Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 19152
Mărime: 93.34KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CATEDRA DREPT PRIVAT

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. DELIMITĂRI TEORETICO - INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE COMODAT............................................... 7
 3. 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale Contractului de Comodat 7
 4. 1.2. Prezentarea generală a condiţiilor de valabilitate ale Contractului de Comodat 12
 5. 2. CONŢINUTUL ŞI PARTICULARITĂŢILE CONDIŢIILOR PRIMARE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE COMODAT 17
 6. 2.1. Consimţămîntul valabil al persoanei sau al persoanelor care încheie Contractului de Comodat 17
 7. 2.2. Obiectul Contractului de Comodat 21
 8. 2.3. Cauza – condiţie primară de valabilitate a Contractului de Comodat 24
 9. 3. EXPRIMAREA CONDIŢIILOR DE FORMĂ PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI DE COMODAT 27
 10. 3.1. Forma – condiţie de valabilitate a Contractului de Comodat 27
 11. 3.2. Înregistrarea Contractului de Comodat în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare 32
 12. CONCLUZII 41
 13. BIBLIOGRAFIE 44
 14. ABREVIERI 47

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea investigaţiei: În viaţa cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru naşterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă norma juridică şi subiectele de drept mai aduc cu sine şi împrejurări de fapt, care sunt indicate în ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neapărat să se producă anumite împrejurări, ce de multe ori pot fi prevăzute de lege, unde se concretizează atît persoanele cît şi obiectele. Iar ca o urmare apar şi se nasc drepturi şi obligaţii reciproce între persoane.

Aceste împrejurări de fapt, în primul rînd dau naştere la raporturi juridice civile, apoi nemijlocit, la modificare raporturilor juridice civile cît şi stingerea raporturilor juridice civile. Deci, faptele juridice constituie acele împrejurări, fenomene reale, de care legea leagă apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile, adică a raporturilor civile.

Aceste fapte la rîndul lor se împart în acţiuni şi evenimente: primele constituind acele fapte voluntare săvîrşite cu dorinţa de a produce efecte juridice, iar a doua categorie reprezintă faptele ce se produc de la sine, însă de care vedem că norma juridică-fie într-un caz sau altul, leagă consecinţe juridice.

Aşa dar, drept temei de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor dintre părţi sunt faptele juridice. Care se materializează în acte juridice civile, cărora doctrina le dă o definire ca fiind manifestarea de voinţă de către persoane fizice şi juridice îndreptate spre naşterea, modificarea ori stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile.

Actualmente, se cunoaşte faptul că pentru a fi valabil, actul juridic civil, în cazul nostru contractul de comodat, trebuie să îndeplinească o serie de condiţii esenţiale (de fond), prin condiţii de valabilitate înţelegându-se cerinţele stabilite de lege sau de părţi pentru valabilitatea actului. În sensul termenilor generali, Codul civil în vigoare al Republicii Moldova cuprinde un capitol aparte dedicat condiţiilor de valabilitate a actului juridic, acesta fiind capitolul II ’’Condiţiile de valabilitate a actului juridic’’ (articolele 199-215) din titlul III, cartea întâi.

Din conţinutul articolelor menţionate mai sus se desprind patru condiţii de valabilitate a actului juridic civil: a) consimţământul - art. 199-205; b) obiectul - art. 206; c) cauza - art. 207; d) forma - art. 208-213. În afară de aceste condiţii de valabilitate, există încă două, cuprinse în alte compartimente ale Codului civil al RM, şi anume corespunderea actului juridic legii, ordinii publice şi bunelor moravuri - art. 220; capacitatea de a contracta - art.20-22.

Gradul de cercetare a temei: Este o întrebare care ar lasă încă de dorit. Dat fiind faptul că se reunoaşte cu vehemenţă actualitatea condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat, precum şi gradul normal tratat în legislaţie, apar tot mai multe şi mai multe investigaţii la adresa acestei teme.

Informaţiile statistice sunt aproximative şi răzleţe. Reieşind din cele relatate, menţionăm, că în ultimii ani, în literatura de specialitate au fost tratate condiţiile de valabilitate ale contractului de comodat, precum: Alexandru A., Angheni Sm., Avram Iu., Roşca N., Băran N., Beleiu Gh., Bîrsan C., Gaiţă M., Buruiană M., Efrim O., Eşanu N., Cărpenaru S., Chibac Gh., Cimil D., Climova A., Cosma D., Costi Ge. etc.

În Republica Moldova există studii şi analize multilaterale a condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat. Totuşi, menţionând caracterul inovator şi semnificativ al cercetărilor efectuate în domeniul condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat, relevăm că şi savanţii din Republica Moldova ca S.Baieş, N.Roşca, V.Volcinschi, E.Cojocari tratează diverse aspecte ale teoriei şi practicii date, în general, şi ale condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat, în special.

Aportul propriu în elucidarea temei: Am încercat să atrag atenţie mai mult la starea în carea se află condiţiile de valabilitate ale contractului de comodat la adresa doctrinei şi practicii Republicii Moldova. Este cert că din lipsă de spaţiu dar am încercat totuşi să văd care este gradul de cercetare a temei în aspect de drept comparat. Pe lîngă toate acestea am încercat să dezvălui mai pe larg noţiunea de condiţii de valabilitate ale contractului de comodat, atît din punct de vedere istoric cît şi civil.

Baza metodologică a cercetării ştiinţifice: Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetărilor efectuate îl constituie lucrările teoreticienilor în domeniul dreptului civil şi în alte domenii ce tangenţiază cu el, atât din ţară, cât şi de peste hotare, dintre care cei mai importanţi au fost enumeraţi mai sus. Baza metodologică a investigaţiei date o constituie poziţiile şi direcţiile contemporane ale teoriei cunoaşterii proceselor ociale şi a fenomenelor juridice.

Baza metodologică conţine un complex de metode analitice, de observaţie a evenimentelor şi transformărilor în materia condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat, metode de comparaţie, principalul avantaj al acestei metode fiind îndreptarea spre căutarea comunului, ceia ce des se repetă în sfera dreptului civil, metode de cercetare a documentelor şi actelor civile, metode de inducţie şi deducţie, metode de content-analiză şi invent-analiză, metode de prognozare etc.

Studiul de faţă este realizarea combinării tehnicii de studiu investigativ cu un procedeu de cercetare cvadruplu. Acestei afirmaţii îi corespunde metoda de cercetare sistemică. Aceasta se manifestă prin următorul fapt: unui paragraf din capitolul unu al lucrării îi corespunde altul din capitolul doi şi trei. Un studiu finisat la adresa unui oarecare paragraf din capitolul unu, impunea, implicit, studiul paragrafului similar din capitolul doi sau trei.

A fost analizat un volum considerabil de material normativ-juridic din Republica Moldova, materiale vizând practica judiciară şi practica aplicării dreptului. Baza normativă a cercetărilor o constituie: Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova etc.

Scopul şi obiectivele tezei: Orice acţiune sau inacţiune urmăreşte un anume scop. Deoarece scopul este rezultatul gândit, spre a cărui atingere sunt îndreptate acţiunile, acestea, în cazul nostru, au fost orientate spre evaluarea bazei juridice privind esenţa condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat, spre crearea fundamentului ştiinţific, corespunzător exigenţelor actuale ale normelor ce stabilesc reglementarea juridică a condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat, precum şi spre eficientizarea practicii de aplicare a condiţiilor de valabilitate ale contractului de comodat.

Scopul lucrării a determinat direcţiile de cercetare şi obiectivele care rezidă în următoarele:

• Noţiunea şi caracterele juridice ale Contractului de Comodat;

• Prezentarea generală a condiţiilor de valabilitate ale Contractului de Comodat;

• Consimţămîntul valabil al persoanei sau al persoanelor care încheie Contractului de Comodat;

• Obiectul Contractului de Comodat;

• Cauza – condiţie primară de valabilitate a Contractului de Comodat;

• Forma – condiţie de valabilitate a Contractului de Comodat;

• Înregistrarea Contractului de Comodat în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Teza abordează, în conţinutul său, problemele şi aspectele pe care le-am considerat a fi cele mai importante şi care se cer a fi corect înţelese şi aplicate în mod pertinent în practică.

Preview document

Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 1
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 2
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 3
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 4
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 5
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 6
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 7
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 8
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 9
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 10
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 11
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 12
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 13
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 14
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 15
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 16
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 17
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 18
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 19
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 20
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 21
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 22
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 23
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 24
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 25
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 26
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 27
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 28
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 29
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 30
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 31
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 32
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 33
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 34
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 35
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 36
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 37
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 38
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 39
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 40
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 41
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 42
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 43
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 44
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 45
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 46
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 47
Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Conditiile de Valabilitate ale Contractului de Comodat. Aspecte Teoretico-Practice.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Comodatul

Introducere Tema proiectului este intitulată contractul de comodat sau de împrumut de folosință. Am ales această temă, deoarece acest contract...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Contractul de vânzare-cumpărare

NOTIUNEA: este un contract prin care vânzatorul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se...

Contractul de vânzare-cumpărare

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Contracte Speciale

Renta viagera este reglementata in dreptul nostru in art. 1639 si urm. Cod civil, fiind un tipic contract aleatoriu. Renta perpetua si renta...

Ai nevoie de altceva?