Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 17168
Mărime: 86.46KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Nitu
Fundaţia ,,Stefan Lupaşcu”- Institutul de Studii Europene din Iaşi Facultatea de Ştiinţe şi Litere Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI UTILIZĂRILE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 6

1.1 Definirea şi obiectivele contabilităţii de gestiune 6

1.2 Organizarea contabilităţii de gestiune 8

1.3 Funcţiile contabilităţii de gestiune 9

1.4 Conturi de gestiune 10

1.5 Calculaţia costurilor obiectiv principal al contabilităţii de gestiune 14

1.5.1 Locul şi rolul calculaţiei costurilor în întreprindere 15

1.5.2 Principii de aplicat în calculaţia costurilor 16

1.5.3 Etapele de desfăşurare a lucrărilor de calculaţie 18

CAPITOLUL II APLICAREA METODEI STANDARD – COST LA SC. TERY S.R.L. 20

2.1. Prezentarea S.C. TERY S.R.L. 20

2.2 Structura organizatorică şi funcţională 21

2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil 24

2.4 Metode de calculaţie a costurilor 25

2.4.1 Caracteristicile metodelor de calculaţie a costurilor 26

2.4.2 Factorii care determină alegerea metodei de calculaţie a costurilor 26

2.4.3 Clasificarea metodelor de calculaţie a costurilor 29

2.4.4. Metoda standard-cost 31

CONCLUZII 41

Bibliografie 43

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi legităţi proprii care guvernează grupul de fapte şi fenomene investigate. Ea are o istorie proprie cuprinsă între primele registre de conturi descoperite în sanctuarul ziguratului antic şi modelele contabile de mare supleţe, construite în zilele noastre.

Construirea contabilităţii a parcurs drumul de la practică la teorie, practica fiind cea care, pe de o parte, a anticipat teoria şi metoda contabilităţii, iar pe de altă parte a impulsionat-o şi i-a formulat noi probleme.

Confruntată cu mediul economic în care raporturile sociale sunt mişcătoare, contabilitatea se prezintă într-o situaţie din ce în ce mai dificilă pentru a răspunde tuturor funcţiilor ce îi sunt atribuite: mijloc juridic de probă, instrument de control şi dare de seamă, instrument economic de gestiune, element de arbitraj între agenţii economici. Contabilitatea nu este numai un instrument, ea este şi un fenomen social tranversat de contradicţiile societăţii şi a devenit o miză pentru diferiţii protagonişti sociali, fiecare încercând să profite în funcţie de interesele sale.

Sistemul de contabilitate din ţara noastră este organizat, în prezent, după concepţia dualistă, ceea ce însemnă că îşi organizează conturile astfel încât delimitează într-un circuit distinct pe cele care au ca obiect înregistrarea schimburilor şi relaţiilor cu terţii, precum şi rezultatele financiare şi într-un alt circuit conturile care înregistrează producţia, costurile şi rentabilitatea produselor, lucrărilor şi serviciilor executate. Se formează astfel circuitul contabilităţii financiare sau generale şi circuitul contabilităţii de gestiune.

Contabilitatea financiară descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea şi structuralitatea sa. Obiectivul său principal îl constituie furnizarea de informaţii sintetice privind poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare. Informaţia contabilă, pe lângă o utilizare internă de către management, este destinată utilizatorilor externi: investitorii de capital, angajaţii, furnizorii, clienţii, guvernul şi instituţiile sale, precum şi publicul. Relaţiile delimitate şi evidenţiate în contabilitate au, o determinare obiectivă, iar faptul că ele apar la intersecţia întreprinderii cu terţii sunt divulgate integral, motiv pentru care contabilitatea este publică, standardizată, bazându-se pe norme privind producţia, prezentarea şi utilizarea informaţiilor contabile.

Contabilitatea de gestiune furnizează toată informaţia contabilă care este cuantificată, prelucrată şi transmisă pentru utlizarea internă de către management. Ea descrie circuitul patrimonial intern al întreprinderii, definit de activităţile consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Contabilitatea de gestiune permite urmărirea în timp şi spaţiu, în mod distinct şi complet a tuturor activităţilor agentului economic precum şi desfăşurarea activităţii pe subunităţile componente. Prin intermediul pârghiilor sale: situaţiile financiare anuale, metodele de calculaţie a costurilor şi bugetele întocmite, contabilitatea de gestiune permite comparabilitatea în timp şi spaţiu, reliefând performanţa sau nonperformanţa până la nivelul purtătorilor de costuri.

Contabilitatea de gestiune trimite la un element al procesului de management axat pe utilizarea resurselor informaţionale. Ea se referă la procesele şi tehnicile de management care vizează să sporească valoarea organizaţiilor făcând să se ajungă la utilizarea eficace a resurselor într-un mediu dinamic şi concurenţial.

Evoluţia şi dezvoltarea contabilităţii de gestiune poate fi delimitată pe patru faze succesive: înainte de 1950 preocuparea principală a fost determinarea costurilor complete şi controlul financiar, prin aplicarea tehnicilor de elaborare a bugetelor; după 1965 interesul se deplasează spre producţia informaţiei necesare planificării şi controlului de gestiune, recurgându-se la tehnici cum ar fi analiza decizională şi contabilitatea de responsabilitate; după 1985 atenţia se deplasează spre reducerea risipei resurselor utilizate în funcţionarea întreprinderii prin aplicarea analizei proceselor şi tehnicilor de management a costurilor; după 1995, interesul este de a crea sau produce valoare prin utilizarea eficace şi eficientă a resurselor, prin tehnici care să permită analiza indicatorilor de valoare pentru client, pentru acţionar, prin inovare organizaţională.

Contabilitatea de gestiune, numită şi contabilitate managerială, a devenit astăzi, cea mai importantă sursă de informaţii privind activitatea economică atât la nivelul firmei cât şi la nivelul economiei naţionale. Astfel, apare necesitatea implementării unor variante dezvoltate de contabilitate managerială care să permită obţinerea unei acurateţi mai mari a informaţiei contabile şi în mod deosebit să favorizeze apariţia unor noi sisteme informaţionale mai bine adaptate la nevoile utilizatorilor interni.

Una din metodele moderne de calculaţie a costurilor este metoda standard cost, care presupune în esenţă, următoarele: constituie un sistem operativ de urmărire si control al costurilor prin integrarea antecalculaţiei costurilor standard cu postcalculaţia; pe baza costurilor antecalculate se realizează urmărirea respectării costurilor standard, determinându-se, dacă este cazul, abaterile corespunzătoare; costurile standard sunt costuri fundamentate pe baze stiinţifice, în funcţie de condiţiile impuse de procesele de producţie, ele constituind etaloane de măsură şi de comparaţie a costurilor efective de producţie.

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI UTILIZĂRILE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE

Sistemul contabilităţii aplicat în unităţile economice din România , este conceput ca un sistem modularizat, dualist, în sensul alcătuirii lui din două subsisteme: contabilitatea generală sau financiară şi contabilitatea de gestiune. Aceasta este o consecinţă a adaptării contabilităţii la cerinţele economiei de piaţă cu scopul de a se asigura:

- pe de o parte, transparenţa informaţiilor contabile, accesul nestingherit al tuturor utilizatorilor la aceste informaţii în concordanţă cu imperativele democratizării vieţii economice;

- pe de altă parte, confidenţialitatea datelor, secretul economic, avându-se în vedere că economia de piaţă este o economie concurenţială.

1.1 Definirea şi obiectivele contabilităţii de gestiune

Reglemetările contabile româneşti au fost elaborate cu scopul de a permite agenţilor economici să utilizeze un sistem contabil şi de gestiune care conţine: o parte „standardizată” (normalizată), cuprinzând reguli de terminologie, de evaluare şi de prezentare pentru a obţine situaţii financiare care să dea ,,o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute (contabilitatea financiară)’’ şi o parte „nestandardizată” cu precizări practice pentru a permite fiecărei unităţi patrimoniale să-şi elaboreze propriile evidenţe şi instrumente de gestiune adaptate nevoilor şi specificului acestora (contabilitatea de gestiune).

Conform definiţiei date de Planul Contabil General francez: „contabilitatea analitică de exploatare este un mod de tratare a datelor, ale cărei obiective esenţiale sunt, pe de o parte, cunoaşterea costurilor diferitelor funcţiuni asumate de către întreprindere, determinarea bazelor de evaluare ale anumitor elemente din bilanţul întreprinderii, explicarea rezultatelor calculând costurile produselor (bunuri şi servicii) pentru a le compara cu preţurile de vânzare corespunzătoare, iar pe de altă parte, efectuarea previziunilor pentru veniturile şi cheltuielile de exploatare, constatarea realizării acestora şi explicarea diferenţelor rezultate, în general ea trebuie să furnizeze toate elementele de natură să clarifice luarea deciziilor”.

Contabilitatea de gestiune, potrivit reglementărilor contabile româneşti în vigoare, asigură: ,,înregistrarea operaţiunilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz, precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare al bunurilor intrate, obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor în curs, din unităţile de producţie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare şi alte domenii de activitate.”

Preview document

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 1
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 2
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 3
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 4
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 5
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 6
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 7
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 8
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 9
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 10
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 11
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 12
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 13
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 14
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 15
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 16
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 17
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 18
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 19
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 20
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 21
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 22
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 23
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 24
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 25
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 26
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 27
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 28
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 29
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 30
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 31
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 32
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 33
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 34
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 35
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 36
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 37
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 38
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 39
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 40
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 41
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 42
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 43
Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • COPERTA SI SUBCOPERTA.doc
  • Metode de Evidenta Analitica a Cheltuielilor de Productie si Calculatie a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost.doc

Alții au mai descărcat și

Tendințe Actuale în Contabilitatea Costurilor de Producție

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Modelarea Deciziilor Contabile pe Baza Calculatiei Costurilor de Productie Studiu de Caz la SA Grasica Gradistea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Contabilitate de Gestiune - Studiu de Caz Realizat pe Societatea Comerciala 3RDistribution SRL

I. Introducere Contabilitatea de gestiune are ca obiect cunoaşterea detaliată a proceselor de alocare a resurselor în interiorul societăţii pe...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Informational si Utilizarea Contabilitatii de Gestiune la SC Modeon SRL Onesti

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Metode de Evidenta Analitica a Cheltuielilor de Productie si de Calculatie a Costurilor Partiale - Metoda Direct - Costing

INTRODUCERE “Aşa cum orice legendă conţine în parte un dram de adevăr, şi în istoria contabilităţii îşi poate găsi locul un strop de legendă.”...

Posibilitati de Utilizare a Contabilitatii de Gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Calculația Costurilor în Industria Siderurgică prin Aplicarea Metodei standard-cost

1. APLICAREA METODEI STANDARD-COST ÎN INDUSTRIA SIDERURGICA Procesul de privatizare si restructurare pe care îl parcurg întreprinderile din...

Contabilitate Financiară

1.Care sunt principiile contabilitatii financiare? Principiile de baza ale contabilitatii care se aplica si se verifica inclusiv cu ocazia...

Metode de Calcul a Costurilor

Cunoasterea structurii cheltuielilor este oportuna pentru ca inlesneste alegerea metodei potrivite de evidenta si calcul a costurilor unitare si...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Ai nevoie de altceva?