Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 40005
Mărime: 179.12KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I - ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 6

1.1. Sfera de aplicare Regulile şi principiile de bază folosite la organizarea contabilităţii instituţiilor publice după 1 ianuarie 2006 6

1.1.1 Conceptele de bază privind contabilitatea instituţiilor publice 15

1.1.2 Precizări şi explicaţii suplimentare cu privire la unele concepte de bază privind contabilitatea instituţiilor publice 19

CAPITOLUL II - PREZENTARE GENERALĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞCOALA NR.10 » DIMITRIE STURDZA » TECUCI 24

2.1. Elemente de identificare a unităţii şcolare 24

2.2. Importanţa unităţii şcolare şi programul de dezvoltare instituţională 25

2.3. Organizare internă a ŞCOLII NR.10 “ DIMITRIE STURDZA TECUCI” 29

2.4. Funcţionalitate 31

2.5. Structura de personal 40

2.6. Relaţii cu exteriorul 41

CAPITOLUL III - FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PESONAL LA

ŞCOALA NR.10 » DIMITRIE STURDZA » TECUCI 43

3.1. Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat 43

3.2. Cheltuieli cu salariile în bani 47

3.3. Prevederile legale privind normarea, încadrarea şi salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi de administraţie 48

3.3.1. STABILIREA SALARIULUI DE ÎNCADRARE 51

3.3.2. SALARIUL DE BAZĂ 54

3.3.3. ALTE SPORURURI ADAOSURI ŞI INDEMNIZAŢII 58

3.3.4. PREMII LUNARE,PREMII ANUALE 61

3.3.5. PLATA CU ORA 62

3.3.6. CUMULUL DE FUNCŢII 66

3.3.7. CONCEDIILE DE ODIHNĂ 67

3.3.8. CONCEDIILE FĂRĂ PLATĂ 70

3.3.9. CONCEDIILE MEDICALE 71

3.4. CONTRIBUŢII ANGAJATOR 85

3.4.1. Contribuţii de asigurări sociale de stat 85

3.4.2.Contribuţii de asigurări de şomaj 86

3.4.3.Contribuţii fond sănătate 87

3.4.4.Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 88

3.4.5.Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 89

3.5. CONTRIBUŢII ANGAJAŢI 91

3.6. Surse de finanţare a cheltuielior de personal 93

3.7.Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate.

Plăţi pentru cheltuieli 94

CAPITOLUL IV - CONTURILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE FLOSITE PENTRU CONTABILIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL 97

4.1. Conturile contabile folosite în contabilitatea unităţilor şcolare cu personalul

salariat. Sistematizare conturi pentru retribuirea personalului 97

4.2.Înregistrările contabile folosite pentru contabilizarea cheltuielilor de personal în luna martie 2009 la ŞCOALA NR.10 « DIMITRIE STURDZA » TECUCI 106

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 110

BIBLIOGRAFIE 119

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE

1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la organizarea

contabilităţii instituţiilor pubice după 1 ianuarie 2006.

Prin introducerea noului plan de conturi la instituţiile publice se urmăreşte alinierea acestuia la planul general de conturi aprobat prin OMFP nr.306/2002 privind Reglementările contabile simplificate, armonizate cu standardele internationale de contabilitate.

Contabilitatea , ca activitate specializată în măsurarea , evaluarea , cunoaşterea , gestionarea şi controlul activelor , datoriilor , capitalurilor proprii precum şi al rezultatelor obţinute din activitate,trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică , prelucrarea , publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară,performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţe interne , cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali,creditorii financiari şi comerciali , clienţii,instituţiile publice şi alţi utilizatori ai informaţiei contabile.

Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli,patrimoniul aflat în administrare,precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat,a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale,precum şi a conturilor anuale de excecuţie ale bugetelor locale.

Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la fondurile publice. Ea evaluează obligaţiile contribuabililor, evidenţiază încasările din aceste obligaţii şi determină diferenţele din obligaţiile neonorate, precum şi responsabilitatea ordonatorilor de credite privind efectuarea plăţilor din fondurile publice. Organizarea acesteia este obligatorie pentru toate autorităţile publice, comunităţile teritoriale, instituţiile publice naţionale şi locale.

Insuficienţele acestor definiţii constau în faptul că cea uzuală se referă numai la veniturile de stat şi nu are în vedere un fundament juridic, cea tehnică este prea limitată, iar cea administrativă nu se referă la ordonatorii de credite. În final, autorii la care ne-am referit, propun pentru contabilitatea publică următoarea definiţie care ar exprima, după părerea noastră, cel mai corect funcţiile sale, şi anume: “Regulile contabilităţii publice au ca obiect determinarea obligaţiilor şi responsabilităţilor ordonatorilor de credite publice, ale ordonatorilor de venituri publice şi contabililor publici.” Această definiţie dă regulilor contabilităţii publice un contur juridic, tehnic şi cuprinde în cadrul său obligaţiile şi responsabilităţile, atât ale contabililor publici, cât şi ale ordonatorilor.

Deşi contabilitatea sectorului public se organizează pe baza unor planuri de conturi distincte, cu particularităţi, atât în ceea ce priveşte structura conturilor, cât şi funcţionarea acestora, la baza contabilităţii publice stau reguli şi norme comune cu cele ale contabilităţii generale, şi anume:

- folosirea unor modele de registre contabile şi formulare comune privind activitatea financiară şi contabilă;

- modelele bilanţurilor contabile, ca şi planul de conturi general pentru instituţiile publice, sunt stabilite de acelaşi organ, respectiv de Ministerul Finanţelor Publice; în această privinţă existând o concepţie unitară în materie (plan de conturi, bilanţ şi alte formulare specifice);

- funcţionarea acesteia este obligatoriu a se face după aceleaşi reguli şi metode astfel:

• contabilitatea se conduce în partidă dublă; unele excepţii permise pentru anumite instituţii publice care au dreptul să organizeze contabilităţi în partidă simplă (consiliile locale comunale) nu infirmă regula;

• înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altora;

• stabilirea totalului sumelor debitoare şi sumelor creditoare, precum şi a soldului final al fiecărui cont;

• întocmirea, cel puţin lunar, a balanţei de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare şi creditoare, şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor;

• prezentarea execuţiei finale lunar, trimestrial, anual, a veniturilor încasate şi plăţilor efectuate, precum şi excedentului sau deficitului, comparativ cu contul de profit şi pierderi, în cazul contabilităţii financiare.

Preview document

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 1
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 2
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 3
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 4
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 5
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 6
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 7
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 8
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 9
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 10
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 11
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 12
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 13
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 14
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 15
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 16
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 17
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 18
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 19
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 20
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 21
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 22
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 23
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 24
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 25
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 26
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 27
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 28
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 29
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 30
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 31
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 32
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 33
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 34
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 35
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 36
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 37
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 38
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 39
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 40
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 41
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 42
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 43
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 44
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 45
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 46
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 47
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 48
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 49
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 50
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 51
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 52
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 53
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 54
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 55
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 56
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 57
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 58
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 59
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 60
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 61
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 62
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 63
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 64
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 65
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 66
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 67
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 68
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 69
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 70
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 71
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 72
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 73
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 74
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 75
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 76
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 77
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 78
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 79
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 80
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 81
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 82
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 83
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 84
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 85
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 86
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 87
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 88
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 89
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 90
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 91
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 92
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 93
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 94
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 95
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 96
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 97
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 98
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 99
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 100
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 101
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 102
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 103
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 104
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 105
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 106
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 107
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 108
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 109
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 110
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 111
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 112
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 113
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 114
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 115
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 116
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 117
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Salariilor La O Institutie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Organizarea Contabilității la Direcția Generală pentru Agricultură și Industrie Alimentară

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA 1.1. CAUZELE CRIZEI AGRICULTURII ROMÂNEŞTI Agricultura în România ocupa alături...

Organizarea contabilității la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

Inspecţia Muncii este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Monografie învățământ Școala Generală Erbiceni

CAP.1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE CU CLASELE I – VIII DIN ERBICENI 1.1. Scurt istoric Şcoala generală cu clasele I – VIII din...

Ai nevoie de altceva?