Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 36743
Mărime: 4.91MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. ec. Man Mariana
Facultatea de Stiinte
Universitatea din Petrosani, Petrosani
Specializare: contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL

ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. . 4

1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. . 4

1.2. Organizarea activității și specificul procesului de producție 5

1.3. Organizarea activității financiar-contabile . 10

1.4. Forma de înregistrare contabilă aplicată la S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. ... 13

1.5. Sistemul documentelor utilizate de S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. ... 15

1.6. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ... 21

CAPITOLUL II. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA EVIDENȚEI

CHELTUIELILOR ȘI A COSTURILOR LA IMM-URILE DIN ROMÂNIA 29

2.1. Delimitări teoretice privind cheltuielile .. 29

2.2. Organizarea evidenței cheltuielilor conform reglementărilor contabile românești 33

2.3. Definirea și clasificarea costurilor de producție . 38

2.4. Metode de calculație a costurilor de producție ... 41

2.4.1. Metoda globală 42

2.4.2. Metoda de calculație pe comenzi 43

2.4.3. Metoda de calculație pe faze ... 44

2.4.4. Metoda de calculație Standard-Cost 46

2.4.5. Metoda de calculație THM .. 48

2.4.6. Metoda de Direct-Costing ... 49

2.5. Organizarea evidenței costurilor conform reglementărilor contabile românești 51

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA EVIDENȚEI CHELTUIELILOR LA S.C. SOLLEX

PRODUCTS S.R.L. ... 58

3.1. Organizarea evidenței cheltuielilor cu stocurile . 58

3.2. Organizarea evidenței cheltuielilor cu serviciile executate de terți 61

3.3. Organizarea evidenței cheltuielilor cu alte servicii executate de terți 63

3.4. Organizarea evidenței cheltuielilor cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 67

3.5. Organizarea evidenței cheltuielilor cu personalul .. 68

3.6. Organizarea evidenței altor cheltuieli de exploatare .. 70

3.7. Organizarea evidenței cheltuielilor financiare 71

3.8. Organizarea evidenței cheltuielilor cu amortizărilor, provizioanelor și ajustărilor pentru

depreciere sau pierdere de valoare 73

3.9. Organizarea evidenței cheltuielilor cu impozitul pe profit și alte impozite ... 74

3.10. Utilizarea tehnicii electronice de calcul pentru evidența cheltuielilor la S.C. SOLLEX

PRODUCTS S.R.L. ... 74

Capitolul IV Organizarea contabilității de gestiune și a calculației costurilor la S.C. SOLLEX

PRODUCTS S.R.L. ... 79

4.1. Studiu de caz privind calculația costurilor la S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 79

4.2. Posibilității de perfecționare a contabilității de gestiune și a calculației costurilor la S.C.

SOLLEX PRODUCTS S.R.L. .. 81

Concluzii ... 88

Bibliografie 92

Anexe 94

Extras din document

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND

ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C.

SOLLEX PRODUCTS S.R.L.

1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L.

S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. este o societate comercială română organizată ca

societate cu răspundere limitată înființată la data de 28.03.2013, având numărul de înregistrare la

Registrul Comerțului J20/229/28.03.2013 și Cod unic de identificare fiscală 31297964. Aceasta

are sediul și domiciliul fiscal în orașul Petrila, localitatea Jieț, strada Jieț, numărul 160/1, județul

Hunedoara.

Societatea a luat ființă în urma inițiativei de asociere dintre Jorja Ion și Mihanță Ioan Sorin,

primul deținând 59,09% din valoarea părților sociale ale entității, iar cel de al doilea 40,91%.

Obiectul de activitate al acesteia îl constituie fabricarea elementelor de dulgherie și tâmplărie,

codul CAEN 1623 conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților

din economia națională. Până la data de 13.10.2015, firma își desfășoară activitatea într-un spațiu

închiriat și utilizează echipament tehnologic închiriat de la S.C. EFOR WINDOWS S.R.L. cu

Codul unic de identificare 3120632, dată la care cele două societăți fuzionează conform

prevederilor legale1, firma furnizoare fiind dizolvată fără a intra în lichidare și absorbită de S.C.

SOLLEX PRODUCTS S.R.L. Ca urmare a acestui proces, firma absorbită este radiată și sunt

operate înregistrările aferente la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Firma este plătitoare de TVA, optând pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare, și se

află în evidența autorității fiscale pentru contribuțiile și impozitele datorate aferente salariilor

personalului încadrat din data de 01.04.2013 și pentru plata impozitului pe profit de la 01.06.2013.

Societatea este afiliată2 unei alte firme din afara teritoriului României, Sollex Products

Limited, cu sediul în Anglia, constituită în conformitate cu reglementările statului englez, asociatul

majoritar Jorja Ion, deținând 50% din valoarea părților sociale ale firmei din străinătate.

Datorită eforturilor intensive de extindere a activității și de îmbunătățire a procesului de

producție, S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. a cunoscut o dezvoltare rapidă, confruntându-se cu

o cerere crescândă pentru produsele oferite de aceasta, fapt care a condus la creșterea numărului

de salariați de la 5, în primul an de funcționare, la 24 în prezent, într-un interval de timp de

aproximativ 3 ani. Toți salariații societății sunt angajați cu contract de muncă individual pe o

perioadă nedeterminată, cu respectarea condițiilor Codului Muncii.

1.2. Organizarea activității și specificul procesului de producție

Structura organizatorică desemnează ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor

organizatorice și al relațiilor care se stabilesc între acestea astfel încât să fie asigurate premisele

organizatorice necesare realizării obiectivelor întreprinderii.

În cadrul S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. structura organizatorică se compune dintr-un

singur compartiment de conducere care cuprinde 2 posturi, și 4 compartimente operaționale:

tehnic, aprovizionare, financiar-contabil-resurse umane și compartimentul de producție în care se

regăsesc majoritatea posturilor din cadrul firmei. Între compartimentul de conducere și

compartimentele productive există o relație de autoritate, cele din urmă fiind subordonate primului,

iar între compartimentele de producție există relații de cooperare, ele aflându-se pe același nivel

ierarhic. Acestea pot coopera în vederea soluționării unor probleme complexe care necesită

implicarea mai multor compartimente3. Structura organizatorică a societății este prezentată grafic

în organigrama acesteia în anexa nr.1.

Administratorul al societății comerciale îndeplinește următoarele atribuții principale:

- asigură coordonarea și supervizarea tuturor departamentelor din cadrul firmei;

- negociază contractele de muncă ale salariaților;

- încheie acte juridice în numele firmei;

- asigură respectarea reglementărilor legale, corectitudinea și păstrarea documentelor

societății;

- identifică oportunități de afaceri;

- îndeplinește alte sarcini care îi revin potrivit actului constitutiv și prevederilor

legale.

Conducătorul Compartimentului Financiar-Contabil-Resurse umane poartă împreună cu

personalul încadrat în acest compartiment răspunderea pentru corecta aplicare a reglementărilor

contabile.

Personalului din compartimentul tehnic îi revine sarcina de a asigura corecta funcționare a

echipamentelor și utilajelor, în special a celor aflate în dotarea secțiilor de producție, instalarea și

punerea în funcțiune a echipamentelor noi achiziționate și întreținerea acestora. În cadrul

compartimentului de aprovizionare se întocmesc listele cu materiile prime și materialele necesare

procesului de producție, se efectuează comenzile către furnizori și se gestionează materialele

stocate la locul de depozitare, ținând o evidență cantitativ-valorică a stocurilor de produse.

Compartimentul de producție reunește un efectiv de 18 persoane și este structurat în 7 secții

în care se realizează operațiile specifice procesului de producție. Procesul de producție

desemnează totalitatea acțiunilor conștiente ale angajaților întreprinderii, îndreptate, cu ajutorul

utilajelor și instalațiilor, asupra materiilor prime, materialelor sau a altor componente în scopul

transformării lor în produse, lucrări sau servicii cu o anumită valoare de piață4. Pe lângă procesele

de muncă de bază, care au ca scop transformarea materiilor prime și materialelor în produse finite

ce constituie obiectul de bază al entității, activitatea de producție este întregită și asistată de

procesele de muncă de servire din cadrul compartimentului tehnic, care au ca scop executarea unor

servicii productive care facilitează buna desfășurare a activității de bază.

Bibliografie

1. Briciu Sorin Contabilitate managerială - aspecte teoretice și

practice, Editura economică, București, 2006

2. Călin Oprea, Man Mariana,

Nedelcu Monica-Viorica

Contabilitate managerială, Editura Didactică și

pedagogică, București, 2008

3. Csiminga Diana Management - Note de curs, 2012, Universitatea din

Petroșani

4. Dura C, Isac C, Răscolean I Economia și gestiunea întreprinderii, editura Sitech,

Craiova, 2012

5. Emil Horomnea, Budugan

Dorina

Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova,

Iași, 2012

6. Man Mariana Bazele contabilității, , editura Focus, Petroșani, 2004

7. Matiș Dumitru, Pop Anastasiu Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de

Știință, Cluj, 2010

8. Monea Mirela Analiza economico-financiară a activității firmei,

Editura Universitas, Petroșani, 2015

9. Neculai Tabără, Sorin Briciu Actualități și perspective în contabilitate și control de

gestiune, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012

10. Pântea Iacob Petru, Gheorghe

Bodea

Contabilitatea financiară, editura Intelcredo, Deva,

2014

11. Robu Vasile, Anghel Ion,

Șerban Elena-Claudia

Analiza economico-financiară a firmei, editura

Economică, București, 2014

12. Sălceanu Alexandru Contabilitate financiară în conformitate cu

reglementările contabile românești și directivele

europene, editura Economică, București, 2011

13. - Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

CECCAR, 2007, București

14. *** Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din

17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare

15. *** Legea 82 1991 republicată în Monitorul Oficial nr.

454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările

ulterioare

16. *** Ordinul Nr. 1.802/2014 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare

anuale individuale și situațiile financiare anuale

consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din

30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare

17. *** Legea Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind

Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate

comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

93

10 septembrie 2015

18. *** OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar -

contabile, publicat în M.O. partea I, nr. 910

bis/9.12.2015

19. *** OMFP nr. 1826/2003 publicat în Monitorul Oficial nr.

23 din 12 ianuarie 2004

20. *** OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte

legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare

anuale și a raportărilor contabile anuale ale

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale

Ministerului Finanțelor Publice, publicat în MO nr. 81

din 4 februarie 2016

21. http://www.sagasoftware.ro/

Preview document

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 1
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 2
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 3
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 4
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 5
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 6
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 7
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 8
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 9
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 10
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 11
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 12
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 13
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 14
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 15
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 16
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 17
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 18
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 19
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 20
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 21
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 22
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 23
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 24
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 25
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 26
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 27
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 28
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 29
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 30
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 31
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 32
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 33
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 34
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 35
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 36
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 37
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 38
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 39
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 40
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 41
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 42
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 43
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 44
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 45
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 46
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 47
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 48
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 49
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 50
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 51
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 52
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 53
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 54
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 55
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 56
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 57
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 58
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 59
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 60
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 61
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 62
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 63
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 64
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 65
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 66
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 67
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 68
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 69
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 70
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 71
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 72
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 73
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 74
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 75
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 76
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 77
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 78
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 79
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 80
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 81
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 82
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 83
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 84
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 85
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 86
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 87
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 88
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 89
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 90
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 91
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 92
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 93
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 94
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 95
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 96
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 97
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 98
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 99
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 100
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 101
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 102
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 103
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 104
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 105
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 106
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 107
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 108
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 109
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 110
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 111
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 112
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 113
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 114
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 115
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 116
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 117
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 118
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 119
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 120
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 121
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 122
Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind organizarea evidentei cheltuielilor si a calculatiei costurilor la o societate comerciala cu activitate de productie si posibilitati de perfectionare a acesteia.pdf

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Organizarea contabilității produselor la SC Mondial SRL

Introducere Această lucrare are la bază documentarea atât la nivel teoretic cât si la nivel practic, la societatea comercială cu activitate de...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Aspecte Teoretice si Practice privind Implementarea Contabiliatii Manageriale la o Entitate din Sfera Productiei - SC Jolidon Import Export SRL

PREZENTAREA SOCIETĂȚII SCURT ISTORIC Omul de afaceri clujean Gabriel Cârlig a transformat firma Jolidon într-una din puţinele companii româneşti...

Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Calculația Costurilor

Introducere Principala componentă a controlului de gestiune o constituie bugetarea, întrucât o gestiune previzională presupune a bugeta...

Ai nevoie de altceva?