Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 32062
Mărime: 121.14KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Cocos
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Capitolul 1. Noţiuni introductive 1.1. Adopţia în Dreptul Roman

1.2. Adopţia în Dreptul Românesc

Capitolul 2. Definiţia, principiile şi felurile adopţiei

2.1. Noţiunea de adopţie

2.2. Principiile adopţiei

2.3. Felurile adopţiei

2.3.1. Adopţia cu efecte restrânse şi adopţia cu efecte depline

2.3.2. Adopţia internă şi internaţională

2.3.3. Adopţia minorului şi adopţia majorului

Capitolul 3. Natura juridică şi caracterele generale ale adopţiei

3.1. Natura juridică a adopţiei

3.2. Caracterele generale ale adopţiei

3.2.1. Adopţia se face în interesul superior al copilului

3.2.2. Adopţia este un act solemn

Capitolul 4. Condiţii legale necesare pentru încheierea adopţiei

4.1. Condiţii de fond

4.1.1. Interesul superior al copilului

4.1.2. Consimţământul la adopţie

4.1.3. Persoana sau familia care adoptă să aibă capacitate de exerciţiu deplină

4.1.4. Diferenţa de vârstă între cel ce adoptă şi cel ce urmează a fi adoptat să fie de cel puţin 18 ani

4.1.5. Cel ce urmează a fi adoptat să fie minor

4.1.6. Atestarea adoptatorului şi familiei adoptatoare

4.1.7. Întocmirea planului individual de protecţie a copilului

4.1.8. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei

4.1.9. Condiţia specială în cazul adopţiei internaţionale

4.2. Impedimente la încheierea adopţie

4.2.1. Rudenia firească

4.2.2. Calitatea de soţ sau de fost soţ

4.2.3. Adopţia soţilor sau foştilor soţi de către acelaşi adoptator

sau familie adoptatoare

4.2.4. Adopţia de către mai multe persoane

4.2.5. Adopţia anterioară

4.2.6. Boala psihică şi handicapul mintal

4.3. Condiţii de formă

4.3.1 Forma actelor juridice ale părţilor

4.3.2. Actele care se anexează la cererea de încuviinţare a adopţiei

Capitolul 5. Procedura adopţiei

5.1. Procedura administrativă

5.1.1. Organe cu atribuţii în domeniul adopţiei

5.1.2. Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

5.1.3. Deschiderea procedurii adopţiei interne

5.1.4. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei

5.2. Procedura în faţa instanţei judecătoreşti

5.3. Procedura adopţiei internaţionale

5.3.1. Organe competente

5.3.2. Atestarea adoptatorului sau familiei adoptatoare din statul de

primire

5.3.3. Încuviinţarea adopţiei internaţionale

Capitolul 6. Efectele adopţiei

6.1. Filiaţia şi rudenia civilă

6.1.1. Deosebirea dintre filiaţie şi rudenia civilă

6.1.2. Asimilarea filiaţiei şi rudeniei din adopţie cu filiaţia şi

rudenia firească

6.1.3. Relaţiile dintre adoptat şi părinţii săi fireşti şi rudele

acestora

6.2. Drepturile şi îndatoririle părinteşti

6.2.1. Trecerea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti de la părinţii

fireşti la părinţii adoptivi

6.2.2. Adopţia de către soţ a copilului firesc al celuilat soţ

6.2.3. Decăderea adoptatorului din drepturile părinteşti

6.2.4. Adoptatorii divorţaţi

6.3. Numele de familie al adoptatului

6.3.1. Numele dobândit de adoptat

6.3.2. Schimbarea numelui de familie al adoptatorului

6.3.3. Numele soţului adoptat

6.4. Domiciliul şi locuinţa adoptatului

6.4.1. Domiciliul adoptatului

6.4.2. Locuinţa adoptatului

6.5. Cetăţenia adoptatului

6.5.1. Redobândirea cetăţeniei române prin adopţie

6.5.2. Pierderea cetăţeniei române prin adopţie

6.5.3. Schimbarea cetăţeniei adoptatorului

Capitolul 7. Încetarea adopţiei

7.1. Desfacerea adopţiei

7.2. Nulitatea adopţiei

7.3. Efectele nulităţii adopţiei

Capitolul 8. Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

“ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie, alieni iuris, de sub puterea unui pater familias sub puterea unui alt pater familias.”

“Dreptul Roman” – Ştefan COCOŞ

1.1. Adopţia în Dreptul Roman

La romani, adopţia juca un rol foarte important căci, în lipsă de descendenţi, prin adopţie se asigura perpetuarea numelui şi a cultului domestic. Romanii spuneau că adopţia imită natura, adoptatul fiind considerat un adevărat fiu al adoptatorului.

Adopţia era întrebuinţată chiar de către împăraţi în vederea transmiterii ereditare a demnităţii imperiale. Astfel a fost adoptat Tiberius de către Augustus şi Nerone de către Claudiu.

Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie, alieni iuris, de sub puterea unui pater familias sub puterea unui alt pater familias

Adopţiunea se realiza printr-un proces tehnic care consta în două etape:

a) Prima etapă era o ficţiune a unei dispoziţii a Legii celor XII Table care prevedea: ”dacă şeful de familie îşi vinde de trei ori pe fiul său, acesta să iasă de sub puterea lui”(“Si pater filium ter vendum duit, filius a patre liber esto”);

b) A doua etapă avea loc în faţa magistratului, unde intervenea adoptatorul, care declara că copilul este al său, revendicându-l de la terţul cumpărător. Acesta, în calitate de pârât tăcea, iar magistratul ratifica declaraţia în cadrul procesului fictiv numit „in iure cesio”.

Adopţiunea impunea următoarele condiţii de fond, şi anume:

- adoptatorul să fie pater familias;

- să existe consimţământul adoptantului şi cel al lui pater familias al adoptatului;

- să existe o diferenţă de cel puţin 18 ani între adoptat şi adoptant.

Adopţiunea avea drept efect că adoptatul devenea agnat cu agnaţii adoptantului şi în acelaşi timp şi cognat fictiv. Rudenia civilă cu familia originară înceta, menţinându-se cea de sânge. Adoptatul dobândea dreptul de moştenire în noua familie, dar îl pierdea faţă de familia de origine.

Când era vorba de o persoană „sui iuris” care trecea sub puterea unui alt pater familias, acest act se numea adrogatio

Adrogatio constituia un caz special de adopţiune prin care un pater familias intra sub puterea unui alt pater familias împreună cu toată familia, adică cu toate persoanele şi bunurile sale. În acest caz se impuneau următoarele condiţii:

- adrogantul să fie pater familias;

- să fie trecut de 60 de ani şi să nu aibă moştenitor;

- să fie mai în vârstă decât adrogatul având natura drept model;

- să fie capabil.

Efectul asupra abrogaţiunii era acela că dispărea o familie şi se năştea o alta. În perioada principatului, abrogaţiunea se făcea prin rescript imperial, tot acum putând fi adrogate şi femeile. Treptat adrogaţiunea devine o instituţie în favoarea adrogatului tinzând să se apropie de adopţie.

1.2. Adopţia în Dreptul Românesc

În terminologia juridică română, instituţia adopţiei a fost cunoscută pe parcursul timpului sub diverse denumiri. În vechile legiuiri române şi în lucrările de drept român vechi întâlnim denumirea de „luare de suflet”, „adopţie” şi „înfiere”. Codul Civil Român (1865) şi doctrina juridică ce reglementa acest cod au folosit numai denumirea de „adopţiune”, iar în Codul Familiei (1954) şi literatura juridică folosesc denumirea de „înfiere”

În prezent se foloseşte denumirea de „adopţie”.

În ţara noastră, această instituţie a avut o evoluţia istorică proprie, încadrată organic în evoluţia istorică a dreptului românesc în ansamblul său şi, în special, a dreptului nostru civil. Ea şi-a păstrat importanţa practică pe parcursul întregului ev mediu cu toate că în ţările Europei apusene, rolul ei scăzuse considerabil, mai ales în rândul maselor populare şi s-a bucurat de o reglementare adecvată finalităţii ei sociale şi familiale, atât în vechile noastre legiuiri feudale (Pravila lui Matei Basarab, Legiuirea lui Caragea, Codul Calimah), cât şi, mai apoi, în legislaţia burgheză (Codul Civil de la 1864, Legea Nr. 276/1944).

Preview document

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 1
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 2
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 3
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 4
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 5
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 6
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 7
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 8
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 9
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 10
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 11
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 12
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 13
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 14
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 15
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 16
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 17
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 18
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 19
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 20
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 21
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 22
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 23
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 24
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 25
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 26
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 27
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 28
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 29
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 30
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 31
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 32
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 33
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 34
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 35
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 36
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 37
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 38
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 39
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 40
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 41
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 42
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 43
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 44
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 45
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 46
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 47
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 48
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 49
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 50
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 51
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 52
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 53
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 54
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 55
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 56
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 57
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 58
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 59
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 60
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 61
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 62
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 63
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 64
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 65
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 66
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 67
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 68
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 69
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 70
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 71
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 72
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 73
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 74
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 75
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 76
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 77
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 78
Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Adoptia - Instrument Juridic Intern si International de Protectie a Copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția drepturilor copilului în mediul familial

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI 1. Noţiunea de copil În scopul dezvoltării armonioase a personalităţii...

Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la convingerea că necesitatea abordării corespunzatoare a eleborarii şi managementul de...

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Adopția Națională și Internațională

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia adopţiei Secţiunea I Noţiunea adopţiei 1.1 Introducere Adopţia reprezintă neîndoielnic...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Te-ar putea interesa și

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă

PROTECŢIA JURIDICĂ A TINERILOR ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE §1....

Adopția - forma a ocrotirii alternative a copilului

INTRODUCERE Prin lucrarea de faţă, am încercat să dezbat unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă unul dintre cele mai actuale şi...

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Protecția Victimelor Infracțiunilor

§1. PRECIZĂRI PREALABILE În organizarea societăţii noastre moderne, un rol important îl are autoritatea de stat, autoritate de care se bucura...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Ai nevoie de altceva?