Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Licență
10/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc, ppt
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 21886
Mărime: 228.72KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ristea Mihai
Proiect licenta sesiunea iulie 2008, profesor coordonator Mihai Ristea, prezentat in cadrul ASE Bucuresti, facultatea CIG

Cuprins

CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE INTRODUCERE

1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate. Definiţii şi concepte cheie.1

1.2. Referenţialul contabil. Standarde şi reglementări contabile în domeniu.5

1.3. Sinteză din literatura de specialitate ( Lista de cărţi şi articole cu evidenţierea principalelor contribuţii la rezolvarea temei).6

1.4. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor.8

1.4.1. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor.8

1.4.2. Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor.13

1.5. Tratamente şi practici contabile specifice.16

1.5.1. Contabilitatea primară. Sistemul de conturi şi contabilizare.16

1.5.1.1. Contabilitatea primară a veniturilor. Sistemul de conturi şi contabilizare .16

1.5.1.2. Contabilitatea primară a cheltuielilor. Sistemul de conturi şi contabilizare .20

1.5.1.2. Contabilitatea primară a rezultatelor. Sistemul de conturi şi contabilizare.23

1.5.2. Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare. Prezentarea informaţiilor.25

1.5.2.1. Contul de profit şi pierdere.25

1.5.2.2. Situaţia modificării capitalurilor proprii.28

1.6. Interpretări şi analize financiare.30

1.6.1. Analiza rezultatului din exploatare.30

1.6.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune.31

1.6.3. Analiza ratelor de rentabilitate.33

CAPITOLUL II – DEZVOLTĂRI ŞI APROFUNDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA REZULTATULUI PE BAZA ADOPTĂRII IFRS

2.1. IAS 18 – Venituri din activităţi curente.35

2.1.1. Obiectiv.35

2.1.2. Arie de aplicabilitate.35

2.1.3. Definiţii.37

2.1.4. Evaluarea veniturilor din activităţi curente.37

2.1.5. Identificarea tranzacţiei.38

2.1.6. Vânzarea de bunuri.39

2.1.7. Prestarea de servicii.41

2.1.8. Dobânzi, redevenţe şi dividende.44

2.1.9. Prezentarea informaţiilor.45

2.1.10. Data intrării în vigoare.45

2.2. IAS 11 – Contracte de construcţii.46

2.2.1. Obiectiv.46

2.2.2. Arie de aplicabilitate.46

2.2.3. Definiţii.47

2.2.4. Combinarea şi segmentarea contractelor de construcţii.48

2.2.5. Veniturile contractuale.49

2.2.6. Costurile contractuale.50

2.2.7. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor contractuale.52

2.2.8. Recunoaşterea pierderilor previzionate.55

2.2.9. Modificări ale estimărilor.56

2.2.10. Prezentarea informaţiilor.56

2.2.11. Data intrării în vigoare.57

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aceasta se referă, în special, la contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor care, după metodologia şi mecanismul de realizare, este unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare de evidenţă a oricărei întreprinderi. În cadrul sectorului de evidenţă nominalizat se formează un şir de indicatori financiari (cifra de afaceri, costul vînzărilor, profitul brut, veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare din diferite tipuri de activităţi şi evenimente) care servesc drept bază pentru determinarea obligaţiilor fiscale, elaborarea bugetelor întreprinderii, luarea deciziilor manageriale şi economice. În exactitatea şi oportunitatea calculului indicatorilor enumeraţi sunt cointeresate toate categoriile de utilizatori ai rapoartelor financiare.

Informaţiile privind veniturile şi cheltuielile sunt furnizate de către contabilitate, care este influenţată de doi factori principali:

- identificarea elementelor care corespund definiţiilor de venituri şi cheltuieli şi care pot fi incluse în componenţa acestora;

- clasificarea veniturilor şi cheltuielilor după diferite criterii în scopul obţinerii informaţiilor necesare pentru întocmirea rapoartelor financiare şi luarea deciziilor manageriale şi economice.

Veniturile şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului activităţii economico-financiare (profitului/pierderii) a întreprinderii.

Informaţiile contabile despre venituri şi cheltuieli au o deosebită valoare şi la nivel macroeconomic. Ele contribuie la soluţionarea celor mai diverse probleme cum ar fi: crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru atragerea investiţiilor străine; estimarea performanţelor întreprinderilor în onorarea obligaţiilor faţă de stat şi partenerii de afaceri; dezvoltarea sectorului public prin majorarea veniturilor bugetare datorită colectării impozitelor, taxelor şi altor plăţi calculate în baza datelor contabile; monitorizarea şi exercitarea controlului asupra întreprinderilor cu proprietate de stat; combaterea tranzacţiilor ilegale; asigurarea la nivel internaţional a comparabilităţii indicatorilor macroeconomici etc.

Capitolul 1 „Stadiul cunoaşterii în domeniu. Sinteză din literatura de specialitate” prezintă o sinteză a abordărilor naţionale privind noţiunile de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de clasificare a acestora. În mod deosebit sunt investigate problemele teoretice aferente recunoaşterii şi evaluării elementelor de venituri şi cheltuieli ale întreprinderii, aspectele metodologice generale ale contabilităţii acestora precum şi generalizarea informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile în rapoartele financiare.

Capitolul 2 „Dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea rezultatului pe baza adoptării IFRS” prezintă o sinteză a abordărilor internaţionale privind noţiunile de venituri şi cheltuieli. În mod deosebit sunt investigate problemele teoretice aferente recunoaşterii şi evaluării veniturilor din activităţi curente precum şi problemele teoretice aferente recunoaşterii şi evaluării veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii.

În cadrul anexelor sunt prezentate câteva exemple practice cu privire la recunoaşterea şi evaluarea veniturilor din activităţi curente precum şi a veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii. Exemplele se referă doar la numite aspecte ale unei tranzacţii, neluând în considerare toţi factorii relevanţi care pot influenţa recunoaşterea veniturilor din activităţi curente precum şi recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii.

CAPITOLUL I . STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1. ARIA DE DEFINIŢIE ŞI APLICABILITATE.

DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE

Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

Principalele elemente care formează veniturile unităţii patrimoniale sunt sumele sau valorile încasate sau de încasat din: livrările de bunuri, executarea de lucrări, prestările de servicii şi din avantajele pe care unitatea patrimonială a consimţit să le primească, executarea unei obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor, venituri extraordinare.

În categoria veniturilor se includ atât sumele / valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.

Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora. Veniturile din activităţile curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi, dividende, redevenţe şi chirii.

Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. Prin urmare, ele nu sunt privite ca structuri separate.

Câştigurile includ, de exemplu, sumele rezultate în urma cedării activelor imobilizate. Definiţia veniturilor include, totodată, şi câştigurile nerealizate, de exemplu, cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament şi cele rezultate din creşterea valorii contabile a activelor imobilizate. Prezentarea câştigurilor în contul de profit şi pierdere se realizează de obicei distinct, deoarece cunoaşterea existenţei acestora este importantă pentru procesul decizional. Câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente.

Preview document

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 1
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 2
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 3
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 4
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 5
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 6
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 7
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 8
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 9
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 10
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 11
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 12
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 13
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 14
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 15
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 16
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 17
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 18
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 19
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 20
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 21
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 22
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 23
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 24
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 25
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 26
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 27
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 28
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 29
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 30
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 31
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 32
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 33
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 34
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 35
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 36
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 37
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 38
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 39
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 40
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 41
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 42
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 43
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 44
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 45
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 46
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 47
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 48
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 49
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 50
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 51
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 52
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 53
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 54
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 55
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 56
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 57
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 58
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 59
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 60
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 61
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 62
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 63
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 64
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 65
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 66
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 67
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 68
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 69
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 70
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 71
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 72
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 73
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 74
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 75
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 76
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 77
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 78
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 79
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 80
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 81
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 82
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Anexe.doc
  • Bibliografie.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • Licenta.doc
  • licenta.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Ai nevoie de altceva?