Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere .. 4
Capitolul 1. Noțiuni generale despre decontările cu personalul .. 6
1.1 Noțiunea de salariu 6
1.2 Contractul de muncă .. 6
1.3 Forme de salarizare 7
1.4 Sporuri salariale și alte avantaje salariale .. 7
Capitolul 2. Tratamentul fiscal al decontărilor cu personalul ... 11
2.1 Noțiuni introductive . 11
2.2 Impozitul pe veniturile salariale .. 12
2.3 Contribu????ii sociale obligatorii .. 14
2.4 Declara????ia privind obliga????iile de plată a contribu????iilor sociale, impozitului pe venit ????i
eviden????a nominală a persoanelor asigurate 16
2.5 Stabilirea ????i plata impozitului, contribu????iilor de asigurări sociale și asigurărilor sociale de
sănătate .. 17
Capitolul 3. Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul la societatea Plastic
Engineering SRL ... 18
3.1 Prezentarea societății Plastic Engineering SRL ... 18
Sursa: documentare la nivelul societății 19
3.2 Monografie contabilă salarii noiembrie 2017 .. 20
3.3 Monografie contabilă salarii martie 2018 26
3.4 Compara????ie monografii salarii 2017 vs 2018 .. 30
3.5 Compara????ie salarii individuale 2017 vs 2018 .. 31
3.6 Comparație concediul medical 2017 vs 2018 .. 35
3.7 Măsurile luate la nivelul societății Plastic Engineering SRL ca urmare a modificării
salariului minim pe economie 37
3.8 Registrul de evidență generală a Salariaților ... 38
Concluzii ... 40
Referințe bibliografice ... 41
Anexe .. 4

Extras din document

Introducere

Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o

puternică influență în economie și fiecare parte implicată are interesale sale în ceea ce privește

mărimea acestora, deseori aceste interese fiind în contradicție.

Pentru angajați salariul reprezintă un venit, prin urmare aceștia sunt motivați și tind spre

un nivel al salariului cât mai ridicat. Totodată, regăsim statul implicat care prin politicile fiscale

aplicate dorește să atragă cât mai mult venit bugetului de stat, materializat prin impozitele și

contribuțiile reținute de la angajați și angajatori. Astfel, în general, un salariu mai mare înseamnă

bază mai mare de calcul, satisfăcând nevoile statului. De cealaltă parte, regăsim angajatorul

pentru care salariul reprezintă cheltuială și care dorește ca printr-un minim de efort să obțină un

maxim de efect. În acest mod, acesta aspiră să obțină o productivitate a muncii cât mai ridicată,

în condițiile în care speră cavaloarea cheltuielilor salariale să rămână la un nivel cât mai scăzut.

Cu scopul ușurării calculelor salariale, a monografiilor contabile, și, în principal, cu

scopul de a responsabiliza angajatorul în privința plăților datoriilor aferente salariilor către

bugetul de stat, legiuitorul a emis modificări legislative în ceea ce privește sistemul salarizării cu

începere de la 01 ianuarie 2018, printre care, cele mai importante: majorarea salariului minim pe

economie de la 1.450 RON la 1.900 RON și transferul contribuțiilor de asigurări sociale din

sarcina angajatorului în sarcina angajatului și diminuarea cotei impozitului pe venit de la 16%, la

10%.

Luând în vedere aspectele menționate, motivația mea în alegerea temei a fost faptul că

subiectul este unul de actualitate, care mi-a trezit interesul în a urmări cum se aplică aceste

modificări în cadrul unei societăți și ce efecte produc. Astfel, obiectivele urmărite pe parcursul

efectuării lucrării sunt:

- Documentarea realizată pe baza legislației, studiind date din Codul Muncii, Codul Fiscal,

Ordinul 1802/2014. Am consultat atât date conform legislației anului 2017, cât și

conform legislației din 2018, pentru a urmări modificările apărute;

- Calculul salarial și monografiile contabile utilizate pentru înregistrarea acestuia atât

înainte, cât și după implementarea modificărilor legislative în cadrul societății Plastic

Engineering SRL;

- Analiza efectelor modificărilor legislative privind salariile asupra salariulului net ce îi

revine angajatului, totalul taxelor încasate de către stat și costul salarial total al

angajatorului.

Analiza salarială la nivel de întreprindere am efectuat-o pornind de la statele de plată,

întocmite în programul Ciel Salarii. Pentru comparație am ales doua perioade, și anume luna

noiembrie 2017 și luna martie 2018. Pentru fiecare dintre cele două perioade de comparație am

arătat modul de calcul și de înregistrare a fiecărei sume regăsite la secțiunea „Total”, reieșind în

urma comparației o diminuare a complexității de calcul în cea de a doua perioadă.

La nivel de salariu individual, am utilizat ca document „Fișa individuală”, pentru a analiza

efectele schimbărilor legislative în cele două perioade de comparație atât pentru un salariu minim

pe economie cât și pentru un salariu brut de 3.800 RON în 2018, unde am observat o majorare în

cazul salariului net.

De asemenea, un punct de mare interes în cadrul lucrării este recalculul fiecărui salariu brut

din cadrul societății, fapt pe care l-am realizat cu ajutorul unei platforme on-line și a listei

contractelor individuale de muncă extrase din ReviSal. Astfel, în urma preluării fiecărui salariu

brut de pe lista contractelor existente în decembrie 2017, am calculat echivalentul acestora

confom legistației din 2018.

Prin urmare, lucrarea urmărește pas cu pas modul în care au fost implementate modificările

legislative intrate în viguare începând cu 1 ianuarie 2018 în cadrul societății Plastic Engineering

SRL, de la calcularea noilor salarii de încadrare ale angajaților și întocmirea actelor adiționale,

până la analizarea efectelor produse asupra cheltuielilor salariale totale ale entității.

Asadar, având în vedere cele men????ionate mai sus, anticipez o majorare a cheltuielilor cu

personalul, premiză pe care doresc să o conform în cadrul acestei lucrări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul.pdf

Bibliografie

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
3. Ordinul MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
4. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
5. ORDONAN????A DE URGEN???????? Nr. 3/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
6. HG nr. 225/2013 pentru modificarea ????i completarea Normelor metodologice de calcul al
contribu????iei de asigurare pentru accidente de muncă ????i boli profesionale
7. ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Ordonan????ei de urgen????ă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile ????i indemniza????iile de asigurări sociale de sănătate.
8. Hotărârirea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ????ară
garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018
9. ORDONAN???????? DE URGEN???????? Nr. 8/2018 din 22 februarie 2018 privind reglementarea
unor măsuri în domeniul sănătă????ii
10. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de eviden????ă a salaria????ilor
11. Note de curs Contabilitate Financiară II, 2017, autor Ramona Neag, Universitatea Petru
Maior