Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 30393
Mărime: 6.46MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar dr. Angela Raduti
proiect de licenta prezentat la Facultatea de finante -banci -contabilitate, din cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir Bucuresti

Cuprins

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

1. Contabilitatea întreprinderii

2. Exerciţiul financiar

3. Situaţiile financiare anuale ale întreprinderii

4. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare ale întreprinderii

5. Principii şi reguli contabile

6. Aprobarea şi semnarea situaţiilor financiare ale întreprinderii

7. Raportul administratorilor

8. Auditul financiar

9. Aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportului anual ale întreprinderii

10. Publicarea raportului anual al întreprinderii

II. Delimitări privind evaluarea şi gestiunea stocurilor

1. Stocurile

2. Factorii determinanţi ai mărimii stocurilor

3. Costurile stocurilor

4. Cantitatea optimă de comandat

5. Efectele inflaţiei asupra managementului stocurilor

6. Formele de aprovizionare materială cu echipamente tehnice

7. Structura materială a planului şi programelor de aprovizionare a unităţilor economice

8. Tipuri de strategii în aprovizionarea materială

9. Evaluarea şi comunicarea financiară privind stocurile

10. Evaluarea ieşirilor din stoc după metoda costului mediu ponderat (CMP)

11. Evaluarea ieşirilor din stoc după metoda primei intrări - primei ieşiri (FIFO)

12. Evaluarea ieşirilor din stoc după metoda ultimei intrări - primei ieşiri (LIFO)

III. Contabilitatea operaţiilor privind stocurile aprovizionate şi fabricate

1. Contabilitatea operaţiilor de aprovizionare şi ieşire din stoc, prezentarea principalelor conturi

1.1. Materii prime şi materiale consumabile

1.2. Mărfuri

2. Contabilitatea operaţiilor privind ieşirea stocurilor

3. Contabilitatea plusurilor şi minusurilor de inventar

3.1. Inventarul permanent

3.2. Inventarul intermitent

3.3. Inventarul permanent pentru stocurile din cumpărări

3.4. Inventarul permanent pentru stocuri din cumpărări evaluate la cost de achiziţie

3.5. Inventarul permanent pentru stocuri din cumpărări la cost standard

3.6. Inventar permanent pentru stocuri din cumpărări evaluate la preţ de vânzare

3.7. Inventar intermitent pentru stocurile din cumpărări

4. Alte operaţii privind stocurile

4.1. Leasing-ul

4.2. Rate

5. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie

6. Cazuri particulare

IV. Contabilitatea ambalajelor

1. Rolul şi importanţa ambalajelor în unităţile comerciale

2. Particularităţi ale evidenţei operative şi analitice a ambalajelor

3. Contabilitatea ambalajelor de natura imobilizărilor, obiectelor de inventar, ambalajelor de transport, ambalajelor incluse în preţul mărfurilor

V. Studiu de caz: Contabilitatea operaţiunilor privind stocurile la Telco Import-Export SRL , pe baza situaţiilor financiare

1. Prezentarea generală a firmei

2. Organigrama

3. Studiul sistemului informaţional

3.1. Documente de intrare

3.2. Documente de ieşire

4. Monografie contabilă privind circulaţia mărfurilor şi ambalajelor la Telco Import-Export SRL în trimestrul IV, anul 2004

5. Concluzii

6. Propuneri

VI. Bibliografie

VII. Anexe

Extras din document

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile

financiare ale întreprinderii armonizate cu

Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (C.E.E.)

şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

1. Contabilitatea întreprinderii

Moneda

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare întreprinderile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o monedă stabilă (euro, USD etc.).

Obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, revine administratorului, în acest scop persoana prevăzută la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale; organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, publicarea şi depunerea la termen a acestora la organele în drept; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul întreprinderii.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi celorlalte prevederi legale referitoare la întocmirea şi utilizarea formularelor privind activitatea financiară şi contabilă, orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanţelor date în aplicarea acesteia, precum şi în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998.

Documentele justificative cuprind, de regulă, următoarele elemente principale:

a) denumirea documentului;

b) denumirea şi sediul întreprinderii care întocmeşte documentul;

c) numărul şi data întocmirii acestuia;

d) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii patrimoniale (când este cazul);

e) conţinutul operaţiunii patrimoniale şi, dacă este cazul, temeiul legal al efectuării acesteia;

f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;

g) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz;

h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative

Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se păstrează timp de zece ani în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din lege, cu începere de la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia ştatelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează în arhivă, de regulă în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor şi în ordine cronologică în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se referă.

Arhivarea documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea acestora în termenele prevăzute de lege.

Preview document

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 1
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 2
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 3
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 4
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 5
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 6
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 7
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 8
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 9
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 10
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 11
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 12
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 13
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 14
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 15
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 16
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 17
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 18
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 19
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 20
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 21
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 22
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 23
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 24
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 25
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 26
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 27
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 28
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 29
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 30
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 31
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 32
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 33
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 34
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 35
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 36
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 37
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 38
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 39
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 40
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 41
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 42
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 43
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 44
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 45
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 46
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 47
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 48
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 49
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 50
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 51
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 52
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 53
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 54
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 55
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 56
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 57
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 58
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 59
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 60
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 61
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 62
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 63
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 64
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 65
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 66
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 67
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 68
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 69
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 70
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 71
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 72
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 73
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 74
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 75
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 76
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 77
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 78
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 79
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 80
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 81
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 82
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 83
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 84
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 85
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 86
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 87
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 88
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 89
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 90
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 91
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 92
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 93
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 94
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 95
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 96
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 97
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 98
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 99
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 100
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 101
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 102
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 103
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 104
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 105
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 106
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 107
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 108
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 109
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 110
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 111
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 112
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 113
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 114
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 115
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 116
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 117
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 118
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 119
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 120
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 121
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 122
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 123
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 124
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 125
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 126
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 127
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 128
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 129
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 130
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 131
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 132
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 133
Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Organizarea Contabilitatii in Cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Ai nevoie de altceva?