Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17916
Mărime: 380.73KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Rotaru

Cuprins

CAPITOLUL I

CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE A DOMENIULUI CONTABILITĂŢII

1.1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008

privind desfăşurarea activitaţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 2

1.2. Dispoziţii generale 3

1.3. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării 4

1.4. Regimul juridic al PFA 12

1.6. Regimul juridic al întreprinderii familiale 13

1.7. Dispoziţii finale 16

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ

2.1. Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă 21

2.2. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile 22

2.3.Norme privind înregistrarea veniturilor 27

2.4. Norme privind evidenţierea cheltuielilor 29

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA PFA

3.1. Studiu de caz privind contabilitatea P.F.A 35

Concluzii 51

Anexe 52

Extras din document

Introducere

Mi-am ales ca tema « Organizarea contabilităţii în partidă simplă la P.F.A. », fiind cea mai apropiată în domeniul în care eu lucrez, am un P.F.A, cu domeniul de activitate vânzarea produselor alimentare şi nealimentare şi m-am hotarât să-mi aprofundez cunoştinţele în acest domeniu.

Lucrarea mea este stucturată pe trei capitole, care înglobează în ea fiecare etapă a conducerii contabilităţii unei P.F.A.,. Începând cu descriere contabilităţii în partidă simplă, legile şi ordonanţe prin care sunt autorizate persoanele fizice, pentru a putea produce efecte de comerţ. În capitolul doi am prezentat organizarea evidenţei contabile în partidă simplă, norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile, norme privind evidenţa cheltuielilor şi înregistrarea veniturilor, prezentând cheltuielile deductibile şi cele nedeductibile.

În capitolul trei voi face o prezentare mai amănunţită a tuturor registrelor contabile pentru întocmirea contabilităţii în partidă simplă, cu obiect de activitate vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare, fiind vânzare cu amănuntul nu se întcmesc facturi şi chitanţe vânzarea se face în baza bonului de casă.

În urma parcurgerii materialului bibliografic, am constatat că reflectarea reală şi oportună a patrimoniului unei P.F.A. se poate realiza numai cu ajutorul unui sistem contabil bine organizat, care să ţină seama, în primul rând, de legislaţia economică naţională şi, în al doilea rând, de particularităţile concrete ale întreprinderii în funcţie de domeniul de activitate şi de specificul acesteia.

LISTA ABREVIERILOR

P.F.A. persoană fizică autorizată

HG = Hotărârea de Guvern

M.Of. = Monitorul Oficial

nr. = numărul

O. = ordinul

OG = Ordonanţa de Guvern

OMF sau Ordinul MF = Ordinul Ministerului Finanţelor

OMFP = Ordinul Ministerului Finanţelor Publice

OUG = Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

CAPITOLUL I

CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE A DOMENIULUI CONTABILITĂŢII

1.1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008

privind desfăşurarea activitaţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcursi de către solicitanţi diferind de la o primărie la alta, luând în considerare că Legea nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei

proceduri de înregistrare în registrul comerţului, în procedura emiterii autorizaţiei de către autorităţile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocraţiei, combaterea corupţiei şi la scurtarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor, întrucât cuprinde dispoziţii care conduc la simplificarea procesului de autorizare şi înregistrare a celor care doresc să desfăşoare o activitate economică în una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasă loc interpretării arbitrare şi fiind mutată procedura de autorizare şi înregistrare în întregime la registrul comerţului, ceea ce scurtează etapele pe care trebuie să le parcurgă un solicitant şi vine în întâmpinarea acestuia cu personal calificat si cu o procedură care deja şi-a dovedit eficienţa în cazul societăţilor comerciale.

În condiţiile în care absenţa unor măsuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, şi de creare a noi locuri de muncă conduce la prejudicierea dezvoltării durabile şi sustenabile a României şi la încetinirea ritmului de creştere economică, ţinând cont de faptul că autorizaţiile care intră în acest moment sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acoperă domenii de o deosebită importanţă socială şi economică, menţinerea dificultăţilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putând genera grave disfuncţionalităţi în desfăşurarea normală a respectivelor activităţi, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

1.2. Dispoziţii generale

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.

(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte

interdicţii.

(4) Activităţile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se autorizează în condiţiile legii speciale.

(5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul serviciilor prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este ea prevăzută la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene *1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate economică - activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit;

b) Codul CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare.

Preview document

Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 1
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 2
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 3
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 4
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 5
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 6
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 7
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 8
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 9
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 10
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 11
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 12
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 13
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 14
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 15
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 16
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 17
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 18
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 19
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 20
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 21
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 22
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 23
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 24
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 25
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 26
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 27
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 28
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 29
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 30
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 31
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 32
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 33
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 34
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 35
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 36
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 37
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 38
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 39
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 40
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 41
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 42
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 43
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 44
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 45
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 46
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 47
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 48
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 49
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 50
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 51
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 52
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 53
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 54
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 55
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 56
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 57
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 58
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 59
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 60
Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA
    • bibliografie.doc
    • cuprins.doc
    • Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Studiu Privind Contabilitatea Financiara a Veniturilor si Cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Infiintarea unei Societati

ARGUMENT Eu mi-am ales tema: INFINTAREA UNEI SOCIETAT deoarece orice intreprindere mai intai se infiinteaza iar dupa aceea incepe sa produca....

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S. C. ALFA CONSTRUCT SRL 1.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, CAPITAL SOCIAL Societatea comercială supusă studiului în...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Afacerii

Structura unitãtii de studiu: I.1. Statul I.2. Dreptul. Norma juridicã Obiective specifice: a. sã defineascã conceptul de stat si sã identifice...

Inițierea și Administrarea Micilor Afaceri

CAP I. ÎNTREPRINZĂTORUL – PROMOTORUL AFACERILOR A fi întreprinzător este o experienţă unică, provocatoare, cu satisfacţii deosebite, însă uneori...

Gestiunea Afacerilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL AFACERILOR. SOCIETÃtI COMERCIALE sI ALTE ENTITÃtI ECONOMICE. GESTIUNEA AFACERILOR 1.1. CONCEPTUL DE AFACERE...

Infiintarea unei PFA

• Calitatea de a fi angajat propriu;………………………………………………….…3 • Conditii pentru a putea fi PFA;……………………………………….………......….3 •...

Managementul Activității de Impresariat Artistic

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA TEMATICII LUCRĂRII 1.1.Introducere si motivaţia temei Tematica abordată în aceasta lucrare nu este...

Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile

Introducere Globalizarea schimburilor economice și libera circulație a mărfurilor și serviciilor, creșterea importanței piețelor financiare,...

Drept Comercial

1. Izvoarele dreptului comercial, clasificare si prezentare. - Codul civil - Legi comerciale a) Regimul juridic al PFA Din punct de vedere al...

Comerciantul Persoana Fizica si Asociatiile Familiale

Intreprinzatorul este o persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica in cadrul careia activitatea economica se desfasoara in mod...

Ai nevoie de altceva?