Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 22111
Mărime: 153.43KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere 5

CAPITOLUL I.

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „FRESHDRINKS” S.R.L. 8

1.1. Cadrul legislativ al S.C. Freshdrinks S.R.L. 8

1.2. Obiectul de activitate 8

1.3. Structura organizatorică a S.C. Freshdrinks S.R.L. 9

1.4. Organizarea şi conducerea contabilităţii 11

1.5. Îmbutelierea apei minerale 15

CAPITOLUL II.

SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL MATERIILOR PRIME 17

2.1. Conţinutul, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor 17

2.2. Organizarea contabilităţii şi forme de înregistrare contabile utilizate 18

2.3. Evidenţa operativă a materiilor prime 20

2.4. Documentele primare utilizate în cadrul unităţii S.C. Freshdrinks S.R.L. 21

2.5. Instrumentele de încasări şi de plată. 26

2.6. Documentele de sinteză utilizate în cadrul unităţii S.C. Freshdrinks S.R.L. 28

2.7. Metode de evidenţă analitică a stocurilor 31

2.7.1. Metoda cantitativ-valorică 31

2.7.2. Metoda operativ contabilă sau pe solduri 32

2.7.3. Metoda global valorică 32

2.8. Evaluarea stocurilor 33

2.8.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu 33

2.8.2. Evaluarea stocurilor la ieşirea din gestiune 35

2.9. Alte metode de evaluare a stocurilor 39

2.10. Analiza stocurilor 40

2.11. Ciclul de exploatare şi semnificaţia stocurilor 42

2.12. Metode de dimensionare a stocurilor 43

2.12.1. Dimensionarea stocului curent 43

2.12.2. Dimensionarea stocului de siguranţă 44

2.12.3. Dimensionarea stocului de condiţionare prealabilă 45

2.12.4. Dimensionarea stocului pentru transporturi interioare 46

2.12.5. Dimensionarea stocului de iarnă 46

2.13. Optimizarea stocului curent 47

2.14. Evaluarea necesarului de fond de rulment pentru stocurile de materii şi materiale 49

2.15. Metoda sintetică în dimensionarea stocurilor şi calcularea necesarului de fond de rulmenet aferent acestora 50

CAPITOLUL ΙΙΙ.

INVENTARIEREA 52

3.1. Conceptul de inventariere, importanţa, funcţiile şi felurile inventarierii 52

3.2. Pregătirea inventarierii, inventarierea propriu - zisă, stabilirea şi regularizarea rezultatelor inventarierii 55

3.2.1. Pregătirea inventarierii 56

3.2.2. Inventarierea propriu-zisă 58

3.2.3 Stabilirea rezultatelor inventarierii 59

3.2.4 Regularizarea diferenţelor constatate la inventariere 60

3.3. Metode de evidenţă sintetică a stocurilor 66

3.3.1. Metoda inventarului permanent 66

3.3.2. Metoda inventarului intermitent 67

3.4. Studiu de caz 69

CAPITOLUL ΙV.

STUDII DE CAZ. 72

CAPITOLUL V.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 83

BIBLIOGRAFIE 85

Extras din document

Introducere

Informaţia economică este astăzi prezentată în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia impune şi dezvoltarea corespunzătoare a informaţiei economice ca şi arie, conţinut şi operativitate.

Principala sursă de date a sistemului informaţional economic este contabilitatea, a cărei sferă de acţiune o reprezintă întreprinderea.

Valorificarea deplină a informaţiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme informaţionale care să fundamenteze deciziile ce se adoptă cu informaţii rapide şi complexe.

Componenta de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea furnizează partea covârşitoare a informaţiilor necesare argumentării şi luării unor măsuri manageriale.

Contabilitatea este şi devine treptat un domeniu complex, cu o structură şi fizionomie complet schimbate faţă de trecut.

Progresul ştiinţific în domeniul contabilităţii, ca şi în oricare alt domeniu de altfel, nu poate fi asigurat decât printr-un efort colectiv şi permanent, manifestat atât teoretic cât şi practic.

Atât contabilităţile naţionale, cât şi normele contabile internaţionale trec printr-o perioadă de transformări şi adapatări care sunt pline de provocări şi oportunităţi.

În condiţiile actuale, cu toate progresele făcute în domeniul calculatoarelor electronice, economia unei ţări nu se poate lipsi de contabiliate. Ea rămâne, pe mai departe, cea mai exactă formă de evidenţă.

Până în prezent nu s-a găsit, şi nici în viitorul apropiat nu se preconizează un alt mijloc de înlocuire a contabilităţii la nivelul întreprinderilor.

Numai contabilitatea poate oferi informaţii precise pe care să se sprijine deciziile managerului. El trebuie să dispună de acest „tablou de bord” cu multiple cadrane care este contabilitatea modernă.

În condiţiile actuale ale României, sfera şi funcţiile contabilităţii suferă modificări succesive şi adânci impuse, pe de o parte, de necesităţile sporite de informaţii la nivelul întreprinderilor, iar pe de altă parte, de evoluţia procedeelor tehnicii de înregistrare şi de prelucrare a informaţiei.

Dezvoltarea contabilităţii a fost şi este continuu impulsionată de cerinţele mereu crescânde ale activităţii economice în funcţie de care a trebuit şi trebuie să se perfecţioneze neîncetat.

România se află astăzi în plin proces de armonizare a sistemului său contabil cu normele contabile internaţionale.

Armonizarea sau convergenţa contabilă este considerată un proces ireversibil, fiind determinată de nevoia de comparabilitate a situaţiilor financiare, impusă de mondializarea economiilor, cu predilecţie a pieţelor financiare.

Nevoia de armonizare în contabilitate presupune adaptarea şi desfăşurarea unor activităţi riguros organizate ce pot fi asimilate dreptului contabil internaţional, concretizate în obiective de „normare a contabilităţii” şi, respectiv, de „normalizare a contabilităţii”.

Armonizarea contabilităţii româneşti cu normele contabile internaţionale a început cu câţiva ani în urmă. În perioada următoare ea se va desfăşura şi cu mai mare intensitate.

Se fac încercări ca şi în cadrul preocupărilor de armonizare şi convergenţă contabilă internaţională să se realizeze un asemenea proces şi la nivelul naţional.

Contabilitatea înregistrează, urmăreşte şi controlează acele laturi ale activităţii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului bănesc.

Contabilitatea este o disciplină ştiinţifică economică, reprezentând un sistem de principii care fundamentează modelul contabil de cunoaştere (teoria ştiinţifică), precum şi elaborarea unor tehnici de lucru specifice pentru culegerea, prelucrarea, stocarea şi analiza informaţiilor referitoare la situaţia patrimoniului şi rezultatele agenţilor economici.

Informaţia contabilă este o informaţie economică specifică, rezultată din prelucrarea prin metode, procedee şi instrumente proprii.

Potrivit Legii contabilităţii (nr.82/1991), unităţile patrimoniale, care au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie sunt : companiile naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care au calitatea de comerciant.

Pe măsură ce economia unei ţări devine tot mai complexă, sfera de acţiune a contabilităţii se extinde la nivel macroeconomic. Apare astfel contabilitatea naţională, care reprezintă un sistem de înregistrare şi de analiză structural-globală a ansamblului economic al unei ţări.

Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţiile proprii de informare întreprinderile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o monedă stabilă (Euro, USD etc.).

Activitatea de contabilitate se organizează în compartimente distincte, corespunzător structurii organizatorice a agentului economic, volumului de operaţii şi specificului activităţii fiecarei unităţi.

Scopul lucrării de diplomă este de a prezenta „Contabilitatea materiilor prime”, cunoaşterea modului de contabilizare a acestora în România.

În cadrul lucrării am abordat contabilitatea ca o „construcţie specială”, în cadrul căreia temelia are rolul hotărâtor în ceea ce priveşte consolidarea şi supravieţuirea construcţiei.

Dacă temelia este bine consolidată, se poate construi oricât, fără riscul ca ceea ce se va aşeza peste să se dărâme, dar dacă temelia nu este solidă, oricât de impunătoare ar fi construcţia, la cel mai mic „cutremur” ea se va dărâma.

În acest context, lucrarea prezintă cele mai semnificative aspecte teoretice şi aplicative ale contabilităţii, în strânsă corelaţie cu Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în anul 2007, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1752/17.11.2005, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1753/22.11.2004 şi alte reglementări în domeniu.

Preview document

Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 1
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 2
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 3
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 4
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 5
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 6
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 7
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 8
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 9
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 10
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 11
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 12
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 13
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 14
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 15
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 16
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 17
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 18
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 19
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 20
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 21
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 22
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 23
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 24
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 25
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 26
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 27
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 28
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 29
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 30
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 31
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 32
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 33
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 34
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 35
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 36
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 37
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 38
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 39
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 40
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 41
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 42
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 43
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 44
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 45
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 46
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 47
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 48
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 49
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 50
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 51
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 52
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 53
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 54
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 55
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 56
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 57
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 58
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 59
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 60
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 61
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 62
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 63
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 64
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 65
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 66
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 67
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 68
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 69
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 70
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 71
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 72
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 73
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 74
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 75
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 76
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 77
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 78
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 79
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 80
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 81
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 82
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 83
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 84
Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Situații financiare la SC Nelmar SRL

Introducere Am ales aceasta tema pentru proiect pentru ca analiza datelor din situaţiile financiare anuale aduce un plus de relevanţă, claritate...

Ai nevoie de altceva?