehnologii în vinificaţie, ceea ce a făcut-o să capete o recunoaştere totală şi o largă răspîndire în producere. Printre noile tehnologii utilizate se poate de remarcat: tehnologii de producere a spumantului, vinuri albe-acrii de masă, vinuri roşii cu termen de păstrare îndelungat, vin roşu şi de desert.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Consumurilor si Calculatia Costului de Productie.doc