Omorul calificat

Licență
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 31968
Mărime: 100.96KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice orănduire socială, viaţa find ocrotită de lege nu atât ca fenomen biologic, ci mai presus de toate, ca fenomen social, ca valoare primară şi absolută a oricărei socitaţi, ca o condiţie indispensabilă a însăşi existenţei socităţii omeneşti.

Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licenţă, se regăseşte în importanţa dreptului penal în studierea infracţiunii de omor calificat. Aceasta importanţă rezultă din faptul că ştiinţa Dreptului penal special, ce are ca obiect studiul normelor penale care prevăd faptele calificate de legiuitor ca infracţiuni şi modul în care acestea sunt sancţionate în scopul cunoaşterii şi aplicării lor corecte de către organele puterii judecătoreşti ale statului de drept.

În esenţă, prin sistemul părţii speciale a dreptului penal se înţelege clasificare sau gruparea în anumite categorii, grupe, a tuturor infracţinilor prevăzute în normele penale cuprinse în codul penal şi în legile special în vigoare. Studiul normelor penale speciale se face, prin prisma celor prevăzute în normele penale generale, dar în elaborarea, interpretarea şi aplicarea lor trebuie avute în vedere aspectele ce ţin de specificul lor, cum ar fi valoarea socială ocrotită prin intermediul normelor de incriminare, natura, sfera de cuprindere, lotul pe care-l ocupă în ierarhia valorilor sociale etc. Ocrotirea relaţiilor sociale, devine în acest mod, obiect al reglementărilor normelor penale special.

Dintre aceste forme de ocrotire juridică a relaţiilor sociale, ocrotirea prin mijlocirea dreptului penal este cea mai energică, mai eficientă; în accelaşi timp ea este "ultima ratio", deoarece dreptul penal n-ar putea interveni decât acolo unde alte mijloace de ocrotire nu s-au dovedit ineficiente. Prin lucrarea de faţă vreau să atrag atenţia asupra gravităţii faptelor săvârşite de către cei care au obligaţia de a respecta legea. Pentru o tratare cât mai completă a temei, am considerat necesar punerea în discuţie a mai multor aspecte, aspecte care sunt discutate pe cuprinsul a trei capitole teoretice.

Astfel, am prezentat aspectele generale privind infracţiunile contra vieţii, ocrotirea acesteia prin mijloacele de drept penal şi am prezentat unele aspecte de drept comparat. Am expus o serie de exemple ale legislaţiilor anterioare şi modificările codului penal de-a lungul timpului subliniind importanţa sancţionarii suprimării vietii unei persoane încă din cele mai vechi timpuri.

Omorul calificat reprezintă o modalitate agravantă a infractiunii de omor, datorită împrejurărilor în care se săvârseste aceasta. Această faptă prezintă un grad de pericol social mai ridicat fată de infractiunea de omor simplu, ceea ce explică încriminarea sa prin dispozitii separate si sanctionarea mai severă a făptuitorului.

Am analizat tema aleasă, infractiunea de omor calificat prevazută de actualul cod penal în art 175 C.Pen dar şi viziunea acestei infracţiunii în Noul Cod Penal. Am evidenţiat si alte aspecte ale infracţiunii de omor calificat, metodele şi procedeele ce trebuie să fie indeplinite în cazul comiterii acestei infracţiuni..

CAPITOLUL I. SCURT ISTORIC IN DOMENIU ȘI ANUMITE ASPECTE DE DREPT COMPARAT

1.1. Considerații introductive

Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor bunurilor materiale și spirituale din societate care, transmise din generație în generație, au asigurat și asigură progresul continuu al omenirii. Acesta, spre deosebire de celelalte ființe, reușește să își domine pornirile primare și să ridice la rangul unor principii fundamentale de viață tot ceea ce este bun și echitabil.

Apărarea persoanei și vieții acesteia, a constituit o preocupare permanentă, comună tuturor sistemelor de drept din orice orânduire socială, viața fiind ocrotită de lege atât ca fenomen biologic, dar mai ales, ca fenomen social, ca valoare primară și absolută a oricărei societăți.

În toate sistemele de drept, persoana omului, se detașează ca obiect special de ocrotire juridico-penală și ca expresie a însăși rațiunii de a fi a tuturor reglementărilor juridice. Legea nu ocrotește numai interesul individual al fiecărei persoane de a trăi, ci și interesul general al societății ca viața fiecărui individ să fie conservată și respectată de ceilalți, păstrarea vieții indivizilor fiind un element decisiv pentru existența societății.

În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor, dovadă fiind primul articol al Constituției , care prevede că în România, ca stat de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate.

Art. 22 din Constituția României , reglementează și garantează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică: “Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate; nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant; pedeapsa cu moartea este interzisă”. Acest drept figurează și în alte documente internaționale importante precum Convenția Europeană a drepturilor omului (art. 2) , Declarația universală a drepturilor omului (art. 3), Pactul cu privire la drepturile civile și politice (art. 6), etc.

Garantarea tuturor acestor drepturi și libertăți ale persoanei are loc, juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin incriminarea ca infracțiuni și sancționarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru valorile menționate.

Așa fiind, este firesc ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii omului, atât în ceea ce privește existența sa psihică și atributele fundamentale ale personalității lui, cât și în ceea ce privește toate celelalte drepturi, libertăți și interese, pe care societatea este datoare să i le asigure.

Făcând distincție între faptele îndreptate împotriva drepturilor absolute privitoare la existența fizică, pe de o parte, și faptele îndreptate împotriva altor drepturi și interese ale omului, pe de altă parte, legiuitorul a inclus pe cele dintâi într-o categorie distinctă de infracțiuni, sub denumirea „Infracțiuni contra persoanei”, reglementate în Titlul II din partea specială a Codului penal.

Bibliografie

I. Tratate, monografii, cursuri universitare și alte lucrări de specialitate

1. ANTONIU, George și colab., Explicațiile preliminare ale Noului Cod Penal, Editura Universul Juridic, București, 2010

2. ANTONIU, George, Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed. Științifică, București, 1986.

3. ANTONIU, George, Tentativa, Ed. Societății Tempus, București, 1995.

4. ANTONIU, George, DANEȘ, Ștefan, POPA, Marin, Codul penal pe înțelesul tuturor, Ed. Societății Tempus România, București, 1995.

5. ARGEȘANU, Ion, Criminalistica și medicină legală în slujba justiției, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1996.

6. BASARAB, Matei, PAȘCA, Viorel, MATEUȚ, Gheorghiță, BUTIUC, Constantin, Codul penal comentat, vol. I, partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2007.

7. BÎRSAN, Corneliu, EFTIMIE, Marius, Convenția europeană a drepturilor omului, Editura Hamangiu, București, 2010.

8. BELIȘ, Vladimir, Medicină legală, Editura Juridică, ediția a IV-a, București, 2003.

9. BETTIOL, Giuseppe, Diritto penale, Parte generale, ottavo editione, CEDAM, Padova, 1973.

10. BOROI, Alexandru, Drept penal, Partea generală, Editura All Beck, București, 2002.

11. BOROI, Alexandru, Infracțiuni contra vieții, Editura Național, 1996.

12. BOROI, Alexandru, NISTOREANU, Gheorghe, Drept penal, Partea specială, Editura All Beck, București, 2002.

13. BULAI, Constantin, Curs de drept penal, Partea specială, vol. I, București, 1975.

14. BULAI, Constantin, MITRACHE, Constantin, Drept penal român. Partea generală. Culegere de probleme din practica judiciară, Casa de editură și presă „Șansa”, București, 1996.

15. BULAI, Constantin, FILIPAȘ, Avram, MITRACHE, Constantin, Drept penal român, Curs selectiv pentru licență, Editura Press Mihaela, București, 1997.

16. BUZEA, N., Infracțiunea și culpabilitatea, Tipografia Sabin Solomon, Alba-Iulia, 1944.

17. CIOCLEI, Valerian, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra vieții, Ed. C.H.Beck, București, 2009.

18. CIOCLEI, Valerian, Manual de criminologie, Ed. C. H. Beck, București, 2007.

19. DIACONESCU, Horia, Drept penal. Partea specială, Editura Themis, Craiova, 2000.

20. DIACONU, Gheorghe, Răspunderea penală, Ed. Lumina Lex, București, 2010.

21. DINUICĂ, D., IFRIM, O.A., GRECU, P., Drept penal. Partea generală. Partea specială, vol. II, Editura Fundației România de Mâine, București, 2014

22. DOBRINESCU, Ion, Infracțiuni contra vieții persoanei, Editura Academiei, București, 1987.

23. DOBRINOIU, Vasile, Drept penal. Partea specială, Vol. I, Teorie și practică judiciară, Editura Lumina Lex, București, 2000.

24. DOBRINOIU, V., NEAGU, N., Drept penal. Partea specială, Editura Universul Juridic, București, 2014

25. DOBRINOIU, Vasile, DIMA, Traian, Drept penal. Partea generală, partea specială, Ed. Lumina Lex, București, 2002.

...

Preview document

Omorul calificat - Pagina 1
Omorul calificat - Pagina 2
Omorul calificat - Pagina 3
Omorul calificat - Pagina 4
Omorul calificat - Pagina 5
Omorul calificat - Pagina 6
Omorul calificat - Pagina 7
Omorul calificat - Pagina 8
Omorul calificat - Pagina 9
Omorul calificat - Pagina 10
Omorul calificat - Pagina 11
Omorul calificat - Pagina 12
Omorul calificat - Pagina 13
Omorul calificat - Pagina 14
Omorul calificat - Pagina 15
Omorul calificat - Pagina 16
Omorul calificat - Pagina 17
Omorul calificat - Pagina 18
Omorul calificat - Pagina 19
Omorul calificat - Pagina 20
Omorul calificat - Pagina 21
Omorul calificat - Pagina 22
Omorul calificat - Pagina 23
Omorul calificat - Pagina 24
Omorul calificat - Pagina 25
Omorul calificat - Pagina 26
Omorul calificat - Pagina 27
Omorul calificat - Pagina 28
Omorul calificat - Pagina 29
Omorul calificat - Pagina 30
Omorul calificat - Pagina 31
Omorul calificat - Pagina 32
Omorul calificat - Pagina 33
Omorul calificat - Pagina 34
Omorul calificat - Pagina 35
Omorul calificat - Pagina 36
Omorul calificat - Pagina 37
Omorul calificat - Pagina 38
Omorul calificat - Pagina 39
Omorul calificat - Pagina 40
Omorul calificat - Pagina 41
Omorul calificat - Pagina 42
Omorul calificat - Pagina 43
Omorul calificat - Pagina 44
Omorul calificat - Pagina 45
Omorul calificat - Pagina 46
Omorul calificat - Pagina 47
Omorul calificat - Pagina 48
Omorul calificat - Pagina 49
Omorul calificat - Pagina 50
Omorul calificat - Pagina 51
Omorul calificat - Pagina 52
Omorul calificat - Pagina 53
Omorul calificat - Pagina 54
Omorul calificat - Pagina 55
Omorul calificat - Pagina 56
Omorul calificat - Pagina 57
Omorul calificat - Pagina 58
Omorul calificat - Pagina 59
Omorul calificat - Pagina 60
Omorul calificat - Pagina 61
Omorul calificat - Pagina 62
Omorul calificat - Pagina 63
Omorul calificat - Pagina 64
Omorul calificat - Pagina 65
Omorul calificat - Pagina 66
Omorul calificat - Pagina 67
Omorul calificat - Pagina 68
Omorul calificat - Pagina 69
Omorul calificat - Pagina 70
Omorul calificat - Pagina 71
Omorul calificat - Pagina 72
Omorul calificat - Pagina 73
Omorul calificat - Pagina 74
Omorul calificat - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Omorul calificat.doc

Alții au mai descărcat și

Crimă violentă

Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Omorul Calificat

1. Cadrul legislativ Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană, sanctionând pe cei care atentau la viata, integritatea corporală,...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Criminologie

PARADIGME TEORETICE PRINCIPALE IN DOMENIUL SOCIOLOGIEI DEVIANTEI SI CRIMINALITATII De-a lungul timpului, sociologia deviantei si cea a...

Criminalistica

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Infracțiunea de Omor Calificat

I. VIAŢA PERSOANEI CA OBIECT DE OCROTIRE I.1. Scurtă prezentare istorică Viaţa este fără îndoială, acel bun suprem, pe care nu ţi-l poţi da ţie...

Ai nevoie de altceva?