Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 26370
Mărime: 94.03KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Cost: 11 puncte

Cuprins

  1. INTRODUCERE
  2. CAP. I
  3. 1. Conceptul de inspectie fiscala.
  4. 1.1 Obiectul, rolul, funcţiile şi formele inspectiei fiscale.4
  5. 1.2 Procedee, tehnici şi instrumente de inspecţie fiscală.6
  6. 1.3.Modalităţi de efectuare şi finalizare a inspecţiei fiscale.8
  7. 1.4.Conceptul de evaziune fiscală-Clasificare şi participaţii pe categorii de obligaţii fiscale.10
  8. CAP. II
  9. 2. Metodologia efectuării inspecţiei fiscale
  10. 2.1. Principii generale de efectuare a inspecţiei fiscale.18
  11. 2.2. Înştiinţarea contribuabilului .22
  12. 2.3. Pregătirea inspecţiei fiscale.23
  13. 2.4. Desfăşurarea inspecţiei fiscale.25
  14. 2.5. Finalizarea inspecţiei fiscale.27
  15. 2.6. Controlul declaraţiei de impozite şi taxe.30
  16. CAP. III
  17. 3. Organizarea şi exercitarea inspecţiei fiscale privind TVA şi impozitul pe profit
  18. 3.1. Exercitarea inspecţiei fiscale asupra modului de calcul şi virare la buget a T.V.A.34
  19. 3.2. Inspecţia fiscală a impozitului pe profit.38
  20. 3.3. Documentele contabile şi fiscale corespunzătoare TVA.42
  21. 3.4. Metodologia reflectării în contabilitate a TVA.45
  22. 3.5. Eficienţa inspecţiei fiscale.50
  23. CAP. IV-STUDIU DE CAZ .53
  24. CONCLUZII .64
  25. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi elementul de consimţire la impozit din partea contribuabilului. Numai armonizând aceste două laturi atât în perioada premergătoare instituirii sau măririi unui impozit, cât mai ales în faza de percepere şi gestionare a impozitului se vor crea garanţii pentru un randament ridicat şi de durată al fiscalităţii şi pentru limitarea evaziunii fiscale.

Fiscalitatea este indubitabil necesară. Nimeni, până acum nu a putut înlocui, acest mijloc de finanţare şi de susţinere a statului, oricare au fost tipurile acestuia din urmă surprinse de analiza politică. S-a dovedit, astfel, că impozitul este un rău necesar. Un rău necesar cu atât mai evident, cu cât impozitului nu i s-au găsit virtuţi intervenţioniste în mediul economic de către analiza keynesistă şi post-keynesistă.

Datorită acestor virtuţi, dar mai ales necesităţilor tot mai mari de finanţare reclamate de puterile publice, presiunea fiscală suportată de contribuabilii naţionali a cunoscut în decursul timpului nivele tot mai ridicate, fără a părea că ar fi posibil să se stabilească cu precizie limita maximă până unde poate merge aceasta.

Pericolele care pot afecta, în general, economia datorate unei presiuni fiscale excesive au fost semnalate şi analizate de mulţi specialişti care au consacrat studii acestui fenomen. Ele pot fi incluse în trei mari grupe:

- pericole sociale manifestate prin tulburări sociale şi revolte fiscale;

- pericole economico-sociale: evaziunea şi frauda fiscală, corupţia;

- pericole economice: inhibarea dorinţei de a muncii, înclinaţiei spre economisire şi investire.

Prin trecerea la un nou tip de economie, nu i-a fost deloc greu agentului economic român să-şi adapteze comportamentul, astfel încât, beneficiind de blândeţea şi lacunele legii, evaziunea fiscală să devină în dese cazuri o manieră curentă de lucru faţă de fiscalitatea care încerca să-l atingă. Fără îndoială că nici românul nu putea şi nu poate face excepţie de la „înclinaţia” spre evaziune, din moment ce contribuabili ai unor ţări considerate a avea un bun civism fiscal, nu ezită, cât au posibilitatea, să realizeze o evaziune ori o fraudă fiscală.

Alarmarea opiniei publice româneşti de acest nou fenomen economico-social, apărut pe scena românească după cincizeci de ani de civism fiscal aproape perfect, în lipsa, însă, cvasitotală a impozitului în finanţele publice (socialiste), s-a datorat, în principal apariţiei unui nou flagel, cel al evaziunii fiscale, care lovea societatea românească aflată nu numai la o cotitură istorică în existenţa ei, ci şi într-o profundă criză economică.

CAPITOLUL I

1. CONCEPTUL DE INSPECŢIE FISCALĂ

1.1. OBIECTUL, ROLUL, FUNCŢIILE ŞI FORMELE INSPECTIEI FISCALE

Odată cu dezvoltarea afacerilor, fiecare operaţie este generatoare de un element fiscal. Impozitele şi taxele fiscale penetrează tot ce este act de comerţ, acumulare şi distribuire de resurse, precum şi intersecţia între întreprindere şi mediu economic-social.

Existenţa unei fiscalităţi a întreprinderii generează necesitatea creării unui sistem informaţional care să gestioneze mulţimea regulilor fiscale privind obiectul

impunerii, baza de calcul, cota de impozitare, termenul de plată, facilităţile şi penalităţile fiscale. Un asemenea sistem trebuie să aibă un caracter preventiv şi asiguratoriu privind drepturile şi obligaţiile fiscale, precum şi sancţiunile în cazul neregulilor.

Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora.

Potrivit legii, inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor şi taxelor şi a altor obligaţii fiscale prevăzute de lege.

Inspecţia fiscală se exercită nemijlocit şi neîngrădit prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În cadrul acesteia Direcţia generală de inspecţie fiscală are competenţă de inspecţie fiscală pe întreg teritoriul ţării, şi se exercită de către organele de inspecţie fiscală. Acestea, pentru a-şi îndeplini atribuţiile, vor proceda la :

- examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului ;

- verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului ;

- discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora , după caz ;

- solicitarea de informaţii de la terţi ;

- stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată ;

- verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ;

- dispunerea măsurilor asiguratorii în condiţiile legii;

- efectuarea de investigaţii fiscale ;

- aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale.

Contribuabilii sunt obligaţi să declare cu sinceritate la termenele legale veniturile realizate, bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate sau obţinute cu orice titlu legal, precum şi alte valori care generează titluri de creanţă fiscală. Când legea nu prevede obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere, contribuabilii răspund de calcularea corectă a obligaţiilor fiscale, in condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, contribuabili sunt obligaţi să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror documente prevăzute de lege.

Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal. În toate cazurile, indiferent dacă contribuabilul a fost sau nu înştiinţat în prealabil asupra inspecţiei, organul fiscal are obligaţia să prezinte contribuabilului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control.

Bibliografie

1. Chilarez, D Fiscalitate. Fundamente tehnice, metode si procedure fiscal, Editura Independenta Economica, Pitesti, 2011

2. Grigore Gh, Fiscalitate Metode si Tehnici de Impunere, Ed. Paralela 45, Pitesti 2008;

3. Mihailescu I. Finante publice, Editura Economica, Pitesti, 2010.

4. Mihăilescu I., Chilarez D., Sisteme comparate de impozite şi taxe, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2002;

5. Scarlat I., Vilaia D., Menu M., Control financiar-bancar, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2000;

6. Ungureanu M. A., Finanţe Publice, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2006;

7. Iulian Văcărel, Finanţe Publice Editura aVI-a-Editura Didactică şi Pedagogică RA 2007;

8. Georgeta Vintilă-Fiscalitate Metode şi tehnici fiscale Editura Ecinomică-Ediţia a doua 2008;

9. Iacob Petru Pîntea-Contabilitatea Financiară Românească Directivele Europene-Editura Intelcredo-Ediţia 11 2007;

10. *** Reglementări contabile pentru agenţii economici, Ed. Economică, 2002

11. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991 publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 27.12.1991 şi Regulamentul de aplicare aprobat prin H.G. nr. 707/1992;

12. *** Legea privind combaterea evaziunii fiscale nr. 87/1994;

13. *** Legea finanţelor publice nr.72/1996;

14. *** Legea nr. 571 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927, din data de 23 decembrie 2003;

15. *** O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală

16. ***H.G.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

17. ***O.M.F.P.1844/2003 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a ceritificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art.157 alin.(3) din L571/2003 privind Codul fiscal;

18. ***O.M.F.P.1845/2003 privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din L571/2003 privind Codul fiscal;

19. ***O.M.F.P1846/2003 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art.143 alin.(1) si la art.144 alin.(1) din L571/2003 privind Codul fiscal;

20. ***O.M.F.P.1305/2004 pentru modificarea O.M.F.1801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate in domeniul financiar;

21. ***O.M.F.P.1109/2004 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala”;

22. ***Ordin 303/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art.143 alin.(1), lit i) si j) din L571/2003 privind Codul fiscal;

23. ***O.M.F.P.1898/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art.143 alin.(1) lit.i) si j) din L571/2003 privind Codul fiscal;

24. ***O.M.F.P.1304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala;

25. ***O.U.G.24/2005 pentru modificarea si completarea L571/2003 privind Codul fiscal;

26. ***L96/2005 privind aprobarea O.U.G.123/2004 pentru modificarea si completarea L571/2003 privind Codul fiscal;

27. ***O.U.G.30/2005 privind modificarea alin.(2) si (3) ale art.III din O.U.G.24/2005 pentru modificarea si completarea L571/2003 privind Codul fiscal.

Preview document

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 1
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 2
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 3
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 4
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 5
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 6
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 7
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 8
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 9
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 10
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 11
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 12
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 13
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 14
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 15
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 16
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 17
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 18
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 19
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 20
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 21
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 22
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 23
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 24
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 25
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 26
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 27
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 28
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 29
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 30
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 31
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 32
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 33
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 34
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 35
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 36
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 37
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 38
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 39
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 40
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 41
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 42
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 43
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 44
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 45
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 46
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 47
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 48
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 49
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 50
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 51
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 52
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 53
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 54
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 55
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 56
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 57
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 58
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 59
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 60
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 61
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 62
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 63
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 64
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 65
Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Rolul inspectiei fiscale in depistarea si combaterea evaziunii fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Inspecția fiscală efectuată la SC Nido SRL

I. ASPECTE TEORETICE 1. CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL IN ROMANIA Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un sistem...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Controlul Administrativ

Controlul administrativ Administraţia publică, ca activitate indispensabilă în procesul realizării valorilor politice, are menirea de a realiza...

Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social

CAP.1. EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA: CARACTERISTICI ŞI FORME DE MANIFESTARE 1.1.Consideraţii generale În literatura de specialitate, evaziunea...

Ai nevoie de altceva?