Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 36184
Mărime: 115.30KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Antistescu
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

Lista de abrevieri

Prefaţă 1

CAP. I. INTRODUCERE 4

I.1. Biserica şi Dreptul 4

I.2. Legea Bisericească 6

I.3. Factorii care au determinat naşterea Legii Bisericeşti 7

I.4. Organe legiferatoare în Biserică 8

I.5. Participanţii la sinod 10

I.6. Sinodalitate 11

I.7. Principalele tipuri de sinoade 13

I.8. Sinoadele locale - generalităţi 14

I.9. Canoanele - generalităţi 20

I.9.1. Clasificarea canoanelor 22

I.9.2. Despre codificarea canoanelor 25

CAP.II. ISTORICUL SINOADELOR LOCALE 28

II.1. Sinodul de la Cartagina (256) 28

II.2. Sinodul de la Ancira (314) 29

II.3. Sinodul de la Neocezareea (315) 32

II.4. Sinodul de la Gangra (340) 34

II.5. Sinodul de la Antiohia (341) 38

II.6. Sinodul de la Laodiceea (343) 39

II.7. Sinodul de la Sardica (343) 42

II.8. Sinodul de la Constantinopol (394) 45

II.9. Sinodul de la Cartagina (419) 46

II.10. Sinodul de la Constantinopol (861) 48

II.11. Sinodul de la Constantinopol (879 - 880)

CAP.III. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA PROBLEMELOR

DEZBĂTUTE LA SINOADELE LOCALE 52

III.1. Despre hirotonie

III.2. Starea civilă a clerului

III.3. Stări incompatibile cu hirotonia

III.4. Vârsta de hirotonie

III.5. Transferul clerului

III.6. Probleme morale ale clerului

III.7. Horepiscopi

III.8. Alegerea episcopului

III.9. Biserica

III.10. Despre zilele de post rânduite de Biserică

III.11. Problema organizării sinoadelor

III.12. Serbarea Paştelui

III.13. Botezul catehumenilor

III.14. Cărţile canonice ale Sfintei Scripturi

III.15. Despre căsătorie

III.16. Despre înfrânare la carne şi vin

III.17. Despre eretici

CAP.IV. IMPORTANŢA ACTUALĂ A CANOANELOR

SINOADELOR LOCALE

Bibliografie

Extras din document

I.1. Biserica şi Dreptul

„Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor pătrunsă de viaţa divină”

Sf. Apostol Pavel, ca de altfel şi Sfinţii Părinţi considerau că imaginea cea mai elocventă a Bisericii este aceea de trup al lui Hristos, „tocmai pentru a sublinia că în Biserică suntem uniţi cu Hristos cât şi întreolaltă” Dar unirea între Hristos şi Biserică nu înseamnă o prefacere a Bisericii în Hristos, după cum „nici unirea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă” nu înseamnă contopirea persoanelor, ci este unirea între persoanele ce se iubesc

Taina Bisericii e mai presus de capacitatea de înţelegere a minţii noastre, ea fiind „O realitate impregnată de prezenţa divină” rămâne de nepătruns celor care nu intră într-însa prin uşile revelaţiei

Din punct de vedere organizatoric Biserica este o instituţie obştească formată din credincioşi şi organizată după rânduielile religioase şi morale specifice credinţei creştine

Vorbind despre Biserică în întregimea ei, trebuie să avem în vedere atât chipul nevăzut cât şi chipul văzut al acesteia - instituţie religioasă creştină - obiectul dreptului bisericesc însă, îl face doar chipul văzut al Bisericii. Cu toate acestea chipul văzut al Bisericii în alcătuirea şi în lucrarea sa, poate fi înţeles doar privindu-l în legătură cu chipul nevăzut. Fără de chip material Biserica nu ar fi fost accesibilă mijloacelor de percepţie cu care suntem înzestraţi, iar oamenii nu ar fi putut cunoaşte adevărurile ei de credinţă şi nici nu ar fi putut face uz de mijloacele, pe care Biserica le pune la dispoziţia fiecăruia, pentru dobândirea mântuirii.

Iisus Hristos numeşte Biserica împărăţia Lui Dumnezeu pe pământ (Matei XVI, 18), dar cuvântul Biserică mai este întrebuinţat de Mântuitorul şi într-un alt sens:

„Vorbind de fratele care-ţi greşeşte Hristos zice că trebuie sfătuit mai întâi între tine şi el singur şi dacă nu ascultă să-l sfătuim înaintea mărturiilor. Însă dacă nu vrea nici atunci „spune-l Bisericii” „şi dacă n-ascultă nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” (Matei XVIII, 16 -17) „căci adevăr zic vouă, câte veţi lega pe pământ vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe pământ dezlegate vor fi şi în cer” (Matei XVIII 15 - 18).

„Datu-mi-S-a toată puterea în cer şi pe pământ, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile învăţându-le să ţină toate câte v-am poruncit vouă” (Matei XXVIII 18 - 20).

„Precum m-a trimis pe mine Tatăl şi eu vă trimit pe voi luaţi Duh Sfânt, şi cărora veţi ierta păcatele iertate vor fi; iar cărora nu le veţi ierta, nu se vor ierta” (Ioan XX, 21 - 23).

„Prin asta Hristos a poruncit apostolilor să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să administreze Sfintele Taine şi să păstreze ordinea externă în Biserică cum e mai bine pentru scopul ei, deci să dea hotărârile şi legile necesare, să judece pe păcătoşi şi să-i pedepsească, excluzând din comunitatea bisericească pe cei neascultători”

Deşi Mântuitorul nu a înzestrat Biserica cu norme de drept, „nu i-a lăsat nici o colecţiune de legi care să-i regularizeze viaţa din afară, ci a arătat bine scopul Bisericii ( ) făgăduindu-i că o va ajuta neîncetat, i-a arătat calea pe care avea s-o urmeze în activitatea ei” , folosirea dreptului în Biserică sau însuşirea lui în unele canoane, nu constituie o alterare a fiinţei sau lucrării ei, atât timp cât nu este înlocuită Legea - care e o realitate de ordin teandric - cu norma juridică

Sfinţii Apostoli, iar împreună cu ei urmaşii lor, au primit de la Hristos poruncă să lucreze „în toată vremea şi până la sfârşit” (Matei 28, 20) pentru mântuirea credincioşilor. În acest scop ei au primit şi puterea să se folosească de toate mijloacele - inclusiv dreptul - care pot ajuta la lucrarea de mântuire „În felul acesta elementul juridic, legea de drept sau Dreptul, constituie un factor necesar în iconomia mântuirii şi în natura Bisericii”

Aşadar, Dreptul în Biserică trebuie privit ca unul din mijloacele auxiliare, care se foloseşte în situaţii speciale

Niciodată Biserica nu a făcut din Drept un mijloc curent implicat în activitatea sa specifică, deşi l-a adoptat în canoane.

Bibliografie

1. Boroianu, Dumitru, Dreptul Bisericesc, vol.I şi II, Iaşi 1899

2. Busuioc, C., Sinodul local din Neocesareea, Ed. Lupta, Buc. 1915

3. Buzan, S., Hirotonie şi hirotesie, în O., Anul IX, nr. 4/1957

4. Catrina, I. Aurelian, Canoanele sinodului convocat ca al VIII-lea

ecumenic, în O., Anul XVII, nr. 4/1965

5. Chenu, M.D., Viaţa sinodală a Bisericii şi sociologia creştină, în Esprit,

Anul XXIX, nr. 301, Decembrie 1961

6. Chifăr, Nicolae, Istoria creştinismului, vol. II, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000

7. Chiţescu, Nicolae, Scriptură, Tradiţie şi tradiţii, în O., Anul XV, nr. 3,

1963

8. Cobzaru, Daniel, Organizarea bisericească în lumina legislaţiei locale

de la Antiohia 341 şi Sardica 343, în O., ANUL LII,

nr. 1 - 2/2001

9. Coman, G. Ioan, Patrologia

10. Coman, G., Ioan, Sinoadele ecumenice şi importanţa lor pentru viaţa

Bisericii, în O., Anul XIV, nr. 3/1962

11. Danielou, Jean, Nouvelle, Histoire de l’Eglise, vol. III

12. Dron, Constantin, Valoarea actuală a canoanelor, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Buc. 1928

13. Dură, Nicolae, Le régime de la synodalité selon la Legislation

Canonique conciliaire occumenique du I er Milenaire,

Ed. Ametist, Buc. 1999

14. Dură, Nicolae, Biserica creştină în primele patru secole. Organizarea şi bazele ei canonice, în O.,

Anul XXXIV, nr. 3, 1982

15. Floca, N. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe, note şi comentarii, Ed.

Polsib, Sibiu 1993

16. Floca, N. Ioan, Drept CanonicOrtodox. Legislaţie şi Administraţie

Bisericească, Ed. I.B.M. - B.O.R., Buc. 1990

17. Floca, N. Ioan, Canoanele sinodului de la Sardica, în S.T., Anul

XXIII, nr. 9 - 10, 1971

18. Flor, R. Teodorescu, Sinoadele ecumenice şi sinoadele locale din

Răsărit şi Apus - expresia unităţii în varietate a

Bisericii din veacul al IV-lea, în M.M.S., Anul

XLV, nr. 1 - 2, 1969

19. Grigorie, Marcu, Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică Noul

Testament, în S.T., seria a II-a, Anul XXVI, nr. 7 - 8,

1974

20. Gabor Adrian, Biserică şi Stat în timpul lui Teodosie I cel Mare

(379 - 395), Ed. Bizantină, 2004

Preview document

Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 1
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 2
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 3
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 4
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 5
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 6
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 7
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 8
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 9
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 10
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 11
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 12
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 13
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 14
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 15
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 16
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 17
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 18
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 19
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 20
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 21
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 22
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 23
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 24
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 25
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 26
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 27
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 28
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 29
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 30
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 31
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 32
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 33
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 34
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 35
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 36
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 37
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 38
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 39
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 40
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 41
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 42
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 43
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 44
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 45
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 46
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 47
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 48
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 49
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 50
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 51
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 52
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 53
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 54
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 55
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 56
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 57
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 58
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 59
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 60
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 61
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 62
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 63
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 64
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 65
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 66
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 67
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 68
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 69
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 70
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 71
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 72
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 73
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 74
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 75
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 76
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 77
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 78
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 79
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 80
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 81
Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Canoanele sinoadelor locale - Importanta lor actuala.doc

Alții au mai descărcat și

Evanghelizare și misiune creștină în mass-media

Un pedagog contemporan spunea că este într-adevăr "un privilegiu fantastic a ne putea exprima prin cuvinte, a comunica mai ales cu ajutorul unor...

Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului și valoarea lor teologico-liturgica

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Pocăința - Cruce și înviere în Triod și Penticostar

Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea...

Forme de sfințenie în Ortodoxia Rusă

„Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul - pe...

Decalogul - legea lui Dumnezeu

Abrevieri EIBMBOR - Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; EIBMO - Editura Institutului Biblic și de Misiune...

Moștenirea Brâncovenească

I. Constantin Brâncoveanu, un domn providenţial (1688-1714) Sărbătorirea a 300 de ani de la mucenicia „Sfinţilor Brâncoveni” reprezintă pentru noi...

Clopotul și toaca în cultul ortodox - istoric și semnificație

Clopotele sunt parte integranta a cultului crestin, inca din cele mai vechi timpuri. Alaturi de toaca de lemn, cu diversele ei forme, in cultul...

Ai nevoie de altceva?