Condiția juridică a străinului în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 17680
Mărime: 174.48KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chironachi V
Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor. În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un caracter internațional datorită fluxurilor migraționiste permanente, reclamă o ocrotire deosebită atît la nivel național, cît și internațional, pornind de la garantarea dreptului la libera circulație, care determină procesul migrațional.

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL I: CONDIȚIA JURIDICĂ A STRĂINULUI PERSOANĂ FIZICĂ.4

1.1. Noţiuni generale privind statutul juridic al străinului.4

1.2. Particularitățile trecerii Frontierei de Stat de către străini.6

1.3. Regimul acordării vizelor.8

1.4. Acordarea dreptului de ședere provizorie, permanentă.13

1.5. Anularea și revocarea dreptului de ședere.21

1.6. Regimul îndepărtării străinilor.21

1.7. Documentarea străinilor.27

1.8. Evidența străinilor, prelucrarea datelor cu caracter personal .29

CAPITOLUL II: CONDIȚIA JURIDICĂ A STRĂINULUI PERSOANĂ JURIDICĂ.31

2.1. Aspecte generale și clasificarea persoanelor juridice.31

2.2.Criteriile de determinare a naționalității persoanei juridice.33

2.3.Regimul juridic a persoanelor juridice.36

2.4.Recunoașterea extrateritorială a persoanei juridice străine. .39

CAPITOLUL III: ASPECTE PRACTICE PRIVIND CONDIȚIA JURIDICĂ A STRĂINULUI .41

CONCLUZII.43

BIBLIOGRAFIE.45

ANEXE.48

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător.

Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor.

În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un caracter internațional datorită fluxurilor migraționiste permanente, reclamă o ocrotire deosebită atît la nivel național, cît și internațional, pornind de la garantarea dreptului la libera circulație, care determină procesul migrațional.

Deși migrația a fost o componentă a tuturor formațiunilor social-economice ce s-au perindat de-a lungul evoluției istorice a omenirii, fenomenul migrației și statutul juridic al străinului au devenit obiect de studiu pentru juriști abia în secolul al XX-lea.

În zilele noastre, preocuparea demografică reapare datorită riscurilor ce ar putea influența în mod negativ ordinea socială, sau declanșa unele tulburări ale echilibrelor etnice sau religioase, dînd naștere unor crize la nivel local sau chiar continental.

Protecţia internaţională a drepturilor omului se bazează pe anumite principia și include protecția diferitor categorii de personae, cum ar fi cetățenii, străinii, apatrizii și refugiații, dar deoarece obiectul acestui studiu constituie o anumită categorie de persoane şi anume străinii și statutul lor juridic, ne vom referi pe parcurs anume la ea.

Mai mult, tot mai des în doctrină se întrebuinţează sintagma de „cetățean străin”, desemnând o instituție a dreptului internaţional public care reglementează relaţiile statului față de cetățenii altui stat.

Fără cunoştinţe profunde în domeniul determinării statutului juridic al străinului, astăzi, nu poate fi conceput un specialist în domeniul dreptului internațional public și în domeniul protecției diferitor categorii persoane și îndeosebi a protecției persoanelor străine aflate legal sau ilegal, pe teritoriul altor state și pe teritoriul Republicii Moldova.

Scopul și obiectivele cercetării constă în evedențierea importanței privind condiția juridică a străinului în Republica Moldova, interpretată atât în literatura de specialitate din Republica Moldova, cât și din alte țări, ca mai apoi, raportând constatările făcute la practica judiciară să deducem anumite idei progresive vizând interpretarea și aplicarea justă a normelor în vigoare vizavi de subiectul propus și a constata anumite lacune, coliziuni, inexactități referitoare la subiectul supus investigației științifice, de a formula propuneri și recomandări, inclusiv cu caracter de lege-ferenda.

Scopurile trasate sunt intermediate de obiectivele cercetării, la care am referi examinarea complexă a următoarelor elemente de bază:

- să definească noţiunea de străin și să determine specificul acestui concept;

- să identifice principalele forme ale condiției juridice a străinului;

- să evalueze particularitățile trecerii Frontierei de Stat a Republicii Moldova de către străini;

- să estimeze importanţa incriminării infracţiunii de trafic de fiinţe umane.

Semnificația și valoarea aplicativă. Ca rezultat al reflectării dispozițiilor legislative în vigoare în țara noastră și al trecerii în revistă a celor din străinătate, în teză sînt înaintate propuneri vizând modificarea legii penale a Republicii Moldova care, în opinia autorului, ar favoriza posibilitatea aplicării juste a acesteia în cazurile de trafic de ființe umane.

Structura lucrării.

Lucrarea constă din trei capitole, structurate în 12 paragrafe, din întroducere, sinteza rezultatelor obținute, concluzii și referințe bibliografice.

CAPITOLUL I. CONDIȚIA JURIDICĂ A STRĂINULUI PERSOANĂ FIZICĂ.

1.1. Noțiuni generale privind statutul juridic al străinului

Potrivit Dicționarului politic ,,străinul este privit în sensul larg al termenului (cel de persoană fizică), el fiind definit ca: ”orice individ ce nu posedă naționalitatea statului în care se gasește”.

Această definiție condiționează caracterul de extranietate al persoanei în funcție de teritoriul pe care se află, precum și de criteriul cetațeniei pe care o deține respectiva persoană”.

Legea cu privire la regimul juridic al cetațenilor străini si al apatrizilor, art.1 prevede că ,,se consideră cetățean străin persoana care nu are cetățenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenței sale la un alt stat”.

Sunt străini potrivit legii 200 cu privire la regimul străinilor, art.3 lit. a) - persoanele care nu dețin cetățenia Republicii Moldova, fie că sunt apatrizi. Astfel, străinul care se gaseste la un moment dat pe teritoriul Republicii Moldova poate avea statutul de apatrid, refugiat sau persoana străină.

Însa, noțiunea de străin poate fi pusă mai bine în evidență raportînd-o la cea de cetățean, aceasta fiind persoana care beneficiază de cetațenie.

Condiția juridică a străinului desemnează ansamblul normelor juridice ce instituie drepturile și obligațiile acestuia în Republica Moldova. Ca o regulă generală, în Republica Moldova, intrarea, șederea și ieșirea străinilor fac obiectul legilor speciale privind regimul străinilor.

Drepturile și obligațiile străinului sunt prevăzute de diferite acte normative interne și înțelegeri internaționale semnate de statul de reședința. Fiecare stat reglementează intrarea, șederea și ieșirea străinilor de pe teritoriul sau într-un mod uniform, indiferent dacă este vorba de un stat federal sau unitar.

În practică și teoria dreptului internațional se întîlnesc 4 forme principale ale condiției juridice a străinului.

Bibliografie

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.94, MO. al RM nr.1 din 12.08.1994.

2. Codul Civil al Republicii Moldova (nr. 1107-XV din 6 iunie 2002) M.O. al R.M. nr. 82-86 din 22.06.2002

3. Codul civil al Republicii Moldova. Comentariu. Art.1-511/aut. : Aurel Băieşu,; coord.: Mihai Buruiană, Chişinău.: Î.S.F.E.-P. Tipografia Centrală, Vol. I.-2006

4. Cristina Burian, Fenomenul migrației și statutul juridic al străinului în dreptul internațional public, Editura Alma Mater, Chișinău, 2010;

5. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public. Sinteze, Ediția 6, Editura CH Beck, București, 2011;

6. Alexandru Burian; Oleg Balan; Eduard Sebenco, Drept internaţional public, Editia a 2-a. Chişinău, CEP USM, 2005;

7. Aurora Ciucă, Drept internațional public, Editura Cugetarea, Iași 2000;

8. Constantin Lazăr, Drepturile omului. Culegere de documente internaţionale, Cimişlia, 1996;

9. Stelian Scăunaș, Drept internațional public, Editura AllBeck, București, 2002;

10. Stelian Scăunaș, Răspunderea internațională pentru violarea dreptului internațional, Editura AllBeck, București, 2002;

11. Corneliu-Liviu Popescu, Protecția internațională a drepturilor omului, Note de curs, Editura AllBeck, București, 2000;

12. Raluca Miga Beșteliu, Catrinel Brumar, Protecția internațională a drepturilor omului – Note de curs, Ediția 5, Editura Universulș Juridic, București, 2010;

13. Stelian Scăunaș, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura, All Beck, București, 2003;

14. Aurel Preda-Mătăsaru, Tratat de drept internațional public, Editura Lumina Lex, București, 2002;

15. Florian Coman, Drept internațional public, Ediția 2, Editura Sylvi, București, 2002;

16. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura AllBeck, București, 2004;

17. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Ediția 2, Editura Hamangiu, București, 2012;

18. Alexei Potînga, Gheorghe Costachi, Asigurarea drepturilor omului în lume, Editura Epigraf, Chișinău, 2003;

19. CDOM, Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului, Editura Arc, Chișinău, 2011;

20. Dumitru Mazilu, Drept internațional public, Editura Lumina Lex, București 2002;

21. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional: Introducere în dreptul internațional public, Ediția 3, Editura AllBeck, București, 2003;

22. Eugen Popescu, Drept internațional umanitar – Dreptul conflictelor armate – Dreptul războiului, Editura Universul Juridic, București, 2011;

23. Ionel Cloșcă, Ion Suceavă, Dreptul internațional umanitar, Casa de editură și presă ,,Șansa”, București, 1992;

24. Marian Mihăilă, Elemente de drept internațional public și privat, Editura AllBeck, București 2001;

25. Marțian I.Niciu, Drept internațional public, Vol.I, Ediția II, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1995;

26. Marțian I.Niciu, Drept internațional public, Vol.II, Ediția II, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1996;

27. Stelian Scăunaș, Drept internațional public, Ediția II, Editura CHBeck, București 2007;

28. Vasile Popa, Petre Petrișor, Octav Cozmâncă, Elemente de drept Internațional Public, Presa Universitară Română, Timișoara 1994;

29. Memoria Refugiului, cond. ed. A. Barbăneagră, Garuda-art, Chişinău 2000;

30. Diana Sârcu – Scobioală, Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului. Note de curs, Chişinău, 2009;

Preview document

Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 1
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 2
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 3
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 4
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 5
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 6
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 7
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 8
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 9
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 10
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 11
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 12
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 13
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 14
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 15
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 16
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 17
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 18
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 19
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 20
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 21
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 22
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 23
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 24
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 25
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 26
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 27
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 28
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 29
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 30
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 31
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 32
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 33
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 34
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 35
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 36
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 37
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 38
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 39
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 40
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 41
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 42
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 43
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 44
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 45
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 46
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 47
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 48
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 49
Condiția juridică a străinului în Republica Moldova - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Conditia juridica a strainului in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Spionajul în Legislația Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei: Spionajul este o infrcțiune care nu poate fi ignorată. Considerată cea mai veche meserie din lume, este o...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Statutul Juridic al Străinilor

I. Notiuni generale. Dezvoltarea cooperarii dintre state a avut ca urmare deplasări frecvente ale cetăţenilor unui stat pe teritoriul altor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Trecerea Mărfurilor peste Frontiera

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. De-a lungul existenţei economiei mondiale s-a demonstrat faptul că progresul economic al unei ţări depinde de...

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Instituția Cetățeniei

Caracteristica generala a tezei de licenta Actualitatea temei Evolutiile mondiale ale ultimelor ani ai sec. XX si a începutului sec. XX pun tot...

Neexecutarea și efectele neexecutării contractului de comerț internațional

Introducere 1. Actualitatea cercetării și gradul de investigație a problemei Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a...

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Ai nevoie de altceva?