Contabilitatea Mijloacelor Banesti

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea Mijloacelor Banesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 3
1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MIJLOACELE BĂNEŞTI 11
1.1 CONŢINUTUL ECONOMIC AL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 11
1.2 STAREA DE CERCETARE A TEMEI IN LITERATURA ECONOMICA CONTEMPORANA 19
1.3 PRINCIPIILE SI SARCINILE CONTABILTATII MIJLOACELOR BANESTI 31
2 CONTABLITATEA MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN S.R.L. “ABILITATE AGRO” 36
2.1 CONTABILITATEA MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CASĂ 36
2.2 CONTABILITATEA MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CONTUL CURRENT ÎN VALUTA NAŢIONALĂ 44
2.3 CONTABILITATEA ALTOR MIJLOACE BĂNEŞTI 53
2.4 INVENTARIEREA MIJLOACELOR BĂNEŞTI 57
2.4 MODUL DE REFLECTARE A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN RAPOARTELE FINANCIARE 61
ÎNCHEIERE 69
BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

Introducere

Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu zi, reprezentînd poate cel mai interesant istrument economic asupra căruia omul s-a aplecat pentru a-l inţelege, pentru a-i descoperi natura, rolul, funcţiile şi importanţa lui. Banii constituie elementul cheie al economiei de schimb monetar, rolul lor fiind independent de natura sistemului economic, de nivelul şi structurile economice.

Deoarece banii reprezintă intermediarul tuturor decontărilor, rezultă că asigurarea circulaţiei normale a mijloacelor în economia naţională, precum şi desfăşurarea în condiţiile economiei de piaţă depind de efectuarea corectă a decontărilor. Iar eficienţa operaţiunilor de decontare depinde de corectitudinea evidenţei mijloacelor băneşti şi a operaţiunilor de credit.

Importanţa banilor este evidentă incepând cu geneza lor, care au apărut în procesul dezvoltării societăţii, al schimbului dintre producători şi consumatori; dintre agenţii economici în general.

Pe parcursul evoluţiei societăţii banii au luat diferite forme, iar astăzi când în circulaţie sunt sume foarte mari ei iau formă de bani de cont.

În literatura de specialitate banii sunt definiţi ca element cheie iată de ce importanţa lor creşte din ce în ce mai mult.

În desfăşurarea activităţii unei întreprinderi un rol important îl are existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti. Practic, nici o întreprindere nu poate să-şi desfăşoare activitatea fără fluxuri de mijloace băneşti. De aceea este necesar să fie dirijate astfel, încît să menţină solvabilitatea acestora, iar surplusul de mijloace băneşti să fie investit pentru a obţine venit suplimentar.

Conform datelor Anuarului statistic al Republicii Moldova în anul 2007 agenţii economici ai republicii au efectuat plăţi de 157270,5 şi încasări de 187159,9 milioane lei, inclusiv agenţii economici din agricultură – încasări de 5195,8 şi plăţi de 4444,6 milioane lei.

Suma mijloacelor băneşti reprezintă un interes pentru toţi utilizatorii informaţiilor contabile interne şi externe, privind luarea unor decizii legate de activitatea întreprinderii. Concepţia de autofinanţare, care stă la baza organizării şi funcţionării întreprinderilor, determină creşterea în mod substanţial a rolului şi funcţiilor finanţelor, inclusiv a banilor în stimularea sporirii cantitative şi calitative a producţiei, a asigurării echilibrului financiar şi valutar, a formării şi utilizării raţionale a fondurilor întreprinderilor. De aceea contabilitatea mijloacelor băneşti rămîne în continuare sub atenţia permanentă a teoriei şi practicii economice pentru că, în ultimă analiză, prudenţa şi spiritul de economicitate manifestate constant în mînuirea finanţelor întreprinderilor sînt premise sigure de care depinde eficienţa activităţii de ansamblu a acesteia.

Totodată mijloacele băneşti reprezintă principala restricţie a gestiunii financiare a întreprinderii. în ea se concentrează rezultatele modului de realizare a activităţii şi de respectare a cerinţelor echilibrului financiar. Nu întotdeauna o întreprindere care încheie exerciţiul cu beneficii are şi disponibilităţi în bancă şi în casă în cantităţi optime. Şi aceasta datorită decalajului dintre înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor şi scadenţa lor la încasări şi plăţi, decalaj care poate fi hotărîtor pentru soarta financiară a întreprinderii.

Un rol principal îl constituie scopul evidenţei contabile a mijloacelor băneşti, decontărilor şi operaţiunilor de creditare care este controlul disciplinei de casă şi decontărilor, corectitudinea şi eficienţa mijloacelor băneşti şi creditelor, asigurarea integrităţii banilor şi a documentelor băneşti de casă.

Scopul acestei lucrări reprezintă analiza particularităţilor ţinerii mijloacelor băneşti în casă şi conturile curente în valută naţională, a formelor, metodelor şi procedeelor contabile utilizate la entitatea S.R.L. „Abilitate-Agro”. Pentru atingerea scopului propus vom îndeplini următoarele sarcini:

- descrierea conţinutului economic al mijloacelor băneşti;

- analiza stării de cercetare a literaturii de specialitate contemporană;

- definirea principiilor şi sarcinilor contabilităţii mijloacelor băneşti;

- caracteristica documentelor primare;

- studiul modului de grupare şi generalizare a informaţiei primare;

- dezvăluirea modului de reflectare a informaţiei în formularele gestiunii contabile anuale;

- elaborarea concluziilor şi propunerilor la lucrare.

Obiectul de studiu al tezei „Contabilitatea mijloacelor băneşti” este Societatea cu Răspundere Limitată (S.R.L.) „Abilitate-Agro”, situată în zona de Nord – în satul Călugăr, raionul Făleşti. Această întreprindere agricolă a fost fondată în martie 2000, fiind înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 22 martie 2000. Directorul întreprinderii este domnul Antociuc Vasile. Se află la distanţa de 2 km de oraşul Făleşti şi la distanţa de 30 km de oraşul Bălţi. în cadrul acestei gospodării s-au creat condiţii prielnice pentru cultivarea unui larg sortiment de culturi agricole. în anul 2008 suprafaţa terenurilor agricole a acestei întreprinderi constituie 895 ha, întreaga suprafaţă de ternuri fiind arendată. S.R.L. „Abilitate-Agro” este specializată în producerea producţiei vegetale (sfecla pentru zahăr, seminţe de floarea-soarelui, rapiţă, cereale, etc) şi animaliere (lînă, pelicele de caracul, suine în masă vie ş.a). Genurile de activitate ale întreprinderii sînt următoarele: cultura cerealelor şi leguminoaselor pentru boabe, inclusiv producerea seminţelor, creşterea animalelor, servicii pentru agricultură, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute, fabricarea produselor de morărit, cultura tutunului, comerţ cu ridicata al produselor agricole şi animalelor vii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Mijloacelor Banesti.doc

Alte informatii

Teza de licenta, sustinuta la Universitatea Agrara de Stat din Moldova