Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 15132
Mărime: 153.22KB (arhivat)
Publicat de: Achim-Cazimir Bodea
Cost: 10 puncte
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specializarea „Contabilitate și Informatică de Gestiune”

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1 – Delimitări conceptuale privind performanța 4
 3. 1.1. Delimitări și fundamentări privind diagnosticul financiar 4
 4. 1.2. Conceptul de performanță economico-financiară 6
 5. 1.2.1. Performanța- concept multicriterial 6
 6. 1.2.2. Performanța - nivel de dezvoltare a obiectivelor 7
 7. 1.2.3. Performanța- capacitate de a crea valoare 8
 8. 1.2.4. Performanța- între rentabilitate, eficiență și eficacitate 9
 9. 1.3. Sursele de informație privind diagnosticul performanțelor economico-financiare ale întreprinderii 10
 10. 1.3.1. Contul de profit și pierdere 10
 11. 1.3.2. Situația modificărilor capitalului propriu 12
 12. 1.3.3. Situația fluxurilor de trezorerie 13
 13. Capitolul 2 – Prezentatea generală a S.C. Mecanica Ceahlău S.A. 14
 14. 2.1 Scurt istoric și descrierea activității 15
 15. 2.2. Relațiile stabilite cu terții 17
 16. 2.3. Structura organizatorică și funcțională a societății 18
 17. Capitolul 3 - Reflectarea performanțelor prin intermediul sistemului de indicatori economico-financiari la S.C. Mecanica Ceahlău S.A. 20
 18. 3.1. Instrumente de măsurare a performanțelor 20
 19. 3.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (S.I.G.) 20
 20. 3.3. Analiza capacității de autofinanțare 30
 21. 3.4. Rate de rentabilitate 31
 22. 3.5. Analiza performanței prin rate bursiere 37
 23. Concluzii 39
 24. Bibliografie 42
 25. Anexe 44

Extras din licență

Introducere

Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță.

Uneori și singur” Dan Grossu

Viteza este elementul de bază care caractezizează societatea economică de astăzi. Ea definește evoluția acesteia, în trepte, de la întâia, de unde își pornește începuturile, până la acele trepte la care pentru început aspiră să ajungă, defininându-și nivelul de performanță dorit. Pentru ca mai apoi, prin eforturi și muncă comună, aceste rezultate, o dată realizate, să devină noi puncte de pornire pentru noi obiective propuse spre a fi atinse.

Aceste caracteristici au stat la baza dezvoltării în galop a societății economice, dând conținut amplu termenului de performanță. Acestă noțiune, atât de familiară în contextul actual, cunoaște multiple laturi și aspecte identificate de fiecare societate pentru a-și materializa rezultatele obținute.

În literatura dedicată, economică, s-au creat destule opinii referitoare la dimensiunile și accepțiunile pe care le poate lua acest termen, fiecare din acestea reușind să explice sau să creeze raționamente logice pornind de la exemple concrete, lămurind doar unele laturi sau aspecte ale acestui concept.

O dată definit, oamenii specifici domeniul economic au învățăt să dimensioneze anumite laturi ale conceptului de performanță, încadrând acele ipostaze în indicatori prin măsurare cantitativă, exactă și cu precizie, dându-i valoare. Pe când alte elemente considerate ca fiind parte a conceptului de performanță, sunt măsurate cu ajutorul indicatorilor de natură calitativă, fără a apela la exprimarea cifrică și valorică. Astfel, totalitatea instrumentelor utilizate pentru determinarea aspectelor de natură calitativă cât și cantitative, formează în literatura de specialitate sistemul indicatorilor cu ajutorul cărora se măsoară și se apreciază nivelul de performanță al întreprinderii analizate.

Calcularea acestora, face diferența între cei performanți din punct de vedere economic și cei mai puțin performanți, accentuând dimensiunea tot mai largă a concurenței, existentă și întrepătrunsă cu rădăcini adânci în toate structurile economice contemporane. Astfel, fiecare agent economic, societate mică, companie de mare dimensiune încearcă să-și organizeze cât mai eficient activitatea economico-financiară pentru a putea susține concurența existentă pe piața locală, regională, națională, și poate, internațională.

În asemenea condiții, măsurarea și cuantificarea nivelului de performanței constituie un element indispensabil pentru a asigura menținerea și existența de mai departe a entităților implicate în activitatea economică.

Capitolul 1 – Delimitări conceptuale privind performanța

Concurența în societatea contemporană reprezintă un factor determinant și esențial în succesul sau eșecul întreprinderilor. Susținerea eficientă a acesteia, determină oportunitatea entității în domeniul activității desfășurate. Astfel, evaluarea performanțelor prezintă o condiție strict necesară pentru asigurarea oportunităților, progresului și dezvoltării pe parcurs, asigură ca succesul afacerii să fie unul durabil.

1.1. Delimitări și fundamentări privind diagnosticul financiar

Diagnosticul financiar al întreprinderii reprezintă metoda particulară de acces la informațiile și cunoștințele care identifică situația faptică a întreprinderii și presupune în același timp, determinarea variabilele de progres sau de regres și adoptarea măsurilor necesare pentru redresarea situației identificate. În literatura de specialitate se întâlnesc o mulțime de definiții care au drept scop înterpretarea și caracterizarea diagnsticului financiar.

Marian Siminică definește diagnosticul financiar al firmei ca fiind ”abordarea modernă a situației economico-financiare a firmei, bazată pe o utilizare unitară și completă a unei metodologii consacrate, cât și pe expunerea unor opinii și puncte de vedere originale și pe reconsiderarea unor concepte și termeni de specialitate” .

Constantin Bărbulescu consideră că diagnosticul financiar al întreprinderii reprezintă ”procesul de obținere a unei priviri de ansamblu asupra sănătății financiare și a echilibrului structural al întreprinderii” .

A. C. Martinet precizează în lucrarea sa ”Le diagnostic strategique” că ” diagnosticul financiar se bazează pe analiză financiară și presupune aprecierea, hotărârea, și ameliorarea situației identificate” .

În accepțiunea Silviei Petrescu ”diagnosticul financiar presupune judecăți asupra sănătății financiare a întreprinderii, punctele forte și punctele slabe ale gestiunii financiare, prin care se poate aprecia performanța și riscurile trecute, prezente și viitoare ce decurg din situațiile financiare, urmărind soluții pentru diminuara riscurilor și îmbunătățirea rezultatelor” .

Definițiile precedente date termenului de diagnostic financiar au drept scop căutarea caracteristicilor esențiale ce țin de structura întreprinderii, cunoașterea și identificarea relațiilor de cauzalitate, a legilor interne ale formării și evoluției acestora, constatarea vulnerabilităților și oportunităților de dezvoltare, precum și identificarea mecanismelor de creare de valoare în vederea evaluării performanțelor și fundamentării deciziilor de management. Astfel, etapa de înțelegere și explicare a funcționării sistemului întreprinderii pregătește obiectivul final urmărit: evaluarea aptitudinilor întreprinderii de a face față constrângerilor de competivitate și perinitate existente în economia contemporană.

Bibliografie

1. Albu, N., Albu, C., Soluții practice de eficentizare a activităților și e creștere a performanței organizaționale, Editura Ceccar, București, 2005.

2. Avare, Ph., (coord.), Gestiune și analiză financiară, Editura Economica, București, 2002.

3. Bărbulescu, C., Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economic. Strategii și politici de redresare și dinamizare a activității, Editura Economica, București, 2002.

4. Berheci, M.,Valorificarea raportărilor financiare, Editura Ceccar, București, 2010.

5. Bordeianu, G., D., Analiza poziției financiare și a performanțelor întreprinderii, Editura Tehnopress, Iași, 2009.

6. Buşe, L., Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2005.

7. Calasse, B., Analiza financiară a întreprinderii, Editura TipoMoldova, Iași, 2009.

8. Cohen, E., Analyse financiére, Editura Economica, Paris, 2004.

9. Ghic, G., Grigorescu, C., J., Analiza Economico-financiară, Editura Universitară, București, 2008.

10. Gisberto-Chițu, A., Contabilitatea micro și macroeconomică, Editura Ceccar, București, 2003.

11. Istrate, C., Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009.

12. Iosif, Gh., N., Analiza activității economice, Editura Tribuna Economică, București, 2009.

13. Jianu, I., Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii, Editura Ceccar, București, 2007.

14. Marion, A., Le diagnostic d’Entreprise. Methode et processus, Editura Economica, Paris 1999.

15. Marmuse C. Encyclopédie de Comptabilité. Contrôle de gestion et Audit, Editura Economica, Paris, 2000.

16. Maxim, E., Diagnosticarea și evaluarea organizațiilor, Editura Sedcom Libris, Iași 2010.

17. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice şi aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006.

18. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Performanţă. Poziţie financiară. Risc, Editura „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009.

19. Mironiuc, M., Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Editura „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009.

20. Horomnea E., Tratat de contabilitate, volumul II, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003.

21. Horomnea, E., Fundamente ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon., Editura TipoMoldova, Iaşi, 2008.

22. Horomnea, E., Tabără, N., Budugan, D, Georgescu, I., Beţianu, L., Bazele contabilităţii. Concept. Modele. Aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008.

23. Huian, M.C., Instrumente financiare: tratamente şi opţiuni contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008.

24. Ocnescu, L., Perfecționarea organizării contabilității manageriale în industria prelucrării lemnului, Editura Tehnopress, Iași, 2009.

25. Paraschivescu, D. M., Managementul contabilităţii financiare, Editura Tehnopress, Iaşi, 2008.

26. Păvăloaia, W., Paraschivescu, D., M., Olaru, D., Radu, F., Analiză financiară, Studii de caz, Editura Tehnopress, Iași, 2006.

27. Pântea, I. P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2006.

29. Petrescu, S., Analiză și diagnostic financiar, Ghid teoretico-aplicativ, Editura Ceccar, București, 2006.

30. Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar, Metodologie, Studii de caz, Editura Sedcom Libris, Iași, 2004.

31. Pop, A., Contabilitatea financiară românească armonizată cu directivele contabile europene și Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura IntelCredo, Deva, 2002.

32. Siminică M., Diagnosticul financiar al întreprinderii, Editura Sitech, Craiova 2010.

33. Solomon, D., Analiza Diagnostic și evaluarea performanței economico-financiare a întreprinderilor comerciale, Editura Alma-Mater, Bacău, 2010.

34. Zybaczynski, G., Manole, V., Îmbunătățirea continuă și managementul variaților pentru creșterea performanțelor, Editura Irecson, București, 2005.

Legislație:

35. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSS) 2011, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.

36. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055 din 10/11/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10/11/2009.

37. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2869 din 23/12/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 29/12/2010.

38. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286 din 01/10/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 04/10/2012

Preview document

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 1
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 2
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 3
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 4
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 5
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 6
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 7
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 8
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 9
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 10
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 11
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 12
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 13
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 14
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 15
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 16
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 17
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 18
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 19
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 20
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 21
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 22
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 23
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 24
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 25
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 26
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 27
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 28
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 29
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 30
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 31
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 32
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 33
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 34
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 35
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 36
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 37
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 38
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 39
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 40
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 41
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 42
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 43
Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Indicatorilor de Performanta Economico-Financiara in Diagnosticul Intreprinderiii.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie...

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Analiza economico-financiară Centrofarm

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI A MEDIULUI SĂU DE AFACERI I.1 Identificarea societăţii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data...

Analiza rentabilității pe baza situațiilor anuale

INTRODUCERE În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere se confruntă cu o serie de probleme care vizează în...

Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Analiza Rezultatelor care Exprimă Volumul de Activitate al Firmei

ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ VOLUMUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI Orice întreprindere, indiferent de profil, dimensiune şi de spaţiul...

Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA

INTRODUCERE Criza financiară propagată din statele dezvoltate s-a transformat într-o problemă economică mondială şi devine o criză a şomajului în...

Ai nevoie de altceva?