Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 28134
Mărime: 97.48KB (arhivat)
Publicat de: Marin Achim
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA “ARTIFEX” BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Capitolul 1 - Conectarea şi deconectarea contabilităţii de fiscalitate 3
 2. 1.1. Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate – fiscalitate 3
 3. 1.1.1. Modelul contabil continental, model profund fiscal 3
 4. 1.1.2. Modelul contabil anglo-saxon. Degajarea contabilităţii de fiscalitate 5
 5. 1.2. Analiza raportului contabilitate – fiscalitate în România 5
 6. Capitolul 2 – Imaginea fidelă a poziţiei financiare a întreprinderii. Tratamente contabile privind impozitul pe profit
 7. 12
 8. 2.1. Analiza conceptului de imagine fidelă prin prisma directivei a IV-a a Comunităţii Europene 12
 9. 2.2. Principiile contabile 13
 10. 2.3. Repere generale privind normalizarea contabilă internaţională 16
 11. 2.4. Norma contabilă internaţională IAS 12 16
 12. 2.5. Probleme legate de evaluare 26
 13. 2.6. Contul de profit şi pierdere 27
 14. 2.7. Metode de contabilizare a impozitului pe profit 32
 15. Capitolul 3 – Contabilitatea impozitului pe profit în România 36
 16. 3.1. Analiza cadrului legislativ şi reglementar al contabilizării impozitului pe profit în ţara noastră în perioada 1990 – 2008 36
 17. 3.2. Calcule şi contabilizare privind impozitul pe profit 38
 18. 3.2.1. Contabilizarea impozitului pe profit 38
 19. 3.2.2. Impozitarea profitului în cazul lichidării şi reorganizării întreprinderii 45
 20. Capitolul 4 – Studiu de caz privind contabilitatea impozitului pe profit la S.C. FRIGO STAR S.R.L. 46
 21. 4.1. Prezentarea generală a S.C. FRIGO STAR S.R.L. 46
 22. 4.2. Studiu de caz privind contabilitatea impozitului pe profit la S.C. FRIGO STAR S.R.L 47
 23. Concluzii generale. Propuneri 53
 24. Bibliografie 55

Extras din licență

CAPITOLUL 1

CONECTAREA ŞI DECONECTAREA

CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE

1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate

Relaţia contabilitate-fiscalitate pe plan european este caracterizată prin existenţa a două modele contabile :modelul continental de contabilitate şi modelul contabil anglo-saxon. Modelul continental de contabilitate se axează pe macroeconomie unde predomină intervenţia guvernamentală si influenţa regulilor fiscale în materie de normalizare contabilă. Acest model se aplică atât în ţara noastră cât şi în ţări precum Franţa, Germania şi Italia, fiind un model de contabilitate conectat la fiscalitate. Modelul anglo-saxon este un model contabil aplicat de Marea Britanie şi este deconectat de fiscalitate nefiind necesară reglementarea printr-un plan contabil.

1.1.1.Modelul contabil continental, model profund fiscal

Modelul continental este caracterizat printr-o aliniere a regulilor contabile la regulile fiscale. Influenţa fiscalităţii asupra contabilităţii este dată de efectul politicii juridice asupra documentelor contabile anuale.

În Germania conturile anuale sunt prezentate într-o manieră prudentă fiind subevaluat rezultatul contabil. Relaţiile dintre contabilitate şi fiscalitate sunt aliniate fiecare având regulile sale proprii. Acest fapt este determinat de principiul unicităţii bilanţului, principiu care presupune relaţii strânse între contabilitate şi fiscalitate. Principiul prudenţei are o interpretare mai largă spre deosebire de Franţa. Aceasta se explica prin contextul economic şi financiar al Germaniei, caracterizat prin rolul redus al pieţelor financiare în finanţarea capitalului întreprinderilor şi importanţa băncilor în sistemul de finanţare. Astfel rezultatul contabil este rar utilizat ca indicator de apreciere al performanţelor reale ale întreprinderii. Remarcant este faptul că există o diferenţă mare între bilanţul contabil şi bilanţul fiscal determinat după regulile fiscale, dar în acelaşi timp există o legătură strânsă între cele două bilanţuri: bilanţul fiscal se construieşte pe baza bilanţului contabil, iar pe de altă parte regulile fiscale obligă după corecţii extracontabile la transpunerea lor în bilanţul contabil pentru ca agentul economic să beneficieze de avantajele fiscale.

În ceea ce priveşte evaluarea producţiei realizate şi a producţiei în curs de execuţie înregistrarea cheltuielilor indirecte de producţie, de exemplu amortizarea echipamentelor tehnologice nu este obligatorie de evidenţiat în contabilitate, pe când fiscalitatea obligă luarea în considerare a cheltuielilor cu amortizarea. Surplusul de amortizare peste limita admisă din punct de vedere contabil este înregistrat în pasivul bilanţului cu ajutorul provizioanelor reglementate sau prin diminuarea valorii postului de imobilizări. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în Franţa. Pentru impozitarea profitului, Germania utilizează metoda impozitului amânat.

Datoriile şi creanţele în moneda străină figurează în bilanţ la valoarea lor nominală deci se aplică principiul costului istoric, fără să se ţină cont de diferenţele din conversie activ-pasiv aferente creanţelor neîncasate şi a datoriilor neplătite până la 31 decembrie.

În Franţa întreprinderile sunt obligate să respecte regulile contabile incluse în Planul Contabil General, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare regulilor fiscale aplicate pentru determinarea bazei de calcul a impozitelor. Diferenţele între regulile contabile şi fiscale trebuie să facă obiectul unui tablou fiscal extracontabil de retratare a cheltuielilor şi veniturilor pentru determinarea profitului impozabil. Raporturile dintre contabilitate şi fiscalitate sunt cele de conectare, atunci când nu cuprind dispoziţii contrare legii fiscale se aplică regulile contabile.

Cea mai mare divergentă între regula fiscală si cea contabilă în Franţa a fost dată de aplicarea principiului prudenţei cu privire la evaluarea datoriilor şi creanţelor în devize. În contabilitate, pe de o parte, pentru operaţiile în monedă străină se aplică principiul prudenţei, nefiind înregistrate plusurile de valoare latente, pe de altă parte, pierderile de valoare latente sunt contabilizate sub formă de provizioane pentru riscuri din schimb, rezultatul fiscal cuprinzând pierderile şi profiturile latente aferente operaţiilor în devize, ca şi cum ele ar fi fost realizate.

Corecţia costului istoric realizat prin intermediul amortismentelor pe seama cheltuielilor de exploatare corespund amortizării economice diminuând valoarea contabilă de intrare a activelor imobilizate. Amortizările derogatorii prin intermediul cheltuielilor extraordinare apar în pasivul patrimonial la provizioane reglementate, ca urmare a dispoziţiilor fiscale pentru partea de amortizare care depăşeşte amortizarea minima considerată economică, deci aceea care corespunde deprecierii reale.

Metodele de amortizare utilizate de către societăţile franceze sunt cele admise de regula fiscală: metoda liniara şi degresivă. Amortizarea degresivă este considerata în Franţa, superioară amortizării economice, datorită duratelor de viaţa scurte şi cotelor de amortizare ridicate, ceea ce conduce la o subevaluare a capitalului fix ca activ patrimonial.

În ceea ce priveşte evaluarea stocurilor la ieşire Franţa utilizează două metode; costul mediu ponderat şi primul intrat-primul ieşit (FIFO).Utilizarea acestor metode în condiţiile creşterilor de preţuri conduc automat la supraevaluarea stocului final şi diminuarea cheltuielilor, deci automat la un profit majorat artificial. Impozitarea profiturilor este subordonată metodei impozitului exigibil. Pentru conturile consolidate, se aplică metoda amânat la plată. Provizioanele pentru depreciere şi cele pentru riscuri şi cheltuieli sunt preponderate, un număr mare dintre ele fiind deductibile la calculul profitului impozabil.

În Italia prezenţa regulilor fiscale în materie de normalizare contabilă persistă, relaţiile între cele două discipline fiind încă strânse. Rezultatul impozabil se determină plecând de la rezultatul contabil corectat cu dispoziţiile fiscale. Întreprinderile din Italia practică însă două bilanţuri: unul întocmit conform normelor Codului Civil, utilizat mai puţin în analizele de perspectivă ale firmelor, iar altul f face obiectul bilanţului retratat utilizat cel mai adesea pentru analiza financiară.

Italia practică o singură metodă de amortizare, cea liniară întrucât amortizarea degresivă este interzisă. Totodată pentru imobilizările corporale se poate practica o amortizare suplimentară de 15% anual în anul de achiziţie al imobilizărilor şi în următorii doi ani. Evaluarea stocurilor la ieşire se realizează prin metoda FIFO. Italia nu practică provizioane pentru depreciere şi nici provizioane pentru creşteri de preţuri, aşa cum se întâlneşte în Franţa şi Germania. Asemănător situaţiei din tara noastră puţine provizioane sunt deductibile din punct de vedere fiscal. Impozitarea profitului are la bază metoda impozitului exigibil. Fac excepţie de la aceasta metodă impozitarea plusurilor de evaluare rezultate în urma cesiunilor de active imobilizate, prin utilizarea impozitului amânat la plată.

În modelul continental administraţia fiscală impozitează profiturile înregistrate în contabilitate şi nu admite alte cheltuieli deductibile fiscal decât cele înregistrate efectiv în contabilitate.

Preview document

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 1
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 2
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 3
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 4
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 5
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 6
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 7
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 8
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 9
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 10
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 11
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 12
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 13
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 14
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 15
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 16
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 17
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 18
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 19
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 20
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 21
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 22
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 23
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 24
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 25
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 26
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 27
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 28
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 29
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 30
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 31
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 32
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 33
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 34
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 35
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 36
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 37
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 38
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 39
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 40
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 41
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 42
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 43
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 44
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 45
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 46
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 47
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 48
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 49
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 50
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 51
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 52
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 53
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 54
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 55
Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Evaluearea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

Ai nevoie de altceva?