Concurența neloială în comerțul internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22744
Mărime: 94.90KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3

LISTA ABREVIERILOR 4

INTRODUCERE 5

I. Generalităţi privind concurenţa neloială în comerţul internaţional 7

1.1 Noţiunea de comerţ internaţional şi principiul concurenţei 7

1.2 Concurenţa liberă şi concurenţa neloială prin prisma abordărilor juridico-economice actuale 9

1.3 Reprimarea concurenţei neloiale pe plan internaţional 19

II. Instituirea practicvilor de combatere a concurenţei neloiale la nivel internaţional 23

2.1 Tentative de formare a cadrului internaţional al politicii din domeniul concurenţei 23

2.2 Actele de concurenţă neloială în comerţul internaţional 25

2.3 Mecanismul juridic de combatere a concurenţei neloiale 28

III. Problema combaterii concurenţei neloiale în comerţul internaţional 35

3.1 Analiza repertoriului practic privind soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale sub egida Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional a CCI iscate din concurenţa neloială 35

3.2 Reprimarea concurenţei neloiale în practica Republicii Moldova 40

3.3 Speţă tematică 47

ÎNCHEIERE 52

BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie înclusiv şi economică. S-au schimbat regulele jocului, însăşi revoluţia tehnologică fiind o sursă de modificări cu influienţă directă asupra afacerilor. Suntem în faţa unor fenomene extrem de interesante. Pe de o parte, întreprinderile lucrează în medii economice mondiale, iar pe de altă parte, din punct de vedere juridic, social şi fiscal, ele operază pe plan intern.

Activitate economică generează o concurenţă puternică între participanţii plasaţi în acelaşi segment pe piaţă. Literatura de specialitate a definit această competiţie drept război economic.

Una dintre caracteristicile generale ale concurenţei, este cînd una sau mai multe persoane se străduiesc să realizeze un anumit obiectiv şi că realizarea acestui obiectiv de către una din persoane determină un grad mai scăzut de realizare al aceluiaşi obiectiv de către cealaltă persoană, dar nu o exclude din sfera de activitate.

Privită din punct de vedere economic, concurenţa este în totdeauna legată de tranzacţii de piaţă, de cerere şi ofertă. Se poate spune că există concurenţă economică, dacă consumatorul poate alege între mai multe alternative şi poate să aleagă oferta cea mai convinabilă preferinţelor sale.

Competiţia conduce la continua perfecţionare şi eficientizare a producţiei. Ea determină producătorul să elimine risipa şi să scadă costurile, astfel încît să vîndă la un preţ mai mic de cît alţii. Îi elimină pe cei ale căror costuri rămîn ridicate şi face astfel încît să concentreze producţia în mîinile acelora ale căror costuri sunt mai mici- Clair Wilcox.

Un antreprenor american D. Sarnoff a spus că concurenţa contribuie la ridicarea calităţii producţiei şi dezvoltă calităţile negative ale oamenilor. Concurenţa este un factor stimulent pentru economia oricarei ţări. Dar nu oricare concurenţă trebuie susţinută şi asigurată de catre stat.

Cunoaşterea şi respectarea in economia Republicii Moldova a principiului liberei şi loialei concurenţe este o condiţie inseparabilă pentru trecerea la o reala economie de piaţă, îmbunătăţind nivelul de trai a populaţiei. În acest scop asigurarea concurenţei loiale pe piaţă şi combaterea fenomenului de concurenţă neloială tot mai frecvent întîlnită în ultima perioadă, constituie unul din obiectivele puse în faţă spre realizare. Evoluţia relaţiilor de piaţă duce la majorarea cazurilor de concurenţă neloială ceea ce are ca rezultat încălcarea gravă a legislaţiei în vigoare, precum şi cauzarea daunelor materiale antreprenorilor, consumatorilor şi întrgii economii a Republicii Moldova.

Dar care este totuşi cauza majorării cazurilor folosirii metodelor de concureţă necinstită în lupta pentru acapararea clientelei? În primul rând dezvoltarea tehnico-ştiinţifică foarte rapidă, computerizarea vieţii, ceea ce duce la găsirea unor noi metode mai operative de supravieţuire în lupta pentu succes în afaceri. În prezent există două acte normative care reglementează concurenţa.

Lucrarea dată este alcătuită din trei capitole, în care am relevat problema combaterii concurenţei neloiale.

Primul capitol conţine noţiuni generale despre concurenţă şi actele prin care se asigură legalitatea ei în Republica Moldova. Ulterior am definit noţiunea de concurenţă neloială, actele de concurenţă neloială şi mecanismul juridic de combatere. La fel care sunt mijloacele de combatere a actelor de concurenţă neloială. Prin urmare examinând mai detaliat legea cu privire la protecţia concurenţei, am observat că acest act normativ conţine noţiuni generale, principiile concurenţei, subiecţii şi actele ce contravin actului normativ dat. Dar nu este prevăzut nici în această lege nici în oricare alt act normativ mecanismul combaterii acţiunilor şi faptelor de concurenţă neloială.

Este extrem de important găsirea unor noi mijloace de combatere a fenomenului concurenţei neloialã din motiv că orice încălcare a intereselor întreprinzătorului duce la încălcarea întregii legislaţii a Republicii Moldova, prin folosirea celor mai diverse acte ilicite. Capitolul trei al lucrării este destinat răspunderii care survine pentru actele neloiale în activitatea comercială. În lucrarea dată am caracterizat metodele de luptă împotriva concurenţei neloiale, cu ajutoraul cărora se poate contracara actele ilegle de activitate antreprenorială şi care va contribui la o creştere considerabilă a calităţii muncii.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE NAŢIONALE

1. Constituţia Republcii Moldova, din 29 iulie 1994 M.O. nr. 1 din 12 august 1994

2. Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81

3. Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. Dosarul nr.2r-115/2010 din 28.04.2010

ACTE NORMATIVE INTERNAŢIONALE

4. Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, încheiată la 20.03.1883 //Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. – Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.160-186; Convenţia de la Stockholm pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, încheiată la 14.07.1967 // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. – Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.187-202

MANUALE, MONOGRAFII, ARTICOLE DIN EDIŢII PERIODICE

5. Audit B. La vente internationale de marchandises: Convention des Nations Unies du 11.04.1980. Paris: LGDJ, 1990, p. 32

6. Bain, J.S. Barriers to new competition. - Cambridge: Harvard University Press, 1956

7. Balassa, B. The theory of economic integration. – London: Allen and Unwin, 1962

8. Blanca, C. Dinamica ideilor economice: suport pentru curs de economie politică. - Sibiu- Bucureşti: Ed. Continent, 1998

9. Brînză S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2005, p.553

10. Chamberlin, E.H. The theory of Monopolistic Competition. - Cambridge, Harvard University Press, 1933

11. Cîrstea V.,Popa S. PodgoreanuS.,Deac V.”Analiza strategică a mediului concurenţial”. Editura Economică. Bucureşti 2012

12. Dobrinoiu V., N.Conea. Dreptul penal. Partea Specială. Vol.II. Teoria si practica judiciară. – Bucureşti: Lumina LEX. 2002, p.445

13. Dobrotă, N. Economie politică. - Bucureşti: Ed. Economica, 1997

14. Eminescu, Y. Concurenţa neleală: drept român şi comparat. - Bucureşti 1995

15. Erdem H.E. La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne. Fribourg: Editions Universitaires Fribourg Suisse, 1990, p. 141

16. Gabzewicz, J. La concurrence imperfaite. – Paris: Ed. La découverte, 1994

17. Heuzé V. La vente internationale des marchandises. Droit uniforme. Paris: LGDJ, 2000, p. 348

18. Honnold J. O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. The Hage: Kluwer Law International, 1999, p. 206

19. Jacquemin, A., L. Pench. Quelle politique pour soutenir la recherche et le développement?// Revue d’économie industrielle no. 94 1e trimestre 2001, p.13-20

20. Jamin C. Un droit europeen des contrats? In: Le doit privé européen, sous la direction de P. De Vareilles-Sommieres. Paris: Economica, 1998, p. 40 – 56

...

Preview document

Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 1
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 2
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 3
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 4
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 5
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 6
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 7
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 8
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 9
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 10
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 11
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 12
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 13
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 14
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 15
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 16
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 17
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 18
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 19
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 20
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 21
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 22
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 23
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 24
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 25
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 26
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 27
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 28
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 29
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 30
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 31
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 32
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 33
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 34
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 35
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 36
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 37
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 38
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 39
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 40
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 41
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 42
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 43
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 44
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 45
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 46
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 47
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 48
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 49
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 50
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 51
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 52
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 53
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 54
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 55
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 56
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 57
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 58
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 59
Concurența neloială în comerțul internațional - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Concurenta neloiala in comertul international.doc

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Clauza Penala - Formele Ei si Aplicarea Ei in Dreptul Economic

INTRODUCERE Clauza penală, deși apare ca o problemă relativ nouă în cadrul dreptului economic, ea cunoaște o evoluție destul de rapidă în ultimii...

Unificarea Dreptului Comertului International in Uniunea Europeana. Aspecte Teoretico-Practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Regimul Matrimonial in Dreptul Romanesc si in Dreptul Comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Premisele raportului juridic

Dreptul este o arta, arta insemnand, ansamblul mijloacelor pe care cei care creeaza dreptul si cei care aplica dreptul le au la indemana si le...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Ai nevoie de altceva?