Fenomenul criminalitatii in randul minorilor

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Fenomenul criminalitatii in randul minorilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ludmila Negritu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Criminologie

Cuprins

Lista abrevierilor 3
Introducere 4
Capitolul I. Consideraţii generale privind fenomenul criminalităţii în rîndul minorilor 7
1.1Consideraţii terminologice privind noţiunea de criminalitate a minorilor și delincvenţă juvenilă 7
1.2 Aspecte fenomenologice privind criminalitatea în rîndul minorilor 10
1.3 Premisele şi cauzalitatea fenomenului criminalităţii minorilor 15
Capitolul II. Personalitatea criminalului minor 23
2.1 Noţiuni și concepte privind personalitatea criminalului minor 23
2.2 Particularităţile bio-psihologice a criminalului minor 26
2.3 Influenţa bolilor psihice asupra formării comportamentului criminal 31
Capitolul III. Programe de prevenire a criminalităţii minorilor 36
3.1 Reglementări naţionale privind prevenirea criminalităţii minorilor 36
3.2 Metode şi tipuri de prevenire şi de resocializare a infractorului minor 43
3.3 Programe de reabilitare psihologică 51
Concluzii și recomandări 58
Bibliografie 61

Extras din document

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită modificărilor sociale, demografice, economice, politice ce au avut loc în comunitate, suferă anumite schimbări ce necesită în mod constant a fi cercetate și studiate. Odată ce există anumite norme de conduită, vor exista și abateri, indiferent de forma de organizare statală și de guvernămînt.

Criminalitatea, și în special cea în rîndul minorilor, necesită o abordare deosebită, datorită particulatităţilor acestei categorii de persoane şi de statutul lor în societate. Această necesitate se accentuiază odată ce urmărim dinamica, structura și starea criminalității minorilor la etapa actuală, care prognozează răspîndirea acestui fenomen în viitor. Pe parcursul anilor 2010-2012 criminalitatea minorilor, în special a celor de sex masculin a înregistrat o creștere accentuată, atît în cazul infracțiunilor contra patrimoniului, cît și a celor contra vieții și sănătății persoanei. Dacă în anul 2010 au fost depistate 5 cazuri de omor săvîrșit de către un minor, în anul 2012 aceste cazuri au crescut cu 75%, fiind înregistrate 15 cazuri.

Reprezentînd o problemă de mare amploare, criminalitatea minorilor perturbă liniștea, siguranța societății, comunitatea își pierde încrederea în viitor, în moralitate și bunăstare. Este extrem de necesară studierea, în primul rînd, a cauzelor declanșării acestui fenomen, pentru depistarea condițiilor ce-l favorizează și-l determină să crească în mod constant. Odată ce aceste cauze vor fi descoperite, vor putea fi puse în aplicare o serie de măsuri de prevenire a criminalității, aceasta fiind însăși esența studierii fenomenului dat, deoarece este mai ușor să previi decît să combați.

Fenomenul criminalității minorilor este un indicator al gradului de degradare a moralității din cadrul societății. Minorii de multe ori, fiind victime a influențelor negative din exterior, își manifestă un comportament criminal, agresiv, îndreptat contra regulilor de conduită prescrise de stat.

Gravitatea acestui fenomen este evidentă, de aceea, la etapa actuală criminalitatea în rîndul minorilor suscită interesul întregii societăți și necesită intervenții prompte din partea autorităților pentru ameliorarea situației existente.

Cuvinte cheie: criminalitate, minor, crimă, cauzalitate, prevenire, reintegrare.

Scopul şi obiectivele tezei. Prin studierea acestui fenomen am urmărit să cercetez cel puțin la nivel teoretic această problemă, care din păcate astăzi capătă amploare, prin definitivarea trăsăturilor acestui tip de criminalitate, pentru a-l putea evidenția ca fenomen criminal aparte. Am dorit să descopăr realitatea la care ne aflăm astăzi în ceea ce privește vinovăția pe care o purtăm cu toții în formarea destinelor acestor copii.

Pentru efectuarea investigării științifice date, mi-am propus următoarele obiective:

1.Distingerea criminalității minorului de fenomenul delincvenței juvenile;

2.Identificarea trăsăturilor definitorii ale criminalității minorilor;

3.Stabilirea cauzelor și determinantelor principale ale declanșării comportamentelor criminale;

4.Identificarea particularităților bio-psihologice ale criminalului minor precum și influența bolilor psihice asupra personalității minorului;

5.Evidențierea reglementărilor cu privire la fenomenul criminalității minorilor și rolul acestora în prevenirea actelor criminale;

6.Identificarea, celor mai eficiente, metode și tipuri de prevenție și resocializare a criminalilor minori;

7.Stabilirea rolului reabilitării psihologice a minorului pentru reeducarea și corijarea comportamentelor antisociale;

În urma investigării fenomenului dat, am analizat legătura existentă între delincvență juvenilă și criminalitatea minorilor, a legăturii incontestabile între criminalitate în general și cea a minorilor în special. La fel am observat ca știința psihologică are un rol eminent pentru explicarea comportamentelor deviante ale criminalilor minori și pentru determinarea cauzelor declanșării acestora.

Originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în sistematizarea cercetărilor științifice din domeniu criminologiei și a altor științe (psihologice, psihiatrice, penală etc.) fără de care explicarea acestui fenomen ar fi imposibilă.

Am studiat date statistice privind dinamica criminalității minorilor la etapa actuală pentru a înțelege impactul pe care îl are în cadrul societății și tendințele acesteia.

Semnificația teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Abordarea teoretică este foarte importantă pentru cunoașterea, măcar în limite reduse, a unui fenomen dat. Criminalitatea minorilor reprezintă o latură specială a criminalității în general, care urmează a fi studiată și cercetată pentru a da o explicție acestuia. Astfel că doar acumulînd cunoștințe, sistematezînd altele putem să contracarăm săvîrșirea actelor criminale de către minori.

Astfel, este necesară existența acestui studiu în materie, care este o continuare a viziunilor științifice elaborate pînă acum, pentru a identifica principalele direcții de prevenire și de combatere a criminalității în rîndul minorilor.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. În cadrul investigării științifice date am folosit următoarele metode: Metoda comparativă - prin intermediul căreia am distins criminaliatea minorilor și delincvența juvenilă; Metoda constatativă - prin studierea și cercetarea fenomenului dat ca parte integrantă a criminalității în general; Metoda statistică - am studiat date statistice ale stării, structurii și dinamicii criminalității la etapa actuală; Metoda observației - am

studiat, prin observare, fenomenul dat din afară, fără a participa în anumite structuri ce activ se implică în prevenirea și combaterea comportamentelor criminale; Metoda pluridisciplinară - prin fololosirea cunoștințelor din diverse științe , cel al criminologiei, psihologiei, psihiatriei etc.; Metoda logică - prin studierea profundă a realității existente în societate, prin abstractizarea acesteia; Metoda sociologică - prin studierea și cercetarea normelor juridice, în intercondiționarea lor cu viața socială, adica cu mediul în care își au aplicare. Sumarul compartimentelor tezei. În cadrul capitolului I, mi-am propus să delimitez noțiunea de criminalitate a minorilor și cel de delincvență juvenilă, precum și legătura incontestabilă existentă între aceste doua fenomene care reprezintă o parte și un întreg. La fel am evidențiat concepte cu privire la criminalitate și trăsăturile definitorii a acesteia. În finalul capitolului dat am evidențiat principalele cauze de declanșare a comportamentelor criminale și impactul acestora asupra stării, structurii și dinamicii criminalității minorilor. În capitolul II am analizat criminalul minor din interior, anume prin studierea particularităților sale bio-psihologice și influența acestora asupra formării unei personalități criminale. La fel am atras atenția asupra influenței bolilor psihice și aportul acestora asupra adoptării unui comportament criminal. În capitolul III am analizat reglementările naționale pentru prevenirea criminalității minorilor, rolul și eficacitatea lor pentru ameliorarea situației existente la etapa actuală în Republica Moldova. La fel am stabilit care sunt metodele și tipurile de prevenire și de resocializare a minorului, evidențiindu-le pe cele mai eficiente pentru acesta. Am identificat noțiuni și tipuri de programe de reabilitare psihologică pentru evidențierea importanței acestor programe întru reeducarea comportamentului criminal. În cadrul concluziei, punem accentul pe rezultatele obținute în baza efectuării cercetării date, astfel că scoatem în evidență laturile și tendințele pozitive și negative pe care ni-o prognozează situația criminogenă dată la etapa actuală. La fel stabilim și recomandările care ar facilita procesul de prevenire și combatere a criminalității în rîndul minorilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fenomenul criminalitatii in randul minorilor.doc

Bibliografie

Literatura de specialitate:
1.Alina Sanda Vasile - „Psihologia delincvenței juvenile” - Universul Juridic, București 2010;
2.Bogdan Sergiu, ,,Criminologie”, ed. Sfera Juridică, 2005;Pitulescu I., “Delincvenţa juvenilă”, ed. Ministerul de Interne, Bucureşti, 2002;
3.Botnaru Stela, Șavga Alina, Grosu Vladimir, Mariana Grama, ,,Drept Penal - Partea Generală”, Vol-I, ed. Cartier Juridic, 2005;
4.Oancea Ion, ,,Probleme de criminologie”, ed. ALL Educational S.A., Bucureşti, a. 1994;
5.Buciuceanu Mariana - „ Probleme sociale ale comportamentului delincvent în rîndul tineretului” - Autoreferat al tezei de doctor în științe sociologice, Chișinău, 2007;
6. Butoi T., Ţîru G., L păduşi V., “Interferenţa între psihologie şi criminalistică”, Editura Little star, Bucureşti, 2007;
7. Ciobanu Igor , ,,Criminologie”, ed. Tipografia Centrală, Chișinău, 2011;
8.Cristea D, ,,Tratat de psihologie socială”, Bucureşti, Editura Pro Transilvania, 2001;
9.Discționar de sociologie - coordonatori Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Bucureşti, ed.Babce, 1993;
10.Dolea I, Zaharia V, Prițcan V, Baciuceanu- Vrabie M, ,,Fenomenul Delincvenței juvenile în Republica Moldova”, ed.Cartea Juridică, Chișinău, 2012;
11.Duble A., Luca Sofia, Moisescu R., Scripcaru C., Luca C , Vlad Mirela, ,,Ghid de practici instituționale în instrumentarea cauzelor cu minori”, Asociația Alternative Sociale, Iași, 2005;
12. Doru S. Luminosu , Vasile Popa, ,,Criminologie (texte alese)”, Ed.Helicon, Timișoara, 1995;
13.Enăchescu C., ,,Tratat de psihopatologie”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000;
14.Rădulescu S.M., Banciu Dan, Teodorescu Vasile, ,,Criminalitatea în România în perioadade tranziţie (Teorii, Tendinţe, Preveniri)”, Piteşti, Editura Lică, 2000
15.Georgiana-Ozana Tache “Ghid de medicină fizică şi recuperare medicală” Bucureşti 2001;
16.Gh.Nistoreanu, ,,Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1991;
17.G.Ionescu, ,,Ce este psihopatologia?”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979;
18.Jana Chihai, Larisa Boderscova , Reabilitarea În Sănătatea Mentală- Ghid Practic,
19.Mihail Bîrgău ,,Curs universitar de criminologie”, ed. Print-Caro, Chișinău, 2010;
20. M.Scott Peck ,,Psihologia minciunii” Ediția a II-a, ed. Cartea Veche, București 2012;
21. Oancea Ion, ,,Probleme de criminologie”, ed. ALL Educational S.A., Bucureşti, a. 1994;
22.Octavian Pop, ,,Teorii si modele explicative în domeniul delincventei juvenile”, Editura Mirton, Timisoara,2002;
23.Pitulescu I., “Delincvenţa juvenilă”, ed. Ministerul de Interne, Bucureşti, 2002;
24.Pruna T.,, Psihologie judiciara”, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1994;
25.Popescu Maria ,,Delinvență juvenilă și criterii psihiatrice de recuperare: autoreferatul tezei de doctor”, Institutul de Medicină și Familie din București, 1983;
26.Rotari Oxana ,,Delincvența juvenilă: probleme actuale și căi de soluționare:Monografie”, Chișinau, 2010;
27.Rotari Oxana, “Delincvenţa juvenilă şi regimul penal al minorilor. Sorgintea noţiunilor”, În “Avocatul poporului”, Chişinău, 2005 ;
28.Stănișor Emilian ,, Delincvență juvenilă”, Ed.Oscar Print, București, 2008;
29.Stănoiu M. - ,,Introducere în criminologie” , Editura Acord, București, 1989;
30.Strulea Maria, ,, Delincvență juvenilă”, CEP.USM, Chișinău, 2008;
31.Sorin M.Rădulescu, Dan Baciu, ,,Introducerea în sociologia delincvenței juvenile”, Editura Medicală, București, 1990;
32.Tiberiu Bogdan, ,,Probleme de psihologie judiciară”, Editura Științifică, București 1973;
33.Tudor Amza, ,,Criminologie - Tratat de teorie şi politică criminologică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti , 2002;