Contabilitatea imobilizărilor corporale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 21709
Mărime: 125.67KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Drd. Bobitan Nicolae
Specializare: Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. 1.IMOBILIZĂRILE CORPORALE - SURSA CAPACITĂŢII DE EXPLOATARE A ÎNTREPRINDERII 1
 2. 1.1.RECUNOAŞTEREA ŞI CLASIFICAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 1
 3. 1.2. EVALUAREA INIŢIALĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 2
 4. 1.2.1.MODUL DE REALIZARE A EVALUĂRII 4
 5. 1.3.EVALUAREA ULTERIOARĂ RECUNOAŞTERII INIŢIALE 6
 6. 1.4. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE 10
 7. 2. CONTABILITATEA TRANZACŢIILOR ŞI EVENIMENTELOR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 13
 8. 2.1. OBIECTIVELE ŞI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR FIXE 13
 9. 2.2. ORGANIZAREA DOCUMENTAŢIEI PRIMARE, A EVIDENŢEI OPERATIVE ŞI ANALITICE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 14
 10. 2.3. ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR 23
 11. 2.4. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND CONSTITUIREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 27
 12. 2.4.1.INTRAREA PRIN ACHIZIŢIE CU TITLU GRATUIT 27
 13. 2.4.2. INTRARILE DE IMOBILIZĂRI DIN PRODUCŢIE PROPRIE 30
 14. 2.4.3. INTRĂRILE DE MIJLOACE FIXE CU TITLU GRATUIT, PRIN DONAŢII SAU PLUSURI LA INVENTAR 32
 15. 2.4.4. INTRĂRILE DE IMOBILIZĂRI CORPORALE REPREZENTÂND APORT LA CONTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL 34
 16. 3. CONTABILITATEA AMORTIZĂRII ŞI DEPRECIERII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 47
 17. 3.1. AMORTIZAREA ŞI CALCULUL AMORTIZĂRII 47
 18. 3.2. REGIMURI DE AMORTIZARE 51
 19. 3.2.1. REGIMUL DE AMORTIZARE LINIARĂ 52
 20. 3.2.2. REGIMUL DE AMORTIZARE DEGRESIVĂ 52
 21. 3.2.3. REGIMUL DE AMORTIZARE ACCELERATĂ 54
 22. 3.3. CONTABILITATEA DEPRECIERILOR CU CARACTER REVERSIBIL 56
 23. 4. DATE PRIVIND SOCIETATEA 58
 24. 4.1.ACTE CONSTITUTIVE ŞI FORMA JURIDICĂ 58
 25. 4.2. SCURT ISTORIC 58
 26. 4.3.MONOGRAFIE 59
 27. 4.4. CONCLUZII 64

Extras din licență

Imobilizările corporale sunt active care:

- sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

- au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare.

Imobilizările corporale cuprind terenuri, construcţii, instalaţii tehnice şi maşini, alte instalaţii, utilaje şi mobilier , avansuri şi imobilizări corporale în curs.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

- terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora;

- mijloacele fixe.

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a guvernului. Aceasta valoare va fi actualizată periodic în funcţie de indicele inflaţiei.

- are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru obiectele care sunt utilizate în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizării:

- investiţiile efectuate la mijloace fixe luate cu chirie:

- capacităţile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor:

- investiţiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanţe minerale utile cu cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţă, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere subterane de deschidere a zăcămintelor.

- investiţiile efectuate la mijloace fixe în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali.

Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării : mijloacele fixe aparţinând proprietăţii publice, lacurile, bălţile, iazurile care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite.

Nu sunt considerate mijloace fixe :

- motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor, de orice fel, care nu modifică parametrii iniţiali ai mijlocului fix;

- sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi durata lor de funcţionare normală ;

- construcţii şi instalaţii provizorii;

- animale care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animalele adulte, animalele de îngrăşat, păsările şi coloniile de albine;

- pădurile;

- investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum şi cele pentru foraj executate pentru explorări, prospecţiuni geologice şi geofizice, forajele pentru alimentarea cu apă care nu au dat rezultate, sondele situate în gaz - capul unor zăcăminte de ţiţei, precum şi sondele de cercetare geologică care au pus în evidenţă acumulări de hidrocarburi, dar care din motive geologotehnice şi economice obiective, nu pot fi exploatate;

- prototipurile, atât timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;

- echipamentul de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea specială precum şi accesoriile de pat, indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare.

(Legea nr. 15/1994, republicată , M.O. nr. 242/31.05.1999)

Actualmente, conform H.G. nr. 424/2001, M.O. nr. 228/14.05.2001, limita valorică pentru încadrarea unui activ corporal în categoria mijloacelor fixe este de 8000000 lei.

Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.

Contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se ţine pe categorii, iar contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenţă, prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie distinctă.

1.2. EVALUAREA INIŢIALĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Evaluarea este definită ca fiind operaţiunea de a aprecia, a stabili valoarea, preţul, numărul, a calcula, a socoti.

Evaluarea constă în cuantificarea şi măsurarea în expresie valorică (cuantificarea monetară) a mijloacelor materiale, creanţelor, obligaţiilor, costurilor, veniturilor financiare şi a fiecărei operaţii economice folosind preţurile şi tarifele.

Ca procedeu al metodei contabilităţii, evaluarea este strâns legată de celelalte procedee a căror aplicabilitate condiţionată de exprimarea valorică a operaţiilor economice.

Evaluarea este strâns legată de calculaţie, întrucât pentru reflectarea exactă în conturi a existenţei şi mişcării elementelor patrimoniale în fazele circuitului economice este necesară stabilirea precisă a valorii acestora.

Pentru ca prin evaluare să se dea o imagine fidelă patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor, la efectuarea evaluării se vor respecta următoarele principii:

- principiul stabilirii obiectului evaluării - obiectul evaluării reprezintă conţinutul acesteia, de aceea el trebuie delimitat în timp şi spaţiu de multitudinea şi diversitatea obiectelor, fenomenelor şi proceselor economice ce intră în obiectul contabilităţii. Astfel, la evaluarea mijloacelor fixe se foloseşte metoda analitică de evaluare care presupune evaluarea individuală a fiecărui mijloc fix.

- Principiul valorii reale

- Principiul alegerii formei de evaluare al elementelor patrimoniale

- Principiul prudenţei

- Principiul permanenţei metodelor

În operaţiunea de evaluare intervin:

- subiectul care efectuează evaluarea, respectiv specialistul evaluărilor, care poate avea pregătire economică, juridică, tehnică etc.

- obiectul supus evaluării sau reevaluării, reprezentat de bunuri tangibile sau intangibile

Evaluarea economică a unei întreprinderi vizează stabilirea valorii patrimoniului la un moment dat, o măsurare a avuţiei (bogăţiei) reale, cât ţi a potenţei acesteia de a-şi mări bogăţia în perioada următoare.

Evaluările pot fi clasificate în funcţie de:

a) obiectul supus evaluării:

- evaluări de bunuri cum ar fi active fixe, elemente ale activelor circulante;

- evaluări de elemente intangibile care pot sau nu să fie înregistrate în contabilitate, dar care contribuie la menţinerea şi dezvoltarea activităţii firmei.

- evaluări de active economice

- evaluări de societăţi comerciale, firme, întreprinderi

b) obiectul (scopul) pentru care se face evaluarea:

- evaluarea contabilă se realizează în activitatea curentă de reflectare în contabilitate a existenţei, mişcării şi valorificării potenţialului patrimoniului de a produce profit. Această evaluare se face în conformitate cu reglementările în vigoare, respectiv Legea 22/1991 şi Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii.

- evaluarea economică vizează stabilirea valorii la zi a activului sau întreprinderii în vederea privatizării, vânzării, lichidării, cesionării.

Bibliografie

1. Baciu A. - Contabilitatea financiară a agenţilor economici, Universitatea Bogdan - Vodă, Baia Mare, 1997.

2. Bojian O. - Principiile contabilităţii, Editura Victor, Bucureşti, 1999

3. Cristescu N., - Contabilitatea microîntreprinderilor, Ed. Ecran-magazin, Braşov, 2001

Nae C., Ioniţă C.

4. Dobrotă N. - Dicţionar de economie, Bucureşti, 1999

5. Doinea O - Bazele contabilităţii, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2002

Şerban C

6. Duţescu A - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001

7. Epuran M. - Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti,1999

Băbăiţă V, Grosu C.

8. Epuran M. - Contabilitate financiară, vol. I şi II, Editura de Vest, Timişoara 1998

Şi colectiv

9. Feleagă N. - Tratat de contabilitate financiară, vol. I şi II, Editura Economică,

Ionaşcu D. Bucureşti, 1998

10.Feleagă N. - Sisteme contabile comparate, Editura a II - a, vol. I, Editura Economică Bucureşti, 1999.

11.Istrate C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Editura Polirom, Iaşi, 1999

12.Oprea C. - Bazele contabilităţii, Editura Naţional, 2000

Ristea M.

13.Pântea P., - Contabilitatea financiară - sinteze şi aplicaţii practice - Editura

Bodea Gh. Intelcredo, Deva, 2001.

14.Pop A. - Contabilitatea financiară românească armonizată cu Standardele Internaţi- onale de contabilitate şi directivele contabile europene

15.Staicu C. - Contabilitatea financiară armonizată directivele europene, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002

16.Stoian A. - Contabilitatea financiară, Editura Universitaria, Craiova, 2000

17. - Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin O.G. nr. 62/2001, Best Publishing România, 2001

18. - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modifică- rile şi completările ulterioare

19. - Normele metodologice pentru întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi modelele acestora, Editura Economică, 1998.

20. - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV- a CEE şi cu Standardele Internaţionale de contabilitate, M.O. nr. 85/20.02.2001.

21. - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene

22. - Standardele Internaţionale de contabilitate2000, Editura Economică, 2000

23. - Standardele Internaţionale de contabilitate2001, Editura Economică, 2001

Preview document

Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 1
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 2
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 3
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 4
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 5
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 6
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 7
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 8
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 9
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 10
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 11
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 12
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 13
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 14
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 15
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 16
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 17
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 18
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 19
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 20
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 21
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 22
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 23
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 24
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 25
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 26
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 27
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 28
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 29
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 30
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 31
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 32
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 33
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 34
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 35
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 36
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 37
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 38
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 39
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 40
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 41
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 42
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 43
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 44
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 45
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 46
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 47
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 48
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 49
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 50
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 51
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 52
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 53
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 54
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 55
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 56
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 57
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 58
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 59
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 60
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 61
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 62
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 63
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 64
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 65
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 66
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 67
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 68
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • bibliografie.doc
 • CUPRINS.doc
 • lucrare diploma FINAL.doc
 • PRIMELE PAG.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Organizarea Contabilității Imobilizărilor

INTRODUCERE Imobilizările reprezintă acea parte a patrimoniului unui agent economic care participă la procesul de producţie cu întreaga lor...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Ai nevoie de altceva?