Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 32677
Mărime: 185.97KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 5

BUGETUL PUBLIC NATIONAL. COMPONENTELE ŞI RESPONSABILITATE ÎN PROCESUL BUGETAR. CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 5

1.1 Noţiuni generale. Reglementări legale. Funcţii 5

1.2 Conceptul de buget în decursul timpului şi în legislaţia ţării noastre 8

1.3 Bugetul de stat, aspecte juridice şi economice 10

1.4 Structura sistemului bugetar în România 11

1.5 Procedura bugetară 14

1.5.1 Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar 14

1.5.2 Principiile procedurii bugetare 18

1.6 Clasificaţia bugetară - instrument de sistematizare a veniturilor publice şi a cheltuielilor publice 23

1.6.1 Schema clasificaţiei bugetare 24

1.6.2 Structura clasificaţiei bugetare 25

CAPITOLUL II 28

CADRUL GENERAL PRIVIND SALARIUL ŞI SISTEMUL 28

DE SALARIZARE 28

2.1 Remunerarea muncii – instrument indispensabil dezvoltării societăţii contemporane 28

2.2 Definirea unor noţiuni: salariu, venit, relaţie salarială, sistem de salarizare 29

2.3 Scurt istoric al reglementării salariale în ţara noastră 32

2.4 Principiile sistemelor de salarizare 34

2.5 Criterii de diferenţiere a salariilor de bază 35

2.6 Indexarea salariilor cale de atenuare a efectelor inflaţiei asupra nivelului de trai 36

CAPITOLUL III 37

PREZENTAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI 37

3.1 Organizarea spitalului 39

3.2 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 41

3.2.1 Dispoziţii generale 41

3.2.2 Atribuţiile unităţii 42

3.2.3.Obligaţiile conducerii 43

3.2.4 Obligaţiile salariaţilor 44

3.2.5 Organizarea timpului de lucru 45

3.2.6 Sancţiuni disciplinare 46

3.2.7 Dispoziţii finale 46

3.3 Finanţarea spitalului 47

3.4 Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 48

CAPITOLUL IV 52

ELEMENTELE DEFINITORII ŞI CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE 52

4.1 Salarii de bază 52

4.2. Sporuri la salariul de bază 54

4.2.1 Sporul de vechime în muncă 54

4.2.2 Spor condiţii 54

4.2.3 Ore prestate peste durata normală a timpului de lucru 56

4.2.4 Munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale 57

4.2.5 Munca prestată în timpul noptii 57

4.3 Premii 58

4.4 Alte drepturi 58

4.4.1 Plata gărzilor 58

4.4.2 Salarizarea în cazul cumulului de funcţii 59

4.4.3 Numirea temporară, delegarea, detaşarea 59

4.5 Concediul de odihnă, concediul fără plată si pentru evenimente familiale deosebite 60

4.5.1 Durata concediului de odihnă 61

4.5.2 Cuantumul indemnizaţiei de concediu 62

4.5.3 Concediul de odihnă suplimentar 62

4.5.4 Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite 63

4.5.5 Concediul fără plată 63

4.6. Concedii medicale 64

4.6.1 Indemnizatiile medicale pentru incapacitate temporară de muncă 65

4.6.2 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă 66

4.6.3 Concediul și indemnizaţia de maternitate 67

4.6.4 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 68

CAPITOLUL V 69

REFLECTAREA CONTABILĂ A OPERAŢIUNILOR CU SALARIILE 69

5.1 Obiectul contabilităţii publice 70

5.2 Contabilitatea decontărilor cu personalul 72

5.3 Studiu de caz la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 75

5.4 Sistemul informaţional al instituţiilor publice 79

5.5 GRAFICUL CU CIRCUITUL DOCUMENTELOR TIPIZATE ŞI EMISE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ 83

CAPITOLUL VI 93

CONTROLUL FINANCIAR INTERN-PREVENTIV 93

6.1 Controlul - functie eficientă a conducerii 93

6.2 Obiectivul şi formele controlului 97

6.3 Sistemul de documente primare şi evidenţă tehnic-operativă şi contabilă - sursă de informaţii pentru control 97

6.4 Controlul financiar preventiv privind plata drepturilor băneşti 99

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 101

BIBLIOGRAFIE 102

Extras din document

INTRODUCERE

Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor incorporează o anumită încărcătură economică, directă sau colaterală, dar indispensabilă. Deciziile economice, chiar şi cele sociale, necesită deci, întotdeauna evaluarea capacităţii firmelor, companiilor, societăţilor, fiecărei instituţii de a genera numerar (venituri, atrageri de fonduri, finanţări, etc.) ori echivalente ale numerarului, inclusiv a perioadei şi a siguranţei generării lor. În ultimă instanţă de aceasta depinde, de exemplu, capacitatea acesteia de a angaja lucrări şi a plăti furnizorii, de a-şi plăti angajaţii, de a rambursa împrumuturi şi a plăti dobânzile corespunzătoare, de a onora diverse alte obligaţii. Utilizatorii sunt mai în măsură să evalueze această capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului dacă le sunt oferite informaţii complete şi concentrate asupra performanţei şi modificării poziţiei financiare pentru fiecare entitate persoană juridică la nivelul căreia se administrează venituri, se angajează cheltuieli, se generează sau se „plânge” după resurse.

O instituţie publică este mai interesantă şi devine mai atractivă dacă ştie să-şi fundamenteze bugetul, să-şi argumenteze cererea de fonduri, dacă se încumetă să solicite şi să obţină finanţări pe programe, dacă dă suportul ştiinţific şi legal dimensionării şi colectării veniturilor proprii din taxe, impozite, activităţi conexe, resurse colaterale, apoi, dacă ştie să-şi gestioneze cheltuielile balansând corect între necesităţi şi resurse – iar toate acestea într-un context în care să nu fie omise eficienţa şi perspectiva.

Informaţiile despre performanţa unei instituţii sunt necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care entitatea le va putea controla în viitor, pentru anticiparea capacităţii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente, pentru formularea raţionamentelor despre eficienţa cu care ea, poate angaja şi utiliza noi resurse. În practica curentă informaţiile privind performanţa financiară sunt oferite în primul rând de „contul de profit şi pierdere”, respectiv „contul de execuţie bugetară”, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple încât să le reducem la datele sintetice dintr-un anume formular de raportare periodică pentru că ar fi păcat să se ignore informaţia în timp real pe care o furnizează contul contabil. Performanţa este mai importantă decât banii.Banii exprimă o posesie, performanţa exprimă capacitatea de a valorifica posesia. Aţi jucat vreodată „rişcă”? Un bănuţ aruncat în sus şi căzut pe o anume faţă, apoi pe cealaltă (avers şi vers), oricum „produce” mai mult decât cel care doarme în pungă, chiar dacă rămâne de văzut în favoarea cui.

Una dintre cele mai mari cheltuieli înregistrate în marile companii şi în instituţiile publice o reprezintă cheltuielile privind salariile, taxele şi impozitele aferente acestuia. Contabilitatea salariului ţinută în mod corect devine astfel deosebit de importantă datorită sumelor implicate şi a faptului că angajatorul trebuie să respecte multitudinea de legi şi de reglementări în ce priveste legislaţia muncii.

În lucrarea de faţă mi-am propus să analizez complexitatea acestui fenomen şi să îmi fundamentez cunostinţele despre reflectarea contabilă a decontarilor cu personalul intr-o instituţie publică, printr-un studiu de caz într-o instituţie de sănătate publică (cea mai mare din judeţul Prahova) - Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploiesti.

Capitolul I prezintă Bugetul Public Naţional, concept, rol, structură, principii. În cadrul Bugetului Public o subdiviziune este Bugetul de Sanatate Publică; “coborând” pe structura arborescentă ajungem la Bugetul Spitalului Judeţean Ploieşti.

În Capitolul II sunt descrise noţiunile de salariu, venit, sistem de salarizare, principii, evoluţia cronologică a acestor concepte.

În Capitolul III este prezentat Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, istoric, regulament de organizare şi funcţionare, surse de finanţare, structura organizatorică, organigrama.

Detalierea elementelor definitorii şi a calculului drepturilor salariale este facută în Capitolul IV.

În continuare sunt descrise aspecte legislative actuale privind contabilitatea decontărilor cu personalul, contribuţiile datorate, reflectarea lor in contabilitate, concretizând cu Studiul de caz pentru luna Decembrie 2009. Tot aici fac şi o prezentare a sistemului informaţional din institutie, circuitul documentelor şi analiza principalilor indicatori de performanţă.

Garanţia bunei funcţionări a instituţiei este asigurată de control. Acesta este activitatea indispensabilă care furnizează feedbackul – element fundamental al echilibrului şi progresului. În consecinţă, ultimul capitolul al lucrării tratează aspecte privind controlul financiar – funcţie, obiectiv, forme, sistemul de documente primare şi evidenţa tehnico-operativă si contabilă.

CAPITOLUL I

BUGETUL PUBLIC NATIONAL. COMPONENTELE ŞI RESPONSABILITATE ÎN PROCESUL BUGETAR. CLASIFICAŢIA BUGETARĂ

1.1 Noţiuni generale. Reglementări legale. Funcţii

Bugetul în general este un instrument în mâna conducerii pentru a previziona resursele şi totodată alocarea lor cu scopul realizării unor decizii sau politici urmărite de acestea.

Bugetul public naţional este în acelaşi timp un document cu putere de lege de planificare şi canalizare a resurselor financiare anuale ale statului spre alocări conforme cu politica partidului sau partidelor aflate la putere şi totodată un reper important în care autoritatea publică se implică în economie şi în viaţa socială.

Bugetul de stat sau bugetul administraţiei centrale de stat reprezintă principalul instrument financiar care cuprinde veniturile mobilizate la dispoziţia statului şi repartizarea acestora pe cheltuieli.

În prezent bugetul de stat este un document previzional,un instrument de politică macroeconomică, balanţă specială în care sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile publice probabile ale statului ce se vor realiza în anul viitor. Totodată bugetul administraţiei centrale de stat este o categorie economică ce reflectă ansamblul relaţiilor social – economice băneşti care se folosesc în procesul încasării veniturilor şi al efectuării cheltuielilor, în vederea indeplinirii funcţiilor şi prerogativelor statului contemporan.

Preview document

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 1
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 2
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 3
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 4
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 5
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 6
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 7
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 8
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 9
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 10
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 11
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 12
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 13
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 14
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 15
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 16
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 17
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 18
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 19
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 20
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 21
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 22
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 23
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 24
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 25
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 26
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 27
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 28
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 29
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 30
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 31
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 32
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 33
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 34
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 35
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 36
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 37
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 38
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 39
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 40
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 41
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 42
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 43
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 44
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 45
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 46
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 47
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 48
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 49
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 50
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 51
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 52
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 53
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 54
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 55
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 56
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 57
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 58
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 59
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 60
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 61
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 62
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 63
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 64
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 65
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 66
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 67
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 68
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 69
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 70
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 71
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 72
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 73
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 74
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 75
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 76
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 77
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 78
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 79
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 80
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 81
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 82
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 83
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 84
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 85
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 86
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 87
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 88
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 89
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 90
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 91
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 92
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 93
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 94
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 95
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 96
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 97
Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Personalul. Studiu de Caz la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Ai nevoie de altceva?