Apariția și dezvoltarea Constituției

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 13914
Mărime: 61.74KB (arhivat)
Publicat de: Marga Costin
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin

Cuprins

 1. Introducere.2
 2. Capitolul I.
 3. Aspecte generale privind apariţia şi dezvoltare constituţiei.3
 4. § 1. Noţiunea de constituţie şi apariţia constituţiei.3
 5. § 2. Diversitatea formelor de constituţii.12
 6. § 3. Istoricul apariţiei şi dezvoltării Constituţiei şi constituţionalismului în Republica Moldova.15
 7. Capitolul II
 8. Dezvoltarea Constituţiei şi a constituţionalismului în Republica Moldova la etapa actuală.19
 9. § 1. Etapa contemporană a constituţionalismului în Republica Moldova19
 10. § 2. Conţinutul normativ sau structura constituţiei.22
 11. § 3. Prezentarea analitică a structurii Constituţiei Republicii Moldova la etapa actuală de dezvoltare.25
 12. Concluzii.30
 13. Bibliografie.32

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei investigate. Momentul apariţiei constituţiei e unul de natură controversată doctrina juridică fiind împărţită în ceea ce priveşte stabilirea acestui moment. Dificultatea se dato-rează faptului că uneori nu se iau în consideraţie constituţia cutumiară şi constituţia mixtă (scrisă şi cutumiară),ci numai cea scrisă şi bineînţeles, faptul că nu se apreciază fenomenul constituţie în toată complexitatea lui. Astfel, există voci care afirmă că prima constituţie a apărut în Anglia; alţii afirmă că primele constituţii au apărut o dată cu ajungerea la putere a burgheziei, în timp ce alţi autori subliniază că din punct de vedere cronologic constituţia americană a apărut înaintea celei franceze.

Evenimentele petrecute la sfârşitul anilor ′80, începutul anilor ′90 ai secolului trecut, deter-minate de realizarea în Republica Moldova a conceptului statului de drept, reînvierea sentimentului naţional,"deschiderea arhivelor şi lichidarea petelor albe"din istoria statului nostru,ne impun în mod obligatoriu să renunţăm la etapizarea tradiţională a constituţionalismului în Republica Moldova, aşa cum se întâmpla atunci când se afla sub ocupaţia Imperiului rus, apoi sub ocupaţie sovietică.

Această perioadă de timp a fost remarcată de mai multe evenimente de o însemnătate imensă pentru Republica Moldova, printre care cele mai importante adoptarea limbii române ca limbă de stat – 31 august 1989, declararea independenţei Republicii Moldova – 27 august 1991.

Astfel, Constituţia Republicii Moldova,adoptată la 28 iulie 1994, cuprinde şapte titluri, care însumează 143 de articole, la care se adaugă cele opt articole cuprinse în ultimul titlu, la care vom face referire mai detailat în cele ce urmează

Scopul şi obiectivele lucrării. Actualitatea stringentă a problemelor legate de apariţia şi dez-voltarea constituţiei, de forma şi structura acesteia ne obligă să facem o analiză pertinentă a tuturor problemelor legate de acest subiect complex. Astfel la realizarea acestei lucrări mi-am propus urmă-toarele obiective:

- a supune cercetării amănunţite noţiunea de constituţie;

- a studia momentul apariţiei şi etapele de dezvoltare a constituţiei;

- a elucida aspectele de bază ce guvernează diversitatea de forme de constituţii;

- studierea conţinutului normativ sau structura constituţiei, în aspect general, cu referire la constituţiile mai multor state;

- prezentarea analitică a structurii Constituţiei Republicii Moldova.

Baza teoretico-ştiinţifică şi metodologică a cercetărilor. Cercetările întreprinse sau bazat pe studierea doctrinei, legislaţiei şi practicii existente în domeniul dat.

Conţinutul şi structura de bază al lucrării. Problemele abordate în prezenta lucrare au deter-minat şi structura ei, care include: - introducere; două capitole (câte trei paragrafe fiecare), concluzii şi referinţe bibliografice.

Capitolul I

Aspecte generale privind apariţia şi dezvoltare constituţiei

§ 1. Noţiunea de constituţie şi apariţia constituţiei

Momentul apariţiei constituţiei e unul de natură controversată, doctrina juridică fiind împăr-ţită în ceea ce priveşte stabilirea acestui moment. Dificultatea se datorează faptului că uneori nu se iau în consideraţie constituţia cutumiară şi constituţia mixtă (scrisă şi cutumiară), ci numai cea scrisă şi, bineînţeles, faptul că nu se apreciază fenomenul constituţie în toată complexitatea lui. Astfel, există voci care afirmă că prima constituţie a apărut în Anglia; alte voci afirmă că primele constituţii au apărut o dată cu ajungerea la putere a burgheziei, în timp ce alţi autori subliniază că din punct de vedere cronologic constituţia americană a apărut înaintea celei franceze.

Trebuie remarcată exagerarea afirmaţiei potrivit căreia o dată cu instaurarea burgheziei la putere apare şi constituţia. Deşi în mare parte exact, un asemenea punct de vedere nu ia în conside-rare procesul îndelungat de formare a constituţiei. Un asemenea punct de vedere face trimitere numai la constituţia scrisă, rămânând în afara cercetării constituţia cutumiară, precum şi constituţia mixtă (reguli cutumiare). În fine, un asemenea punct de vedere ar avea neajunsul de a face să se creadă că până la instaurarea puterii burgheziei statele nu au avut reguli constituţionale care să le organizeze.

Crearea constituţiei trebuie privită ca un proces îndelungat, proces început cu mult înainte de revoluţia burgheză şi în care burghezia a jucat un rol hotărâtor, desăvârşit prin adoptarea constituţiei scrise. Dacă secolul al XVIII-lea este hotărâtor în definirea conceptului actual de constituţie, nu credem că lui i se datorează şi inventarea constituţiei, ca ansamblu de norme fundamentale de organizare a statului. Normele constituţionale – indiferent dacă au fost numite aşa – au existat de la apariţia statelor suverane, căci în orice stat au existat anumite reguli fundamentale de organizare şi funcţionare a guvernării. Meritul burgheziei venite la putere constă în sistematizarea acestor reguli – desigur, completate şi adaptate ordinii şi intereselor instaurate – într-o lege scrisă, adoptată cu forme şi proceduri solemne şi învestite cu cea mai înaltă forţă juridică.

Apariţia constituţiei este legată de necesitatea afirmării şi protejării printr-un ansamblu de norme cu putere juridică supremă, adoptate în forme solemne, a puterii instaurate. Practic, apariţia statului de drept depinde de apariţia constituţiei, prin intermediul ei guvernanţii fiind puşi sub inci-denţa regulilor juridice. Prima constituţie apărută în lume este constituţia engleză, deşi procesul de formare a acestei constituţii,început o dată cu adoptarea în 1215a Magnei Charta Libertatum, a con-tinuat şi după adoptarea primelor constituţii scrise. Prima Constituţie scrisă e constituţia americană din anul 1787 (Constituţia de la Philadelphia). Trebuie observat însă că, înaintea acesteia, unele state americane eliberate de sub dominaţia engleză îşi adoptaseră deja constituţii scrise, rigide, ca, de exemplu, Virginia (1776), New Jersey (1777) etc.

Bibliografie

1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994.

2. Constituţia României din 31/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003

3. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1.

4. Arseni Alexandru, Drept constituţional şi instituţii politice (note de curs). Chişinău, 1997.

5. Barbu D., O arheologie constituţională românească, Bucureşti, 2002.

6. Boldur A. La Bassarabie et les relations russo – romaniens (Les questions bassarabiennes et le droit international) Paris, 1927.

7. Boldur A. Istoria Basarabiei. Editura Victor Furtună, Bucureşti, 1992.

8. Deleanu Ion, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat, vol. 1, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.

9. Disescu C., Drept constituţional, Ed. a III-a, Socec, Bucureşti, 1915

10. Guceac Ion, Curs elementar de drept constituţional, Chişinău, 2001.

11. Guceac Ion, Costachi Gheorghe, Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de drept, Chişinău, 2003.

12. Iorgovan A., Drept constituţional şi instituţii politice. Teorie Generală, EA. "Galeriile J. L. Calderon", Bucureşti, 1994

13. Muraru Ion, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, 1993.

14. Rebreanu M., S.U.A., Constituţie, Democraţie. Editura Albatros, Bucureşti, 1991.

15. Uglean Gheorghe, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007.

Preview document

Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 1
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 2
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 3
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 4
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 5
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 6
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 7
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 8
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 9
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 10
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 11
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 12
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 13
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 14
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 15
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 16
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 17
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 18
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 19
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 20
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 21
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 22
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 23
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 24
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 25
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 26
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 27
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 28
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 29
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 30
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 31
Apariția și dezvoltarea Constituției - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Aparitia si dezvoltarea Constitutiei.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Constituția cutumiară și constituția scrisă

Constitutia cutumiara sau nescrisa se intalneste intr-un numar restras de state (Marea Britanie, Israel, Noua Zeelanda). Termenul de „constitutie...

Constituția Cutumiara și Constituția Scrisa

Experienţa istorică dovedeşte că fiecare stat îşi stabileşte modul de organizare şi exercitare a puterii în constituţie. Legea fundamentală a...

Constituția Cutumiară și Constituția Scrisă

Introducere Din punct de vedere etimologic, cuvântul constituţie provine din substantivul latinesc “ constitutio”, care înseamnă dispoziţie,...

Noțiunea de constituție. originea și caracteristicile constituției scrise. prezentarea structurii constituției Franței

INTRODUCERE: Prin prezenta lucrare, propun să analizez conceptual de “constituţie”, extrapolând treptat înţelesurile semantice ale noţiunii...

Constituția Cutumiară și Constituția Scrisă

Constituţia este legea fundamentală a unui stat în care sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, drepturile şi îndatoririle...

Evoluția sistemului de drept românesc în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza(1859-1866)

1.Situație politico-administrativă Unirea Moldovei cu Țara Românească s-a realizat prin dubla alegere a lui Al.I.Cuza, la 24 ianuarie 1859....

Raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional în sistemul de drept românesc

Dreptul international si dreptul intern Dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor sunt două sisteme de norme şi două tipuri de...

Te-ar putea interesa și

Educatia Artistico-Plastica

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Importanta abordarii acestei teme deriva din importanta frumosului pentru viata.Culoarea este esentiala...

Schizofrenia

Exista numeroase de tulburari de personalitate, dupa cum insusi conceptul de personalitate, cunoaste zeci de definitii si sute de acceptii. Astfel...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Constituția

Unii autori definesc noţiunea de principiu constituţional prin prisma acelor legităţi care stau, în general, la baza dreptului constituţional. Aici...

Comparație între constitiuțiile din 66 și 23

1. INTRODUCERE Necesitatea unei constitutii ca fundament al organizarii institutinal-politice a aparut in societatea romaneasca in conditiile...

Istoricul constituțiilor românești

Constitutia în România a aparut mult mai târziu decât constitutiile din tarile europene din vest, cu toate ca aparitia ei a fost determinata de...

Evoluția constituțională în România

Inceputul epocii moderne a insemnat numeroase transformari ce au influentat decisive dezvoltarea tehnnica, economica, sociala si culturala a...

Schizofrenia Infantilă și Juvenilă

Psihopatologia este o disciplină care se află la graniţa dintre Psihologie şi Psihiatrie .Aceasta studiază tulburările activităţii psihice....

Ai nevoie de altceva?