Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21916
Mărime: 122.81KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND DOCUMENTELE

DE SINTEZĂ 5

1.1 Utilizatorii situaţiilor financiare 5

1.2 Principii privind întocmire situaţiilor financiare 5

1.3 Bilanţul contabil - obiectiv fundamental al contabilităţii financiare 6

1.4 Definirea şi rolul bilanţului contabil 7

1.5 Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare 8

1.6 Componentele documentelor de sinteză 10

CAPITOLUL II LUCRĂRILE CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINACIAR 12

2.1 Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere 12

2.2 Inventarierea generală a patrimoniului 12

2.3 Contabilitatea operaţiilor de regularizare 13

2.4 Balanţa conturilor după inventariere 16

2.5 Determinarea rezultatului exerciţiului 17

2.6 Impozitarea profitului 17

2.7 Distribuirea rezultatului exerciţiului 19

CAPITOLUL III REDACTAREA SITUAŢILOR FINANCIARE RETRATATE 20 3.1 Prezentarea generală a societăţii 20

3.2 Bilanţul - imaginea poziţiei financiare a întreprinderii 21

3.3 Contul de profit şi pierdere - imaginea performanţelor întreprinderii 23

3.4 Situaţia fluxurilor de numerar 25

3.5 Situaţia modificărilor capitalului propriu 26

3.6 Note explicative 28

CAPITOLUL IV ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE PE BAZA

DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ 34

4.1 Pregătirea informaţiei contabile pentru analiza financiară 34

4.2 Analiza structurii patrimoniului 35

4.3 Analiza echilibrului financiar al întreprinderii pe baza bilanţului 38

4.4 Analiza marjelor de rentabilitate ale întreprinderii pe baza contului de rezultate 42

CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI PROPUNERI 46

ANEXE 51 BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte, reconsiderarea în teorie şi practică, a rolului entităţilor naţionale în sensul afirmării independenţei naţiunilor, iar pe de altă parte, accentuarea procesului de integrare regională sub aspectul economic, cultural, politic, fenomen care conduce la apariţia unor structuri supranaţionale.

Capacitatea sa de a pătrunde în esenţa fenomenelor şi proceselor economice trecute, observarea atentă a evoluţiei prezente, precum şi anticiparea evoluţiei viitoare a acestora, conferă contabilităţii statutul de “judecător drept al trecutului, ghid necesar al prezentului şi consilier indispensabil al viitorului, în activitatea fiecărei întreprinderi.” 1

Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Efortul de armonizare, dar şi produsul acesteia se concretizează în definirea de concepte, principii şi norme contabile bazate pe o terminologie precisă identică pentru toţi producătorii şi utilizatorii de informaţii contabile; aplicarea lor practică în vederea asigurării comparabilităţii în timp şi spaţiu, relevanţei şi credibilităţii a informaţiilor contabile.

Elaborarea normelor contabile (standarde contabile în contabilitatea anglo-saxonă) reprezintă nucleul normalizării. Norma contabilă reprezintă o regulă sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinţă pentru producţia de informaţii contabile şi validarea socială a situaţiilor financiare.

Obiectivul normalizării contabile 2 îl poate constitui situaţiile financiare anuale sau planul contabil.

În perspectiva aderării la Uniunea Europeană, România a înţeles necesitatea alinierii la reglementările contabile din spaţiul comunitar.

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.94/2001 pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu IAS prevede faptul că situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie şi politici contabile şi note explicative.

Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii intră sub sfera de aplicare a Ordinului nr.306/2002 şi sunt obligate să întocmească situaţii financiare simplificate: bilanţ, cont de profit şi pierdere, politici contabile şi note explicative.

Cele mai mari avantaje de pe urma standardizării le au ţările în care întreprinderile au investitori, auditori, filiale sau societăţi mamă din străinătate. Putem afirma că Standardele Internaţionale de Contabilitate au contribuit la dezvoltarea economiei mondiale şi au favorizat în special ţările în curs de dezvoltare, prin intermediul multiplelor legături economice.

Scopul Comitetului pentru Standarde este mult mai larg decât acela de a publica şi promova respectivele standarde. IASC şi-a propus să realizeze un progres substanţial în ceea ce priveşte uşurinţa şi siguranţa comparabilităţii situaţiilor financiare din diferite ţări, sau cel puţin publicarea naturii şi semnificaţiei diferenţelor.

România a avut cel puţin două motive importante de a demara acest program de armonizare:

- primul este legat de necesitatea atragerii de investiţii străine;

- al doilea fiind legat de integrarea în Uniunea Europeană.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII PRIVIND DOCUMENTELE DE SINTEZA

1.1. UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE

Utilizatorii de situaţii financiare include investitorii prezenţi, potenţialii bancheri, angajaţii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, guvernul, publicul şi managerul sau administratorul de resurse.

Investitorii, ca furnizori de capital şi riscuri afiliate capitalului, consumă informaţii cu privire la performanţa capitalului investit, coroborat cu riscul aşteptat şi dividendele de repartizat. Ei au nevoie de informaţii pentru a decide dacă trebuie să cumpere, să păstreze sau să vândă “capital”.

Bancherii, ca furnizori de împrumuturi şi garanţii bancare, consumă informaţii referitoare la capacitatea întreprinderii de a rambursa creditele la scadenţă şi de a plăti dobânzile.

Angajaţii, apelează la informaţii care converg către profitabilitatea şi continuitatea activităţii, care le sunt utile în aprecierea capacităţii întreprinderii de a oferii remuneraţii, pensii, participarea la profit, premii.

Furnizorii şi alţi creditori comerciali, consumă informaţii menite să le creeze o imagine asupra indicatorilor de performanţă ai întreprinderii.

Clienţii, ca parteneri de afaceri, au nevoie de informaţii care vizează susţinerea ciclului de fabricaţie, asigurarea continuităţii activităţii întreprinderii, în special asupra derulării contractelor de lungă durată.

Guvernul şi instituţiile sale, consumă informaţii privind politicile de alocare centralizată a resurselor bugetare, fiscalitatea şi construirea informaţiilor macroeconomice.

Publicul, este interesat să cunoască întreprinderea fiind un potenţial investitor, angajat, furnizor, sau cumpărător.

Managerul, are nevoie de informaţii pentru a se deconta cu utilizatorii externi privind modalitatea concretă de gestiune a resurselor încredinţate.

1.2. PRINCIPII PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

Principiile contabile reprezintă “elemente conceptuale care ghidează normalizatorii în elaborarea de norme contabile”.1

OMFP 94/2001 preia pe lângă principiile “clasice” trei principii “noi” inspirate din Standardele internaţionale de contabilitate:

Principiul continuităţii activităţii, întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuităţii activităţii. Aplicarea acestui principiu obligă managementul întreprinderii să evalueze toate informaţiile disponibile pentru perioada imediat următoare (cel puţin 12 luni), fără a trebui să se refere exclusiv la aceasta.

Principiul permanenţei metodelor, are în vedere aplicarea aceloraşi reguli şi norme de evaluare, înregistrare şi prezentare, în vederea comparabilităţii informaţiilor. Situaţiile financiare trebuie întocmite şi prezentate pe baza aceloraşi metode şi tehnici, folosite an de an, cu excepţia unor situaţii particulare care trebuie bine fundamentate (schimbare semnificativă în natura activităţii, mod de prezentare diferit cerut de IAS, etc.)

Principiul prudenţei, presupune recunoaşterea numai a profiturilor realizate şi înregistrarea obligaţiilor şi pierderilor previzibile, chiar dacă apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului.

Principiul independenţei exerciţiului, presupune că recunoaşterea cheltuielilor şi veniturilor perioadei se va face pe baza contabilităţii de angajamente. Consecinţa directă a acestui principiu este conectarea cheltuielilor la veniturile perioadei respective.

Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.

Principiul necompensării, presupune că valorile elementelor de activ nu pot fi compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor admise de standarde.1

Alături de aceste principii mai apar trei principii “noi” inspirate din Standardele Internaţionale de Contabilitate şi din Directivele europene:

Principiul economicului asupra juridicului. Informaţiile din situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică, nu numai forma juridică.2

Principiul importanţei relative. Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare. O informaţie este semnificativă, dacă omiterea sa din situaţiile financiare ar influenţa deciziile utilizatorilor.3

Principiul evaluări separate a elementelor de activ şi pasiv. Valoarea fiecărui element individual din bilanţ, de activ şi pasiv, va fi determinată separat.4

1.3. BILANŢUL CONTABIL - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţia despre poziţia financiară a întreprinderii, rezultatele si modificările poziţiei financiare ale întreprinderii. Toate aceste informaţii satisfac necesităţile comune ale majorităţi utilizatorilor.

Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite de bilanţ, cele privind rezultatul prin contul de profit şi pierdere, iar informaţiile privind modificările poziţiei financiare prin intermediul unor situaţii distincte.

Poziţia financiară a întreprinderii este definită de resursele economice pe care le controlează, de structura financiară a activelor, datoriilor si capitalului propriu, de lichiditatea si solvabilitatea valorilor economice şi de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care îşi desfăşoară activitatea.

Ecuaţia fundamentală a poziţiei financiare este de forma:

CAPITAL PROPRIU (ACTIV NET) = ACTIV - DATORII (PASIV)

O întreprindere are o poziţie financiară pozitivă în cazul în care capitalul propriu este mai mare sau cel puţin egal cu datoriile cu valoare economică. Această condiţie indică faptul că întreprinderea are posibilitatea să plătească obligaţiile faţă de terţi atât pe parcursul desfăşurării activităţii cât şi la lichidarea sa.

Bibliografie

1. Caciuc, Eleonora; Megan, O., Bazele contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2003.

2. Caciuc, Eleonora; Costea, Simona, Contabilitate teorie şi practică, Editura Augusta, Timişoara, 2000.

3. Cotleţ, D., Megan, O., Teoria şi practica bilanţului, Editura Cargo, Craiova, 2002.

4. ***Consiliul Comunităţii Europene, Directiva a IV - a, privind situaţiile financiare anuale ale societăţilor.

5. Duţescu, Adriana, Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, editat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Bucureşti, 2001.

6. Feleagă, N.; Ionaşcu, I., Tratat de contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

7. Feleagă, N., Sisteme contabile comparate, vol. I, II şi III, Editura Economică, Bucureşti, 1998, 1999 şi 2000.

8. *** IASC, Standarde Internaţionale de Contabilitate, traducere din limba engleză, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

9. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată prin O.G. nr. 61/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr.629/26.08.2002.

10. Mateş, D., Contabilitatea financiară a întreprinderii între normalizare şi armonizare, Editura Mirton, Timişoara, 2002.

11. Mihai, I., - coordonator, Analiza economico-financiară, Editura Mirton, Timişoara, 1999.

12. *** Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 94/2001 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85 din 20.02.2001.

13. *** Ministerul Finanţelor Publice, Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Partea I, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

14. Ristea, M., Dima, Mirela, Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura Universitară, 2002.

15. Ristea, M., Metode şi politici contabile de întreprindere, Editura Tribuna economică, Bucureşti, 2000.

16. Ristea, M., Opţiuni şi metode contabile de întreprindere, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001.

17. Ştefea, P., Analiza financiară a întreprinderii, Editura Marineasca, Timişoara, 1999.

Preview document

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 1
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 2
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 3
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 4
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 5
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 6
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 7
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 8
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 9
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 10
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 11
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 12
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 13
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 14
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 15
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 16
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 17
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 18
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 19
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 20
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 21
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 22
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 23
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 24
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 25
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 26
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 27
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 28
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 29
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 30
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 31
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 32
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 33
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 34
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 35
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 36
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 37
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 38
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 39
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 40
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 41
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 42
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 43
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 44
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 45
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 46
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 47
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 48
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 49
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 50
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 51
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 52
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 53
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 54
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 55
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 56
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 57
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 58
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 59
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 60
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 61
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 62
Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Impactul standardelor internationale de contabilitate asupra situatiilor financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Analiza rentabilității întreprinderii

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: S.C. GRIMEX S.A. 2. Sediul: Str. Macului, nr.1, cod 1400, Tg-Jiu, Gorj 3. Telefon/fax: 0253-217412 /...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Raportări financiare ale entităților economice

Cap. 1 Prezentarea societăţii comerciale S.C. Orange România S.A. este o companie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o evoluţie performantă şi...

Te-ar putea interesa și

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Situatiile Financiare

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE 1. Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate...

Politici si Tratamente Contabile privind Trezoreria Intreprinderii - IAS 7

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Dfinitii...

Principii si Modele de Reflectare a Performantelor Intreprinderii in Documentelor Contabile de Sinteza

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Ai nevoie de altceva?