Societățile comerciale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 28839
Mărime: 140.45KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Abrevieri 3

Introducere 4

Capitolul I Aspecte introductive privind societățile comerciale 5

I.1 Reglementarea societăților comerciale 5

I.2 Definiția 5

I.3 Formele societăților comerciale 5

I.3.1 Societatea în nume colectiv 6

I.3.2 Societatea în comandită simplă 7

I.3.3 Societatea pe acțiuni 7

I.3.4. Societățile în comandită pe acțiuni 7

I.3.5 Societatea cu răspundere limitată 7

I.4 Criterii de clasificarea societăților 8

I.5. Societăți de persoane și societăți de capitaluri 9

Capitolul II Comparație și distincție între societățile de persoane și societățile de capital 11

II.1 Societățile de persoane 11

II.1.1 Trăsăturile caracteristice societăților de persoane 11

II.1.2 Deosebiri între societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă 13

II.2 Societățile de capitaluri 13

II.2.1. Trăsăturile caracteristice societăților de capitaluri 13

II.2.2. Deosebiri între societatea în comandită pe acțiuni și societatea în comandită simplă 14

II.3. Societăți cu răspundere limitată 14

II.3.1. Societățile cu răspundere limitată și societățile de persoane - asemănări 14

II.3.2. Societățile cu răspundere limitată și societățile de capital -asemănări 14

II. 4 S.R.L. - ul unipersonal 15

Capitolul III Societățile de capital 16

III.1 Clasificarea societăților de capital 16

III.1.1 Societățile pe acțiuni 16

III.1.2 Societățile în comandită pe acțiuni 17

III.2 Trăsături caracteristice societăților de capitaluri 17

III.3 Înființarea societăților de capital 18

III.3.1 Redactarea actelor constitutive ale societății de capital 18

III.3.2 Formalitățile necesare constituirii societăților de capital 18

III.3.3 Regimul actelor juridice încheiate în cursul constituirii societății de capital 21

III.3.4 Consecințele încălcării cerințelor legale la constituirea societății de capital 21

III.3.5 Nulitatea societății de capital 23

III.3.6 Subscripția publică-modalitate specifică de constituire a societăților pe acțiuni 24

III.3.7 Constituirea sucursalelor și filialelor 27

III.3.8 Efectele dobândirii personalității juridice de către societate 28

III.4 Funcționarea societăților de capital 29

III.4.1 Tipuri de adunări generale 29

III.4.2 Convocarea adunării generale 32

III.4.3 Ședința adunării generale 32

III.4.4 Hotărârile adunării generale 34

III.4.5 Administratorii societății 35

III.4.6 Reguli privind pluralitatea de administratori 39

III.4.7 Răspunderea administratorilor 40

III.4.8 Controlul gestiunii societății comerciale 41

III.5 Dizolvarea și lichidarea societăților de capital 42

III.5.1 Dizolvarea societăților de capital 43

III.5.2 Lichidarea societăților de capital 44

Capitolul IV Spețe 45

Concluzii 49

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

Introducere

Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește aprofundată în noul Cod civil.

Promulgarea legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil a dus, în opinia unor specialiști, la dispariția dreptului comercial. În același timp se consideră că de fapt asistăm la o „comercializare a dreptului civil” .

Introducerea, în anul 2011, a Noului Cod civil, a adus modificări substanțiale regulilor care guvernează societățile comerciale. Intenția legiuitorului a fost de a include dreptul comercial precum și alte ramuri ale dreptului privat, cum ar fi dreptul familiei, în reglementările noului Cod civil.

Totuși, noul Cod reglementează unitar doar o parte din obligațiile „profesioniștilor” (inclusiv contractele), nu și statutul comercianților sau al altor categorii de profesioniști și nici obligațiile profesionale ale comercianților care rămân reglementate prin legi speciale, cum ar fi, de exemplu, Legea societăților comerciale, Legea registrului comerțului, legislația cooperatistă, etc.

Am structurat această lucrare pe cinci capitole. Primul capitol este unul introductiv și prezintă caracteristicile generale ale societăților comerciale. Sunt abordate aici probleme legate de reglementarea juridică, de definiție, de forma și de clasificarea societăților comerciale. Societatea comercială ia naștere în baza actelor constitutive, însoțite de o serie de formalități care se finalizează cu autorizarea constituirii de către funcționarul de la Registrul comerțului. Doar în urma constituirii legale societatea comercială capătă personalitate juridică. Persoana juridică este o formă de organizare care poate fi titulară de drepturi și de obligații civile doar dacă întrunește condițiile cerute de lege . O societate comercială nu poate exista fără personalitate juridică.

În al doilea capitol am făcut o comparație între societățile de capital și societățile de persoane. Am prezentat particularitățile celor două tipuri de societăți. Sunt abordate în detaliu pe parcursul capitolului societatea comercială în nume colectiv, societatea comercială în comandită simplă sau pe acțiuni, societatea comercială cu răspundere limitată și societatea comercială pe acțiuni.

Capitolul al treilea prezintă clasificarea societăților de capital dar și modul de înființare, funcționare, dizolvare și lichidare a acestora. Aici am prezentat caracteristicile societăților de capital.

Al patrulea capitol prezintă o sinteză a caracteristicilor societăților de capital.

În capitolul cinci am prezentat 3 spețe. În prima speță este studiată aprecierea calității unei persoane de a cere convocarea adunării generale. Nu interesează dacă acea persoană va putea și vota în acea adunare general, conform Art.119 alin.3 și art.124 din Legea 31/1990.

În a doua speță este studiată problema suspendării din funcșie a administratorului, conform art.119 alin (3) din Legea nr.31/1990, republicată.

A treia speță este despre dizolvarea unei societăți, potrivit dispozițiilor art.222 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, societatea se dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de activitate. Acționarii societății pot hotărî dizolvarea voluntară a acesteia pe considerentul că societatea nu a fost în măsură să asigure un capital minim net în conformitate cu dispozițiile legale și, prin ordonanță a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a fost retrasă autorizația de funcționare a societății.

Capitolul I Aspecte introductive privind societățile comerciale

I.1 Reglementarea societăților comerciale

Denumirea de „drept comercial” impune ideea că dreptul comercial constituie o reglementare juridică, adică un ansamblu de norme juridice privitoare la comerț. Deși o asemenea circumscriere a sferei dreptului comercial este în mare măsură corectă, pentru a înțelege sensul acestei noțiuni este necesară o analiză a noțiunii de „comerț” din mai multe puncte de vedere: etimologic, economic și juridic.

Etimologic, expresia de „comerț” provine din latinescul „commercium”, care la rândul sau reprezintă o juxtapunere a cuvintelor „cum” și „merx”, ceea ce înseamnă „cu marfă”. Deci, comerțul ar consta în operațiuni cu mărfuri.

Dreptul comun în materia societăților comerciale este reprezentat de Legea 31/1990 privind societățile comerciale actualizată prin Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în vigoare din 1 februarie 2014. Legea 31/1990 actualizată prin Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, în vigoare din 1 februarie 2014.

În afara acesteia mai există reglementări speciale pentru anumite tipuri de societăți: societățile de asigurare - Legea 32/2000, societățile bancare - Legea 58/1998. Societățile comerciale fără personalitatea juridică sunt reglementate de: asociațiile familiale - Legea 300/2004, asociațiile în participațiune - Codul comercial.

I.2 Definiția

Pornindu-se de la dispozițiile Codului civil, care definește societate civilă ca fiind „contractul prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scopul de a împărți foloasele ce ar putea deriva” , societatea comercială reprezintă o grupare de persoane constituită în baza unui contract de societate și beneficiind de personalitate juridică, în care asociații se înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru realizarea de fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii profitului realizat.

Rezultă, deci, că societatea poate fi privită dintr-o dublă perspectivă: ca instituție juridică în sine, un organism constituit pe baze asociative în scopul obținerii de profit și ca un contract, cu trăsături specifice scopului pentru care s-a încheiat.

Substanța societății comerciale își are originea în art. 1881 Cod civil, articol ce reprezintă izvorul și pentru societatea civilă în general. Așadar, cele două forme de societate se aseamănă în ceea ce privește scopul lucrativ, interesul asociaților (realizarea și împărțirea beneficiilor), intenția comună a asociaților de a coopera, contribuția cu aporturi, exploatarea unei întreprinderi și calitatea comună a asociaților de profesioniști .

Bibliografie

I. Codul Civil, Legea 31/1990.

II. Tratate, manuale, cursuri:

1. C. Cucu, C. Bădoiu, C.Haraga, Dicționar de Drept comercial, Editura C.H. Beck, București, 2011.

2. Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriș, C.G. Bâdoiu, O Haraga, Legea societățilorcomerciale nr. 31/1990. Repere bibliografice, Practica iudiciară. Decizii ale Curții Constituționale.Adnotări, Editura Hamangiu, București. 2007.

3. Cristina Păun, Eseu privind clasificarea grupărilor de societăți în R. D. C nr. 2/1994.

4. E. Chelaru, Drept civil. Persoanele, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2008

5. G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2008.

6. G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a IV-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2010.

7. Gh. Beleiu, Drept civil român, ed. a XI-a, Editura Universul Juridic, București, 2007.

8. Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Editura C.H Beck, București, 2012.

9. I. Adam, CN. Savu, Legea societăților comerciale. Comentarii și explicații. Editura OH. Beck, București, 2010.

10. I. Adam, N. Savu, Legea procedurii insolvenței. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, București, 2006.

11. L. Cetan-Voiculescu, Procedura de soluționare a litigiilor comerciale, Editura C.H. Beck, București, 2007

12. M. Schiaua, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, Comentată și adnotată, Editura All Beck. București, 2000

13. M. Schiaua, Legea societățilorcomerciale nr. 31/1990, Comentată și adnotată, Editura All Beck. București, 2000.

14. Nicoleta Tandareanu, Insolvența în reglementarea Legii nr. 85/2006, Editura Universul Juridic, București, 2012.

15. O. Căpățină, Caracteristici generale ale societăților comerciale, în Dreptul nr. 9-12/1990.

16. S. Cristea, Dreptul afacerilor pentru învățământul economic, Editura Universitară, București, 2009.

17. S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, ed. a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 2008.

18. S. Angheni - Drept comercial, coordonator Editura All Beck , București, 2004.

19. S. Cristea, Dreptul afacerilor, ed. a III-a, Editura Universitară, București, 2012.

20. Schiau, T. Prescure, Legea societăților comerciale, nr.31/1990, Analize și comentarii pe articole, Ediția a 2-a, adăugită și actualizată, Editura Hamangiu, București 2009.

21. Simona Petrina Gavrilă, Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Practică judiciară, Editura Hamangiu, București, 2009.

22. Smaranda Angheni, Dreptul comercial- între tradiție și modernism, în Curierul Judiciar nr. 9/2010.

23. St. D Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale, Comentariu pe articole, Ediția 4, Editura C.H.Beck, București 2009.

24. St. D. Cărpenaru, Dreptul comercial, în condițiile noului Cod civil, în Curierul Judiciar nr. 10/2010.

25. St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român. Ediția a III-a, revizuită conform noului Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2012.

26. St. D.Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole, ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, București 2006.

27. St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a 4-a, Editura All Beck, București, 2002

28. St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a 5-a, Editura All Beck, București, 2004

29. St.D. Cărpenaru. S. David, C Predoiu, Gh. Piperea. Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole, ed. a 4-a. Editura OH, Beck, București, 2009.

30. St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a 6-a, Editura Universul Juridic, București, 2007.

31. St.D.Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeș, Contracte civile și comerciale, Editura Hamangiu, București, 2009.

32. St.D.Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. a II-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2011.

33. St.D.Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Editura Universul Juridic, București, 2009.

34. T. Bodoașcă, S. Nour, I. Maftei, Drept civil. Partea generală. Subiectele dreptului civil, Editura Universul Juridic, București, 2010.

35. V. Nemeș, Drept comercial. Conform noului Cod Civil. Editura Universul Juridic, București, 2012.

36. V.M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, Editura. A 5-a, Editura C.H. Beck, București, 2011.

Jurisprudență:

1. Buletinul Curților de Apel, nr. 5/2011.

2. Buletinul Casației, nr. 1/2009.

3. Curierul Judiciar, nr. 11/2008.

4. Juridica nr. 4/2000.

5. Revista română de drept al afacerilor nr. 2/2006.

Resurse web:

1. www.e-studii.ro

2. www.jurisprudenta.ro

3. www.lege5.ro

4. www.legeaAZ.ro

5. www.romanianlawoffice.ro

6. www.scj.ro

7. www.scritub.com

Preview document

Societățile comerciale - Pagina 1
Societățile comerciale - Pagina 2
Societățile comerciale - Pagina 3
Societățile comerciale - Pagina 4
Societățile comerciale - Pagina 5
Societățile comerciale - Pagina 6
Societățile comerciale - Pagina 7
Societățile comerciale - Pagina 8
Societățile comerciale - Pagina 9
Societățile comerciale - Pagina 10
Societățile comerciale - Pagina 11
Societățile comerciale - Pagina 12
Societățile comerciale - Pagina 13
Societățile comerciale - Pagina 14
Societățile comerciale - Pagina 15
Societățile comerciale - Pagina 16
Societățile comerciale - Pagina 17
Societățile comerciale - Pagina 18
Societățile comerciale - Pagina 19
Societățile comerciale - Pagina 20
Societățile comerciale - Pagina 21
Societățile comerciale - Pagina 22
Societățile comerciale - Pagina 23
Societățile comerciale - Pagina 24
Societățile comerciale - Pagina 25
Societățile comerciale - Pagina 26
Societățile comerciale - Pagina 27
Societățile comerciale - Pagina 28
Societățile comerciale - Pagina 29
Societățile comerciale - Pagina 30
Societățile comerciale - Pagina 31
Societățile comerciale - Pagina 32
Societățile comerciale - Pagina 33
Societățile comerciale - Pagina 34
Societățile comerciale - Pagina 35
Societățile comerciale - Pagina 36
Societățile comerciale - Pagina 37
Societățile comerciale - Pagina 38
Societățile comerciale - Pagina 39
Societățile comerciale - Pagina 40
Societățile comerciale - Pagina 41
Societățile comerciale - Pagina 42
Societățile comerciale - Pagina 43
Societățile comerciale - Pagina 44
Societățile comerciale - Pagina 45
Societățile comerciale - Pagina 46
Societățile comerciale - Pagina 47
Societățile comerciale - Pagina 48
Societățile comerciale - Pagina 49
Societățile comerciale - Pagina 50
Societățile comerciale - Pagina 51
Societățile comerciale - Pagina 52
Societățile comerciale - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Societatile comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Societatea cu Răspundere Limitată

Capitolul I Societăţile comerciale - Prezentarea generală a societăţilor comerciale Noţiunea şi formele societăţii comerciale Reglementarea...

Constituirea societăților pe acțiuni

INTRODUCERE Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea in Comandita Simpla

CAPITOLUL I TEORIE Sectiunea 1  Considerente introductive Societatile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat instrument juridic...

Ai nevoie de altceva?