Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 29168
Mărime: 96.49KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doru Sebastian

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE
 2. I.1. –NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE 1
 3. I.2. – SFERA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2
 4. I.3. – FUNCŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 3
 5. I.4. - OBIECTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4
 6. CAPITOLUL II – ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ROMÂNEŞTI
 7. II.1. – NOŢIUNEADE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 5
 8. II.2. – EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 6
 9. II.3. – ROLUL ŞI FUNCŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 11
 10. II.4. – PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 12
 11. CAPITOLUL III – CRITERII ŞI MODURI DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 12. III.1.- CONCENTRAREA 21
 13. III.2.-DECONCENTRAREA 22
 14. III.3.-DESCENTRALIZAREA 22
 15. CAPITOLUL IV – AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 16. IV.1.-NOŢIUNEA DE AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 25
 17. IV.2.-CARACTERISTICILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 26
 18. IV.3.-IDENTIFICAREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 27
 19. IV.4.-STATUTUL AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 30
 20. CAPITOLUL V – CONSILIUL LOCAL PARTE COMPONENTĂ A SISTEMULUI ADMINITRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 21. V.1.-ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL 33
 22. V.2.-CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 37
 23. V.3.-ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL 45
 24. V.4.- FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL 47
 25. V.5.-DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL 55
 26. V.6.-RAPORTUL CONSILIULUI LOCAL CU AUTORITĂŢILE PUBLICE JUDEŢENE ŞI CENTRALE 56
 27. V.7.-CONTROLUL ACTIVITĂŢII CONSILIULUI LOCAL 57
 28. CAPITOLUL VI – CONCLUZII 59
 29. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE

I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“, înseamnă: a conduce, a gospodări, iar pentru “administraţie” dicţionarul ne spune că reprezintă totalitatea organelor care administrează o instituţie sau o întreprindere.

În limbajul curent, termenul de “administraţie” este utilizat în mai multe sensuri Astfel, prin administraţie se poate înţelege:

- conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului;

- sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă;

- conducerea unui agent economic sau a unei instituţii social culturale;

- un compartiment din unităţile direct productive, etc.

Din multiplele sensuri ale termenului de administraţie preocupările teoretice s-au axat în principal pe clarificarea noţiunii de administraţie publică.

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general.

Administraţia publică este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. Este ansamblul de organe care înfăptuiesc, conduc şi execută treburile publice.

Administraţia este permanent plasată sub nivelul politic, dat fiind faptul că deasupra instituţiilor administrative există instituţii politice care facilitează existenţa statului şi satisfacerea nevoilor comune ale colectivităţii.

Din punct de vedere al dreptului administrativ, administraţia publică, structura acesteia, reprezintă ansamblul organelor administrative ordonate şi dispuse pe orizontală şi verticală, după anumite criterii (teritorial şi funcţional), pe baza unor reguli bine determinate şi între care se stabilesc o varietate de raporturi administrative

Potrivit criteriului teritorial, autorităţile administraţiei publice se împart în autorităţi centrale (Guvernul, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei publice), care acţionează în interesul colectivităţii umane existente la nivel global, la nivelul statului, şi autorităţi locale, teritoriale(consiliile locale, primarii, serviciile publice deconcentrate ale Guvernului), care acţionează pentru rezolvarea intereselor colectivităţilor locale.

I.2. – SFERA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Printre autorităţile publice stabilite de Constituţia României din anul 1991, republicată în anul 2003 în baza Legii de revizuire nr.429/2003, administraţia publică este reglementată, în mod distinct, în capitolul V al Titlului III, ca autorităţi publice care desfăşoară exclusiv o activitate de natură administrativă.

Astfel, potrivit prevederilor constituţionale, administraţia publică nu mai este clasicul “executiv” ori o componentă a puterii executive, ci apare ca un corp profesional destinat realizării permanente a serviciilor şi ordinii publice aflat sub autoritatea puterii executive

În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea statului român, potrivit dispoziţiilor constituţionale, puterea de voinţă şi de comandament, suveranitatea, se înfăptuieşte prin exercitarea funcţiilor legislative, executive şi judecătoreşti, de către autorităţile publice abilitate.

Potrivit art.61 alin.(1) din Constituţie, funcţia legislativă a statului este îndeplinită de Parlament, unică autoritate legiuitoare a ţării. Conform art.102 alin.(1) din Constituţie, Guvernul exercită funcţia executivă (alături de Preşedintele României) prin organizarea executării legilor, iar, potrivit art.124 din Legea fundamentală, instanţele judecătoreşti îndeplinesc funcţia judecătorească, soluţionând litigiile apărute în procesul executării legilor.

Aşadar, Constituţia delimitează cu claritate sfera de organizare şi de activitate a administraţiei publice. Ea cuprinde, ca structură şi activitate, Guvernul (în calitate de organ al administraţiei publice) şi celelalte organe ale administraţiei publice, Preşedintele României (în calitate de autoritate a administraţiei publice de stat) şi autorităţile administraţiei publice reglementate în capitolul V al Titlului III.

În concluzie, sfera administraţiei publice, rolul, structurile şi metodele sale, depind în mod direct de reglementarea constituţională.

Potrivit prevederilor constituţionale, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi conducerea generală a administraţiei publice.

În acelaşi timp, Preşedintelui României îi sunt stabilite competenţe în vederea conducerii unor servicii publice administrative de interes naţional, cum sunt : apărarea ţării şi asigurarea ordinii publice, asigurarea reprezentării diplomatice pe plan extern, numirii în funcţii publice,etc.

Ministerele fac parte la rândul lor din administraţia publică centrală de specialitate, ca autorităţi care prestează servicii publice de interes naţional, cu folosirea autorităţii de stat.

Constituţia instituie şi alte autorităţi administrative, dar cu activitate autonomă, cum sunt : Curtea de Conturi, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Avocatul Poporului, etc.

Sintetizând, rezultă că administraţia publică centrală este strâns legată de puterea politică, reacţionând la impulsurile acesteia şi acţionând conform cu liniile generale ce îi sunt trasate.

Concomitent cu aceste autorităţi ale administraţiei publice centrale, înzestrate cu competenţă teritorială generală realizată la nivelul întregii ţări, Constituţia a stabilit că administraţia centrală de stat se organizează şi la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, prin servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.

Aşadar, sfera administraţiei publice româneşti se constituie din administraţia publică de stat şi administraţia locală. Aceste structuri sunt complementare, în sensul că administraţia publică a statului român este încredinţată atât unor unităţi statale cât şi unor autorităţi ale administraţiei publice locale, reprezentând structuri administrative autonome ce administrează, gestionează, interesele cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale: municipii, oraşe, comune

I.3. FUNCŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Funcţiile administraţiei publice se identifică pornind, pe de o parte, de la criteriul sarcinilor pe care le îndeplineşte, de executare şi elaborare, iar pe de altă parte, de la caracteristica sa de “corp intermediar” între autorităţile publice şi cetăţeni. Se consideră astfel că funcţiile administraţiei publice sunt : de execuţie, de informaţie, de pregătire şi de prevedere

Principala funcţie a administraţiei publice este cea de executare, cu rolul de a organiza executarea deciziei politice, concretizată în legi, şi de a asigura executarea lor, prin convingere, iar în caz de nevoie, folosind forţa publică, constrângerea.

Funcţia de informare a administraţiei publice are drept scop informarea ritmică a puterii politice asupra mersului în ansamblu a sistemului administraţiei publice. Această funcţie se constituie într-un important instrument de culegere, prelucrare şi difuzare a informaţiilor de la nivelul societăţii.

Astfel, pentru a cunoaşte cât mai bine realităţile sociale, administraţia publică reţine informaţiile rezultate din relaţiile cu cetăţenii privitoare la nevoile prezente sau viitoare ale acestora. Totodată administraţia publică are obligaţia, conform prevederilor art.111 din Constituţie, de a prezenta informaţiile cerute de Parlament şi pe baza lor optează pentru diferite soluţii sau proiecte legislative.

Preview document

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 1
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 2
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 3
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 4
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 5
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 6
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 7
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 8
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 9
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 10
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 11
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 12
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 13
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 14
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 15
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 16
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 17
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 18
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 19
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 20
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 21
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 22
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 23
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 24
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 25
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 26
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 27
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 28
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 29
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 30
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 31
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 32
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 33
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 34
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 35
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 36
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 37
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 38
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 39
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 40
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 41
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 42
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 43
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 44
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 45
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 46
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 47
Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Consiliul Local, Parte Componenta a Sistemului Administratiei Publice
  • Anexe
   • Anexa1.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Organizarea Administrativ-Teritoriala

INTRODUCERE Problema organizării administrative a teritoriului statului s-a pus din totdeauna de când există stat, dar ea s-a pus cu mai multă...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Principiul Autonomiei Locale

Administratia publica locala Principii contemporane de organizare a administratiei publice locale Doctrina administrativa din ultimii ani,...

Istoria Dreptului Românesc

( analiză comparativă pe epoci ) Existenţa unui sistem de drept este condiţionată de cea a unui organism statal. Aşadar trecerea în revistă a...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică 1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe Sectorul public...

Reproiectarea managerială a sistemului informațional al Primăriei Constanța

INTRODUCERE Lumea se află într-o complexă revoluţie în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C), fapt care transformă complet...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Administrația publică - Galați

Capitolul I Scurt istoric privind administraţia publică Secţiunea I- Noţiunea de administraţie publică Normele dreptului administrativ...

Diagnosticarea viabilității economice și manageriale la Primăria Tulcea

Introducere Societatea modernă se caracterizează printr-o activitate statală complexă şi diversificată: administrativă, juridică, economică,...

Practică de specialitate în administrația publică

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1.Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala: -Consiliul...

Administrația Publică Locală. Consiliul Local

CAPITOLUL I ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1.1.Consideraţii generale privind administraţia publică locală Conceptul de autoritate de stat...

Ai nevoie de altceva?