Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 19304
Mărime: 185.07KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor dr. Rusalim Petriş

Cuprins

INTRODUCERE 2

Cap.1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.1. Conceptul de cheltuială 3

1.2. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor în contabilitatea financiară 5

1.3. Clasificarea cheltuielilor 5

1.4. Conceptul de venit 7

1.5. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în contabilitatea financiară 8

1.6.Clasificarea veniturilor 9

1.7.Conceptul de rezultat: profit sau pierdere 10

1.8.Recunoaşterea rezultatelor în contabilitatea financiară 12

1.9.Clasificarea rezultatelor în contul de profit şi pierdere 12

1.10.Aspecte privind cheltuielile, veniturile şi rezultatele in viziunea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 12

Cap.2 PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU

2.1. Scurt istoric 16

2.2. Structura tehnic-organizatorică 17

2.3. Caracterizarea economico-financiară 21

Cap. 3 CONTABILITATEA FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR ÎN

S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU

3.1. Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind cheltuielile 24

3.2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare 27

3.3. Contabilitatea cheltuielilor financiare 28

3.4. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 28

Cap. 4 CONTABILITATEA FINANCIARĂ A VENITURILOR ÎN S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU

4.1. Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind veniturile 29

4.2. Contabilitatea veniturilor din exploatare 31

4.3. Contabilitatea veniturilor financiare 31

4.4. Contabilitatea veniturilor extraordinare 32

Cap. 5 DETERMINAREA PERIODICĂ A REZULTATELOR ÎN S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU

5.1. Determinarea rezultatelor în cursul anului 35

5.2. Determinarea rezultatului brut şi a rezultatului net anual 39

5.3. Degajarea informaţiilor semnificative pe baza tabloului soldurilor intermediare 39

CONCLUZII SI PROPUNERI…… 43

Anexe 45

Bibliografie 50

Extras din document

INTRODUCERE

Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de ordonare a efortului social.“Cifrele nu guvernează lumea dar ele exprimă maniera în care aceasta este guvernată”. Iată un postulat care străbate istoria umanităţii de multe milenii încoace.

Procesele globalizării economiei la nivel internaţional au cerut convergenţa conceptelor, principiilor şi metodelor contabile, a formelor de elaborare şi de prezentare a situaţiilor financiare de închidere a exerciţiului, ceea ce a dus la elaborarea şi aprobarea de către Parlamentul Uniunii Europene la 22 iunie 2002, a unui nou referenţial contabil ”Internaţional Financiar Reporting Standard” -IFRS- alcătuit din: Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS), Interpretările Standardelor Contabile, elaborate de Comitetul de interpretări (SIC).

Contabitatea românească a parcurs în ultimul timp mai multe etape, mai mult sau mai puţin edificatoare pentru racordarea ei la sistemele contabile utilizate pe scară internaţională. Dacă până în 1995 ea s-a raliat la tendinţele mondiale de armonizare, convergenţă sau conformitate, începând cu anul 2006 se aplică reglementări conforme cu Directivele Contabile Europene (Directiva a IV-a, a VII-a şi a VIII- a).

Reforma structurală în domeniul contabilităţii s-a făcut resimţită odată cu apariţia Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Prin intermediul acestei lucrări mi-am propus să realizez analiza problemelor legate de organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.

În acest sens mi-am structurat lucrarea pe 5 capitole.

In primul capitol sunt tratate noţiunile generale, conceptele, recunoaşterea şi evaluarea, clasificarea, aspectele în viziunea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară privind cheltuielile, veniturile si rezultatele.

În capitolul 2 este prezentată societatea prin scurt istoric, structura tehnico-organizatorică si caracterizarea economico-financiară.

Capitolul 3 este structurat pe 4 subcapitole şi sunt prezentate sistemele purtătorilor primari de informaţii, contabilitatea cheltuielilor de exploatare, financiare şi extraordinare.

Capitolul 4 este structurat pe 4 subcapitole care prezintă sistemul purtătorilor primari de informaţii, contabilitatea veniturilor din exploatare, financiare şi extraordinare.

În ultimul capitol cel de-al 5 sunt tratate aspectele referitoare la rezultatul brut şi net anul, determinarea rezultatului în cursul anului şi determinarea periodică a rezultatului precum şi degajarea informaţiilor semnificative pe baza tabloului soldurilor intermediare.

Cap. 1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE SOCIETĂŢII COMERCIALE

În calitatea ei de componentă a sistemului informaţional economic, contabilitatea furnizează cea mai mare parte a informaţiilor în vederea luării deciziilor la nivel micro şi macroeconomic. Rolul contabilităţii este ,,de a furniza informaţii cantitative, preponderent de natură financiară, referitoare la entităţile economice şi care urmează a fi utilizate în luarea deciziilor economice.’’

Ca ştiinţă a informaţiei contabilitatea ,,produce’’ şi comunică informaţii cu privire la poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare ale entităţii contabile. Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite, în primul rând, de bilanţ, iar cele privind performanţa prin contul de profit şi pierdere. Astfel, prin intermediul rezultatului exerciţiului financiar, contabilitatea oferă o imagine asupra entităţii.

Contabilitatea financiară reflectă cheltuielile în raport cu natura lor economică, prin gruparea acestora în cheltuieli de exploatare, financiare şi extraordinare.

Contabilitatea financiară reflectă veniturile în raport cu natura lor economică, prin gruparea acestora în venituri de exploatare, financiare şi extraordinare.

Sub aspectul financiar-contabil, rezultatul exerciţiului reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, care poate fi:

• Profit, când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile

• Pierdere, când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

1.1.Conceptul de cheltuială

În accepţiunea generală, cheltuielile desemnează în expresie valorică raporturi patrimoniale cu privire la angajarea si utilizarea resurselor economice in cadrul activităţilor desfăşurate de entitatea patrimonială. Ele indică folosinţele de resurse, fiind constituite, în mare parte, din valori de plătit sau plătite in contrapartidă cu materiile prime, materialele si mărfurile cumpărate, cu lucrările si serviciile prestate pentru întreprindere, precum si pentru angajamentele pe care întreprinderea a consimţit sa le plătească.

Cheltuielile unităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri, stocuri, lucrări executate si servicii prestate, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligaţii legale sau contractuale.

Din punct de vedere contabil, cheltuielile unitătii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru :

- consumuri de stocuri, lucrări executate si servicii prestate de care beneficiază unitatea ;

- cheltuieli cu personalul ;

- executarea unor obligaţii legale sau contractuale, etc.

Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a persoanei juridice. Ele nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.

În cadrul cheltuielilor exerciţiului se cuprind, de asemenea, amortizările si provizioanele constituite.

Pentru reprezentarea cheltuielilor se porneşte de la caracterul de proces al activităţilor consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Astfel, in cazul procesului cheltuielilor se întâlnesc patru momente : angajarea, consumul, plăţile si imputarea.

1.Angajarea. Angajarea are loc în momentul în care se contractează obligaţia bănească generatoare de plăţi sau consumatoare de resurse. Spre exemplu, în situaţia aprovizionării cu materiale de la furnizori, angajarea cheltuielilor intervine în momentul cumpărării când s-a creat obligaţia bănească faţă de furnizori de a plăti materialele primite de la aceştia.

2.Consumul. Consumul este specific utilizării efective a resurselor în scopul satisfacerii unor nevoi, productive sau neproductive, după caz. De exemplu, utilizarea materialelor în procesul de producţie în scopul obţinerii de produse, lucrări, servicii.

3. Plăţile. Plăţile constau în achitarea unor sume de bani ca echivalent în cadrul relaţiilor comerciale sau transferul sau fără echivalent in cadrul relaţiilor financiare. Spre exemplu, achitarea obligaţiei faţa de furnizori pentru materialele achiziţionate de la acesta, reprezintă o plată ca echivalent, în schimb plata impozitului pe profit reprezintă un transfer fără echivalent.

4. Imputarea. Imputarea reprezintă momentul în care cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obţinute.

Bibliografie

Andone, I., Mackler, R., Dologite, D., Ţugui, A., (2001), Dezvoltarea sistemelor inteligente în economie – Metodologie şi studii de caz, Ed. Economică, Bucureşti

Andone, I., Tabără, N., (2006), Contabilitatea tehnologiei şi competitivitatea, Ed. Academiei Române, Bucureşti

Avram, M., (2005), Contabilitatea managerială, Ed. Universitară, Craiova

Bojian, O., (2004), Contabilitatea financiară a întreprinderi, Ed. Universitară, Bucureşti

Bouquin, H., Tabără, N., (2004) Contabilitatea de gestiune, traducerea şi studiul introductiv, Ed. Tipo Moldova, Iaşi

Buşe, L., (2005), Analiza economico – financiară, Ed. Economică, Bucureşti

Cioarnă, A., (2000), Economie. Micro şi Macroeconomie, Ed. Servo-Sat, Arad

Cucui, I., Horga V., Radu M., (2003), Contabilitate de gestiune, Ed. Niculescu, Bucureşti

Dincă, A., (2004), Contabilitatea agenţilor economicii, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti

Drăgan, C., M., (2000), Noua contabilitate managerială, Ed. Hercules, Bucureşti

Duţescu, A., (2004), Politici contabile în întreprindere, Ed. CECCAR, Bucureşti

Ebbeken, K., (2000), Calculaţia şi managementul costurilor, Ed. Teora, Bucureşti,

Fundătură, D., (2000), Dicţionar de management, Ed. Diacon Coresi, Bucureşti,

Gorincu, Gheorghe,( 2004), Dicţionarul economiei de piaţă, Ed. Danubius, Braila

Ristea, M.,(2005)Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Universitară

Ristea, M., (2003), Contabilitate aprofundată, Ed. Univers, Bucureşti

Rusalim, P., Hlaciuc, E., (2006), Bazele contabilităţii, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

Pântea, I., P., Bodea, G., (2005), Contabilitatea Financiră actualizată la Standardele Europene, Ed. Intelcredo, Deva

Toni Ratiu, (2002), Cartea Contabilului Autodidact, Ed. Gestiune, Bucureşti,

Reglementări contabile armonizate cu directivele europene,(2006), Ed. Sedcom Libris, Iaşi 21. I.A.S.B. şi B. Cooke, M. Mihai, C. Ionescu, M. Solomon, A. Duţescu, Standardele

Internaţionale de Contabilitate (2002), ediţia în limba română, Editura Economică, Bucureşti,

Ministerul Finanţelor,(2009) Sistemul contabil al agenţilor economici, Editura Economică, p

Statement of the Accounting Principles Board Nr.4 ‘’Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprise’’(New York American Institute of Certified Public Accountants 1970 par 40) după Epuran, M., Băbăiţă, V., Imbrescu, C., Teoria contabilităţii, Ed. Economică, Bucureşti 2004

Dicţionar de economie,2001, ediţia a doua, Ed. Economică, Bucureşti,

Ghid pentru înţelegere şi aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Venituri din Activităţii curente, (2004), Ed. CECCAR, Bucureşti

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSS) incluzând Standardele Internaţionale de contabilitate (IASs) şi interpretările lor la 1 ian 2007, Ed. CECCAR, Bucureşti

Dictionar juridic Rubinian, http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3373

Preview document

Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 1
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 2
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 3
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 4
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 5
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 6
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 7
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 8
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 9
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 10
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 11
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 12
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 13
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 14
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 15
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 16
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 17
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 18
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 19
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 20
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 21
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 22
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 23
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 24
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 25
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 26
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 27
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 28
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 29
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 30
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 31
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 32
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 33
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 34
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 35
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 36
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 37
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 38
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 39
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 40
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 41
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 42
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 43
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 44
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 45
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 46
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 47
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 48
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 49
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 50
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 51
Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau
    • Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau.docx
    • pag1.doc
    • titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Organizarea Contabilității la Direcția Generală pentru Agricultură și Industrie Alimentară

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA 1.1. CAUZELE CRIZEI AGRICULTURII ROMÂNEŞTI Agricultura în România ocupa alături...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Patrimoniu ca Obiect al Societăților Comerciale

INTRODUCERE Patrimoniu în contabilitatea financiară reprezintă unul din subiectele cele mai fierbinţi şi mai controversate ale ultimilor 10-12...

Monografie Contabila Agricola International

1.PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU SCURT ISTORIC S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU a fost constituită la data...

Analiza Rentabilitatii - SC Agricola International SA Bacau

CAP. I SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU 1.2. PREZENTAREA S.C. Agricola Internaţional S.A. BACĂU S.C. AGRICOLA...

SC Agricola International Bacau - Proiect Tip Cercetare Analitica

Partea I 1. Descrierea firmei a) Domeniul de activitate si tendinte S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU a fost constituită la data de 1...

Concentrarea Economică dintre SC Agricola Internațional SA Bacău și SC Avicola Lumina SA Constanța

Introducere În acest proiect am prezentat conceptul de concentrare economică abordând atât partea teoretică, cât şi partea practică prin studiu de...

Diagnosticarea și Evaluarea UAPA

Motto S.C. Agricola International S.A. Bacău: „Investim în fiecare zi experienţă şi pasine pentru ca puiul nostru şi produsele noastre din carne...

Ai nevoie de altceva?