Bugetul Public Național

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 26193
Mărime: 112.19KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ. Constantin Popa
Universitatea de Vest Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Specializarea Administraţie Publică

Cuprins

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL.4

1.1. Consideraţii generale.4

1.2. Natura juridică.5

1.3. Iniţiativa bugetară.7

2. PROCEDURA DE ELABORARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE STAT.8

2.1. Organe competente.8

2.2. Momentele elaborării proiectului bugetului de stat.9

2.3. Însuşirea proiectului bugetului anual al statului de către Guvern.17

3. APROBAREA BUGETULUI DE STAT ŞI LEGEA BUGETARĂ ANUALĂ.18

3.1. Organe competente.18

3.2. Etapele aprobării bugetului.19

3.3. Legea bugetară anuală.22

3.3.1. Conţinutul legii bugetare anuale.22

3.3.2. Soluţii în caz de neadoptare a legii bugetare anuale.23

4. EXECUŢIA BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL.25

4.1. Organe competente.25

4.2. Etape.26

4.3. Procedura creditelor (alocaţiilor bugetare).41

4.4. Modificarea destinaţiei creditelor bugetare.43

5. ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR ŞI APROBAREA CONTULUI GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE BUGETARĂ.47

5.1. Încheierea exerciţiului bugetar.47

5.2. Contul general anual de execuţie bugetară.48

5.3. Evidenţa execuţiei bugetare.53

6. CONTROLUL EXECUŢIEI BUGETARE.55

6.1. Controlul politic.56

6.2. Controlul judiciar.57

6.3. Controlul administrativ.58

7. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PRIVIND EXECUŢIA.63

7.1. Răspunderea administrativă contravenţională.65

7.2. Răspunderea penală.67

7.3. Răspunderea disciplinară.70

CONSIDERAŢII FINALE.72

Bibliografie.73

Extras din document

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE

Economia publică, prin dimensiunea şi complexitatea ei, nu-şi poate desfăşura activitatea fără să-şi elaboreze un program economic, pe timp determinat, care să se reflecte într-un program financiar, în care să se prevadă veniturile şi cheltuielile unei anumite perioade.

Nu este mai puţin adevărat că şi activităţile private,ce au o finalitate economică sau socială, au la bază un sistem de programare şi de evidenţiere a veniturilor proprii, pentru a se putea dimensiona eficienţa şi perspectiva activităţilor respective.

Economia publică nefiind însă un scop în sine, ca economia privată, ci numai un mijoc pentru satisfacerea nevoilor colective, nu poate să lase nevoi nesatisfăcute, prin lipsa de prevederi suficiente, dar nici nu poate să prevadă mai multe venituri decât sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor colective, pentru că nu acumularea de bunuri este scopul său primordial.

Cuvântul „buget” cât şi procedeul financiar al bugetului statului îşi au originea în Anglia secolului al XIII-lea, de unde au fost preluate de către francezi la începutul secolului al XIX-lea. Concepţia în materie bugetară îşi are izvorul formal în Constituţia României din 1991şi într-o serie de legi-cadru privind finanţele publice: Legea nr.10/1991, abrogată şi înlocuită de Legea nr. 72/1996, care, la rândul ei a fost abrogată şi înlocuită, începând cu 1 ianuarie 2003, de Legea nr. 500/2002. Renunţându-se la formula buget unic naţional, instrument al centralismului economic, s-a introdus o noţiune nouă- aceea de buget public naţional cuprinzând trei bugete distincte, aprobate şi executate în condiţii de deplină autonomie: bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele asigurărilor sociale de stat.

Bugetul de stat, sub aspect juridic, este definit, în ţările cu economie de piaţă, ca fiind un act în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile ale statului, pe o perioadă determinată de timp, de obicei un an. Aceasta reprezintă doar latura formală a bugetului, respectiv prevederile referitoare la venituri şi la cheltuieli şi durata de timp pentru care se elaborează bugetul.

Sub aspect economic, bugetul de stat exprimă relaţiile economice în formă bănească ce iau naştere în procesul repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului. Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: pe de o parte, ca relaţii prin intermediul cărora se mobilizează resursele băneşti la dispoziţia statului, iar pe de altă parte ca relaţii prin car se repartizează aceste resurse.

Potrivit art. 2, pct. 6 din Legea nr. 500/2002, bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice.

1.2. NATURA JURIDICĂ

Preocupările legate de stabilirea naturii juridce a bugetului de stat s-au situat pe un loc de frunte în literatura juridică de specialitate, acesta explicându-se prin importanţa deosebită pe care o au în general relaţiile financiare, şi în cadrul lor, în special, relaţiile bugetare.

Astfel, cu privire la natura juridică a bugetului de stat s-au formulat mai multe teorii, explicându-se opinii diverse, de la caracterizarea lui ca act administrativ sau plan financiar, până la considerarea lui ca act legislativ sau lege.

În conformitate cu o primă opinie, bugetul de stat este considerat act administrativ, argumentându-se această susţinere cu aceea că atâtveniturile cât şi cheltuielile bugetare sunt numai evaluări de ordin financiar pe care le realizează agenţii administrativi. După această teorie, bugetul de stat este un act-condiţie pus la dispoziţia agenţilor administrativi de către legiuitor pentru ca prin intermediul lui să se poată realiza actele juridice prin care se obţin creanţe de la şi în favoarea tezaurului public şi prin care urmează a se efectua plata acestor creanţe.

Într-o a doua opinie se susţine că bugetul de stat este un plan financiar şi anume principalul plan financiar cu caracter executoriu al statului, sau, altfel spus, principalul plan financiar anual cu caracter operativ al statului.

Potrivit unei alte opinii, bugetul de stat este un act de planificare finaciară, care după ce a fost adoptat de către puterea legislativă, printr-o lege emisă în acest scop, dobândeşte natura specifică de lege.

Bibliografie

1. Ioan Condor, Drept Financiar Român, Regia Autonomă, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000;

2. Leon George, Elemente de ştiinţă financiară, vol.2, Cartea românească, Bucureşti, 1930;

3. Iulian Văcărel, F. Bercea, Gh. Bistriceanu, Th. Stolojan, Gabriela Anghelache, Maria Bodnar, Tatiana Moşteanu, Finanţe publice, ed. Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1992;

4. Mircea Minea, Dreptul finanţelor publice, Ed. Accent, Cluj Napoca, 1999;

5. Ioan Gliga, Drept financiar, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998;

6. I.Condor,Drept financiar şi fiscal,Ed. Tribuna economică,Buc,1996;

7. T. Moşteanu, Buget şi trezorerie publică, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;

8. M. Constantinescu şi colaboratorii, Constituţia României, comentată şi adnotată, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992;

9. Constantin Popa, Adrian Fanu-Moca, Dreptul finantelor publice, Ed. Mirton, Timisoara, 2003;

10. Drosu-Şaguna, Drept financiar şi fiscal, Ed. All-Beck, Bucureşti, 2001;

11. Canineanu Fl., Donath l., Seulean V., Finante publice, Mirton, Timisoara, 1997;

12. M. Lazeanu, Curs de stiinta si legislaţie financiara, ed. M. Bradeanu, Bucuresti, 1942;

13. I. Glica, Regimul juridic al veniturilor bugetului de stat, ed. Stiintifica, Bucuresti;

14. D. D. Şaguna, Flonder, Drept financiar public, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2000;

15. G. Topciu, Buget şi evidenţă bugetară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;

16. E. Bălan, Drept financiar,Ed. All Reck, Bucureşti, 1999;

17. D.D.Şaguna, D. Şova, Drept financiar şi fiscal, Ed.All Beck, Bucureşti, 2005;

18. D.D.Şaguna, Drept financiar si fiscal, vol. II, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 1997;

19. Tatiana Moţteanu, Buget şi Trezorerie Publică, Ed. Didactică şi Pedagogică R. A., Bucuresti, 1997;

20. Cioponea Mariana-Cristina, Finanţe publice şi teorie fiscală, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;

21. Legea privind finanţele publice, nr.500/2002, publicată în M.O. nr. 597, din 13 august 2002;

22. Articolul 25, alin.(7) din Legea nr. 72/1996, Monitorul Oficial nr. 152/17 iulie 1996;

23. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, M.O. 20/20.01.2000;

24. Art. 29, alin. (5) din Legea nr. 72/1996, Monitorul Oficial nr. 152 din 17 iulie 1996;

25. Art. 8 din Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 724 din 24 octombrie 2008;

Preview document

Bugetul Public Național - Pagina 1
Bugetul Public Național - Pagina 2
Bugetul Public Național - Pagina 3
Bugetul Public Național - Pagina 4
Bugetul Public Național - Pagina 5
Bugetul Public Național - Pagina 6
Bugetul Public Național - Pagina 7
Bugetul Public Național - Pagina 8
Bugetul Public Național - Pagina 9
Bugetul Public Național - Pagina 10
Bugetul Public Național - Pagina 11
Bugetul Public Național - Pagina 12
Bugetul Public Național - Pagina 13
Bugetul Public Național - Pagina 14
Bugetul Public Național - Pagina 15
Bugetul Public Național - Pagina 16
Bugetul Public Național - Pagina 17
Bugetul Public Național - Pagina 18
Bugetul Public Național - Pagina 19
Bugetul Public Național - Pagina 20
Bugetul Public Național - Pagina 21
Bugetul Public Național - Pagina 22
Bugetul Public Național - Pagina 23
Bugetul Public Național - Pagina 24
Bugetul Public Național - Pagina 25
Bugetul Public Național - Pagina 26
Bugetul Public Național - Pagina 27
Bugetul Public Național - Pagina 28
Bugetul Public Național - Pagina 29
Bugetul Public Național - Pagina 30
Bugetul Public Național - Pagina 31
Bugetul Public Național - Pagina 32
Bugetul Public Național - Pagina 33
Bugetul Public Național - Pagina 34
Bugetul Public Național - Pagina 35
Bugetul Public Național - Pagina 36
Bugetul Public Național - Pagina 37
Bugetul Public Național - Pagina 38
Bugetul Public Național - Pagina 39
Bugetul Public Național - Pagina 40
Bugetul Public Național - Pagina 41
Bugetul Public Național - Pagina 42
Bugetul Public Național - Pagina 43
Bugetul Public Național - Pagina 44
Bugetul Public Național - Pagina 45
Bugetul Public Național - Pagina 46
Bugetul Public Național - Pagina 47
Bugetul Public Național - Pagina 48
Bugetul Public Național - Pagina 49
Bugetul Public Național - Pagina 50
Bugetul Public Național - Pagina 51
Bugetul Public Național - Pagina 52
Bugetul Public Național - Pagina 53
Bugetul Public Național - Pagina 54
Bugetul Public Național - Pagina 55
Bugetul Public Național - Pagina 56
Bugetul Public Național - Pagina 57
Bugetul Public Național - Pagina 58
Bugetul Public Național - Pagina 59
Bugetul Public Național - Pagina 60
Bugetul Public Național - Pagina 61
Bugetul Public Național - Pagina 62
Bugetul Public Național - Pagina 63
Bugetul Public Național - Pagina 64
Bugetul Public Național - Pagina 65
Bugetul Public Național - Pagina 66
Bugetul Public Național - Pagina 67
Bugetul Public Național - Pagina 68
Bugetul Public Național - Pagina 69
Bugetul Public Național - Pagina 70
Bugetul Public Național - Pagina 71
Bugetul Public Național - Pagina 72
Bugetul Public Național - Pagina 73
Bugetul Public Național - Pagina 74
Bugetul Public Național - Pagina 75
Bugetul Public Național - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Public National.docx

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Executia Bugetara

Executia bugetara Cadrul general al executiei bugetului In esenta sa, aceasta faza consta în realizarea prevederilor Legii bugetului, atât la...

Sistemul Bugetar Public National

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Buget general consolidat

Bugetul este un bilanț al cheltuielilor si veniturilor unui stat, ale unei întreprinderi etc. pe o perioadă de timp determinată. Componentele...

Curtea de Conturi a României

1. Scurt istoric Curtea de Conturi este 1o instituţie de control şi jurisdictie, cu traditie în ţara noastră. Prin "Legea pentru înfiinţarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Bugetul de Stat Trecut Prezent si Perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Bugetul Public Național și Rolul Său în Viața Financiară a Statului

CAPITOLUL I BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL ŞI ROLUL SĂU ÎN VIAŢA FINANCIARĂ A STATULUI 1.1. Noţiunea de buget şi istoricul evoluţiei acestuia...

Bugetul Public Național

Capitolul I CONCEPTUL DE BUGET PUBLIC NATIONAL 1.1 Consideratii generale Economia unei tari, datorita dimensiunii si complexitatii sale, nu-si...

Bugetul public național

Bugetul public naţional 1. Definiţia şi importanţa bugetului public naţional În încercarea de a defini relaţiile deosebit de complexe care...

Bugetul public național - Principii bugetare

1. Bugetul public national Sistemul bugetelor publice reprezintă un ansamblu complex de bugete autonome şi independente, constituite conform...

Bugetul public național

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. NOŢIUNE În literatura noastra juridică, bugetul public naţional a fost definit ca fiind "planul financiar al statului...

Bugetul Public National si Sistemul Bugetar al Romaniei

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?