Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 20422
Mărime: 261.30KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

INTRODUCERE

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA LUCRĂRII

LISTA TABELELOR ȘI GRAFICELOR

CAPITOLUL 1- ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE

1.1 Clasificarea imobilizărilor 1

1.2 Definiții și delimitări ale imobilizărilor corporale 2

1.2.1 Terenuri și amenajări de terenuri 7

1.2.2 Construcții, instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații,

mobilier, echipamente de protecție și alte active corporale 8

1.2.3 Imobilizări corporale în curs de execuție și avansuri pentru imobilizări corporale 10

1.3 Evaluarea și reevaluarea imobilizărilor corporale 14

1.4 Cedarea, casarea și compesațiile cu terții 24

CAPITOLUL 2- AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 26

2.1 Definirea porcesului de amortizare. Rolul și importanța amortizării 27

2.2 Valoarea amortizabilă și perioada de amortizare 29

2.3 Elemente de calcul ale amortizării și metode de amortizare 30

CAPITOLUL 3- CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

3.1 Funcții, forma și reguli de funcționare ale conturilor 35

3.2 Înregistrarea contabilă a imobilizărilor corporale 39

CAPITOLUL 4- STUDIU DE CAZ LA S.C EVEREL ROMÂNIA SRL 49

CAPITOLUL 5-CONCLUZII GENERALE AFERENTE LUCRĂRII 69

BIBLIOGRAFIE 71

Extras din document

Introducere

Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum şi persoanele fizice care desfăşoară activitate aducătoare de venituri sunt obligate să organizeze şi să conducă contabilitate proprie.

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, și reprezintă o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice. Trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu asociații sau acționarii, investitorii prezenţi și potenţiali, creditorii financiari, clienţii, furnizorii instituţiile publice şi alte persoane fizice și juridice.

Obiectul contabilității îl formează patrimoniul persoanelor fizice sau juridice și este reprezentat de reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile și imobile, inclusiv solul, bogățiile naturale, zăcămintele și alte bunuri cu potențial economic, disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și rezultatele obținute de acestea.

Existența, funcționarea și dezvoltarea unei entităti presupune consumul de mijloace bănești concretizate în bunuri sau servicii achiziționate. Beneficiile așteptate de pe urma exploatării acestora se obțin fie în perioada curentă fie în perioadele viitoare. Dacă beneficiile se obțin în perioada viitoare atunci valorile bunurilor și servicilor vor fi considerate active imobilizate în perioada curentă.

Activele imobilizate reprezintă bunuri achiziționate sau create de unitatea patrimonială și se diferențează în 3 grupe: imobilizări corporale, imobilizări necorporale și imobilizări financiare.

Imobilizările corporale sunt reprezentate de bunurile cu conținut material utilizate de societate în procesul de producție de bunuri sau prestare de servicii. Ele sunt destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea intreprinderii participând la mai multe cicluri de exploatare, iar valoarea lor se recuperează treptat pe calea amortizării, adică prin includerea unor cote-părţi în costul activităţii la care participă.

Sunt reprezentate de terenuri și construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier și avansuri și imobilizări corporale în curs. Aspectele principale în contabilizarea imobilizărilor corporale sunt recunoașterea activelor, determinarea valorii lor contabile și a cheltuielilor cu amortizarea și cu pierderile din depreciere care trebuie recunoscute în raport cu acestea.

Prezenta lucrare de licență tratează ca temă aboradările teoretice și reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind recunoașterea și derecunoașterea activelor/imobilizărilor corporale, precum și amortizarea și înregistrările efectuate în contabilitate, luând ca exemplu de studiu o societate comercială și anume S.c Everel România S.R.L. Lucrarea de față reprezintă trecerea de la teorie și metodele impuse de standardele naționale și internaționale de contabilitate la activitatea practică concretă desfășurată la entitatea economică.

Lucrarea este structurată în cinci mari capitole, fiecare capitol dezvoltându-se la randul său în subcapitole după cum este prezentat în cele ce urmează:

Capitolul 1 tratează partea teoretică privind imobilizările corporale. Am prezentat în cadrul acestui capitol, subcapitole care se referă la clasificarea imobilizărilor, structura și definiția imobilizărilor corporale, recunoașterea activelor ca imobilizări corporale, documentele primare privind activele corporale. De asemenea a fost evidențiat modul de evaluare și reevaluare a imobilizărilor corporale și anume la intrarea în entiatate, la inventariere, la data bilanțului și la ieșirea din entitate. Se regăsesc aici și 2 articole ce fac referire, unul la inventarierea imobilizărilor, iar al doilea la modul de reevaluare preferat astăzi de majoritatea intreprinderilor. Tot în acest capitol sunt prezentate și noțiuni generale privind cedarea casarea și compensațiile cu terții.

Capitolul 2 tratează partea teoretică a amortizării, descrierea metodelor de amortizare, rolul și influența acesteia în activitatea financiară a intreprinderii.

Capitolul 3 tratează înregistrările contabile care se efectuează pentru a evidenția în contabilitate activele imoblizate corporale și anume recunoașterea lor, calculul amortizării și derecunoașterea din contabilitate, împreună cu exemple ce reprezintă inregistrările efectuate.

Capitolul 4 tratează prezentarea societății S.c Everel România, obiectul de activitate, organigrama, forma de contabilitate a societății, indicatorii economici financiari, fluctuații ale activelor corporale, monografia contabilă și anume principalele operațiuni ce au avut loc în entitate.

Lucrarea se încheie cu câteva concluzii cu privire la prezenta lucrare, având în vedere rolul și importanța imobilizărilor corporale în cadrul unei societăți dar mai ales în cadrul firmei luate ca exemplu de studiu.

Motivația, importanța și metodologia cercetării

Am ales tema aceasta deoarece am considerat-o fiind de o importanță deosebită iar imobilizările corporale reprezintă un subiect de actualitate și sunt elemente de baza în economie. Am ales imobilizările corporale în primul rand, pentru că, la majoritatea întreprinderilor, au ponderea cea mai importantă în totalitatea activelor întreprinderii și pot influența rezultatele financiare. De asemenea, sunt importante deoarece sunt destinate dezvoltării sau întreținerii activităților în entitate, sau participă direct la realizarea obiectului de activitate al întreprinderii. Imobilizările corporale fac parte din structura bilanțului direct legate de evaluarea poziției financiare. Ele contribuie direct sau indirect la fluxul de numerar și echivalente de numerar prin faptul că generează către întreprindere beneficii economice viitoare.

Preview document

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 48
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 49
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 50
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 51
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 52
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 53
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 54
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 55
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 56
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 57
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 58
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 59
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 60
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 61
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 62
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 63
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 64
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 65
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 66
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 67
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 68
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 69
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 70
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 71
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 72
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 73
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 74
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 75
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 76
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 77
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 78
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 79
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 80
Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Recunoasterea si Derecunoasterea Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Bugetul de venituri și cheltuieli - instrument de previziune și analiză financiară

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Te-ar putea interesa și

Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

IAS 16 - imobilizări corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului 1.1 Obiectiv Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16

Introducere IAS 16 “Contabilitatea imobilizărilor corporale” a fos publicat în martie 1982. A fost înlocuit de IAS 16 “ Imobilizări corporale” ,...

Tratamente Contabile privind Veniturile - IAS 18

1.INTRODUCERE Globalizarea pietelor financiare nu a ocolit domeniul contabilitãtii. Utilizarea unui limbaj comun in acest domeniu ,a unor...

Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare

1. Imobilizari corporale: considerente generale Imobilizările corporale, numite şi active fixe tangibile sau imobilizări fizice, sunt procurate...

IAS 16 - contabilitatea imobilizărilor corporale

În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizărilor corporale“. Ultima revizuire a Standardului a avut loc în anul...

Contabilitate financiară

I. Recapitulare 1.Cunoştinţe recapitulative minimale Egalităţi(ecuaţii) fundamentale studiate de contabilitate: Patrimoniul...

Ai nevoie de altceva?